a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
 2. Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
 3. Cyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd
 4. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ei ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio
 5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC
 6. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Dyfodol ynni craffach i Gymru?
 7. Dadl Democratiaid Rhyddfrydol: sector gofal sylfaenol
 8. Dadl Fer: Caerfyrddin 1966 a 2016: 50 mlynedd sydd wedi newid Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Janet Ebenezer

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Diwedd cyfnod

I nodi diwedd sesiwn olaf Pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cludir y Byrllysg o'r Siambr i nodi diwedd y sesiwn cyn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai. Fe'i trosglwyddir i Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad ac yna fe'i rhoddir i gadw tan Agoriad Brenhinol y Pumed Cynulliad a gyhoeddir gan Ei Mawrhydi'r Frenhines ar ôl yr etholiad ym mis Mai.

Cludir y Byrllysg o'r Siambr
BBC

'Braint arbennig'

Dywedodd y Llywydd, Rosemary Butler: "Daw hynny â busnes ffurfiol y Cynulliad i ben, nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad. Mae cyfnod o doriad ar ddechrau; yna ceir y diddymiad cyn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai.

"I lawer ohonom, hwn fydd y tro olaf inni eistedd yn y Siambr hon fel Aelodau. Mae bod yn Aelod o'r Cynulliad yn anrhydedd digymar ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, credaf mai braint arbennig oedd cael bod yn Aelodau yn y Pedwerydd Cynulliad.

"Mae'n hawdd anghofio mai dau fis yn unig cyn yr etholiad diwethaf y cafodd y Cynulliad bwerau deddfu sylfaenol. Credaf i'r Cynulliad hwn ddefnyddio'r pwerau hynny yn dda iawn, a'i fod wedi dod i oed fel deddfwrfa a senedd i Gymru."

Rosemary Butler
BBC

Mesur Iechyd y Cyhoedd yn methu

Mesur Iechyd y Cyhoedd ddim yn cael ei gymeradwyo.

Roedd 26 aelod o blaid a 27 yn erbyn.  

Penderfynodd Plaid Cymru bleidleisio yn erbyn y mesur ar y funud olaf ar ôl i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews ddweud bod cytundeb blaenorol gyda Plaid Cymru yn "cheap date".

Yn wreiddiol, roedd Plaid wedi bwriadu caniatáu pleidlais rydd i'w haelodau, ac roedd disgwyl i rai ACau gefnogi'r mesur.

Dadl Fer

Simon Thomas sy'n arwain y Ddadl Fer ar "Caerfyrddin 1966 a 2016: 50 mlynedd sydd wedi newid Cymru".

Simon Thomas
BBC

Lleoedd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y lleoedd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu, a sicrhau bod y rotas hyfforddiant i feddygon teulu yn cwmpasu ardaloedd gwledig a difreintiedig er mwyn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i feddygon teulu sy'n ymarfer yn yr ardaloedd hynny.  

Elin Jones
BBC

Dadl y Democratiaid Rhyddfrydol

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams yn arwain dadl yn galw am gyflwyno cynllun mynediad at feddygon teulu i ariannu dulliau arloesol o ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol i wella mynediad cleifion at feddygon teulu. 

Kirsty Williams
BBC

Ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy

Mae adroddiad y pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 • osod targedau blynyddol i leihau'r galw am ynni a helpu pobl i'w ddefnyddio'n fwy effeithlon; 
 • ceisio diwallu ei holl anghenion ynni drwy ffynonellau adnewyddadwy ac, yng nghyd-destun yr angen i dorri o leiaf 80% ar ei hallyriadau carbon erbyn 2050, gosod dyddiad targed ar gyfer cyflawni hyn; 
 • sicrhau bod targedau cenedlaethol ar gyfer lleihau galw ac allyriadau carbon yn dod yn ddyletswyddau lleol. 
 • diwygio'r Rheoliadau Adeiladu ar frys i sicrhau bod tai newydd yn cael eu hadeiladu i safonau ynni 'agos at sero'.   

Technoleg yn y Siambr

 ACau yn gwylio fideo o bobl a roddodd dystiolaeth i'r pwyllgor.  

Siambr
BBC

'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru'

Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Alun Ffred Jones sy'n arwain y ddadl ar adroddiad  y pwyllgor ar Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru.

