a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  2. Nesaf: Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Nesaf: Datganiad gan y Prif Weinidog: Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu
  4. Nesaf: Dadl ar Fesur Cymwysterau Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Anwen Lewis a Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cymeradwyo

Mae Mesur Cymwysterau Cymru wedi ei gymeradwyo, a chyda hynny daw'r trafodion i ben am y diwrnod.

Hwyl fawr.

Senedd
BBC
Senedd

Cyfnod 4

Ar ddiwedd Cyfnod 3 mae'r Gweinidog yn cynnig bod y mesur yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.48.

Nawr ceir Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.48 i gymeradwyo Mesur Cymwysterau Cymru.

20 maes

Esboniad sylfaenol - Beth yw mesur?

Mae mesur yn gyfraith ddrafft. Unwaith y bydd mesur wedi'i ystyried a'i basio gan y Cynulliad a'i fod wedi cael Cydsyniad Brenhinol, mae'n dod yn 'Ddeddf y Cynulliad'. Gall y Cynulliad basio Deddfau ar unrhyw un o'r pynciau a restrir yn Atodlen 7 i Ddeddf 2006.

Mae Atodlen 7 '

Deddf Llywodraeth Cymru 2006' yn rhestru'r pynciau o fewn yr 20 maes datganoledig ble gellir pasio Deddfau Cynulliad.

Swyddogaethau

Mae'r Mesur yn rhoi'r prif amcanion canlynol i Gymwysterau Cymru, a bydd yn rhaid iddo weithredu'n gydnaws â'r rhain wrth gyflawni ei swyddogaethau:

•Sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn llwyddo'n effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;

•Ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Cymwysterau Cymru

Mae'r Mesur yn darparu ar gyfer sefydlu Cymwysterau Cymru fel y corff rheoleiddiol annibynnol sy'n gyfrifol am gydnabod cyrff dyfarnu ac adolygu a chymeradwyo cymwysterau yng Nghymru nad ydynt ar lefel gradd.

Diben y Mesur yw mynd i'r afael â phedwar prif gyfyngiadau y system bresennol, a amlinellir fel a ganlyn:

•y ffaith nad oes yna un sefydliad penodol sy'n ymroddedig i sicrhau effeithiolrwydd cymwysterau a'r system gymwysterau;

•nad oes unrhyw bwerau i roi blaenoriaeth i rai cymwysterau a thrwy hynny sicrhau bod modd canolbwyntio ar y cymwysterau y mae angen eu rheoleiddio fwyaf;

•nad oes unrhyw bwerau i ddewis un darparwr ar gyfer cymhwyster penodol i sicrhau bod dysgwyr ledled Cymru yn cymryd yr un cymhwyster;

•nad oes digon o gapasiti i hyrwyddo'r gwaith o ddatblygu cymwysterau yn strategol o fewn y trefniadau cyfredol.

Huw Lewis

Cyflwynwyd Mesur Cymwysterau Cymru gan gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Mae copi o'r mesur fel y diwygiwyd ar ôl cyfnod 2 ar gael

yma.

Huw Lewis
BBC
Huw Lewis

Cyfnod 3

Dyma restr o

welliannau wedi'u didoli ar gyfer y ddadl.

Hefyd mae dogfen ar gael sy'n nodi ym mha drefn y caiff y gwelliannau eu trafod o'r enw

Grwpio Gwelliannau.

Mae edrych ar y ddwy ddogfen gyda'i gilydd yn eich helpu i ddilyn y ddadl dair awr.

Egwyl

Mae'r aelodau yn cael egwyl 10 munud cyn y Ddadl Cyfnod 3 ar Fesur Cymwysterau Cymru.

'Cyflawni'

Y prif weinidog yn ateb Kirsty Williams, "mae mwy i'w wneud, ond rydym wedi cyflawni yr hyn yr oeddem wedi addo y byddem yn ei wneud yn ystod y tymor Cynulliad hwn."

Adeiladau ysgolion

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn ymateb i honiad y llywodraeth eu bod wedi cyflawni ar y r

haglen ysgolion yr 21ain Ganrif.

Meddai hithau, "mae hynny'n awgrymu nad oes problem gydag adeiladau ysgolion yng Nghymru mwyach."

Ychwanegodd, "Mae Estyn yn dweud eu bod am y tro cyntaf wrth gyflawni eu gwaith wedi gweld cynnydd yn y nifer o ysgolion ble mae cynnal a chadw adeiladau gwael a diogelwch wedi cael effaith negyddol ar les blant ."

Kirsty Williams
BBC

Llywodraethau Llafur

Meddai Andrew RT Davies, "pan fyddwch yn edrych ar y cwymp mewn gwerth ychwanegol gros dro gyfnod llywodraethau Llafur olynol, doedd dim llawer pellach y gallai gostwng."

