a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Bydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher

Cefnogi'r merched

Mae rhai o chwaraewyr Cymru yn edrych ar dîm y merched yn chwarae yn erbyn Norwy yn Dinard, yn ôl y Gymdeithas Bêl-droed.

View more on twitter

'Newyddion da' i Gymru

Mae'r ffaith bod Joe Ledley, Hal Robson Kanu a Joe Allen ar gael i chwarae yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn yn "newyddion da" i'r tîm, meddai is-reolwr Cymru. 

Ond mynnodd Osian Roberts bod ganddo ef a Chris Coleman "waith pendroni i'w wneud" cyn penderfynu pwy fydd yn dechrau yn Bordeaux.

Cynhadledd i'r wasg Osian Roberts

Llafur a'r Undeb Ewropeaidd

The Guardian

Mae'r Guardian yn edrych ar berthynas cefnogwyr Llafur a'r Undeb Ewropeaidd

Yn ôl Aditya Chakrabortty, sydd wedi bod yn ne Cymru, mae cefnogwyr traddodiadol y blaid yn troi tuag at adael yr undeb.

Euro 2016: Cip tu ôl y llenni

Mae Gohebydd Chwaraeon y BBC Owain Llyr wedi rhoi cip tu ôl y llenni o ganolfan y wasg yn Dinard ar gyfer y newyddiadurwyr sy'n dilyn Cymru.

View more on twitter

Pwyllgor yn gohirio penderfyniad

BBC Cymru Fyw

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Caerfyrddin wedi gohirio ystyried cynigion ar gyfer parc manwerth yn Cross Hands ar ôl ymyrraeth hwyr gan gynrychiolwyr o Co-op. Roedd disgwyl i'r cynghorwyr drafod cais gan Conygar Cross Hands Ltd ar dir yn y pentref ble bu Sainsbury's yn bwriadu adeiladu archfarchnad.

Dyw ddim yn glir eto pryd fydd y mater yn cael ei drafod.

Torri tir newydd

Mae'r Gymraeg wedi ei chlywed am y tro cyntaf mewn cynhadledd UEFA yn dilyn y digwyddiad y prynhawn 'ma, meddai Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru Lowri Roberts.

View more on twitter

Ei Mawrhydi

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Wedi agoriad swyddogol y pumed Cynulliad heddiw, mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru wedi blogio am y digwyddiad

Yr hyn sy'n ddiddorol, meddai Vaughan Roderick, yw cymaint y "mae'r seremoni wedi newid yn ystod oes fer y Cynulliad, hynny wrth i'r corff ei hun esblygu ac wrth i'r gymdeithas o'i gwmpas newid".

Cleifion Cymru’n gwella

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd fod rheolwr Cymru Chris Coleman wedi dweud ei fod yn disgwyl i dri o brif chwaraewyr y tîm fod yn ffit erbyn eu gêm gyntaf yn Ewro 2016 ddydd Sadwrn.

Dim ond mis yn ôl y torrodd Joe Ledley asgwrn yn ei goes yn chwarae dros ei glwb, ond fe allai nawr fod yn holliach i wynebu Slofacia yn Bordeaux ymhen pedwar diwrnod.

Roedd amheuon hefyd dros ffitrwydd y chwaraewr canol cae Joe Allen a’r ymosodwr Hal Robson-Kanu ar ôl i’r ddau hefyd fethu’r gêm gyfeillgar yn erbyn Sweden ddydd Sul.

Sylwadau'r Tywysog Philip

Mae Gohebydd Brenhinol y BBC Peter Hunt wedi trydar sylwadau'r Tywysog Philip wrth siarad gyda disgyblion yng Nghaerdydd.

View more on twitter

Carchu dyn wedi ymosodiad

South Wales Evening Post

Mae hwligan pêl-droed wedi ei garcharu yn dilyn ymosodiad ar fachgen ifanc yn ystod pencampwriaeth rygbi'r Chwe Gwlad, meddai'r South Wales Evening Post. Fe ymosododd Jack Martin, 27 oed, ar fyfyriwr, 18 oed, yng Nghaerdydd wedi gêm Cymru yn erbyn Yr Eidal fis Mawrth. 

Mae Martin wedi ei wahardd rhag mynd i unrhyw gêm bêl-droed broffesiynol tan 2018.   

Arestio Cymro ar amheuaeth o ladd dynes yn Kenya

BBC Wales News

Mae dyn yn wreiddiol o'r Bontfaen wedi cael ei arestio yn Nairobi, Kenya, ar amheuaeth o ladd dynes.

