a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd
  2. Mae'r Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, eitem gynta'r prynhawn yw Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
  3. Nesaf: Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
  4. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig
  5. Nesaf: Dadl y Ceidwadwyr Cymreig
  6. Nesaf: Dadl Plaid Cymru
  7. Nesaf: Dadl Fer

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr!

A dyna ni am heno o'r Sesiwn Lawn. Fe fyddwn ni nôl ddydd Mawrth 22 Medi.

Senedd
BBC

Rhagofalus

"'Rwyf yn glir bod gennym fframwaith cynllunio rhagofalus", meddai Carl Sargeant.

Carl Sargeant
BBC

'Sgandal'

Meddai Mr Roberts: "Rydym o dan fygythiad gan y diwydiant hwn yn y gogledd a'r de."

Mae'n ychwanegu ei fod yn "sgandal bod llywodraeth y DU wedi bod yn cynnal ymosodiad parhaus ar ynni adnewyddadwy".

Aled Roberts
BBC

Ffracio

Mae'r Democrat Rhyddfrydol yng Ngogledd Cymru Aled Roberts yn cloi'r sesiwn lawn gyda'r ddadl fer: "Ffracio: Gweithredu moratoriwm ar gyfer Cymru".

Blaenoriaethu

Bydd llywodraeth Cymru "yn parhau i roi blaenoriaeth i'r gwasanaeth iechyd", meddai Jane Hutt.

Cyllideb y gwasanaeth iechyd

Mae'r Ceidwadwr Nick Ramsay yn galw ar lywodraeth Cymru "i ddilyn esiampl llywodraeth y DU drwy ddiogelu cyllideb y gwasanaeth iechyd".

Lefelau staffio nyrsys diogel

Mae Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn pwysleisio pwysigrwydd buddsoddi mewn lefelau staffio nyrsys diogel "sy'n cael effaith sylweddol ar ofal cleifion a recriwtio a chadw staff".

Kirsty Williams
BBC

Iechyd a gofal cymdeithasol

Plaid Cymru sy'n arwain y ddadl olaf ond un.

Mae Elin Jones yn galw ar lywodraeth Cymru i sicrhau bod unrhyw gynnydd yn y grant bloc sy'n deillio o gynnydd yng ngwariant iechyd Llywodraeth y DU, yn cael ei fuddsoddi yng ngwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru.

Elin Jones
BBC

Dylan Jones-Evans

Y Gweinidog Leighton Andrews yn cyfeirio at ddyfyniadau gan yr Athro Dylan Jones-Evans, sef cyn ymgeisydd y Ceidwadwyr, sy'n cymharu adfywiad economaidd Cymru yn ffafriol â rhannau eraill o'r DU.

Gwallgorbynrwydd!

AC Llanelli Keith Davies yn denu tipyn o sylw tra'n annerch yr aelodau ar lawr y siambr trwy eu galw yn "gymrodorion". Enghraifft posib o Wallgorbynrwydd?

Keith Davies
BBC

Perfformiad gwasanaethau cyhoeddus

Mae aelod Plaid Cymru Simon Thomas yn dweud bod rhaid i lywodraeth Cymru sicrhau bod data yn cael ei gasglu a'i gyhoeddi mewn modd sy'n sicrhau bod perfformiad gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cymharu â chenhedloedd eraill.

Simon Thomas
BBC

'Methiant'

Mae Angela Burns yn arwain ail ddadl y Ceidwadwyr, gan feirniadu "methiant parhaol llywodraeth Cymru i gyrraedd ei thargedau allweddol sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau cyhoeddus allweddol, a'r canlyniadau niweidiol yn sgil hynny i bobl Cymru".

Angela Burns
BBC

Ymateb Gweinidog

Y Gweinidog Economi Edwina Hart yn ymateb i'r ddadl drwy ddweud bod Cymru, dros y 12 mis diwethaf, wedi gweld y gyfradd fwyaf o gynnydd mewn cyflogaeth yn unrhyw ran o'r DU.

"Rydym wedi gweld cwympiadau sylweddol yn lefel anweithgarwch economaidd sydd wedi gostwng 1.2% ar y chwarter ac mae wedi parhau i berfformio'n well na gweddill y DU dros y flwyddyn ddiwethaf", dywed y gweinidog.

