မူပိုင်ခွင့် အသိပေးချက်

ဤအင်တာနက် စာမျက်နှာတွင်ပါရှိသည့် ဖော်ပြချက်များအတွက် မူပိုင်ခွင့် အပါအဝင် အကျိုးခံစားခွင့်များ အားလုံးကို ဘီဘီစီက ပိုင်ဆိုင်သည် သို့တည်းမဟုတ် ထိုရည်ရွယ် ချက်များဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည် ။

ဘီဘီစီ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရာ၌ ဘီဘီစီ၏ ရေးသား ထုတ်လွှင့်ချက်များကို သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွက်သာ ရယူ အသုံးပြုပြီး၊ စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုရန် မဟုတ်ကြောင်း သင် သဘောတူ ထားပါသည် ။

ဘီဘီစီထံမှ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက်မရပဲ၊ စာမျက်နှာများတွင် ပါရှိသည့် ဖော်ပြချက်များကို အခြား ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ၊ မိမိစက်ထဲ ပွားယူခြင်း၊ မည်သည့် မီဒီယာတွင်မဆို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်း ၊ အများပြည်သူ အတွက် ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ပြခြင်း ၊ ဖော်ပြချက် ထုတ်လွှင့်ချက်များကို ပြုပြင်ခြင်း ၊ ပြောင်းလဲခြင်းစသည့် တနည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်ကူးယူခြင်းများ မလုပ်ရန် တားမြစ် အပ် ပါသည် ။