Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2017 – Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Arwr Tawel Get Inspired y BBC 2017

1. Mae unrhyw breswyliwr yn y DU (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) sy'n 16 oed neu'n hŷn ar 1 Ionawr 2017 yn gymwys i gael ei enwebu, ar wahân i gyn enillwyr Gwobrau Arwr Tawel BBC Get Inspired, gweithwyr y BBC neu unrhyw berson sy'n gysylltiedig â'r Gwobrau a'u perthnasau agos.

Bydd angen i'r rheini a enwebir o dan 18 oed gael caniatâd rhieni.

Efallai y gofynnir am brawf oedran, manylion personol, cymhwysedd a chaniatâd, lle bo'n gymwys.

2. Mae'n ofynnol bod y person sy'n cael ei enwebu:

(i) naill ai'n unigolyn, neu'n ddim mwy na dau berson, sy'n gysylltiedig â'r un gweithgaredd

(ii) yn helpu amaturiaid i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol neu chwaraeon - ac mae'n rhaid i'r gweithgaredd corfforol neu'r chwaraeon hynny gael corff rheoleiddio cydnabyddedig. Gweler y rhestr ganlynol

(iii) yn cynnig help sydd ddim yn rhan o'i swydd nac yn digwydd yn ei fan gwaith

(iv) yn helpu'n wirfoddol heb unrhyw wobr ariannol

(v) ddim yn gysylltiedig â sefydliad sydd â chysylltiadau crefyddol neu'n elusen

(vi) yn deilwng o Wobr gan y BBC ym marn y person sy'n enwebu

(vii) yn peidio â dwyn anfri ar y BBC (yn unol â disgresiwn y BBC yn llwyr)

(viii) wedi rhoi ei ganiatâd i gael ei enwebu

3. Gellir cyflwyno enwebiadau drwy'r post:

Gwobrau Arwr Tawel BBC Get Inspired 2017,

Chwaraeon BBC Cymru Wales,

Y Ganolfan Ddarlledu,

Llandaf,

Caerdydd,

CF5 2YQ.

Neu drwy bbc.co.uk/unsunghero lle gellir lawrlwytho ffurflen i'w chwblhau a'i e-bostio at unsunghero@bbc.co.uk

Neu drwy bbc.co.uk/unsunghero gyda dolen i we-dudalen ar-lein.

Bydd enwebiadau yn cael eu derbyn o ddydd Mercher, 6 Medi 2017, a rhaid i'r enwebiadau gael eu derbyn erbyn 11.59pm ar ddydd Sul, 22 Hydref 2017 fan bellaf.

4. Un enwebiad yn unig a ganiateir gan bob person, a dylai fod ar ffurflen swyddogol y BBC. Dylai enwebwyr ddatgan unrhyw berthynas broffesiynol neu bersonol gyda'r person neu'r bobl sy'n cael eu henwebu.

5. Bydd y BBC yn penodi cynrychiolydd ym mhob un o'i 12 Rhanbarth yn Lloegr, ac yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a bydd pob un yn llunio rhestr fer o ddim mwy na 10 enwebiad ar gyfer eu panel pleidleisio rhanbarthol.

Y meini prawf ar gyfer llunio'r rhestr fer fydd:

(i) Maint y cyfraniad ar lefel llawr gwlad o fewn ei chwaraeon neu weithgaredd corfforol

(ii) yr effaith ar unigolion a/neu cymuned leol

(iii) yr aberth neu'r ymrwymiad personol a wnaed.

6. Bydd paneli beirniadu rhanbarthol, sy'n cynnwys staff y BBC ac aelodau sydd ddim yn gysylltiedig â'r BBC, yn cyfarfod i ddewis enillydd ar gyfer Gwobr Arwr Tawel BBC Get Inspired yn eu hardal nhw - o'r rhai sydd ar y rhestr fer, ac yn seiliedig ar y meini prawf uchod. Daw'r 15 enillydd rhanbarthol yn gymwys ar gyfer Gwobr derfynol Arwr Tawel BBC Get Inspired 2017.

7. Efallai y bydd gofyn i unigolion sydd wedi cael eu henwebu ddatgelu manylion am unrhyw ac holl achosion troseddol a sifil yn eu herbyn, neu a gyflwynwyd yn eu herbyn, yn ogystal ag unrhyw euogfarnau sydd heb eu disbyddu.

Rhaid i unigolion sydd wedi derbyn cais am y wybodaeth hon barhau i hysbysu'r BBC o unrhyw newidiadau i'r hyn a ddatgelwyd tan y bydd enillydd yn cael ei gyhoeddi. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol, ac fel yn achos pob math o wybodaeth bersonol, yn unol â Pholisi Preifatrwydd y BBC.

