a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 9am: Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.
 2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r gweinidog cyllid.
 3. Cwestiynau i'r gweinidog cyfoeth naturiol.
 4. Mesur Cymru Drafft
 5. Dadl Fer ar y rôl y gall Cymru ei chwarae yn yr argyfwng ffoaduriaid.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr

Dyna ni am heddiw!

Welwn ni chi ddydd Mawrth nesaf, yn y cyfamser, am fwy o newyddion gwleidyddol cliciwch yma.

Senedd
BBC

Cefnogi mewn egwyddor

Wrth ymateb dywed y Gweinidog Cymunedau Lesley Griffiths fod y llywodraeth yn cefnogi'r egwyddor o Gymru fel 'Cenedl o Loches.'

'Cenedl o Loches'

Mae Mr Powell yn galw ar lywodraeth Cymru i ddatgan Cymru yn "Genedl o Loches, i anfon neges i'r byd bod croeso i ffoaduriaid yma."    

Eitem olaf

Pasiwyd pob cynnig heb wrthwynebiad.

Ymlaen at yr eitem olaf sef y ddadl fer ar y rôl y gall Cymru ei chwarae yn yr argyfwng ffoaduriaid, wedi'i harwain gan William Powell.

Cymru a Lloegr

"Cymru a Lloegr yw'r unig awdurdodaeth unrhyw le yn y byd lle mae dau gorff sy'n deddfu, yn gwneud hynny yn yr un meysydd" meddai'r prif weinidog.

'Gwaethaf posibl'

Y cyn weinidog Alun Davies yn dweud mai dyma'r "model pwerau neilltuedig gwaethaf posibl." 

Ychwanega, "daeth neb o gwbl i'r pwyllgor gan ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig neu lafar yn dweud eu bod yn cefnogi strwythur a phensaernïaeth" y mesur.

Apelio ar ysgrifennydd Cymru i wneud newidiadau

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau cynulliad wedi apelio at feddwl agored ysgrifennydd Cymru ynghylch ei gynlluniau i ddatganoli mwy o rym i Fae Caerdydd.

Bwriad Stephen Crabb ydi newid y system dros bwy sy'n gyfrifol am ba bwerau rhwng San Steffan a'r Cynulliad.

Mae cynigion y Ceidwadwr yn rhan o fesur drafft Cymru, sy'n cynnwys cynlluniau i roi pwerau dros egni, trafnidiaeth ac etholiadau i'r Cynulliad.

I ddarllen gweddill yr erthygl cliciwch yma.

Cynnig rhif 5

Mae'r aelodau wedi cyrraedd cynnig 5 o 6 y ddadl.

I weld rhestr, cliciwch yma.

Awdurdodaeth unedig, rhannol neu ar wahân?

Darlithydd yn y Gyfraith a Llywodraethiant Ddatganoledig yn trydar

Melding yn cochi

David Melding yn dweud ei fod yn "cochi wrth feddwl am rai o'r pethau a ddywedais cyn 1999", gan gyfeirio at gyfnod pan oedd yn "rhan o grŵp a wnaeth popeth posib i atal sefydlu y Cynulliad."

David Melding
BBC

'Yn erbyn canlyniad datganoli 2011'

Y Prif Weinidog yn dweud, "Y broblem gyda'r mesur, a fydd yn eithriadol o anodd eu goresgyn oni bai bod newid sylfaenol iddo, yw yn ei hanfod mae'n ceisio cadw awdurdodaeth sengl Cymru a Lloegr.

"Canlyniad ymarferol hynny yw'r obsesiwn hwn bod yn rhaid cael cyn lleied â phosib o wahaniaeth yn y gyfraith rhwng Cymru a Lloegr.

"Mae hynny'n sylfaenol yn erbyn canlyniad y refferendwm ar ddatganoli yn 2011."   

Carwyn Jones
BBC

'Pwysigrwydd dweyieithrwydd'

Does dim copi Cymraeg o'r mesur yn bodoli.

Dywed aelod Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas "dydy San Steffan ddim yn deall pwysigrwydd gweithio'n ddwyieithog."

Dafydd Elis-Thomas
BBC

'Araith gampus' gan David Melding AC

Simon Thomas AC yn trydar

'Ddim yn cwrdd â dyhead ysgrifennydd Cymru'

Dywed y Prif Weinidog Carwyn Jones nad ydy'r mesur yn "cwrdd â dyhead ysgrifennydd Cymru i greu setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach i Gymru".

'Ddim mewn cyflwr addas'

David Melding, cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, yn dweud "nad yw'r mesur drafft mewn cyflwr addas i gyrraedd consensws".

Dywed  "os bydd Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r amserlen bresennol ar gyfer Bil Cymru drafft, y dylai ymrwymo i gydgrynhoi cyfraith gyfansoddiadol Cymru yn ddwyieithog yn ystod y Senedd bresennol".  

"Setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach'

Mae Mesur drafft Cymru yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Prydain yn gwireddu'r ymrwymiadau a gafodd eu hamlinellu yng nghyhoeddiad Gŵyl Ddewi i greu "setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach i Gymru."

Mae'r mesurau'n cynnwys:

 • Model cadw pwerau, fel bod pobl Cymru'n gwybod yn union pa bwerau sydd gan y Cynulliad
 • Pwerau newydd pwysig i Gymru ar ynni, trafnidiaeth, llywodraeth leol ac etholiadau'r Cynulliad
 • Pwerau cryfach i'r Cynulliad ar ei faterion ei hun, gan gynnwys y gallu i newid ei enw.

Mesur Cymru Drafft

Mae'r aelodau wedi neilltuo hyd at dair awr i drafod Mesur Cymru Drafft.  

Ymgynghori

Mae'r ymgynghori ar Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r Memorandwm Esboniadol yn dod i ben ar 15 Chwefror. 

'Dim dryswch'

Mr Andrews yn gwrthod awgrym Peter Black bod "dryswch" am ddiwygio llywodraeth leol.

Leighton Andrews
BBC

Toriadau i gyllidebau

Dywedodd Mr Andrews bod y toriadau i gyllideb awdurdodau lleol Cymru o 1.4% o gymharu â 2015 wedi cael ei "derbyn yn dda yn gyffredinol". 

Mae cynghorau lleol yn cael 58% o'u cyllid gan Lywodraeth Cymru, gyda 17% o ardrethi busnes a'r 25% sy'n weddill o dreth gyngor a thaliadau am wasanaethau.

cynghorau
BBC

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, sydd ar y gweill erbyn hyn.  

Toriadau llymach i gynghorau gwledig

Y Ceidwadwr Nick Ramsay yn nodi mai cynghorau mewn siroedd gwledig sy'n wynebu'r toriadau mwyaf yn sgil cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr ar gyllid awdurdodau lleol.

Mae'r pum sir sydd wedi'u taro galetaf - Powys, Ceredigion, Sir Fynwy, Sir Benfro a Chonwy - mewn ardaloedd gwledig.

Powys sydd wedi derbyn y cwtogiad mwyaf, sef 4%.

Ar y pegwn arall mae Cyngor Dinas Caerdydd, sy'n wynebu toriad o 0.1% yn unig. 

"Rhoi cic dda i addysg uwch"

Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn cyhuddo'r  gweinidog o "roi cic dda i addysg uwch" yn y gyllideb. 

Mae hi'n ymateb bod addysg uwch wedi cael ei "gwarchod yn gymharol" o ystyried graddfa'r toriadau gan lywodraeth y DU.

'Cynyddu nifer y cartrefi mewn tlodi'

Jane Hutt yn dweud bod newidiadau i les gan lywodraeth y DU, gan gynnwys cyflwyno credydau cynhwysol, yn cynyddu nifer y cartrefi mewn tlodi yng Nghymru.

Jane Hutt
BBC

Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Bydd Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt yn dechrau am 1.30.  

Da bo am y tro

Dyna ddiwedd y pwyllgor.

Byddwn nôl ar gyfer y cyfarfod llawn am 1.30pm.

Grid Cenedlaethol

Edwina Hart yn dweud y dylai'r Grid Cenedlaethol "gydnabod Cymru fel cenedl", yn hytrach na "bron rhywbeth ychwanegol".

Ffynonellau adnewyddadwy

Yr AC Llafur Jenny Rathbone yn gofyn pam mai dim ond "cyfran fach iawn" o ynni sy'n cael ei gynhyrchu o ffynonellau adnewyddadwy yng Nghymru. 

Mr Sargeant yn honni bod "gennym record dda yng Nghymru o ran ein darpariaeth o ran ynni adnewyddadwy." 

Mrs Hart yn ychwanegu bod "cynhyrchu adnewyddadwy yn 16.3% o gyfanswm y cynhyrchu yng Nghymru, i fyny 10% o 2013". 

Hefyd mae'n dweud bod penderfyniad llywodraeth y DU "i newid y pyst gôl o ran ynni adnewyddadw" yn debyg o arwain at golli miloedd o swyddi yng Nghymru.

Edwina Hart a Carl Sargeant
BBC

Tystion newydd

Mae'r pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan Weinidog yr Economi Edwina Hart a'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant.

Bwriad y pwyllgor

Mae'r pwyllgor yn anelu at gyrraedd barn ar:

 • sut y gall Cymru sicrhau dyfodol ynni gwell, gan gynnwys cyflenwi ynni carbon isel, rheoli'r galw am ynni a storio ynni, a hynny yn ddigon cyflym i sicrhau'r gostyngiadau angenrheidiol mewn allyriadau;
 • a all y fframwaith rheoleiddio a'r seilwaith presennol sicrhau'r newidiadau hyn yn unol â'r cyflymder angenrheidiol;
 • y camau y mae angen i ddinasyddion a'r sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector eu cymryd; a'r
 • cydbwysedd o ran cymhwysedd datganoledig yn y maes polisi hwn.

Blaenoriaethu proseictau cymunedol?

Yr aelod Democratiaid Rhyddfrydol William Powell yn gofyn am farn Ofgem ar y syniad o flaenoriaethu prosiectau cymunedol. 

Ateba Maxine Frerk, "Mae angen arweiniad gan y llywodraeth os ydym am flaenoriaethu prosiectau cymunedol dros eraill. 

"Mae'r rheolau sylfaenol ar hyn o bryd yn ymwneud â pheidio â gwahaniaethu, felly ni all y cwmnïau wahaniaethu rhwng gwahanol gategorïau o ddefnyddwyr".  

Tystion

Mae'r pwyllgor yn parhau a'i ymchwiliad i ddyfodol "ynni craffach" i Gymru.

Mae Lia Murphy a Maxine Frerk o Ofgem yn rhoi tystiolaeth.

Tystion
BBC

Storio trydan

Mae'r Electricity Storage Network, sydd bellach yn ei bumed flwyddyn, yn honni "fod yn flaenllaw wrth ddod â phawb sydd â diddordeb mewn storio trydan at ei gilydd, o'r llywodraeth, i'r cyrff rheoleiddio, y diwydiant a'r byd academaidd." 

Mae prosiectau storio trydan yn cynnwys aer cywasgedig, batris, aer hylif, hydro wedi'i bwmpio a thechnolegau'r dyfodol.

trydan
Thinkstock

Bore Da

Mae'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn dechrau am 9am.