a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory.  

Safle newydd i deithwyr

BBC Wales News

Mae pwyllgor gwaith cyngor Môn wedi cymeradwyo cynllun i greu safle newydd parhaol i deithwyr a sipsiwn ar dir ym Mhenhesgyn, ger Penmynydd.

Bwriad yr awdurdod yw adleoli pedwar teithiwr, sydd ar hyn o bryd yn byw mewn gwersyll mewn encilfa ar yr A5025 rhwng Porthaethwy a Phentraeth, i'r gwersyll swyddogol.

Denu 20,753 i'r Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Fe aeth 20,573 o bobol i Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint heddiw.

Dyna'r ffigwr uchaf ar ddydd Mawrth ers Eisteddfod Eryri yn 2012.

Chwilio am anrheg arbennig?

Efallai ddylech chi ruthro i ocsiwn Cinio Gala 2017?

View more on twitter

Cwmnïoedd mwyaf creadigol Cymru

Wales Online

Mae WalesOnline yn rhestru'r 35 cwmni mwyaf creadigol yng Nghymru.

Yn eu mysg, cwmni sydd yn adeiladu setiau i raglenni teledu, cwmnïau hyrwyddo, a chwmnïau cynllunio...gan gynnwys y cwmni gynlluniodd y bêl rygbi'n byrstio drwy wal Castell Caerdydd ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd.

y bêl drwy'r wal
BBC

Newid ar y gweill

Tywydd, BBC Cymru

Mae Robin Owain Jones â newyddion drwg i ni am dywydd heno:

"Noson gymylog, â rhywfaint o law yn lledu o’r dwyrain, ond mi fydd hi’n noson fwyn serch hynny, a’r tymheredd rhwng 11C a 13C."

Am y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Coleman yn 'gwybod ei dîm'

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod rheolwr tîm pêl-droed Cymru, Chris Coleman, wedi dweud ei fod yn gwybod pwy fydd yn ei dîm i herio Slofacia yn eu gêm gyntaf yn Euro 2016.

Ar ôl cyhoeddi’r garfan o 23 i deithio i Ffrainc, awgrymodd Coleman mai’r 11 sy’n herio Sweden mewn gêm gyfeillgar yn Stockholm ar 5 Mehefin fydd yn wynebu Slofacia chwe diwrnod yn ddiweddarach.

Bachgen, 12, ar goll

ITV Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth er mwyn ffeindio bachgen 12 oed o'r Bari sydd ar goll, meddai ITV Cymru.

Cafodd Marcus Evans, sydd tua pum troedfedd a gwallt brown, ei weld ddiwethaf tua 23:30 nos Sadwrn. 

Mae swyddogion yn dweud bod ganddo gysylltiadau â Phenarth. 

Cyhoeddi enw dyn

BBC Wales News

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw dyn fu farw yn dilyn digwyddiad ar fferm ger Mynwy.

Redd David Llewellyn yn 65 oed ac yn dod o Dredegar ym Mlaenau Gwent.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Manson Lane tua 12:30 ar 25 Mai.   

Diwrnod cyntaf Ifor ap Glyn

BBC Wales News

Mae Bardd Cenedlaethol newydd Cymru wedi cychwyn ar ei waith yn swyddogol yn dilyn digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli.

Mae Ifor ap Glyn, sy'n byw yng Nghaernarfon, yn olynu Gillian Clarke sydd wedi bod yn ei swydd ers 2008.

Er bod y rôl yn ddi-dâl, mae disgwyl iddo gynrychioli llenyddiaeth Cymru yn y ddwy iaith mewn digwyddiadau ac ar lwyfannau ar draws Cymru a thu hwnt.   

Achub dau caiaciwr

BBC Cymru Fyw

Mae dau caiaciwr wedi cael eu hachub ar ôl mynd i drafferthion ar arfordir Penfro'r prynhawn yma. 

Cafodd gwylwyr y glannau Aberdaugleddau eu galw i'r ardal ger Trewent Point toc wedi 14:00.Roedd cwch un o'r caiacwyr wedi disgyn drosodd a bu yn y dŵr. 

