Carwyn Jones: 'Sefyllfa'r Egin wedi newid'

Yr Egin Image copyright PCDDS

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud iddo gael gwybod yn wreiddiol gan S4C na fyddai unrhyw gost i'r trethdalwr wrth iddyn nhw symud eu pencadlys o Gaerdydd i Gaerfyrddin.

Mae'r darlledwyr eisiau symud i safle newydd yn y dref - adeilad Yr Egin.

Ond mae'r datblygwyr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawr yn gofyn am £6m gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i ariannu'r cynllun.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol bod y cais am arian ar gyfer "cefnogi isadeiledd ar gyfer creu cwmnïau, cyfleoedd economaidd a diwylliannol newydd".

Dywedodd Mr Jones ddydd Gwener: "Dwi'n cofio, pan gafodd hyn ei drafod gyda mi, y rheswm y cafodd Caerfyrddin ei ddewis oedd na fyddai yna gost i'r pwrs cyhoeddus.

"Nawr, wrth gwrs, mae'r sefyllfa wedi newid.

"Rhaid i mi ddweud, fe wnes i'r achos ar gyfer Dyffryn Aman am fy mod yn meddwl ei bod yn bwysig bod e'n mynd i ardal ble mae'r iaith o dan bwysau aruthrol.

"Ond yr ateb oedd 'Mae Caerfyrddin yno, mae'r safle yno, dyw e ddim yn mynd i gostio unrhyw beth'.

"Mae hynny wedi newid."

Mae llefarydd S4C wedi dweud bod "angen gwahaniaethu rhwng y costau sydd ynghlwm ag S4C yn symud ei bencadlys a 55 swydd i Gaerfyrddin a'r adeilad fydd yn gartref i'r sianel.

"Nid yw S4C erioed wedi gofyn am gyllid Llywodraeth Cymru i ariannu'r symud - bydd hyn yn gost niwtral i S4C dros gyfnod o 20 mlynedd.

"Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant sydd yn gyfrifol am godi'r adeilad fydd yn gartref i S4C a nifer o denantiaid eraill."

Mae'r datganiad hefyd yn dweud y bydd yr arian ar gyfer adeiladu Yr Egin yn dod o'r PCDDS, blaendaliad rent gan S4C a chais grant gan y Brifysgol.

Penderfyniad yn fuan

Ychwanega'r llefarydd: "Ond ar wahân i flaendaliad rent S4C, mater i PCDDS yw ariannu, adeiladu a rhedeg yr Egin.

"Nid yw, ac na fydd, S4C yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru am arian ar gyfer y gwaith o symud i Gaerfyrddin.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dweud y bydd y symud yn "gost niwtral".

"Nid yw Llywodraeth Cymru yn ystyried cais ar gyfer symud, nac ariannu S4C i symud. Yn hytrach, cais ydyw i gefnogi isadeiledd ar gyfer creu cwmnïau, cyfleoedd economaidd a diwylliannol newydd.

"Mae'r cais hwnnw yn seiliedig ar greu gwerth ac impact ychwanegol i benderfyniad S4C i symud i Sir Gâr."

Mae Carwyn Jones wedi dweud ei fod dal yn gefnogol i'r egwyddor bod S4C yn symud i Gaerfyrddin ac y byddai penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn ag os fydd y llywodraeth yn rhoi arian ar gyfer y symud "yn fuan".

Mae rhai ymgyrchwyr wedi gofyn i'r cynllun gael ei sgrapio ac y dylai S4C symud i Gaernarfon.