Ond mae cyfreithwyr ar ran Richard Alden, 52, yn honni fod y ferch wedi saethu ei hun.

Toiledau Gwynedd: Gofyn i gynghorau llai dalu

BBC Cymru Fyw

Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi cytuno i ofyn i gynghorau tref a chymunedol helpu i gyllido toiledau.Gobaith arweinyddiaeth yr awdurdod yw y bydden nhw'n gallu atal cynlluniau i gau 50 allan o'r 73 toilet yn y sir.Bydd cais i gynghorau llai ar draws Gwynedd ysgwyddo'r baich i'w cynnal ar gost o £4,000 y flwyddyn i'r rheiny sydd ar agor drwy'r flwyddyn - a £2,000 am doiledau sy'n agored yn ystod y tymhorau prysur o ran ymwelwyr.            

Euro 2016: Llwyddiant Bale a King 'yn hwb'

Y Cymro

Bydd llwyddiant diweddar rhai o chwaraewyr Cymru dros eu clybiau - fel Gareth Bale ac Andy King -  yn hwb i hyder Cymru cyn Euro 2016, yn ôl Catrin Heledd, Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, yn ei herthygl ar wefan Y Cymro.

Gareth Bale, David Cotterill ac Andy King
Getty Images

Mesur Cymru: Cadw 201 o bwerau'n ôl

Mae'n Gohebydd Seneddol Elliw Gwawr yn ymhelaethu ar Fesur Cymru - dim cymaint o newid ag yr oedd hi'n disgwyl?

View more on twitter

Achub dyn oedd 'wedi dwyn cwch'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn sôn fod yr RNLI wedi achub dyn o'r Rhyl, oedd wedi "dwyn cwch ac yna ceisio nofio'n ôl i'r lan".

Mae'r dyn 22 oed wedi cael ei arestio wedi'r digwyddiad y bore 'ma.

Un o'r Rooneys ar ei ffordd i'r Cae Ras

Brawd Wayne Rooney, John Rooney, yw'r diweddara' i arwyddo gyda Chlwb Pêl-droed Wrecsam.

View more on twitter

Mesur Cymru: 'Ffyddiog o gytundeb'

BBC Wales News

Mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns yn dweud ei fod yn ffyddiog y gall llywodraethau Prydain a Chymru gytuno ar Fesur Cymru, wedi i'r cynlluniau ar eu newydd wedd gael eu cyhoeddi yn y Senedd yn San Steffan amser cinio heddiw.

Alun Cairns
BBC

Ledley, Allen a Robson-Kanu yn ymarfer

Newyddion da cyn gêm gynta' Cymru yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn...

View more on twitter

Euro 2016: Dim ardal gefnogwyr i Gasnewydd

Euro 2016

Wedi'r cyhoeddiad y bydd 'na ardal arbennig ar gyfer cefnogwyr Cymru yng Nghaerdydd adeg Euro 2016, mae cynllun tebyg yng Nghasnewydd wedi cael ei wrthod.  

Y bwriad oedd gosod sgrîn fawr yn Sgwâr John Frost yn y ddinas, ond dywed Heddlu Gwent y byddai'n cynyddu'r risg o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac y gallai fod yn ormod o bwysau ar yr awdurdodau'n lleol.

Oedi cyn penderfynu ar gynllun Cross Hands

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gohirio penderfyniad am gynllun newydd yn Cross Hands i godi pum siop, tafarn ac archfarchnad, yn sgil gwrthwynebiad gan gwmni'r Cooperative. Mae'r cynghorwyr wedi cael gwybod fod y Co-op wedi dechrau ar gynlluniau i ailddatblygu eu safle nhw yn Cross Hands ac y dylid ystyried hyn fel rhan o'r cais cynllunio.

Euro 2016: Newyddiadurwyr yn Dinard

BBC Cymru Fyw

Mae Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru Lowri Roberts wedi anfon y llun yma o ohebwyr wrth eu gwaith o gartref tîm pêl-droed Cymru yn Dinard.

Newyddiadurwyr yn Dinard
bbc

Cynhadledd i'r wasg Cymru

Mae Chris Coleman ac Osian Roberts wrthi'n siarad yng nghynhadledd gyntaf Cymru i'r wasg ym mhencampwriaeth Euro 2016 yn Ffrainc.

View more on twitter

Haul i rai, glaw i eraill

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi’n codi’n brafiach yn ystod y prynhawn, yn enwedig yn y de orllewin ond bydd cawodydd o gwmpas hefyd.  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn yn y dwyrain tan 21:00. 