Y diweddaraf o'r Maes

BBC Radio Cymru

Mae criw Radio Cymru'n brysur ar Faes yr Eisteddfod yn y Fflint yn darlledu'r canlyniadau diweddaraf ac yn holi'r cystadleuwyr. Nia Lloyd Jones sy'n holi rhai o ddisgyblion Ysgol y Garnedd, Bangor, yn y llun yma.

View more on twitter

Enillydd Medal y Dysgwyr

Eisteddfod yr Urdd

Megan Elias o Hen Golwyn ydi enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Llongyfarchiadau i Megan Elias o Hen Golwyn ar ennill Medal y Dysgwyr @EisteddfodUrdd #urdd2016

'Gwylltio'r cefnogwyr'

The Daily Mail

Mae Marks and Spencer wedi gwylltio cefnogwyr pêl-droed Cymru drwy arddangos posteri Euro2016 yn eu siopau yng Nghaerdydd, gan roi'r argraff eu bod yn cefnogi Lloegr, yn ôl gwefan y MailOnline. 

Roedd JD Sports wedi gwneud rhywbeth tebyg hefyd yn ddiweddar gyda'u hysbysebion am grysau Lloegr.

M&S sy'n darparu siwtiau i garfan Lloegr, ac roedd y cwmni nhw wedi dangos lluniau o chwaraewyr y wlad honno yn eu siopa yng Nghaerdydd. 

Mae'r cwmni wedi ymddiheuro am achosi unrhyw anfodlonrwydd ymysg cefnogwyr Cymru.

Newyddion teithio

Teithio BBC Cymru

Ceredigion: Yr A487 wedi ei rhwystro’n rhannol a’r traffig yn ciwio gan fod ‘na gar a charafan wedi torri rhwng Llanrhystud a Llanfarian.

Ar yr A470, mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad ger yr A494, y troiad am y Bala, oherwydd gwaith ffordd.

Ledley'n mynd i Ffrainc

BBC Cymru Fyw

Mae Joe Ledley wedi ei gynnwys yn y garfan o 23 chwaraewr fydd yn cynrychioli Cymru yn Euro 2016.

Fe wnaeth Ledley dorri asgwrn yn ei goes wrth chwarae i Crystal Palace ddechrau mis Mai ac roedd amheuon mawr am ei ffitrwydd.

Emyr Huws, Paul Dummett, Adam Matthews a Wes Burns yw'r chwaraewyr sydd wedi cael eu rhyddhau ar ôl bod yn rhan o'r garfan ymarfer gwreiddiol.

Ledley
Getty Images

Euro 2016 - Cyhoeddi carfan Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae enwau'r 23 chwaraewr fydd yng ngharfan Cymru ar gyfer Euro 2016 wedi eu cyhoeddi. Y chwaraewyr fydd yn mynd i Ffrainc yw:

Hennessey, Ward, Fôn Williams; Davies, Chester, Collins, Gunter, Richards, Taylor, A Williams; Allen, Edwards, King, Ledley, Ramsey, Vaughan, J Williams, G Williams; Bale, Church, Cotterill, Robson-Kanu, Vokes.

Oriel luniau dydd Mawrth

Eisteddfod yr Urdd

Mae oriel luniau o olygfeydd dydd Mawrth o Faes Eisteddfod yr Urdd newydd ymddangos yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Ed Holden
BBC

A dyma garfan Slofacia....

Euro 2016

Wedi i Loegr gyhoeddi eu carfan ar gyfer Euro 2016, mae gwlad arall yn yr un grŵp a Chymru - Slofacia - newydd gyhoeddi eu carfan o 23 chwaraewr hefyd.

Digon o gryfder yng nghanol cae, ond beth am yr ymosodwyr?

View more on twitter

Euro 2016: Cyhoeddi carfan Lloegr

BBC Sport

Mae Dan Roan, golygydd chwaraeon BBC Sport, wedi trydar rhestr carfan Lloegr fydd yn mynd i Euro 2016 yn Ffrainc. Mae Lloegr yn yr un grŵp a Chymru, ac fe fydd carfan Cymru'n cael ei chyhoeddi am 14:30 heddiw.

