Ymgynghoriad i godi ysgol Gymraeg newydd yn Sir Gâr

Ysgol Dewi Sant Image copyright Cyngor Sir Gaerfyrddin

Bydd proses o ymgynghori ynglŷn â chael adeilad newydd gwerth £9.1 miliwn ar gyfer ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn dechrau yr wythnos nesaf.

Mae pryderon nad yw safle nac adeiladau presennol Ysgol Dewi Sant yn Llanerch yn cydymffurfio â safonau'r cyngor o ran y cyfleusterau y maent yn eu cynnig, a'r ardaloedd addysgu ac adnoddau sydd eu hangen.

Mae'r cyngor hefyd yn bryderus nad yw'r adeilad presennol yn bodloni'r safonau ar gyfer effeithlonrwydd a chynaliadwyedd amgylcheddol ychwaith.

Y gobaith yw y byddai adeilad newydd yn un modern ac yn darparu ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, gyda 420 o leoedd addysg gynradd a 60 o leoedd meithrin ar gael.

Byddai'r buddsoddiad mawr hwn yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, a gaiff ei hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, drwy ei menter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Mae'r safle [presenol] ar gynllun gwael ac mae'r staff a'r disgyblion yn gorfod symud yn rheolaidd rhwng adeiladau dros dro.

"Nid yn unig y mae hyn yn tarfu arnynt, mae hefyd yn ddefnydd aneffeithlon o amser ac adnoddau. Mae'r mynediad i'r ysgol bresennol hefyd yn gyfyngedig iawn.

Fe fydd yr ymgynghoriad ar gyfer codi'r ysgol newydd yn para tan 11 Hydref.