a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau – y chwe mis cyntaf
  4. Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: y Gymraeg a Llywodraeth Leol
  5. Cynnig i ddirymu Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn nesaf.

Y Senedd
BBC

Cynnig wedi ei wrthod

Mae'r cynnig i ddirymu Rheoliadau Personau Anabl wedi ei wrthod. Roedd 16 o blaid a 38 yn erbyn.

Dirymu Rheoliadau Personau Anabl?

Ac yn ola yn y Siambr heddiw cynnig i ddirymu Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016. 

Mae'r aelod Ceidwadol Mark Isherwood yn cynnig bod y Cynulliad yn cytuno bod Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 30 Mawrth 2016, yn cael ei ddirymu.

Gallwch ddarllen rhagor am y rheoliadau yma. 

Mark Isherwood
BBC

Siomedig bod cynghorau yn herio rheolau'r iaith Gymraeg

Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn dweud ei bod hi'n "siomedig" bod cynghorau wedi cyflwyno dros 270 o heriau yn erbyn safonau sydd wedi'u gosod gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot wnaeth herio fwya - 54 o weithiau ers i'r safonau gael eu creu ym mis Medi 2015, gan ddweud bod rhai ohonyn nhw yn "afresymol" ac "anghyfartal".

Fe basiodd y Cynulliad y rheolau, gafodd eu hysgrifennu gan weision sifil, ddwy flynedd yn ôl.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru herio rhai o'r safonau ym mis Mawrth.

Baneri Cymru mewn swyddfa
BBC

Fydd argymhellion yr adroddiad yn cael eu cyflawni?

Mae Sian Gwenllian yn croesawu argymhellion yr adroddiad ond yn mynegi pryder na fyddan nhw'n cael eu cyflawni.

Sian Gwenllian
BBC

Ystyried rôl yr iaith Gymraeg yng ngweinyddiaeth llywodraeth leol

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd barn awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill ar adroddiad ac argymhellion y Gweithgor ar yr Iaith Gymraeg ym maes Datblygu Economaidd a Gweinyddu Llywodraeth Leol. 

Gofynwyd i'r gweithlu ystyried rôl yr iaith Gymraeg o fewn gweinyddiaeth llywodraeth leol ac fel iaith yn y gweithle, a rôl llywodraeth leol i gefnogi yr iaith Gymraeg.

Datganiad ar y Gymraeg a Llywodraeth Leol

Mae yna un datganiad ar ôl gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, sy'n ystyried y Gymraeg a Llywodraeth Leol.

Mark Drakeford
BBC

Araith gyntaf yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg

'Methu ymrwymo i godi arian ar gyfer mudiadau gwirfoddol'

"Galla i ddim ymrwymo i godi arian ar gyfer mudiadau gwirfoddol" - geiriau Mr Sargeant wrth ymateb i'r aelod Ceidwadol Mark Isherwood. 

Dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr

Mae Wythnos Wirfoddoli yn ddigwyddiad blynyddol ar ddechrau mis Mehefin. Mae'n dathlu cyfraniad miliynau o wirfoddolwyr ar draws y Deyrnas Unedig.

Datganiad ar Wythnos Wirfoddoli

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant ar wythnos Wirfoddoli.

Carl Sargeant
BBC

Lleiafswm o 100,000 o brentisiaethau

Mae Julie James yn rhoi targed o ddarparu lleiafswm o 100,000 o brentisiaethau, ond mae'n gwrthod ymrwymo i swm mwy penodol.

Julie James
BBC

Prentisiaethau yng Nghymru

Mae Julie James yn gwneud ei datganiad cyntaf fel Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, ar brentisiaethau yng Nghymru.

Targedau'r llywodraeth yn 'afrealistig'

Dywed Nathan Gill bod targedau'r llywodraeth yn "afrealistig".

Nathan Gill
BBC

'Cyflawniad uchel'

Y Ceidwadwr David Melding yn cydnabod bod hwn yn "faes o gyflawniad uchel i'r llywodraeth".

David Melding
BBC

Dal i fod y 'Real Madrid o ran ailgylchu'?

Nid yw Lesley Griffiths yn ailadrodd y gyfatebiaeth yr oedd ei rhagflaenydd Carl Sargeant mor hoff ohoni, mai Cymru yw'r "Real Madrid o ran ailgylchu".

