Preswylwyr gofal i gael cadw £10,000 yn ychwanegol

Gofal preswyl Image copyright Thinkstock

Bydd pobl sy'n symud i ofal preswyl yn cael cadw £10,000 yn ychwanegol o'u cynilion o 2018 ymlaen.

Cadarnhaodd y gweinidog gofal cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, y bydd y swm - a gododd o £24,000 i £30,000 eleni - yn codi ymhellach i £40,000 fis Ebrill nesaf.

Mae Llafur Cymru wedi addo codi'r trothwy i £50,000 erbyn etholiad 2021.

Dywedodd y gweinidog fod dros 400 o bobl wedi elwa o'r cynnydd cyntaf, gyda tua 4,000 ar hyn o bryd yn talu cost llawn gofal preswyl.

Mae'r terfyn cyfalaf yn pennu a yw person yn talu cost llawn eu gofal preswyl, neu a ydyn nhw'n derbyn cymorth ariannol tuag at y gost gan eu hawdurdod lleol.

Llywodraeth yn 'ymrwymiedig'

Dywedodd Mr Irranca-Davies: "Mae Llywodraeth Cymru'n ymrwymiedig i gefnogi pobl hŷn, a'r rhai hynny sydd angen gofal, i fyw eu bywydau yn ôl eu dymuniad.

"Fe addawon ni y bydden ni'n dyblu'r cyfalaf y gall pobl ei gadw pan mewn gofal preswyl - gan ryddhau mwy o arian pobl iddyn nhw gael ei ddefnyddio fel y maen nhw ei eisiau.

"Rydym nawr ymhell ar ein ffordd at wireddu'r addewid hwnnw i bobl Cymru."

Yn Lloegr, mae pobl sydd â dros £23,250 o gyfalaf a chynilion yn gorfod talu am eu gofal cymdeithasol eu hunain.

Dim ond y rheiny sydd â llai na £14,250 fydd ddim yn talu o gwbl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol