a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 9am: Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
  2. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
  3. Gorchymyn Mesur y Gymraeg
  4. Rheoliadau Safonau'r Gymraeg
  5. Gorchymyn Deddf Tai 1985
  6. Mesur yr Amgylchedd Hanesyddol: Cyfnod 4
  7. Dadl ar Cyllideb Ddrafft 2016-17

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn dychwelyd bore yfory am 9am ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Y Senedd
BBC

Cyllideb Ddrafft 2016-17

Er i'r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru bleidleisio yn erbyn y gyllideb, fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol ymatal, sy'n golygu bod y cynnig wedi'i basio.

Cymeradwyo Mesur Amgylchedd Hanesyddol

Mae aelodau'r Cynulliad wedi cefnogi mesur newydd i amddiffyn safleoedd hanesyddol a threftadaeth. Nod y Mesur Amgylchedd Hanesyddol yw cyflwyno camau newydd i warchod amgylchedd hanesyddol Cymru, yn cynnwys enwau lleoliadau hanesyddol.  

Cafodd Plas Glynllifon, ger Caernarfon, ei roi ar werth dan yr enw Plas Wynnborn.
BBC
Cafodd Plas Glynllifon, ger Caernarfon, ei roi ar werth dan yr enw Plas Wynnborn.

Newid meddwl ar ariannu tri chyngor

Roedd ymateb y gwrthbleidiau yn chwyrn pan gafodd cynlluniau eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr i dorri cyllidebau cynghorau 2% ar gyfartaledd gan fod cynghorau gwledig yn wynebu'r toriadau mwya. 

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn hawlio clod am sicrhau rhywfaint o ad-daliad i'r tri chyngor fyddai wedi bod fwya ar eu colled.

Mae'r llywodraeth yn addo:

£1.93m ychwanegol i Gyngor Powys

£439,000 ychwanegol i Geredigion

£109,000 ychwanegol i Sir Fynwy.

Cynghorau
BBC

Ariannu Addysg Uwch - llai o doriadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi meddwl eto am eu cynlluniau i dorri ar gyllid i Addysg Uwch. 

Roedd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn wynebu toriadau o £42m, rhyw draean o'u cyllideb. Mae'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt wedi dweud wrth aelodau'r Cynulliad y bydd hi bellach yn canslo torri £31m o'r gyllideb. 

Fe fydd yn rhaid i HEFCW ddod o hyd i werth £11m o arbedion.

Cyhoeddiadau Jane Hutt

Mae Jane Hutt yn cyhoeddi £2.5m ar gyfer cynghorau Powys, Ceredigion a Sir Fynwy a £10m yn rhagor ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Cyllideb Ddrafft 2016-17

Eitem ola'r dydd - Dadl ar y Gyllideb Ddrafft 2016-17  

Jane Hutt
BBC

Gorchymyn Deddf Tai/Troseddau Difrifol

Mae'r aelodau wedi cymeradwyo fersiwn ddrafft o'r Gorchymun Deddf Tai 1985/Troseddau Difrifol 2016.

Mae'r gorchymyn hwn yn ychwanegu troseddau caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur gorfodol a masnachu mewn pobl a gyflwynwyd gan adrannau 1 a 2 o Ddeddf Caethwasiaeth Modern 2015 i’r rhestr o droseddau difrifol yn Atodlen 2A y Ddeddf Tai 1985.

Cymeradwyo rheoliadau ar y Gymraeg

Mae aelodau'r Cynulliad wedi cymeradwyo fersiwn ddrafft  o Reoliadau Safonau'r Gymraeg.

Rheoliadau Safonau'r Gymraeg - y drafodaeth

Fe fyddai'r Rheoliadau yn gwneud y safonau'n benodol gymwys i’r 32 sefydliad ar dudalen 2 y ddogfen hon:

Nod y safonau :

Gwella'r gwasanaethau Cymraeg y gall siaradwyr Cymraeg eu disgwyl gan sefydliadau

: annog pobl i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg yn fwy

: ei gwneud yn glir i sefydliadau'r hyn y mae angen iddynt ei wneud o ran y Gymraeg

: sicrhau cysondeb priodol o ran y dyletswyddau a roddir ar gyrff sydd yn yr un sectorau a'r un ardaloedd daearyddol.

Trafodaeth ar Reoliadau Safonau'r Gymraeg

Ar ôl i Gomisynydd y Gymraeg gyhoeddi ym mis Medi pa wasanaethau y bydd disgwyl i gynghorau gynnig yn yr iaith, mae gwaith ymchwil gan Newyddion9 y BBC wedi awgrymu y bydd o leia' 15 awdurdod lleol yn gwrthwynebu'r safonau.