Bydd hi’n teimlo'n gynnes, gyda’r tymheredd uchaf yn 25C.

Stanford a Jenkins ar eu ffordd i Rio

ITV

Daeth cadarnhad y bydd y ddwy Gymraes enillodd Bencampwriaeth y Byd, Non Stanford a Helen Jenkins, yn nhîm triathlon Prydain ar gyfer Gemau Olympaidd Rio fis Awst.  Mwy o fanylion ar wefan ITV.

Helen Jenkins
BBC Sport

Lori'n taro pont reilffordd yn Sir Benfro

Mae ffordd yr A4076 rhwng Pont Fadlen a Johnston ger Aberdaugleddau ynghau wedi i lori daro pont reilffordd. 

View more on twitter

Refferendwm: Y farn o Ferthyr

BBC News UK

Mae gohebydd Radio 4 Sima Kotecha wedi bod ym Merthyr Tudful wrth i raglen foreol Today barhau i roi sylw i'r refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd. Mae mewnfudo yn bwnc llosg yn y dref, meddai.

Dirwy i seren y gyfres 'Call Centre'

BBC Cymru Fyw

Mae seren y gyfres Call Centre wedi cael dirwy o £375 ar ôl i un o'i gwmnïau beidio cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Fe blediodd Nev Wilshire yn euog i un cyhuddiad yn Llys Ynadon Abertawe oedd yn ymwneud â chwmni oedd yn cymryd rhan yn y gyfres bresennol Nev's Indian Call Centre

Mae hefyd wedi goro talu costau llys o £493.75.  

Corff Cerrigydrudion: Galw am gymorth deintyddion

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ditectifs gobeithio cael cymorth deintyddion i geisio adnabod corff dyn a gafodd ei ddarganfod yng nghoedwig Clocaenog ger Cerrigydrudion y llynedd. 

Mae profion wedi datgelu'n barod bod y dyn dros 54 oed, a'i fod wedi cael dwy driniaeth ddeintyddol. 

Mae ei farwolaeth - rhywbryd wedi'r flwyddyn 2000 - yn cael ei thrin fel un amheus. 

Agoriad: Dillad y Frenhines

Mae newyddiadurwyr ym Mae Caerdydd mewn penbleth ynghylch lliw dillad y Frenhines mae'n ymddangos...

View more on twitter

Agoriad: Y Frenhines yn gadael

Mae'r Frenhines yn paratoi i adael Bae Caerdydd, meddai'n Gohebydd Gwleidyddol Cemlyn Davies 

View more on twitter

Agoriad: Baner swyddogol y Frenhines

Mae'n Gohebydd Gwleidyddol Tomos Livingstone wedi trydar fod baner swyddogol y Frenhines yn hedfan uwchlaw'r Senedd.

View more on twitter
flag
bbc

Agoriad: Only Boys Aloud

BBC Cymru Fyw

Mae côr Only Boys Aloud, dan arweiniad Tim Rhys Evans, newydd orffen canu yn y Senedd, wrth i'r Frenhines adael ar ddiwedd y seremoni swyddogol i agor y pumed Cynulliad.

Only Boys Aloud
BBC

Agoriad: Diolch i'r Frenhines

BBC Cymru Fyw

Mae Carwyn Jones wedi diolch i'r Frenhines am ei chefnogaeth. Mae hon yn "foment allweddol" yn hanes datganoli, meddai'r prif weinidog.  

carwyn jones
bbc

Agoriad: Y Frenhines yn annerch

BBC Cymru Fyw

Mae'r Frenhines wedi annerch yr ACau yn y Siambr, gan ddweud ei bod yn ymfalchïo yng ngrymoedd newydd y Cynulliad.   Mae'r "disgwyliadau'n uchel", meddai, gyda phwerau trethu ar eu ffordd.  

cwin
bbc

Agoriad: Y Llywydd ar ei thraed

BBC Cymru Fyw

Mae Llywydd y Cynulliad Elin Jones ar ei thraed yn y Siambr i ddechrau'r seremoni.

elin
bbc

Agoriad: Nod Leanne Wood

Mae'n Gohebydd Gwleidyddol Tomos Livingstone wedi trydar mai ond nodio ei phen fymryn wnaeth arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wrth gwrdd â'r Frenhines.  Roedd Ms Wood wedi dewis peidio mynychu agoriad y Cynulliad yn 2011.

Leanne Wood a'r Frenhines
BBC