'350,000 o Gymry' heb gofrestru i bleidleisio

Gorsaf bledleisio

Mae ymgyrchwyr yn pryderu y gallai cannoedd o filoedd o bobl fethu â phleidleisio yn yr etholiad cyffredinol am eu bod heb gofrestru.

Mae'r mudiad dros ddiwygio etholiadol, ERS Cymru, yn amcangyfrif bod hyd at 350,000 o bledleiswyr cymwys ddim ar y gofrestr.

Dywedodd cyfarwyddwr y grŵp y gallai cynnydd yn y rhai sydd wedi cofrestru a'r rhai sy'n mynd i bleidleisio wneud "gwahaniaeth mawr" ym mis Mehefin.

Mae'n rhaid i bledleiswyr gofrestru erbyn 22 Mai i fwrw pleidlais yn yr etholiad.

'Deffro pobl Cymru'

Mae'n debyg fod myfyrwyr a phobl ifanc dan 35 oed, pobl sy'n byw yn y sector rhentu preifat, lleiafrifoedd ethnig penodol a rhai o gefndir incwm isel ymysg y rhai sydd fwyaf tebygol o beidio bod ar y gofrestr etholiadol, yn ôl data gafodd ei gasglu ym mis Rhagfyr.

Mae pryder hefyd bod cwymp yn niferoedd y pobl ifanc sy'n cofrestru cyn cyrraedd yr oedran gyfreithiol ond sydd nawr yn gymwys i fwrw pleidlais.

Roedd gostyngiad o 27% yn niferoedd y pobl 16-17 oed sy'n cofrestru i bledleisio - o 18,595 yn 2013 i 13,651 yn 2016. Roedd un o'r cwympfeydd mwyaf - 64% - ym Mro Morgannwg.

Dywedodd Jessica Blair, cyfarwyddwr ERS Cymru: "Gyda dim ond wythnos i fynd tan y dyddiad cau, mae'r ffigyrau yma'n ffordd i ddeffro pobl Cymru er mwyn sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.

"Gyda 350,000 o bobl ddim ar y rhestr, mae hynny'n nifer uchel o bobl Cymru sy'n colli allan ar gyfle i bledleisio," meddai.