a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
 2. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eistedd am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
 3. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Nodi'r Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.
 4. Nesaf: Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Cyflwyno Mesur yr Amgylchedd (Cymru).
 5. Nesaf: Dadl Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna'r cyfan o'r Senedd heddiw. Ymunwch â ni eto bore fory am 9am ar gyfer y Pwyllgor Cyllid.

Yfed yn y cartref

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn codi pryderon am "yfwyr incwm canol ac uwch sy'n yfed yn y cartref."

Alcohol
PA
Alcohol

Braster, siwgr a halen

Yr Aelod Llafur Jenny Rathbone yn gofyn am ystyried "treth braster, siwgr a halen", gan godi pryderon ynghylch diet gwael cynifer o bobl yng Nghymru.

Marwolaeth gynamserol

Clefyd yr afu yw'r trydydd achos mwyaf cyffredin o farwolaeth gynamserol yn y Deyrnas Unedig ac mae cyfradd y cynnydd yng nghlefyd yr afu yn sylweddol uwch yn y DU na'r gwledydd eraill yng ngorllewin Ewrop, yn ôl

Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

CEFNDIR

Yn ôl Llywodraeth Cymru,

nod y cynllun yw, i:

 • rwystro'r cynnydd mewn achosion o glefyd yr afu a marwolaethau o'i herwydd
 • gydweithio â phartneriaid cyflawni i gefnogi cleifion yn well
 • hybu arweinyddiaeth glinigol er mwyn gwella ansawdd y gwasanaethau
 • wella gwybodaeth arbenigol am glefyd yr afu drwy'r gwasanaeth iechyd cyfan
 • annog cleifion i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a gofal.

Clefyd yr Afu

Mae'r aelodau yn cynnal dadl ar Gynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu.

Gorchymyn

Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o'r Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015 yn cael ei lunio yn unol â'r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Mawrth 2015.

Ailgylchu

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant yn dweud mai Cymru yw'r gorau yn y DU o ran ailgylchu, a'r 4ydd yn Ewrop.

Ailgylchu
BBC

Trydar

via Twitter

@NatResWales: "Defnyddio dull cydygysylltiedig o reoli'n hadnoddau naturiol #EnvironmentBill #EnvBillWales #Amgylchedd"

Bwriad y mesur

Mae'r mesur yn:

 • rhoi gofyniad ar awdurdodau cyhoeddus i gynnal a gwella bioamrywiaeth;
 • Creu fframwaith statudol ar gyfer gweithredu ar newid hinsawdd, gan gynnwys targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr;
 • Diwygio'r gyfraith ar godi tâl am fagiau siopa;
 • Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ailgylchu gwastraff (yn cynnwys casglu gwastraff ar wahân); trin gwastraff bwyd ac adfer ynni mewn busnes;
 • Gwneud darpariaeth ynghylch sawl gorchymyn mewn perthynas â physgodfeydd cregyn;
 • Ffioedd ar gyfer trwyddedau morol;
 • Sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol; a
 • Newidiadau i'r gyfraith ar ddraenio tir a is-ddeddfau a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Adnoddau naturiol

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r mesur yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru ar lefel genedlaethol a lleol, ac yn "rhoi pwrpas cyffredinol i Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n gysylltiedig â'r egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy a ddiffinnir yn y Mesur.

Mesur yr Amgylchedd

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn Cyflwyno Mesur yr Amgylchedd (Cymru).

Ceidwadwyr

Mae Ceidwadwyr Cymru wedi galw am Gerdyn y Lluoedd Arfog yng Nghymru, yn cynnwys:

• Ymestyn y cynllun tocynnau bws am ddim presennol i gynnwys cyn-filwyr;

• Mynediad am ddim i byllau nofio awdurdodau lleol;

• Mynediad am ddim i safleoedd CADW;

• Blaenoriaeth i driniaeth ar y GIG ar gyfer cyflyrau / anafiadau yn ymwneud â'u gwasanaeth;

• Blaenoriaeth i grantiau cyfleusterau i'r anabl ar gyfer addasu cartrefi.

'Anwadalwch'

Yr Aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud y bu "anwadalwch" wrth greu "cerdyn lluoedd arfog"

Adolygu'r pecyn

Mae pecyn cymorth presennol Llywodraeth Cymru i gyn-filwyr a'u teuluoedd eisoes yn cynnwys manylion y cymorth sydd ar gael gan amryw wasanaethau cyhoeddus ym meysydd iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tai ac addysg.

Fodd bynnag, mae'r Gweinidog yn credu y dylid adolygu'r pecyn hwn i gynnwys "ymrwymiadau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ym meysydd polisi Llywodraeth Cymru a rhai a gynigir gan sefydliadau cymorth fel y Lleng Brydeinig Frenhinol".

Pecyn cymorth

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews wedi cyhoeddi adolygiad o becyn cymorth Llywodraeth Cymru i gymunedau y Lluoedd Arfog.

LLUN

GIG Cymru i Gyn-filwyr/Veterans' NHS Wales
BBC
GIG Cymru i Gyn-filwyr/Veterans' NHS Wales

Coelcerthi

Ddydd Gwener roedd dau funud o dawelwch wedi'i gynnal ar draws y wlad, a choelcerthi wedi'u cynnau, i nodi'r union amser y daeth yr Ail Ryfel Byd i ben.