Ymosod ar rwydwaith y BBC

Yr AC Llafur Alun Davies yn ymosod ar rwydwaith y BBC am ddiffyg sylw i etholiadau'r Cynulliad a Senedd yr Alban:

"Rydym wedi gweld darllediadau llethol am refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, ond dim sylw i etholiadau sy'n digwydd yma neu yn yr Alban ac mae hynny'n fethiant rheoli newyddion y BBC, mae'n fethiant o uwch swyddogion y BBC ac mae'n fethiant o ddiwylliant y BBC".

Alun Davies
BBC

'Methu'

Dywed yr AC Ceidwadol Suzy Davies bod y BBC ar lefel y DU wedi "methu'n llwyr ag helpu unrhyw un yn y DU i ddeall datganoli gan gynnwys y rhai ohonom yng Nghymru".

Suzy Davies
BBC

Adolygiad Siarter y BBC

Mae'r AC yn trafod Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC, gyda'r 11 o argymhellion.

Mae'r argymhellion yn cynnwys: 

 • sefydlu fforwm cyfryngau annibynnol i Gymru 
 • gosod targedau ar gyfer portreadu Cymru yn ei raglenni rhwydwaith 
 • £30 miliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad y BBC i wasanaethau y mae'n eu darparu ar gyfer Cymru 
 • ariannu S4C yn cael ei ystyried ar wahân i ddarpariaeth gwasanaethau cyffredinol y BBC ar gyfer Cymru 
BBC
BBC

Ymddiheuriad

Yn ei hymateb i'r ddadl dywed Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: "Mae'r ffordd y cafodd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio ei rheoli wedi syrthio yn is na'r safonau y byddem yn disgwyl fel llywodraeth". 

Ychwanega: "Er bod cysyniad y gronfa yn un dda, cafodd ei chyflwyno yn ddiffygiol 

"Rhaid i ni ddysgu o'r profiad pwysig hwn a sicrhau bod dim byd fel hyn yn gallu digwydd eto." 

Ategodd ymddiheuriad y Prif Weinidog.

Lesley Griffiths
BBC

Llywodraeth Cymru o dan y lach

Dywed yr AC Llafur Jenny Rathbone "nad oedd Llywodraeth Cymru yn cadw golwg ar yr hyn oedd yn digwydd".

Jenny Rathbone
BBC

'Niweidiol iawn'

Dywed Alun Ffred Jones AC: "Mae'r bennod hon wedi bod yn niweidiol iawn i'r llywodraeth ac i'r ffordd y mael pobol allan yn fan 'na yn gweld y lle hwn."

Alun Ffred Jones
BBC

17 o argymhellion

Mae'r llywodraeth wedi derbyn yr holl 17 o argymhellion yn adroddiad y pwyllgor.

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Mae'r aelodau wedi cyrraedd dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ei ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio. 

Ym mis Ionawr, fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones ymddiheuro i Aelodau'r Cynulliad am werthiant tir cyhoeddus oedd yn destun ffrae yn y Senedd.

Roedd ei ymddiheuriad yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad am werthiant sawl llain o dir oedd yn eiddo cyhoeddus am symiau llawer llai na'u gwerth.

Yn ôl y pwyllgor, roedd 'na "wallau sylfaenol" wrth reoli, goruchwylio a chynghori'r gronfa a bod hynny wedi costio degau o filiynau o bunnoedd i drethdalwyr Cymru.

Mae'r 15 safle a gafodd eu gwerthu mewn un fargen yn cynnwys tir fferm a lleoliadau diwydiannol gynt
BBC
Mae'r 15 safle a gafodd eu gwerthu mewn un fargen yn cynnwys tir fferm a lleoliadau diwydiannol gynt

Comisiynydd Safonau

 Mae Syr Roderick Evans wedi cael ei benodi yn Gomisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru am gyfnod o chwe blynedd gan ddechrau ar 1 Rhagfyr 2016.  

Cynigion gwreiddiol wedi'u diwygio

Yn wreiddiol, roedd Llywodraeth Cymru am wahardd e-sigaréts ymhob man cyhoeddus a man gwaith caeedig. 

Serch hynny, cafodd ei chynigion eu diwygio i lefydd lle mae plant yn bresennol, ar ôl i adroddiad y pwyllgor rannu barn Aelodau'r Cynulliad.

Tystiolaeth?

Bydd y Ceidwadwyr yn pleidleisio yn erbyn y cynnig i gymeradwyo'r mesur. 

