ပါတီအလိုက် လက်ရှိ ကိုယ်စားလှယ် စာရင်း

  • 21 ဇူလိုင် 2015
စဉ် ပါတီ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမျိုးသား လွှတ်တော် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လွှတ်တော်
မဲဆန္ဒ နယ် ဦးရေ ရာခိုင် နှုန်း မဲဆန္ဒ နယ် ဦးရေ ရာခိုင် နှုန်း မဲဆန္ဒ နယ် ဦးရေ ရာခိုင် နှုန်း
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၃၂၂ ၂၁၇ ၆၇.၄ ၁၆၈ ၁၂၂ ၇၂.၆ ၆၆၁ ၄၈၉ ၇၄.၀
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ ၃၂၂ ၁၁ ၃.၄ ၁၆၈ ၃.၀ ၆၆၁ ၄၅ ၆.၈
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ၃၂၂ ၁၇ ၅.၃ ၁၆၈ ၂.၄ ၆၆၁ ၃၄ ၅.၁
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၃၂၂ ၃၈ ၁၁.၈ ၁၆၈ ၃.၀ ၆၆၁ ၀.၃
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ ၃၂၂ ၂.၂ ၁၆၈ ၃.၆ ၆၆၁ ၁၉ ၂.၉
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ၃၂၂ ၀.၉ ၁၆၈ ၂.၄ ၆၆၁ ၁.၄
ချင်းတိုးတက်ရေး ပါတီ ၃၂၂ ၀.၆ ၁၆၈ ၂.၄ ၆၆၁ ၀.၉
ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် ၃၂၂ ၀.၉ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၉
ချင်းအမျိုးသားပါတီ ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၁.၂ ၆၆၁ ၀.၈
၁၀ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၃၂၂ ၀.၆ ၁၆၈ ၁.၈ ၆၆၁ ၀.၅
၁၁ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ၃၂၂ ၁.၂ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၃
၁၂ "ဝ" ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ၃၂၂ ၀.၆ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၅
၁၃ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၆
၁၄ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၆
၁၅ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၃
၁၆ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၃
၁၇ အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၅
၁၈ ဓနုတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ ၃၂၂ ၀.၃ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၃
၁၉ ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ ၃၂၂ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၂
၂၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) ၃၂၂ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၃
၂၁ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ၃၂၂ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၃
၂၂ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီ ၃၂၂ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၂
၂၃ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၃၂၂ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၂
၂၄ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၃၂၂ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၂
၂၅ ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၃၂၂ ၁၆၈ ၆၆၁ ၀.၂
၂၆ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၃၂၂ ၀.၆ ၁၆၈ ၀.၆ ၆၆၁ ၀.၅
စုစုပေါင်း ၃၁၅ ၁၆၄ ၆၅၂

မှတ်ချက်။ ။ ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေနဲ့ အမည်စာရင်း မတင်သွင်းခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေကတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၈ နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နယ် ဖြစ်ပါတယ်။