Mesur Undebau Llafur - 'mater i Weinidogion Cymru'

Dywed Carwyn Jones iddo dderbyn llythr gan Brif Weinidog Prydain David Cameron ym mis Hydref yn dweud mai mater i Weinidogion Cymru oedd y Mesur Undebau Llafur. Nawr mae Mr Jones yn gofyn a oedd Mr Cameron wedi gweld y cyngor cyfreithiol sydd bellach wedi dod i sylw'r cyhoedd. Os oedd e, mae Carwyn Jones yn awgrymu bod y llythr yn gamarweiniol.  

Llythr gyda'r gair "sensitif" yn ymddangos

Mae Mick Antoniw yn gofyn pa drafodaethau y mae’r prif weinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU am y Mesur Undebau Llafur, yn sgil y llythyr gan Weinidog Gwladol y DU dros sgiliau ynghylch symud y mesur ymlaen yng Nghymru?

Fe ddaeth llythr gan y Gweinidog Sgiliau Nick Boles i sylw'r Wasg yr wythnos hon dan y teitl "sensitif".

Mae Llafur wedi dadlau na ddylai'r Mesur Undebau Llafur fod yn berthnasol i wasanaethau sydd wedi eu datganoli - fel iechyd ac addysg.

Mwy am y stori yma.

Peidiwch "mwmblan"

Y Llywydd y Fonesig Rosemary Butler yn dweud wrth arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies i beidio "mwmblan" yn ystod cwestiynau ar Ewrop. 

Llywydd y Cynulliad
BBC

£1.3bn wrth gefn

Wrth ymateb i gwestiwn gan Leanne Wood, dywed y prif weinidog nad yw hi'n afresymol i'r sector addysg uwch i ymdopi gyda " thoriad bach yn eu cyllideb" pan fo ganddyn nhw £1.3bn wrth gefn.    

Myfyrwyr
BBC

Cyfyngu ar doriadau i gynghorau gwledig?

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn cwestiwn am y setliad llywodraeth leol, ac yn benodol a fydd na newidiadau er mwyn lleihau y toriadau i gynghorau gwledig.

Dywed y prif weinidog ei fod yn hyderus y bydd y setliad llywodraeth leol yn "deg" er gwaetha "toriadau'r Toriaid" yn San Steffan.

Andrew RT Davies
BBC

Cael gwared o'r stigma am brydiau ysgol am ddim

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn cyfeirio at yr arian ychwanegol i ddisgyblion tlawd a oedd yn rhan o gytundeb cyllideb rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur, ac yn gofyn beth arall sy'n cael ei wneud yn y maes hwn. 

Mae Carwyn Jones yn dweud bod pethau'n cael eu gwneud i gael gwared o'r stigma ynglyn â phrydiau ysgol am ddim.

Kirsty Williams
BBC

2,000 yn fwy o feddygon teulu ers 2004

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn a wnaeth y prif weinidog beidio canolbwyntio ar faes iechyd a recriwtio meddygon?

"Mae ganddon ni 2,000 yn fwy o feddygon teulu ers 2004" meddai'r prif weinidog.

Leanne Wood
BBC

'Pwysigrwydd amddiffyn' gweithwyr dydd Sul

Mae Jenny Rathbone yn gofyn beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r ymgyrch i gadw dydd Sul yn arbennig?

Yn ol y Prif Weinidog mae'n aros am fanylion gan Lywodraeth Prydain ond dywed ei bod hi'n "bwysig i amddiffyn" pobl sy'n gweithio ar y Sul. 

Carwyn Jones
BBC

Croeso nôl

Fe fydd Cwestiynau'r Prif Weinidog yn dechrau fel arfer am 1.30    

Hwyl

Mae aelodau'r pwyllgor bellach yn cwrdd yn breifat.

Fe fydd Senedd Fyw yn dychwelyd am 1.30pm ar gyfer y cyfarfod llawn.

Diddordeb yng ngwerth tymor hir y maes awyr

Mae Mr Jones yn cadarnhau bod y llywodraeth wedi cynnal trafodaethau gyda buddsoddwyr posib yn y maes awyr.

Wrth ateb i gwestiwn gan Darren Millar am werth presennol y maes awyr, dywed Mr Jones eu bod nhw yn yr un sefyllfa a phan wnaethon nhw ei brynu.