Yn ôl llefarydd iechyd y blaid, Darren Millar "nid yw'r dystiolaeth yno ar hyn o bryd i gefnogi'r mathau hyn o gamau".

Gwahardd mewn mannau cyhoeddus lle mae plant yn bresennol

Bydd y mesur yn sicrhau bod e-sigaréts yn cael eu gwahardd mewn mannau cyhoeddus lle mae plant yn bresennol.

Bydd y mesur, y cyntaf o'i fath, hefyd yn cyfyngu ar y defnydd o ddyfeisiau mewnanadlu nictotin mewn rhai mannau cyhoeddus - megis ysgolion, lleoedd lle caiff bwyd ei weini ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

e-sigarét
Getty Images

Mesur Iechyd y Cyhoedd - y cam olaf

Mae'r ACau yn trafod Cyfnod 4 Mesur Iechyd y Cyhoedd. Dyma'r cam olaf ac os caiff ei basio, bydd yn sicrhau bod gwaharddiad ar e-sigaréts mewn rhai mannau cyhoeddus.

Ar frig agenda'r llywodraeth

AC y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black ac AC Llafur Mike Hedges yn croesawu'r cyhoeddiad ar ardal Dinas-Ranbarth Bae Abertawe, ac yn annog Llywodraeth y DU i gymeradwyo hyn "cyn gynted ag y bo modd".

Y gweinidog yn rhoi ei sicrwydd y bydd hyn ar frig agenda'r llywodraeth.

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Yn ei wythfed gyllideb, dywedodd y Canghellor George Osborne y bydd gweinidogion yn agor trafodaethau ar fuddsoddiad arfaethedig £500m yn ardal Dinas-Ranbarth Bae Abertawe yn cynnwys cwmnïau band eang a thechnoleg tra chyflym.  

Mae Jane Hutt yn croesawu'r cyhoeddiad.

Bargeinion Dinesig

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar Fargeinion Dinesig sydd ar y gweill.

Cafodd y cynllun i greu Bargen Ddinesig ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei lofnodi'n ffurfiol ddoe.

Mae'r partneriaid sy'n rhan o'r datblygiad yn rhagweld y gallai 25,000 o swyddi newydd gael eu creu o ganlyniad i'r cynllun, ac y bydd £4bn yn cael ei fuddsoddi yn y sector preifat ar draws y rhanbarth.

Caerdydd
BBC

Cynghorau tref a chymuned

Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn dweud bod cynghorau tref a chymuned ledled Cymru yn "anghyson ac yn amrywio o ran maint". Mae'n awgrymu y gallai'r mesur llywodraeth leol drafft fynd i'r afael â'r sefyllfa hon.

Plaid Cymru yn 'rhad'?

Leighton Andrews yn disgrifio perthynas Llywodraeth Cymru gyda Plaid Cymru fel " dêt rhad", wrth gydweithio ar basio Mesur Llywodraeth Leol Cymru.

Leighton Andrews
BBC

Treth incwm

Yn ei hymateb i gwestiwn gan AC y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black ar drosglwyddo pwerau treth incwm i Gymru, dywed Ms Hutt: "Rwy'n rhagweld y bydd trafodaethau yn symud ymlaen yn gyflym". 

Ym mis Tachwedd 2015, dywedodd y canghellor George Osborne y bydd pwerau treth incwm yn cael eu datganoli i Gymru heb refferendwm.

Gwariant ar iechyd

Y Ceidwadwr Darren Millar yn cyhuddo'r llywodraeth o wneud "toriadau ar raddfa ddigynsail" i'r GIG yng Nghymru. 

Y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn mynnu bod gwariant Llywodraeth Cymru ar iechyd fesul y pen yn 1% yn fwy nag yn Lloegr yn 2014/15.

Darren Millar
BBC

'Effaith ddinistriol'

Fe fyddai gadael yr UE yn cael "effaith ddinistriol" ar Gymru gyfan, meddai Jane Hutt.

Jane Hutt
BBC

Cyllid ymchwil prifysgolion

Yr AC Llafur Julie Morgan yn codi pryderon am gyllid ymchwil prifysgolion os yw'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Dechrau'r diwedd

O swyddfa'r BBC, Ty Hywel

Prynhawn da

Croeso i gyfarfod llawn olaf y Cynulliad cyn yr etholiad.

Yr eitem gyntaf fydd Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.  

Senedd
BBC