View more on twitter

Cymeradwyo safle teithwyr

Cyngor Ynys Môn

Mae cabinet Cyngor Môn wedi cymeradwyo cynlluniau i greu safle parhaol i deithwyr ar safle ym Mhenhesgyn ger Penmynydd.

Bwriad y cyngor ydi ail-leoli pedwar teithiwr sydd ar hyn o bryd yn gwersylla heb ganiatad ar ochr ffordd yr  A5025 rhwng Porthaethwy a Phentraeth. 

Cordia'n fyw o'r Maes

Eisteddfod yr Urdd

Mae S4C yn darlledu nifer o ganeuon gan y grŵp Cordia yn fyw ar Periscope o faes yr Urdd, gan gynnwys hon, sef Celwydd.

View more on twitter

Mr Phormula yng ngŵyl Mr Urdd

Eisteddfod yr Urdd

Mae Mr Phormula (Ed Holden) wedi bod yn rhoi gwersi yn y grefft o 'beatboxio' ar faes yr Eisteddfod heddiw.

Mr Phormula
BBC

Ymosod ar bêl-droedwraig

The Sun

Mar pêl-droedwraig ifanc wedi dioddef ymosodiad wrth iddi ddathlu llwyddiant ei chlwb ar noson allan yn Y Rhyl. 

Roedd Sophie Bancroft, sydd wedi cynrychioli tîm pobl ddigartref Cymru, yn anymwybodol am gyfnod wedi i ddyn ymosod arni tu allan i dafarn yn y dref.

Euro 2016: Gweithredu gorchmynion gwahardd

BBC Cymru Fyw

Mae Uned Blismona Pêl-Droed y Deyrnas Unedig wedi anfon llythyrau at 87 o gefnogwyr pêl-droed o Gymru sy'n destun gorchmynion gwaharddiad yn eu hatgoffa i ildio eu pasports i'r awdurdodau rhag eu bod yn teithio o'r wlad i Euro 2016.

Mae gan y cefnogwyr hyd at 19:00 ar 1 Mehefin i ildio eu dogfennau, neu fe fyddant yn cael eu harestio meddai'r heddlu.

Rhedeg i Paris

BBC Radio Cymru

Ydy'ch gôl chi ar fideo diweddaraf Rhedeg i Paris sy'n dangos rhai o goliau gwrandawyr Radio Cymru?

Mae dal amser i chi anfon eich fideo a hawlio'ch baner...ond ddim llawer!

Pa un yw'r gôl mwyaf ciwt?

Tywydd y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r diweddaraf am y tywydd ar ein cyfer:

"Aros yn sych efo tipyn go lew o heulwen, yn enwedig yn y gorllewin, ond yn ystod y pnawn mi neith hi gymylu rhywfaint ymhellach i'r dwyrain, - ond yn dal yn ddigon dymunol ar Faes y Steddfod yn y Fflint a rhan helaeth y wlad."

O’r Steddfod i Syria

Golwg 360

Bydd mudiad Pobl i Bobl yn casglu bwydydd sych ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint eleni er mwyn eu hanfon at bobol sydd mewn angen yn Syria.

Yn ol Golwg360 y bwriad yw anfon cynhwysydd 40 troedfedd yn llawn bwyd, nwyddau meddygol, esgidiau, sachau cysgu a dillad i’r wlad yng nghanol y rhyfel cartref yno.

Mae’r mudiad yn annog ymwelwyr y maes i ddod i Tipi Syr IfanC ym Mhentre’r Urdd i gynnig bagiau reis, poteli o olew a bwydydd tun.

Dyn wedi marw

BBC Wales News

Mae dyn 18 oed wedi marw ar ôl disgyn oddi ar Draphont ddŵr Pontcysyllt yn Llangollen. 

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i'r digwyddiad toc wedi 01:00 fore Mawrth.

Yn ôl swyddogion does dim amgylchiadau amheus ynghylch y farwolaeth.   

Mistar Urdd: Y gwreiddiol

Eisteddfod yr Urdd

Rhyddhad o fod adref

BBC Wales News

Mae Cymro o Sir Benfro wedi disgrifio ei ryddhad o fod adref yn dilyn cyfnod dan glo ar ynys Haiti. Cafodd Victor Rees ei arestio ar 21 Mai, ac mae na rhywfaint o ddryswch am y rheswm pam gafodd ei arestio gan awdurdodau'r ynys.

