a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
  3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  4. Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da!

Mae'r ACau wedi gorffen trafod y gwelliannau. Bydd cam 4 o'r mesur yn cael ei drafod wythnos nesaf.

Senedd
BBC

Mi fyddwn i nôl am 1.30pm fory ar gyfer cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a'r Gweinidog Cymunedau.

Grŵp olaf o welliannau

ACau yn trafod y grŵp olaf o welliannau sydd yn ymwneud â chontractau Cyfnod Prawf Cyfnodol.

Ffioedd rhentu

Mae AC Plaid Cymru Jocelyn Davies yn dadlau y dylid cyfyngu ar ffioedd i asiantaethau rhentu.

Tai
BBC

Mae'n dweud bod rhai ffioedd ddim yn fforddiadwy i bobl ar incwm isel a myfyrwyr. Mae'r Gweinidog yn gwrthod y gwelliannau ac yn dweud bod angen ymgynghoriad trylwyr cyn bod penderfyniad yn cael ei wneud.

Fframwaith mwy hyblyg

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd y mesur yn creu fframwaith mwy hyblyg i helpu'r rheini sy'n dioddef cam-driniaeth ddomestig, gan roi cymorth iddyn nhw o ran tai; delio gyda ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â thai a gwneud yn siwr bod landlordiaid wedi ymrwymo i atygweirio eiddo a chadw'r eiddo mewn cyflwr boddhaol.

Cyflwr anheddau

Aelodau nawr yn pleidleisio ar grŵp o welliannau yn ymwneud gyda chyflwr anheddau

215 o welliannau

Y Cynulliad
BBC

Y ddadl wedi ail gychwyn. Mae ACau yn trafod 215 o welliannau ar gyfer y Mesur Rhentu Cartrefi.

Hoe fach

ACau yn cael hoe fach

Fframwaith gyfreithiol cymhleth

Mae newidiadau i'r ffordd mae tai yn cael eu rhenti dros y blynyddoedd wedi arwain at fframwaith gyfreithiol fwyfwy cymhleth. Mae hyn yn gwneud hi'n anodd i'r rhai sydd yn gweithio yn y maes ddeall y gyfraith.

Meddiannu heb ymyrraeth

Mark Isherwood yn cefnogi gwelliannau yn ymwneud gyda'r hawl i feddiannu heb ymyrraeth. Y Gweinidog Lesley Griffiths yn eu gwrthod gan ddadlau eu bod yn "ymddangos i gymryd y cyfrifoldeb oddi wrth y landlord."

Lesley
BBC

Darparu gwybodaeth

ACau yn pleidleisio ar welliannau yn ymwneud gyda landlordiaid yn darparu gwybodaeth

Gwrthod gwelliant rhent

AC Plaid Cymru, Jocelyn Davies yn cefnogi gwelliant fyddai yn cyfyngu ar gynyddu rhent er mwyn "ateb gofynion tenantiaid hir dymor". Ond mae Lesley Griffiths yn dweud na all y llywodraeth gefnogi'r gwelliant am na chafwyd ymgynghoriad cyhoeddus.

Jocelyn
BBC

Terfynu contractau

ACau yn trafod gwelliannau terfynu contractau meddiannaeth.

Datgan diddordeb

Mae'r ddadl wedi dod i stop wrth i sawl AC ddatgan diddordeb am eu bod yn landlordiaid neu'n denantiaid.

Cynulliad
BBC

Record newydd?

ACau yn trafod gwelliannau i'r mesur ac maent wedi eu rhoi mewn grwpiau o dan benawdau penodol. Dros ddau gant o welliannau yn cael eu trafod prynhawn ma! Ydy hyn yn record newydd i'r Cynulliad?!

Amcanion

Bwriad y mesur ydy symleiddio y nifer uchel o denantiaethau a thrwyddedau ar gyfer cartrefi gyda dau fath o gontract.

Mi fydd y mesur yn rhoi'r hawl i berchnogion ofyn wrth denantiaid i adael os ydy eu hymddygiad yn wrthgymdeithasol.

Mesur Rhentu Cartrefi

ACau nawr yn trafod yr unig ddadl prynhawn 'ma sef Cyfnod 3 i'r Mesur Rhentu Cartrefi (Cymru).

Lesley
BBC

Datganiad busnes

Y Gweinidog Jane Hutt yn gwneud datganiad ar fusnes y llywodraeth yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae ACau hefyd yn galw ar y llywodraeth i wneud datganiad ar allforio anifeiliaid, toriadau i wasanaeth hofrennydd Heddlu Dyfed Powys a chefnogi'r diwydiant glo.