Ar 8 Mai 1845 cafodd cannoedd o goelcerthi eu tanio i ddathlu diwedd y rhyfel.

Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn gwneud datganiad yn "Nodi'r Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop - gweithio gyda a chefnogi ein cymuned Lluoedd Arfog heddiw".

Fflam ar Gastell Caerdydd nos Wener fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 70 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.
BBC
Fflam ar Gastell Caerdydd nos Wener fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 70 mlynedd ers diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop.

Busnes y Cynulliad

Mae'r aelodau yn symud ymlaen at Ddatganiad a Chyhoeddiad Busnes gan Jane Hutt.

10 miliwn o bobl

BBC Cymru Fyw

Cyhoeddodd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Ken Skates, ddydd Mawrth mai'r llynedd oedd

y "flwyddyn orau erioed" i Gymru o ran twristiaeth, gyda dros 10 miliwn o bobl wedi aros yng Nghymru dros nos - y nifer ucha' ers dechrau cofnodion yn 2006.

Twristiaeth

Gwyn Price yn cyfeirio at gemau Cwpan Rygbi'r Byd sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd ym mis Medi.

Yn ôl Mr Jones, "rydym newydd gael y ffigurau twristiaeth gorau rydym erioed wedi eu cael" yng Nghymru.

Cyflymu Cymru

Meddai Mr Jones, bydd 96% o adeiladau â mynediad at

Cyflymu Cymru (rhwydwaith band llydan uwchgyflym cenedlaethol), erbyn mis Medi y flwyddyn nesaf.

Ymchwiliad

Y llynedd cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymchwiliad byr i wasanaethau orthodonteg yng Nghymru. Cliciwch

yma am yr ymateb.

Orthodonteg

Y Prif Weinidog o dan y lach gan yr Aelod Ceidwadol Darren Millar ynghylch gwasanaethau orthodonteg yng Nghymru.

Undeb

Mae peryglon mawr mewn "anwybyddu" canlyniadau'r etholiad yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon - fel arall mae'r "Undeb yn cael ei golli" meddai Mr Jones.

Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Dywed Mr Jones "y byddwn yn gweithio'n galed" i wella y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru dros y 12 mis nesaf.

Colli dadl

Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies yn codi sylwadau Alun Davies AC ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru - dywedodd cyn-weinidog llywodraeth Cymru fod Llafur wedi colli y ddadl dros gyflwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Diddymu deddf?

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn codi'r posibilrwydd y bydd y Ddeddf Hawliau Dynol yn cael eu diddymu.

Lles

Leanne Wood hefyd yn gofyn "a fydd pwerau dros les yn rhywbeth y byddwch yn eu ceisio o San Steffan?"

Atebodd Mr Jones "bod cael y pwerau yn un peth, mae cael yr arian yn un arall."

100 diwrnod

Dywed arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood nad oes gan lywodraeth y DU fandad yng Nghymru ac mae'n hen bryd i gael rhagor o ddatganoli.

Yn ôl Mr Jones, "bydd yn rhaid inni aros i weld" os bydd Mesur Cymru yn cael ei basio yn ystod 100 diwrnod cyntaf y llywodraeth newydd yn San Steffan.

Carwyn Jones
BBC

Tro Pedol?

Mae'n annhebygol y bydd deddf newydd i

ddatganoli mwy o bwerau i Gymru yn cael ei chynnwys yn rhaglen llywodraeth y DU ar gyfer ei blwyddyn gyntaf mewn grym.

Mae BBC Cymru yn deall hyd yn oed petai Mesur Cymru arfaethedig yn cael ei grybwyll yn Araith y Frenhines, ni fydd yn un o'r deddfau newydd i gael ei drafod, er gwaethaf i'r Canghellor George Osborne addo deddfwriaeth Gymreig o fewn 100 diwrnod i'r etholiad.

Mesur Cymru

Y Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud ei fod yn aros i weld a fydd addewidion yn cael eu cadw ynghylch Mesur Cymru yn dilyn yr etholiad cyffredinol.

Ymddiswyddo

Y Llywydd yn cyhoeddi bod Antoinette Sandbach a Byron Davies wedi ymddiswyddo ar ôl ennill seddi yn San Steffan yn yr etholiad cyffredinol.

Prynhawn da

Croeso nôl i ddarllediad

Democratiaeth Fyw o'r Cynulliad. Mae Cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dechrau am 13.30.

Siambr
BBC

Hwyl am y tro

Dyna ddiwedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am heddiw. Ymunwch â ni am gwestiynau i'r Prif Weinidog am 13.30.

Cyngor Da, Byw'n Well

Mae Lindsey Kearton yn sôn am brosiect

Cyngor Da, Byw'n Well sy'n rhoi cyngor arbenigol i bobl sy'n byw yng nghymunedau difreintiedig Cymru ar bob math o bethau - yn eu plith buddiannau lles, dyledion a swyddi.

Shelter Cymru

Mae

Shelter Cymru yn darparu cyngor ac eiriolaeth arbenigol ac annibynnol, a chynrychiolaeth gyfreithiol i unrhyw un â phroblemau tai.

Cynilo

Mae Jennie Bibbings yn Rheolwr Polisi ac Ymchwil, Shelter Cymru.

Mae hi'n dweud bod rhai tenantiaid yn cael eu gwrthod tai oherwydd nad ydynt yn gallu cynilo gwerth pedair wythnos o rent o flaen llaw.

Jennie Bibbings
BBC