Galw i gyfyngu ar rai mathau o dlysau corff i bobl ifanc

Tafod

Mae 16 oed yn rhy ifanc ar gyfer cael tlysau ar rai rhannau o'r corff medd pwyllgor o aelodau'r Cynulliad.

Fe fyddai Mesur Iechyd y Cyhoedd, os caiff ei basio, yn gwahardd plant o dan 16 oed rhag cael tyllau yn y tafod ac yn ardal yr organnau rhyw.

Ond mae'r pwyllgor iechyd yn credu y dylai'r oed cydsynio fod yn uwch, gan fynegi "pryderon difrifol" am y goblygiadau meddygol o dyllu pobl ifanc.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diolch i'r pwyllgor am ystyried y mesur yn ofalus, ac i'r unigolion a chyrff oedd wedi rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor.

Mae'r Pwyllgor yn gwneud argymhellion gan gynnwys:

  • Defnyddio pwerau i wahardd diodydd gyda gormodedd o siwgr rhag cael eu dosbarthu mewn ysgolion, a chymryd mesurau eraill i fynd i'r afael â gordewdra.
  • Tynhau rheolau yn y bil ar ysmygu ger gatiau'r ysgol a chyfleusterau chwaraeon eraill.
  • Ddatblygu map cenedlaethol drwy ap symudol ar gyfer toiledau cyhoeddus.
Image caption Dai Lloyd AC, yw Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dywedodd Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, fod y pwyllgor yn cytuno gyda bron pob un o ddarpariaethau'r Bil, ond eu bod yn "gwbl argyhoeddedig mai 18 oed ddylai fod yr oedran cydsynio ar gyfer twll mewn rhan bersonol o'r corff."

"O ystyried faint o dystiolaeth sydd gan weithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd ac iechyd amgylcheddol ynglŷn â'r niwed arwyddocaol y mae modd i driniaeth o'r fath ei achosi i gorff sy'n dal i ddatblygu, nid ydym wedi'n hargyhoeddi gan resymeg y Gweinidog dros ddewis 16 oed, ac felly rydym yn croesawu ei hymrwymiad i ystyried y mater hwn ymhellach.

"Rydym hefyd yn pryderu'n fawr nad yw'r rhestr o droseddau sy'n atal pobl rhag cael trwydded i gynnig triniaethau arbennig, gan gynnwys rhoi twll mewn rhan bersonol o'r corff, yn cynnwys troseddau rhyw ar hyn o bryd. Rydym yn credu y dylid diwygio'r Bil i atal y bobl hyn rhag cael trwyddedau."