a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Eisteddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru am 1:30pm, ac eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  2. Ymysg eitemau'r prynhawn oedd dadl ar adroddiad blynyddol ar Gydraddoldeb 2013-2014.
  3. Gorffenwyd y Cyfarfod Llawn gyda Dadl ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis, Alun Jones a Leonie Horton

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna ni o Fae Caerdydd!

Ymunwch â ni eto yfory am 13:30, y Gweinidog Cyllid fydd yn ateb cwestiynau i ddechrau'r prynhawn.

Assembly chamber
BBC

Deddfwrfa

"Mae angen i ni ddathlu'r camau yr ydym wedi'u cymryd fel deddfwrfa", medd Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Cyllido cynaliadwy

Simon Thomas o Blaid Cymru yn dweud bod llwyddiant y rhaglen ddeddfwriaethol yn "dibynnu ar fecanwaith cyllido cynaliadwy" ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Tymor y Cynulliad

Y Ceidwadwr Paul Davies yn beirniadu y llywodraeth gan ddweud "yn y ddwy flynedd gyntaf o'r tymor cynulliad hwn, dim ond un mesur gafodd ei basio."

Mesur Trais

Mae'r Mesur Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn "torri tir newydd", yn ôl y Prif Weinidog.

Mesurau

Prif Weinidog Cymru sy'n cyhoeddi Rhaglen Ddeddfwriaethol Cymru ar ôl ethol Llywodraeth newydd Cymru.

Dyma

rhestr o'r mesurau yn y Cynulliad presennol.

Rhaglen Ddeddfwriaethol

Ymlaen i eitem olaf y dydd, sef Dadl ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol.

Tlodi plant

Lindsay Whittle o Blaid Cymru yn dweud bod targed llywodraeth Cymru o "ddileu tlodi plant erbyn 2020 yn ddewr ac yn llawn bwriadau da."

Lindsay Whittle
BBC

Deddf Cydraddoldeb

Yn sgil Deddf Cydraddoldeb 2010, crëwyd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a rhoddwyd grym i Weinidogion Cymru orfodi dyletswyddau cydraddoldeb penodol ar awdurdodau cyhoeddus datganoledig Cymru drwy gyfrwng rheoliadau

Dyletswyddau

Cymru oedd y wlad gyntaf i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol er mwyn i gyrff cyhoeddus gyflawni eu dyletswyddau cydraddoldeb sector cyhoeddus yn well.

Y Ceidwadwr Mohammed Asghar yn croesawu galwadau gan

Gomisiynydd Plant newydd Cymru i gael "mentoriaid cryf mewn ysgolion a mannau addoli i helpu i atal pobl ifanc rhag cael eu radicaleiddio gan eithafwyr crefyddol."

Swyddfa Gyflwyno

Gosodwyd copi o'r

adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2015.

Cydraddoldeb

Mae'r aelodau yn symud ymlaen i Ddadl ar Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2013-2014

Addysg a Sgiliau

Ym mis Mehefin 2013 y cafodd Huw Lewis ei benodi'n Weinidog Addysg a Sgiliau.

Lledaenu arfer da

Simon Thomas yn gofyn sut y bydd y gweinidog yn lledaenu arfer da o'r 40 ysgol i holl ysgolion Cymru.

Simon Thomas
BBC

Gwella ysgolion

Paul Davies yn "croesawu dull Her Ysgolion Cymru o wella ysgolion."

Paul Davies
BBC

Her Ysgolion Cymru

Mae'r rhaglen hon wedi'i thargedu at y 40 o Ysgolion Llwybrau Llwyddiant sy'n wynebu amgylchiadau heriol wrth ddatblygu.

Dyma

rhestr o'r ysgolion sy'n rhan o'r cynllun.

Gweinidog Addysg a Sgiliau

Huw Lewis
BBC

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis ar Her Ysgolion Cymru.

Datganiad

Edwina Hart
BBC

Gorchwyl a Gorffen

Dywedodd Ms Hart ei bod wedi gofyn i Val Lloyd i gadeirio grŵp Gorchwyl a Gorffen i gynnal adolygiad o'r Cynllun.