Manteision amgylcheddol 'anferth'

Mae'r 'economi gylchol' yn golygu cynyrch sydd i fod yn fwy cynaliadwy oherwydd fod eu dyluniad yn defnyddio darnau sydd yn gallu cael eu ail-ddefnyddio, sy'n haws i ailgylchu.

Yng Nghymru fe gafodd 56% o wastraff ei ailgylchu yn 2014/15 a'r amcan yw i ailgylchu 70% erbyn 2025.

Yn ôl Lesley Griffiths fe allai newid arferion pobl gael 'manteision amgylcheddol anferth'.

Ailgylchu i greu Economi Gylchol

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn gwneud datganiad a'r: Adeiladu ar ein Llwyddiant Ailgylchu i greu Economi Gylchol.

Lloegr i ddilyn esiampl Cymru?

Mae Dr Dai Lloyd, wnaeth geisio am y tro cyntaf i gyflwyno cyfraith ar ganiatâd tybiedig, wedi croesawu'r ffigurau, ac wedi galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ddilyn esiampl Cymru.

Dai Lloyd
BBC

Dwsinau o fywydau wedi eu hachub

Mae Vaughan Gething yn dweud wrth yr aelodau bod y drefn newydd wedi achub dwsinau o fywydau ers ei chyflwyno.

O'r 31 o bobl fu farw ac y cafodd eu horganau eu defnyddio rhwng Rhagfyr 2015 a Mai 2016, doedd 10 heb fynegi penderfyniad naill ffordd neu'r llall.  

Mae'r ffigwr yn cymharu â 23 o bobl roddodd organau yn yr un cyfnod yn 2014/15 a 21 yn 2013/14 - hynny o dan yr hen drefn.  

Chwe mis cyntaf y system rhoi organau newydd

Yr eitem nesa yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon Vaughan Gething ar chwe mis cyntaf y caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau.

Ers mis Rhagfyr 2015 onbai bod rhywun yn cofrestru i eithrio o'r drefn, mae eu horganau ar gael i'w defnyddio wedi iddyn nhw farw.

Trawsblannu organau
BBC

Ceisiadau am ddatganiadau

Mae'r aelodau yn clywed arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad am y tair wythnos nesa.

Ymhlith y pynciau gafodd eu codi gan yr aelodau Cynulliad roedd creu strategaeth i greu 'gwlad sy'n helpu dioddefwyr dementia', a'r penderfyniad gan arweinydd Ty'r Cyffredin, Chris Grayling i wrthwynebu'r galwadau gan ASau i wyrdroi y gwaharddiad ar siarad Cymraeg yn San Steffan, a'r rhaglen i ddileu y diciâu mewn gwartheg.

Jane Hutt
BBC

Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Mae Sian Gwenllian o Blaid Cymru wedi cwestiynu addewid maniffesto Llafur o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Dywedodd fod hyn wedi cael ei danseilio gan y ffaith nad yw Alun Davies y gweinidog sydd â chyfrifoldeb yn rhan o'r Cabinet.

Yn 2011 roedd yna 562,000 o siaradwyr Cymraeg yn ôl y cyfrifiad.

Dywedodd Mr Jones y bydd yna ddatganiad pellach yn Awst ynglyn â'r addewid.

siop
BBC

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi 'gwella'n sylweddol'

Mae'r ymrwymiad i ymgynghori ar strwythur gwasanaethau iechyd yn y Gogledd ar gyfer y dyfodol yn parhau meddai Mr Jones wrth ymateb i Darren Millar.

Mae'n dweud bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi " gwella'n sylweddol" ers cael ei roi mewn mesurau arbennig.

Llythyr dros adael: dim mwy o bwer na 'chath fy mhlant'

Mae Mr Jones yn cyfeirio at y rhai sydd wedi llofnodi'r llythyr agored heddiw ar ran yr Ymgyrch dros Adael - yn eu plith cyn-faer Llundain Boris Johnson a gweinidogion sy'n cynnwys Michael Gove, Chris Grayling a Priti Patel. Mae'n dweud nad oes ganddyn nhw fwy o bwer na " cath fy mhlant" i gyflawni eu haddewidion.

Mae gweinidogion sy'n ymgyrchu i adael yr Undeb Ewropeaidd yn dweud y byddai pobl sy'n cael arian gan yr UE yn cael yr un faint o arian os fydd Prydain yn pleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd. 