Gwerth ychwanegol gros

"Mae gwerth ychwanegol gros y pen yn tyfu'n gyflymach yng Nghymru nag mewn llawer o rannau eraill o'r DU, gan gynnwys Llundain" meddai'r prif weinidog.

Cynllun gwaith

Y

Rhaglen Lywodraethu yw cynllun gwaith y llywodraeth. "Mae'n dangos ymrwymiad real i gyflawni, sy'n cael ei fesur gan effaith wirioneddol y llywodraeth ar fywydau pobl", meddent.

Dywedodd Carwyn Jones fod mwy na 95% o ymrwymiadau Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyflawni, neu "ar y llwybr cywir i gael eu cyflawni".

Rhaglen Lywodraethu

Nawr ceir datganiad gan y Prif Weinidog, sef Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu.

Busnes y Cynulliad

Yn y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes gan Jane Hutt, rhestrir busnes y Cynulliad yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw.

Cynllun Datblygu Gwledig

William Powell yn sôn am bwysigrwydd y Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer 2014-2020.

Cymru ac Ewrop
Thinkstock

Cyllideb

Pethau'n cynhesu yn y Siambr wrth i'r prif weinidog anelu y sylw hwn at y Ceidwadwr Darren Millar: "Mae ei blaid, y mae mor falch o fod yn aelod ohoni, wedi cymeryd £50 miliwn allan o gyllideb Cymru rai wythnosau'n ôl, heb unrhyw rybudd. "

Siambr
BBC

Fformiwla Barnett

"Mae'r amser wedi dod i gael fformiwla newydd ar draws y deyrnas unedig", meddai'r prif weinidog am Fformiwla Barnett.

Mae fformiwla Barnett yn system o grantiau sy'n pennu lefel y gwariant cyhoeddus yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Fe gafodd y fformiwla ei chreu yn 1979, ac yn 2009, fe ddaeth comisiwn annibynnol i'r casgliad fod llywodraeth Cymru'n colli allan ar oddeutu £300m bob blwyddyn.

Ailgylchu

Eluned Parrott yn gofyn am gyfraddau ailgylchu yn y cartref yng Nghymru.

"Cafwyd gostyngiad o gyfradd ailgylchu 52.2% i 49.7% yn 2013/2014, ond yn yr holl flynyddoedd cyn hynny roedd y gyfradd yn cynyddu" meddai'r prif weinidog.

Eluned Parrott
BBC

36 wythnos

Leanne Wood am i'r prif weinidog addo nad yw plentyn yn aros dros 36 wythnos am lawdriniaeth bediatrig erbyn diwedd 2015.

Leanne Wood
BBC
Leanne Wood

Canser

Mewn ymateb i arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, y prif weinidog yn dweud nad yw targed canser allweddol wedi ei gyrraedd ond "rydym yn gwneud yn well o gymharu â'r hyn sy'n digwydd dros y ffin."

Carwyn Jones
BBC

Orthopedig

Kirsty Williams, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn codi amseroedd aros gyda'r prif weinidog.

Mae hi'n dweud mai'r amseroedd aros presennol ar gyfer "gwaith orthopedig dewisol" yn Ysbyty Tywysoges Cymru yw 70 wythnos.

Cyfeiriodd y prif weinidog at ei ateb blaenorol i Mr Davies yn dweud bod £500 miliwn yn ychwanegol wedi cael ei roi i'r gwasanaeth iechyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Kirsty Williams
BBC
Kirsty Williams

Cynghorydd eiddo

Andrew RT Davies yn cwestiynu prif weinidog ar ymadawiad cynghorydd eiddo'r llywodraeth, David Goldstone.

"Daeth y contract i ben yn naturiol" meddai Carwyn Jones.

Fe ddaeth y cwmni gwasanaethau ariannol Ideoba i ben ar ôl methu â sicrhau benthyciad o £ 150,000 gan Lywodraeth Cymru.

Arbenigwr eiddo'r llywodraeth,

David Goldstone wnaeth gynghori Llywodraeth Cymru yn erbyn darparu'r benthyciad.

Andrew RT Davies
BBC
Andrew RT Davies

Rhiwmatoleg

Ymddengys fod iechyd yn bwnc llosg heddiw, gydag Angela Burns yn gofyn ynghylch wasanaethau rhiwmatoleg mewn ysbytai yn Sir Benfro.

Angela Burns
BBC

Gorwariant

"Nid yw gorwariant yn y gwasanaeth iechyd yn unigryw i Gymru " meddai'r Prif Weinidog Carwyn Jones mewn ymateb i sylwadau Andrew RT Davies am ddyled £26 miliwn Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro.

Croeso nôl

Eitem gynta'r prynhawn fydd Cwestiynau i'r Prif Weinidog am 13.30.

Dyma'r

Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd.

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Y Siambr
BBC

Hwyl am y tro

Dyna ddiwedd y pwyllgor am heddiw.

Bydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm.