Pob lwc bwchins

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Fyddwch chi'n deall yr holl eiriau fydd i'w clywed ar Faes Steddfod yr Urdd eleni? 

Er mwyn eich paratoi'n feddyliol, mae Cymru Fyw wedi paratoi cwis tafodiaith sir y Fflint ar eich cyfer. Gwnewch eich gora' n'aye!

Helo Cyw!

S4C

Mae cyflwynwyr a chymeriadau Cyw wedi bod yn brysur yn diddanu'r plant ar faes yr Eisteddfod unwaith eto heddiw.

cyw
BBC

Galw am safle i'r cefnogwyr

ITV Cymru

Mae deiseb wedi ei lansio gan gefnogwyr pêl-droed yn galw ar sefydlu parthau i gefnogwyr yng Nghaerdydd ar gyfer Euro 2016, meddai ITV Cymru.

Daw'r alwad yn dilyn llwyddiant parthau cefnogwyr flwyddyn diwethaf yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd, a wnaeth ddenu 160,000 o bobl i'r brifddinas.

Y Steddfod mewn rhifau - dydd Llun:

Eisteddfod yr Urdd

18,935 o ymwelwyr ar y maes – y nifer mwya’ ar ddydd Llun ers Eryri 2012

4,000 o geir yn y meysydd parcio

Yr hashnod #Urdd2016 wedi ei ddefnyddio fwy na 2,000 o weithiau ar wefannau cymdeithasol, a chael ei weld dair miliwn o weithiau.

Traffig ar yr A4232

Heddlu De Cymru

Fe wnaeth car droi drosodd ar yr A4232 yng Nghaerdydd yn gynharach ac fe fu oedi i deithwyr am gyfnod, ond mae'r traffig wedi clirio bellach.

RTC on A4232 in bound after CHX , down to one lane. Congestion and queueing traffic

RTC on A4232 in bound after CHX , down to one lane. Congestion and queueing traffic

Pendroni am y bêl hirgron

Wales Online

Beth sydd o'i le gyda rygbi Cymru ar hyn o bryd? 

Dyna'r cwestiwn y mae WalesOnline yn ei ofyn, yn dilyn y siom ddydd Sul pan gollodd y garfan genedlaethol yn erbyn Lloegr o 27-13.

'Llawenydd a llwyddiant'

Eisteddfod yr Urdd

“Mae Mistar Urdd yn cynrychioli dau beth. Llawenydd a llwyddiant”. Dyna neges Wynne Melville Jones ar ben-blwydd Mistar Urdd yn 40 oed. Wyn Mel oedd yn gyfrifol am greu’r creadur ‘nôl yn 1976. 

Bryd hynny, dim ond 50 o’r teganau meddal gafodd eu creu, ond ma’ 16,000 a mwy wedi eu gwerthu erbyn hyn. 

Fe ddywedodd Wyn Mel ei fod wedi anfon tegan at bob un o garfan tîm pêl-droed Cymru cyn pencampwriaeth Euro 2016, gan obeithio y daw â llawenydd a llwyddiant iddyn nhw.

Wynne Mel
BBC

Diolch i rieni di-Gymraeg

Eisteddfod yr Urdd

Diolch i rieni di-Gymraeg oedd byrdwn neges llywydd y dydd ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw, Nic Parry.

Fe ddywedodd na fyddai addysg Gymraeg wedi ffynnu heb “hyder a ffydd rhieni di-Gymraeg” i anfon eu plant i’r ysgolion. 

Fe alwodd am arian cyhoeddus i roi cymorth i rieni di-Gymraeg fod yn rhan o’r byd mae’n nhw’n anfon eu plant i fod yn rhan ohono.

Hoffech chi ffrio gyda hwnna?

Mae'r cyflwynydd Alun Saunders newydd gyhoeddi'r llun yma o fwydlen Gymraeg siop bwyd cyflym nid anenwog ar Twitter.

- Nac ydw un mawr, diolch!

bwydlen
BBC