Ychwanegodd Mrs Hart: "Mae'r lefel hon o berfformiad yn adlewyrchu ein polisïau a strategaethau rhagweithiol".

Edwina Hart
BBC

Cyllid Cymru

Dywed Janet Finch-Saunders "Mae Cyllid Cymru wedi bod yn destun pryder dro ar ôl tro ac mae wedi bod yn amharod i ymateb i'r newid yn yr amgylchedd ar gyfer busnesau bach a chanolig ers yr argyfwng ariannol yn 2008".

Cyflogwyr

Y Democrat Rhyddfrydol Eluned Parrott yn tynnu sylw at yr angen i "feithrin ysbryd entrepreneuraidd yng Nghymru" ac i annog pobl i "wneud y naid o gael eu cyflogi i fod yn gyflogwr".

Eluned Parrott
BBC

Banc datblygu busnes

Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi anghenion ariannu busnesau Cymru drwy sefydlu banc datblygu busnes i Gymru.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Colli swyddi

William Graham yn mynegi pryder dros golli swyddi mewn busnesau sy'n derbyn cyllid grant gan Lywodraeth Cymru.

Mae'n cyhuddo llywodraeth Cymru o fethu â darparu "cymorth digonol i fusnesau Cymru".

William Graham
BBC

Busnesau

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn arwain dadl ar gymorth digonol i fusnesau Cymru.

Hybu cig

Y Democrat Rhyddfrydol William Powell ac Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies - ill dau yn ffermwyr - yn galw ar y llywodraeth i wneud mwy i hybu cynnyrch cig o Gymru.

GIG

ACau Plaid Cymru a Cheidwadol yn canolbwyntio eu cwestiynau i'r gweinidog cyllid ar fuddsoddiad yn y GIG.

Adennill arian

Jane Hutt yn galw sylwadau Mr Ramsay yn "wan ac yn wael" ac yn dweud, ers mis Mai 2011, mae cyfanswm y busnesau mae'r llywodraeth yn ceisio adennill arian oddi wrthynt yn cynrychioli 1.3% o gyfanswm y cynigion a wnaed.

Jane Hutt
BBC

'Argraff gynyddol'

Dywed Nick Ramsay: "Mae hyn i gyd yn ychwanegu at yr argraff gynyddol nad yw llywodraeth Cymru yn deall cyllid".

Busnesau

Llefarydd Cyllid y Ceidwadwyr, Nick Ramsay yn cyhuddo'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt o fethu â darparu ffigurau o ran faint o arian fydd yn cael ei adennill neu a ddilëwyd gan fusnesau nad ydynt wedi bodloni amodau eu grantiau.

Ad-drefnu

Nick Ramsay yn gwrthwynebu cynlluniau'r Gweinidog ar gyfer ad-drefnu cynghorau, gan ddweud bod "pryder gwirioneddol ymysg y cyhoedd nad yw'r cynigion hyn wedi cael eu pwyso a'u mesur yn drylwyr".

Mae'n ychwanegu: "Byddwn yn dychwelyd at yr hen drefn o lywodraeth leol nad oedd yn gweithio bryd hynny ac ni fydd yn gweithio yn awr."

Nick Ramsay
BBC

'Hanesyddol'

Mae'r gweinidog yn cyfaddef ei fod wedi astudio llawer o fapiau dros y misoedd diwethaf, rhai ô'r 19eg ganrif.

Mae'n pwysleisio bod "llawer o awdurdodau gwahanol wedi bod yn siroedd hanesyddol.."

Awdurdodau lleol

Y Ceidwadwr William Graham yn dweud bod angen am ddiwygio awdurdodau lleol yn sylfaenol, ond yn gofyn i'r gweinidog i ystyried cadw "cynghorau hanesyddol" fel Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys a nifer o rai eraill "y mae cefnogaeth gyhoeddus lethol i'w cadw".