Ychwanegodd bod Val, "fel uwch academydd iechyd ac ymarferydd a chyn Aelod Cynulliad, yn dod ag ystod eang o sgiliau a phrofiad i'r swydd".

Bathodynnau Glas

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart ar Fathodynnau Glas.

Datganiad Busnes

Mae Jane Hutt yn gwneud ei datganiad busnes wythnosol.

Mae hi'n derbyn ceisiadau am ddadleuon a datganiadau gan aelodau.

Symud ymlaen

Sesiwn gwestiynau i'r prif weindiog ar ben, ymlaen â ni.

Gwadu

Carwyn Jones yn gwadu awgrym gan Simon Thomas fod oedi o ran cael olynydd ar gyfer Twf Swyddi Cymru oherwydd torri cyllidebau.

Simon Thomas

Simon Thomas
BBC

Y Prif Weinidog yn dweud wrth Simon Thomas o Blaid Cymru y bydd datganiad fis nesaf ar olynydd i Dwf Swyddi Cymru.

Ysbyty Glan Clwyd

Darren Millar yn dweud bod 'dicter ymysg y cyhoedd' ynghylch cynlluniau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd a galwodd am ymyrraeth gan y llywodraeth.

Mr Jones yn dweud bod cynlluniau Ysbyty Glan Clwyd erbyn hyn yn fater ar gyfer adolygiad barnwrol ac mae'n disgwyl canlyniad.

Metro

WalesOnline

A dyma i chi gefndir y

rhwydwaith metro arfaethedig i Gaerdydd.

'Unwaith mewn oes'

Prif Weinidog yn dweud bod penderfyniadau eto i'w gwneud ar ba fath o system Metro fydd yno, a phwy fydd yn ei redeg.

Ond ychwanegodd bod prosiect trafnidiaeth Metro De Cymru yn 'gyfle unwaith mewn oes'.

Metro i Gaerdydd

John Griffiths yn holi am y system 'Metro' arfaethedig i Gaerdydd.

Mr Jones yn ateb y bydd diweddariad cyn diwedd tymor yr haf.

Kirsty Williams

Kirsty Williams
BBC

Ysgolion

Kirsty Williams yn gofyn am gyllid i ysgolion - mae hi'n dweud ei fod yn flaenoriaeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae hi'n ychwanegu y byddai addewidion y blaid ar lefel San Steffan yn arwain at hyd at £150m o gyllid ychwanegol i Lywodraeth Cymru; arian y mae am ei weld wedi'i neilltuo ar gyfer addysg.

Mae Mr Jones yn dweud ei fod yn amhosibl dweud a fyddai'r arian yn cael ei "ei roi gydag un llaw a'i gymryd i ffwrdd gydag un arall".

Lloches

Holodd Leanne Wood a ddylid cael 'cwota' Cymreig i geiswyr lloches tai, gan ddweud y gallai Cymru ddod yn "genedl o loches".

Mae Mr Jones yn dweud ei fod yn "fwy na pharod " i helpu.

Leanne Wood

Leanne Wood
BBC
Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn holi'r Prif Weinidog am "argyfwng ffoaduriaid yn y DU"

Twf Swyddi Cymru

Mae cynllun swyddi llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru, wedi ei gau dros dro wrth i gynllun newydd gael ei gymeradwyo.

Andrew R T Davies
BBC
Andrew R T Davies

Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R T Davies yn holi'r Prif Weinidog ar Dwf Swyddi Cymru.

Canser

Nick Ramsay yn codi pwnc dyrys o ran mynediad i gyffuriau canser ar gyfer cleifion yng Nghymru.

Carwyn Jones yn tynnu sylw at broblemau gyda'r Gronfa Cyffuriau Canser yn Lloegr - mae'n dweud bod cyffuriau a gymeradwywyd yn fwy hygyrch yng Nghymru nag yn Lloegr.

Cwestiynau

Carwyn Jones
BBC
Carwyn Jones

Mae Carwyn Jones ar ei draed ac yn ateb cwestiynau'r aelodau.

Gallwch weld y cwestiynau

yma

Prynhawn da

Croeso i Fae Caerdydd.

Yn gyntaf y prynhawn yma mae Cwestiynau i'r Prif Weinidog.