8. Gan ddilyn arferion safonol y diwydiant, efallai y bydd y BBC yn archwilio cefndir y rhai sydd ar y rhestr fer. Bydd gwybodaeth sy'n dod i'r amlwg, neu wybodaeth a all fod wedi cael ei datgelu gan y cystadleuwyr eu hunain, yn sail i'r penderfyniad ynghylch dewis yr enillwyr rhanbarthol a'r enillydd cyffredinol.

9. Bydd panel cenedlaethol o feirniaid yn cyfarfod wedyn i ddewis yr enillydd terfynol o'r 15 enillydd rhanbarthol, yn seiliedig ar y meini prawf a nodwyd uchod, unrhyw ddogfennaeth gefnogol, a ffilm fer gan y BBC am bob un ohonyn nhw. Y bwriad yw y bydd y panel yn cynnwys cynrychiolwyr o'r BBC, enwau blaenllaw o'r byd chwaraeon, a chyn enillydd Arwr Tawel y BBC, yn dibynnu ar bwy sydd ar gael.

Bydd y broses feirniadu'n cael ei goruchwylio gan ddilysydd annibynnol.

10. Bydd enw'r enillydd terfynol yn cael ei gyhoeddi'n fyw ar raglen Sports Personality of the Year 2017 ar BBC One, i'w chynnal yn Lerpwl ar ddydd Sul 17 Rhagfyr. Bydd yr holl enillwyr rhanbarthol a'u gwestai yn cael eu gwahodd i'r digwyddiad.

11. Mae penderfyniad y beirniaid ynglŷn â'r enillydd yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebiaeth yn gysylltiedig â'r gwobrau.

12. Bydd pob un o'r enillwyr rhanbarthol yn derbyn tlws Arwr Tawel rhanbarthol BBC Get Inspired 2017, a bydd yr enillydd cenedlaethol yn derbyn tlws Arwr Tawel cenedlaethol BBC Get Inspired 2017. Nid oes unrhyw wobrau ariannol yn lle hynny, ac ni ellir gwerthu na throsglwyddo'r wobr o dan unrhyw amgylchiadau.

13. Mae'n rhaid i'r holl enillwyr gytuno i gymryd rhan mewn unrhyw gyhoeddusrwydd yn dilyn y wobr os bydd angen.

14. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i:

(i) amrywio'r amseroedd agor a chau ar gyfer gwneud enwebiadau ac amrywio dyddiad cyhoeddi'r gwobrau;

(ii) gwahardd unrhyw enwebai sy'n torri'r rheolau neu sydd wedi gweithredu'n dwyllodrus mewn unrhyw ffordd;

(iii) canslo neu amrywio'r gwobrau neu unrhyw un o'r prosesau dethol neu'r meini prawf, ar unrhyw adeg, os yw hynny'n angenrheidiol ym marn y BBC neu os yw amgylchiadau yn codi y tu allan i'w reolaeth.

15. Ni all y BBC, ei is-gontractwyr, ei is-gwmnïau a/neu ei asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am unrhyw fethiant neu ddiffyg technegol neu unrhyw broblem arall a all arwain at beidio â chofrestru unrhyw enwebiad yn gywir.

16. Bydd yr wybodaeth rydych chi wedi'i darparu yn cael ei phrosesu'n ddiogel ac yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Bydd y data personol rydych chi wedi'i ddarparu yn cael ei rannu o fewn y BBC, a gyda thrydydd partïon allanol at ddibenion gweinyddu'r wobr yn unig.

Mae'r trydydd partïon yn cynnwys y beirniaid allanol a Monterosa (y gwasanaeth cynnal). Ni chaiff y data personol ei brosesu gan unrhyw drydydd parti nad yw'n gysylltiedig â'r wobr heb gael eich caniatâd chi ymlaen llaw. Gall enwau'r ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer, y rhai a gaiff eu cymeradwyo a'r buddugwyr gael eu datgelu'n gyhoeddus.

Bydd y BBC yn cadw'r holl fanylion er mwyn cael cofnod cywir o'r wobr, at ddibenion gweinyddu gwobrau yn y dyfodol a bydd yn dinistrio'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu pan na fydd arno ei hangen mwyach. Os hoffech newid unrhyw ddata personol rydych chi wedi'i gyflwyno neu ddileu eich data personol anfonwch e-bost i arwrtawel@bbc.co.uk.

Bydd dileu data personol yn ystod y broses wobrwyo yn arwain at ddileu'r enwebiad. I gael rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd y BBC ewch i http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/privacy-policy.

17. Tybir y bydd enwebwyr ac enwebion wedi derbyn y rheolau hyn a'u bod yn cytuno i gadw atynt.