Lleisio pryder am 'ddiffyg amrywiaeth' sefydliadau Cymru

  • 8 Mawrth 2017
pobl busnes Image copyright Thinkstock

Mae Cymru'n wlad "lle caiff penderfyniadau eu gwneud gan bobl mewn uwch swyddi nad ydyn nhw'n adlewyrchu amrywiaeth ein gwlad".

Dyna un o gasgliadau adroddiad 'Pwy Sy'n Rhedeg Cymru' gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher.

Yn ôl gwaith ymchwil ar gyfer yr adroddiad, lleiafrif bach o fenywod sydd yn arwain eu proffesiwn mewn nifer o feysydd.

Mae'r Comisiwn yn nodi hefyd fod y canran o ferched mewn swyddi arweinyddiaeth yn uwch yn y sector iechyd. Yno mae 60% o benaethiaid yn fenywod, cynnydd o 10% ers 2014.

'Penderfyniadau pwysig'

Yn ôl Comisiynydd y Comisiwn Cydraddoldeb, June Milligan: "Ni fu'r cwestiwn o bwy sydd â'r grym i ddylanwadu ar fywyd yng Nghymru erioed mor berthnasol.

"Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i ni gyd fod yn hyderus bod y bobl sydd yn gwneud y penderfyniadau pwysig sydd yn effeithio ar ein bywydau, yn cynrychioli Cymru gyfan.

"Yn gyffredinol, er y bu peth cynnydd, rydym yn adrodd bod menywod o hyd yn arwyddocaol heb gynrychiolaeth ddigonol ar lefelau uwch swyddi yn y rhan fwyaf o'r sectorau yng Nghymru.

"Mae gwaith pwysig i'w wneud i gefnogi mynediad ar gyfer pobl anabl i waith a phenodiadau cyhoeddus ac i daclo gwahaniaethu ble bynnag y bo."

Daeth yr adroddiad i'r casgliad fod:

  • 6% o Brif Weithredwyr y 100 busnes mwyaf yng Nghymru yn fenywod
  • 9% o Arweinyddion Cyngor yn fenywod
  • 12% o Brif Gwnstabliaid a Dirprwy Brif Gwnstabliaid yn fenywod
  • 14% o Brif Weithredwyr awdurdodau lleol yn fenywod
  • 26% o Gynghorwyr yn fenywod

Fe gyhoeddwyd yr adroddiad gan y comisiwn i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.