'Angen gweithredu er mwyn arbed bywydau'

Betsi Cadwaladr

Mae prif grwner gogledd Cymru, John Gittins, wedi ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a'r Gwasanaeth Ambiwlans i ddweud ei fod yn poeni fod "bywydau cleifion mewn peryg" yn dilyn cwest i farwolaeth dynes oedrannus.

Fe wnaeth Daphne Williams, 78 oed o bentref Hanmer ger Wrecsam, farw bythefnos ar ôl mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth ar ei chlun y llynedd, ond cyn iddi gyrraedd yr ysbyty bu'n rhaid iddi aros chwe awr am ambiwlans.

Ym mis Mai eleni cofnododd cwest yn Rhuthun fod y ddynes wedi marw yn ddamweiniol ac nad oedd yr oedi wrth ddisgwyl am ambiwlans wedi cyfrannu at ei marwolaeth.

Ond mewn adroddiad ar 25 Mai - sydd newydd ei gyhoeddi - mae'r crwner yn dweud: "Mae tystiolaeth a gyflwynwyd yn ystod y cwest yn destun pryder. Yn fy marn i mae ofnau y gall rhai cleifion farw os nad oes camau yn cael eu cymryd i atal hynny.

"Mae materion yn ymwneud ag amser aros am ambiwlans, mynediad i Adran Frys, argaeledd adnoddau, llif cleifion a phroblemau niferus eraill cysylltiedig ag achosion tebyg wedi cael sylw droeon gennyf yn dilyn cwestau blaenorol.

Problemau yn parhau

"Ond er gwaethaf adroddiadau i'r Bwrdd Iechyd a'r Gwasanaeth Ambiwlans mae'r problemau yn parhau ac mae bywydau cleifion yn y fantol"

Ychwanegodd: "Yn fy marn i rhaid gweithredu i atal marwolaethau yn y dyfodol a chredaf fod gennych chi y gallu i wneud hynny."

Yn dilyn y cyhoeddiad roedd gan y ddau sefydliad 56 diwrnod i ymateb i'r adroddiad.

Mae'r crwner wedi cadarnhau ei fod wedi cael atebion ond nid yw'r atebion hynny yn hysbys.