a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Menter a Busnes.
 2. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol.
 3. Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.
 4. Dadl ar Setliad Llywodraeth Leol 2016-17.
 5. Dadl ar Setliad yr Heddlu 2016-17.
 6. Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).
 7. Dadl gan Aelodau Unigol ar hunanladdiadau yng Nghymru.
 8. Dadl ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.
 9. Dadl Fer: Cadw llywodraeth leol yn lleol.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Nos da

Dyna ddiwedd y cyfarfod llawn heddiw. 

Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd Ddydd Mawrth 15 Mawrth ar gyfer yr wythnos olaf o drafodion cyn yr etholiad.

Senedd
BBC

'Cadw llywodraeth leol yn lleol'

Y pwnc a ddewiswyd gan Paul Davies (AC Preseli Sir Benfro) ar gyfer y Ddadl Fer yw "Cadw llywodraeth leol yn lleol - yr achos dros ddiogelu Sir Benfro rhag cynlluniau uno Llywodraeth Cymru".

Paul Davies
BBC

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Yn y Ddadl ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, dywed y Llywydd, Rosemary Butler mai'r Cynulliad, "oedd unwaith yn arweinydd byd", yw'r 9fed ddeddfwrfa orau yn y byd erbyn hyn o ran cydbwysedd rhwng y rhywiau. 

Yn 2003,  Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd y corff deddfwriaethol cyntaf yn y byd i gael cydbwysedd rhwng y rhywiau.  

Rosemary Butler
BBC

Siarad yn agored am deimladau hunanladdol

Mark Drakeford yn cofio siarad gydag etholwr a ddaeth i'w feddygfa ar ôl iddi geisio, yn gynharach yn yr wythnos, gymryd ei bywyd ei hun.

Mae Mr Drakeford yn cytuno â'r cynnig "bod angen gwneud mwy i annog pobl i siarad yn agored am hunanladdiad a theimladau hunanladdol, i godi ymwybyddiaeth a helpu i sicrhau nad oes neb yn cael eu gadael i deimlo eu bod yn dioddef ar eu pen eu hunain".  

Mark Drakeford
BBC

Tabledi gwrth-iselder

Heddiw datgelwyd bod 'na gynnydd o 30% wedi bod yn nifer y bobl ifanc yng Nghymru sydd wedi cael presgripsiwn ar gyfer tabledi gwrth iselder mewn cyfnod o ddeg mlynedd.   

Tabledi
Thinkstock

Dadl gan Aelodau Unigol

Hunanladdiad yw pwnc y Ddadl gan Aelodau Unigol.  

Mae'r cynnig yn "gresynu at y ffaith bod rhwng 300 a 350 o bobl yn marw o ganlyniad i hunanladdiad bob blwyddyn yng Nghymru, gyda'r ffigurau diweddaraf yn dangos mai hunanladdiad yw'r prif achos o farwolaeth ymhlith pobl ifanc rhwng 20 a 34 oed".

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad

 Yr aelodau yn cymeradwyo diwygiadau i'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad.  

'Diffyg parch'

Rhodri Glyn Thomas yn cwyno bod dogfennau Llywodraeth Cymru ar gyfer dwy ddadl y prynhawn 'ma - ar Setliad Llywodraeth Leol a Setliad yr Heddlu - ar gael yn Saesneg yn unig. 

Dywed bod hyn yn dangos "diffyg parch" i'r aelodau cynulliad a pholisi ieithoedd swyddogol y cynulliad.

Rhodri Glyn Thomas
BBC

'Talu mwy a derbyn llai'

Y Ceidwadwr Janet Finch-Saunders yn dweud bod ei hetholwyr  "wedi cael llond bol ar dalu mwy a derbyn llai ... Ni allwch dwyllo yr holl bobl drwy'r amser".

Janet Finch-Saunders
BBC

Setliad Llywodraeth Leol

 Mae Setliad Llywodraeth Leol 2016-17  "o leiaf ddwywaith yn well na'r setliad yn Lloegr", medd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews.

Leighton Andrews
BBC

'Arweinwyr y byd'

"Rydym yn cael ein hystyried yn arweinwyr y byd" honnodd Lesley Griffiths mewn ymateb i gwestiwn Dafydd Elis-Thomas ar ba gynnydd a wnaed o ran hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yn ystod y pedwerydd Cynulliad.

Lesley Griffiths
BBC

Tro pedol ai peidio?

Mark Isherwood a Lesley Griffiths yn anghytuno ynghylch a fu tro pedol ai peidio dros ariannu Swyddogion Galluogi Tai Gwledig.

Adfer pyllau glo brig

Bethan Jenkins yn cyfeirio at y Canllaw Arfer Gorau ar Asesiadau Rhwymedigaeth Adfer Pyllau Glo Brig, a gafodd ei gynhyrchu gan yr Awdurdod Glo ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae hi'n cwyno mai "dim ond dau baragraff mewn dogfen 13 tudalen sy'n ymwneud â sut y mae'r broses adfer yn effeithio ar y rhai sy'n byw yn yr ardal ... gyda'r rhan fwyaf ohoni yn gogwyddo tuag at y datblygwr". 