William Graham
BBC

Uwchgynhadledd

Mewn ymateb i gwestiwn Mr Griffiths, mae'r gweinidog yn sicrhau aelodau y bydd hyn yn cael ei drafod yn yr Uwchgynhadledd ar Ffoaduriaid, a gynhelir yfory ym Mae Caerdydd.

Ffoaduriaid

Yr AC Llafur John Griffiths yn gofyn i'r gweinidog i roi gwybodaeth i gymunedau ledled Cymru sydd wedi mynegi eu parodrwydd i helpu ffoaduriaid.

John Griffiths
BBC

Cyfrifoldebau statudol

Mewn ymateb i bryderon Ms Finch-Saunders ', dywedodd Leighton Andrews y dylai pobl gael eu "henwi a'u cywilyddio" os ydynt yn methu â chyflawni eu cyfrifoldebau statudol.

Meddai: "Nid wyf fi na llywodraeth Cymru yn rhedeg y cynghorau tref a chymuned ac ni ddylem. Dylai'r rhain gael eu rhedeg gan bobl leol ac yn atebol i bobl leol."

Leighton Andrews
BBC

Archwilio

Y Ceidwadwr Janet Finch-Saunders yn codi pryder bod 45 o gynghorau yng Nghymru wedi derbyn barn archwilio amodol dro ar ôl tro am o leiaf ddwy o'r tair blynedd diwethaf.

Janet Finch-Saunders
BBC

Prynhawn da

Bydd y cyfarfod llawn yn dechrau cyn bo hir gyda chwestiynau i Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

Da bo am y tro

Dyna ddiwedd y pwyllgor. Byddwn nôl am y Cyfarfod Llawn am 1.30pm.

Memorandwm Esboniadol

Yn ôl y

Memorandwm Esboniadol, "Bydd dyletswydd yn ymwneud â bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau yn cael ei gosod ar bob corff cyhoeddus sy'n arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru. O dan y ddyletswydd honno, bydd yn rhaid i bob awdurdod cyhoeddus geisio 'cynnal a gwella bioamrywiaeth' wrth arfer ei swyddogaethau (ond gan sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol o ran arfer y swyddogaethau hynny'n briodol) a bydd rhaid iddo hefyd, drwy wneud hynny, 'hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau'."

Datganoli

Pwysleisiodd y Gweinidog Amgylchedd y byddai'n "ffôl" i fynd â'r Mesur ymlaen i gynnwys dim ond canran o Gymru.

"Mae'n mynd yn groes i'r setliad datganoli", meddai.

'Methiant'

AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn dweud, er bod tir y Weinyddiaeth Amddiffyn yn "eithaf sylweddol, mae gweddill Cymru yn llawer mwy sylweddol".

Mae'n gofyn i'r gweinidog a yw'n barod i "daflu popeth allan oherwydd y methiant i ddarparu ar gyfer rhywfaint o dir yng Nghymru".

Llyr Gruffydd
BBC

Eglurhad

Yr AC Llafur Julie Morgan yn gofyn i'r gweinidog i geisio eglurhad gan lywodraeth y DU ynghylch faint o dir yng Nghymru fyddai yn cael ei eithrio o ddyletswyddau bioamrywiaeth.

Julie Morgan
BBC

'Tyllau'

"Rwy'n credu y byddai'n creu tyllau yn y Mesur pe baem yn cael gwared ar yr adran honno (ar ddyletswyddau bioamrywiaeth) ac felly nid wyf yn meddwl y byddai'n fesur credadwy", meddai Mr Sargeant.

"Mae'n rhaid i ni ddatrys hyn", ychwanega.

'Amhriodol'

Dywed y gweinidog, "mae'n gwbl amhriodol nad ydym yn gallu rheoli ein hadnoddau naturiol yng Nghymru, ar gyfer Cymru".

Trafodaethau

Mr Sargeant yn dweud y bydd trafodaethau yn parhau gyda Llywodraeth y DU ynghylch Mesur yr Amgylchedd.

Dyletswyddau

Nid yw llywodraeth y DU wedi rhoi caniatâd i ddyletswyddau bioamrywiaeth ar gyrff cyhoeddus, sy'n cynnwys ystadau'r goron a thir y Weinyddiaeth Amddiffyn.