ပို့သောစာ မရောက်ပါ

ဝမ်းနည်းပါတယ်။ သင်ပို့သောစာ ရောက်မလာပါ။ ထပ်ကျိုးစားပြီး ပို့ကြည့်ပါဦး။