'Pedwar mis'

Gan gyfeirio at y cyfnod o amser y bydd y Prif Weithredwr dros dro, Simon Dean yn y swydd, dywedodd Dr Goodall "y bydd yn mynd i mewn am ddim mwy i ddechrau na phedwar mis."

'Myfyrio'

Ms Morgan yn gofyn a oedd Trevor Purt "yn treulio gormod o amser y tu allan i'r sefydliad?"

"Roedd rhywfaint o fyfyrio ar hynny" meddai Dr Goodall.

Prif Weithredwr

Julie Morgan, AC Llafur, yn gofyn ynghylch penodi yr Athro Trevor Purt yn brif weithredwr newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y llynedd.

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd yr Athro Purt ei

atal o'i waith fel Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn syth, wedi i'r bwrdd gael ei osod dan fesurau arbennig.

Heddlu

Dr Andrew Goodall yn dweud bod "ymchwiliad yr heddlu yn parhau" ynghylch agweddau o gynlluniau gwariant cyfalaf Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Ni wnaeth Dr Andrew Goodall gadarnhau, pan ofynnwyd iddo gan Darren Millar, bod ymchwiliad yr heddlu yn ymwneud â honiadau o dwyll, gan ddweud ei fod yn fater "sensitif" ac nad oedd eisiau gwneud sylw pellach tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

'Pryder mawr'

Dywed Sandy Mewies, AC Llafur: "Dydw i ddim yn hyderus o gwbl bod y mesurau arbennig - ac rwy'n meddwl bod y Gweinidog Iechyd am i'r drefn hon fynd i'r afael â materion penodol mewn pedwar mis - yn mynd i gael yr effaith a ddymunir, dyna fy mhryder mawr."

Sandy Mewies
BBC

Tawel Fan

Dywedodd Jocelyn Davies o Blaid Cymru, "un o'r pethau sy'n fy trafferthu fwyaf am yr adroddiad ar ward Tawel Fan oedd bod y staff yn credu eu bod yn ganolfan ragoriaeth, dyna oedd y peth mwyaf annifyr i mi eu bod yn credu eu bod yn gwneud gwaith da iawn pan y gwrthwyneb oedd yn wir."

Jocelyn Davies
BBC

Mesurau arbennig

BBC Cymru Fyw

Bwrdd iechyd o dan

fesurau arbennig.

'Pwrpas cyffredin'

Mike Hedges yn gofyn "beth sy'n cael ei wneud i sicrhau bod gan staff ymdeimlad o berthyn?", gyda staff yn teimlo eu bod yn perthyn i ysbyty unigol ac nid i fwrdd iechyd.

Dr Andrew Goodall yn ateb mai un o'r pethau pwysig yw sicrhau "pwrpas cyffredin" ar gyfer staff.

Llythyr

Dyma'r tro cyntaf i fwrdd iechyd yng Nghymru gael ei roi o dan fesurau arbennig, yr uchaf o dair lefel o ymyriad.

Anfonwyd llythyr ffurfiol gan y gweinidog iechyd i Dr Peter Higson, cadeirydd y Bwrdd Iechyd.

Llythyr Mr Drakeford
BBC
Llythyr Mr Drakeford

'Cynnydd araf'

Mae'r cadeirydd Darren Millar yn dweud ei fod yn "eithaf clir yr oedd cynnydd araf gyda'r ymyrraeth 'brys'."

Darren Millar
BBC

Adolygiad

Yn ôl Dr Andrew Goodall, fe wnaeth yr adolygiad gan Anne Lloyd "bwysleisio rhai o'r materion yr oeddem yn ymwybodol ohonynt o'r blaen."

Comisiynwyd Dr Anne Lloyd i arwain yr Adolygiad gan y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford .

Yn ôl llywodraeth Cymru ym mis Mehefin y llynedd:

"Bydd yr Adolygiad yn cynnwys cyfnod o ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys swyddogion perthnasol Byrddau Iechyd, cynrychiolwyr clinigol, grwpiau cleifion a grwpiau er budd y cyhoedd gan gynnwys Awdurdodau Lleol."

Dr Andrew Goodall
BBC
Dr Andrew Goodall

Protocol

Penderfynodd Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2014 i roi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan 'ymyrraeth wedi'i dargedu' dan y Trefniadau ar gyfer

trosglwyddo i lefel uwch ac ymyrryd yn y GIG.

Yr wythnos diwethaf cafodd y bwrdd ei roi o dan fesurau arbennig.

Byrddau Iechyd

Mae'r pwyllgor yn clywed tystiolaeth ar lywodraethu Byrddau Iechyd Cymru.

Yn rhoi tystiolaeth y mae Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru; Joanna Jordan - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a Phartneriaethau, Llywodraeth Cymru; a Dr Grant Robinson - Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gofal heb ei Drefnu, Llywodraeth Cymru.