Atebodd Mr Sargent mai "cynnwys y paragraffau sy'n bwysig".

Bethan Jenkins
BBC

Gwlad ar-lein yn unig

 Dywed Russell George fod y penderfyniad i newid Gwlad - "cylchgrawn bob deufis i ffermwyr, busnesau coedwigaeth a phawb sydd â diddordeb mewn ffermio ac yng nghefn gwlad Cymru" - i fod ar-lein yn unig yn peri trafferthion mewn ardaloedd ble nad yw band eang ar gael.

Mae'r dirprwy weinidog yn dweud bod prosiect Cyflymu Cymru yn cael ei "gyflwyno ar gyflymder."

Gwlad
Llywodraeth Cymru

Cyfle olaf

Heddiw yw'r cyfle olaf i ACau holi'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths cyn yr etholiad.

Da bo am y tro

Mae'r pwyllgor nawr yn cwrdd yn breifat. 

Bydd Senedd Fyw nôl ar gyfer y cyfarfod llawn am 1.00pm.

Refferendwm yr UE 'yr eliffant yn yr ystafell'

Disgrifiodd Jeff Cuthbert refferendwm yr UE fel "yr eliffant yn yr ystafell". 

Yn ôl Dr Hywel Ceri Jones y "ffordd synhwyrol i ni weithio" wrth ysgrifennu'r adroddiad oedd tybio y byddai'r DU yn parhau fel aelod o'r UE. 

 "Nid oedd yn rhan o'n cylch gwaith i ddyfalu", ychwanega.

Yr eliffant yn yr ystafell
Thinkstock

Tri argymhelliad

Mae adroddiad dros dro y llysgenhadon yn cynnwys tri argymhelliad penodol: 

 • Llywodraeth Cymru i greu Pwyllgor Rhyngadrannol Ewropeaidd; 
 • Dylai Llywodraeth Cymru lunio barn ar flaenoriaethau i arwain ymdrechion gweithredol hyd at 2020 er mwyn adlewyrchu hyd raglenni'r UE; 
 • Yr angen i Lywodraeth Cymru i barhau i gyfathrebu enghreifftiau da o effaith (posibl neu wirioneddol) fentrau Cymreig / Ewropeaidd a'r gwahaniaeth y gallant wneud yng Nghymru.

Llysgenhadon Cyllid yr UE

Mae'r pwyllgor nawr yn craffu ar waith Llysgenhadon Cyllid yr UE, Dr Hywel Ceri Jones a Dr Grahame Guilford. 

Cawsant eu penodi gan y Gweinidog dros Gyllid a Busnes y Llywodraeth ar 3 Rhagfyr 2014 i "helpu i hyrwyddo ac uchafu cyfleoedd a gyflwynir gan raglenni ariannu yr UE a reolir yn uniongyrchol ".

Dr Hywel Ceri Jones a Dr Grahame Guilford
BBC
Dr Hywel Ceri Jones a Dr Grahame Guilford

Refferendwm yr UE

Mae Cymdeithas y Tirfeddianwyr yn lansio ei phapur safbwynt ar refferendwm yr UE heno. 

Dywed Mr Murray bod "risgiau sylweddol o'n blaenau", ac os ceir pleidlais i adael yr UE ar 23 Mehefin, "rydym eisiau gwybod beth yw Cynllun B ar Fehefin 24".

Ross Murray
BBC

'Cymru ychydig y tu ôl'

Mr Murray yn dweud bod "Cymru ychydig y tu ôl gyda rhai o'r themâu sy'n dod i'r amlwg ym myd cynllunio".

Yn Lloegr, meddai, mae'r "fframwaith polisi cynllunio cenedlaethol wedi cymryd camau mawr tuag at bolisi cynllunio gwledig fwy ymatebol, ynghyd â hawliau datblygu a ganiateir ar adeiladau masnachol ac amaethyddol yn Lloegr ond yng Nghymru mae'n rhaid mynd drwy'r broses o wneud cais cynllunio manwl sydd yn gostus, ansicr av yn llawn risg".

Busnesau yng nghefn gwlad

Dywed Mr Murray wrth y pwyllgor fod 97% o fusnesau yng nghefn gwlad Cymru yn fusnesau bach neu ficro, tra mewn ardaloedd gwledig yn Lloegr mae'r ffigur yn 63%.

Yr economi wledig

Mae'r pwyllgor yn trafod materion sy'n effeithio ar yr economi wledig gyda Ross Murray, Llywydd Cymdeithas y Tirfeddianwyr.

Ross Murray
BBC

Bore da

Bydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn dechrau am 9.30.

Senedd
BBC