Jane H
BBC

Llawdriniaethau orthopedic

Y Prif Weinidog yn ymateb i gwestiwn gan yr AC Darren Millar ynglŷn â lleihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau orthopedic yng ngogledd Cymru:

"Rydyn ni yn disgwyl i fwrdd iechyd glustnodi'r lefel priodol o adnoddau fel nad oes rhaid i bobl aros am amser annerbyniol ar gyfer unrhyw driniaeth, orthopedic neu beidio."

Trydaneiddio

AC Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth yn galw ar y Prif Weinidog i annog Llywodraeth Prydain i drydaneiddio llinellau rheilffyrdd gogledd Cymru.

Carwyn Jones yn dweud ei fod wedi codi'r mater sawl gwaith gyda'r llywodraeth yn Llundain ac nad ydyw wedi cael dyddiad eto ar gyfer trydaneiddio rheilffyrdd de Cymru.

Rhun
BBC

Rhaglen tu ôl i'r llenni

Y Prif Weinidog yn dweud nad penderfyniad y llywodraeth oedd

atal rhaglen ddogfen am y Cynulliad. Y bwriad oedd fod y rhaglen yn cael ei chynhyrchu gan y BBC ac ITV.

"Llawer llai na £1 biliwn"

Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies yn galw am "eglurder" ynglŷn â faint fydd ffordd newydd yr M4 o gwmpas Casnewydd yn costio i'r Llywodraeth.

Andrew
BBC

Mae Carwyn Jones yn gwrthod datgelu faint maen nhw'n amcangyfrif fydd y gost. Ond mae'n dweud y bydd yn "llawer llai na £1 biliwn"

Undebau Llafur

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ateb cwestiynau gan Aelodau Cynulliad gan ddechrau gyda chwestiynau ynglyn ag undebau llafur a gweithredu diwydiannol.

Carwyn J
BBC

Prynhawn da

Mae disgwyl i'r Cyfarfod Llawn ddechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog

Hwyl am y tro

Mae'r pwyllgor cyfrifon cyhoeddus wedi gorffen. Fe fyddwn ni nôl am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog.

'Dim digon o adnoddau'

Dr Chamberlain yn dweud nad oes gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ddigon o adnoddau: "Oes gen i ddigon o adnoddau? Dw i'n meddwl mai'r ateb i hynny yw 'na'. Mi fydden i yn hoffi gwneud mwy."

'Methu edrych ar bob arolygiad'

Kate
BBC

Prif Weithredwraig yr Arolygiaeth Dr Kate Chamberlain: "Allwn ni ddim edrych ar bob un argymelliad unigol na phob arolygiad unigol...oherwydd does gyda ni ddim y cymhwysedd i wneud"

Ymateb ddim yn "ddigon cadarn"

Mae Alun Jones o'r Arolygiaeth yn dweud bod llythyr wedi ei anfon at Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn nodi pryderon difrifol.

"Roedden ni yn teimlo bod staff o dan bwysau ac y byddai cleifion o bosib mewn peryg os y byddai'r amodau yno yn parhau."

Alun Jones
BBC

Ond er bod sawl llythyr i'r bwrdd iechyd wedi eu hanfon mae Mr Jones yn pwysleisio fod yr ymateb gan y bwrdd ddim wedi bod yn "ddigon cadarn."

Uned Frys Ysbyty Maelor

Mae Aled Roberts hefyd yn cyfeirio at wybodaeth yn ymwneud gyda'r Uned Frys yn Ysbyty Maelor, Wrecsam. Mae'r wybodaeth honno gan Lywodraeth Cymru yn dweud bod yr uned wedi methu bob un mesur perfformio yn 2014.

Tawel Fan

Aled Roberts
BBC

Mae'r Aelod Cynulliad Aled Roberts yn gofyn pam fod yr Aolygiaeth ddim wedi edrych ar gŵynion difrifol teuluoedd ynglŷn â ward

Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

Cydweithio'n well

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Jocelyn Davies yn cwestiynu os yw'r newidiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru er mwyn gwella'r cydweithio a'r rhannu gwybodaeth rhwng byrddau iechyd yn ddigonol.

Jocelyn Davies
BBC

Mae Prif Weithredwraig y corff, Dr Kate Chamberlain yn dweud bod mwy o strwythur erbyn hyn ar gyfer cyfathrebu. Ond mae'n cyfaddef bod angen gwneud mwy i wella yr elfen yma.

Archwiliadau ysbytai

Mae archwiliadau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn rhai di-rybudd ac maen nhw'n craffu ar dri pheth:

  • Profiad y claf
  • Ansawdd y rheolwyr a'r arweiniad
  • Os yw'r gofal yn saff ac effeithiol.

Ymchwiliad y pwyllgor

Mae'r pwyllgor yn parhau gyda'i ymchwiliad i'r ffordd mae byrddau iechyd yng Nghymru yn cael eu llywodraethu.

Bore da

Senedd
BBC

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar fin dechrau