Dywed bod gan gwmni DalLIC ddiddoreb yng ngwerth tymor hir y maes awyr, nid ei werth tymor byr.

'Perfformio yn unol â'r cynllun busnes'

Wrth ymateb i gwestiwn gan y Democrat Rhyddfrydol Aled Roberts am berfformiad y maes awyr, dywed Mr Jones bod y maes awyr "yn perfformio yn unol â'r cynllun busnes gafodd ei gytuno ym mis Mawrth y llynedd."

Dywed bod denu cwmni Flybe i Rhws wedi gwneud "gwahaniaeth enfawr" i allu'r maes awyr i gyflawni ei ddyheadau.

Fe greuodd Flybe 50 o swyddi newydd yno y llynedd wrth gyhoeddi rhwydwaith newydd o deithiau yn cynnwys hediadau rhwng Caerdydd a Corc a Dulyn, Caeredin, Glasgow, Faro, Munich, Milan a Pharis.

Un o awyrennau Flybe
Flybe
Un o awyrennau Flybe

'Cyfle am arbedion sylweddol'

Yn ôl Mr Jones fe fydd cyfle i Faes Awyr Caerdydd wneud "arbedion sylweddol" yn y blynyddoedd nesa drwy rannu gwasanaethau gyda maes awyr Sain Tathan ym Mro Morgannwg.

Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith ITC

Dywed Simon Jones mai ei swydd flaenorol oedd Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith ITC (technoleg gwybodaeth a chyfathrebu) Llywodraeth Cymru.

Dywed bod DalLIC yn defnyddio tair ffon fesur wrth farnu'r maes awyr: nifer y teithwyr, sefydlogrwydd ariannol a nifer y gwahanol deithiau mae nhw'n eu cynnig.

'Tensiwn cynhenid yn y modd y cafodd DalLIC ei sefydlu'

Wrth ymateb i gwestiwn gan gadeirydd y pwyllgor Darren Millar am y berthynas gyda gweinidogion ac uwch weision sifil, dywed Mr Jones bod yna "densiwn cyhenid yn y modd y cafodd DalLIC ei sefydlu" gyda dyletswydd o dan y Ddeddf Cwmniau i gynnal gwerth cyfranddalwyr yn y maes awyr, ond hefyd i gynnal Côd y Gwasanaeth Sifil yn ogystal.

Ychwanegodd " Fe wnaethon ni ymdopi gyda hynny yn eithaf effeithiol." 

Darren Millar - Cadeirydd y Pwyllgor
BBC
Darren Millar - Cadeirydd y Pwyllgor

Swyddogaethau Cwmni DalLlC

Mae Simon Jones - Cadeirydd, Cwmni Daliannol DalLlC, Llywodraeth Cymru - yn egluro swyddogaethau DalLIC: "cytuno ar gynllun busnes, monitro perfformiad yn sgil hynny a chytuno ar faterion cydsyniol."

Simon Jones - Cadeirydd, Cwmni DalLlC, Llywodraeth Cymru
BBC
Simon Jones - Cadeirydd, Cwmni DalLlC, Llywodraeth Cymru

Maes Awyr Caerdydd: talu dwbl gwerth gwreiddiol?

Fis diwethaf, cafodd Llywodraeth Cymru ei chyhuddo o "wastraffu" miliynau o bunnau ar brynu Maes Awyr Caerdydd yn dilyn amcangyfrif bod ei werth gwreiddiol tua hanner y pris a dalwyd.

Bu cyngor gan gyfrifwyr KPMG bod ei werth masnachol rhwng £20m a £30m cyn iddo gael ei werthu i'r llywodraeth am £52m yn 2013.

Mae'r amcangyfrif wedi ei gynnwys mewn adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi gan Swyddfa Archwilio Cymru. 

Maes Awyr Caerdydd
Maes Awyr Caerdydd

Bore da

Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dechrau am 9.

Mae 9 Chwefror yn ddyddiad arwyddocaol ym Mae Caerdydd. Ar y dyddiad hwn yn 2000 daeth gyrfa fer ond dadleuol Alun Michael fel Prif Ysgrifennydd y Cynulliad Cenedlaethol i ben yn ystod dadl ar gynnig o ddiffyg hyder yn ei arweinyddiaeth.

Fe gafodd y cynnig ei gyflwyno gan Blaid Cymru a ddadleuodd bod y Prif Ysgrifennydd wedi methu sicrhau arian cyfatebol o'r Trysorlys ar gyfer £1.2bn o grantiau Amcan Un.

Y Senedd
BBC