'Model byd-eang nid model Prydain fach'

Wrth gyfeirio at y refferendwm i benderfynu a ddylai Prydain aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Mr Jones yn dweud bod addysg uwch Cymru yn gweithredu ar " fodel byd-eang nid model Prydain fach."

Map o Gymru a logo yr Undeb Ewropeaidd
BBC

Bydd arian ar gyfer llwybr newydd yr M4 wedi'i fenthyca

Mae'r Prif Weinidog yn dweud y bydd yr arian ar gyfer llwybr newydd yr M4 yn cael ei fenthyca.

"Dyna'r holl bwynt" meddai.

Yr M4, Addysg a Phontydd Hafren

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn am ymrwymiad o ran gwariant ar draffordd yr M4, Addysg a Phontydd Hafren.

Mae'n gofyn lle fydd yna doriadau er mwyn cyflwyno'r ymrwymiad ar faint dosbarthiadau, ac adeiladu llwybr newydd yr M4.

Pleidlais i adael: 'neb yn gwybod beth fyddai'n digwydd'

Mae Leanne Wood yn dweud y byddai economi Cymru yn cael ei tharo'n wael o adael yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n gofyn am gynlluniau wrth gefn.

Mae Mr Jones yn dweud nad oes neb yn gwybod beth fyddai'n digwydd os mai pleidlais o blaid gadael fydd hi.

Leanne Wood
BBC

Cefnogwyr Cymru- 'llysgenhadon i'n cenedl'

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud bod cefnogwyr Cymru yn "llysgenhadon i'n cenedl" yn Euro 2016.

Cefnogwyr Cymru
PA
Cefnogwyr Cymru

Problemau traws-ffiniol gyda thaliadau i ffermwyr

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad Neil Hamilton yn gofyn cwestiwn am broblemau traws-ffiniol gyda thaliadau i ffermwyr.

Mae Mr Jones yn dweud bod 90% o daliadau ffermio sengl wedi cael eu talu, ond mae'n cydnabod bod yna rhai materion traws-ffiniol.

Neil Hamilton
BBC

Adeiladu ar ormod o safleodd tir glas?

Mae Neil McEvoy o Blaid Cymru yn gofyn y cwestiwn cyntaf ar gynlluniau datblygu lleol.

Mae e wedi dadlau ers tro bod Cyngor Caerdydd yn adeiladu ar ormod o safleoedd tir glas.

Mae cynllun Cyngor Caerdydd yn rhagdybio y bydd poblogaeth Caerdydd yn tyfu o 350,000 nawr i 395,000 dros y 13 mlynedd nesa.

Mae Mr Jones yn cyhuddo Mr McEvoy o fyw mewn bywyd o ffantasi yn sgil ei honiadau bod Mr Jones wedi camarwain y Cynulliad am sylwadau wnaed yn 2012 yn cyfeirio at gynllun datblygu lleol Caerdydd.

Mae cynllun gyda'r mwya yng Nghaerdydd ers dros hanner canrif.
Getty Images
Mae cynllun gyda'r mwya yng Nghaerdydd ers dros hanner canrif.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae'r Cyfarfod Llawn yn parhau nawr gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog Carwyn Jones.

Mae rhestr llawn o'r cwestiynau sydd wedi'u cyflwyno ar gael yma.

Munud o dawelwch i gofio am feirwon a dioddefwyr ymosodiad Orlando

Mae aelodau'r Cynulliad yn cynnal munud o dawelwch i gofio'r rhai gafodd eu lladd a'u hanafu yn yr ymosodiad yng Nghlwb nos Pulse ar gyfer pobl hoyw yn Orlando yn gynnar fore Sul. Fe gafodd 49 o bobl eu lladd a dwsinau eraill eu hanafu.

Gwylnos y ty allan i'r Senedd i ddangos cefnogaeth i ddioddefwyr ymosodiad Orlando.
Stonewall Cymru
Tua 350 o bobl mewn gwylnos y ty allan i'r Senedd nos Lun.

Adnodd newydd i chwilio am gofnod o gyfraniadau AC

Mae gan safle gwefan y Cynulliad adnodd newydd i chwilio am areithiau a phleidleisiau gan bob aelod yn ystod y Pumed Cynulliad.

Yn ôl y wefan, o’r 60 aelod yn y Cynulliad mae 10 aelod heb gyfrannu: saith ohonyn nhw’n aelodau o’r Llywodraeth, y Dirprwy Lywydd Ann Jones, Aelod Cynulliad Llafur Merthyr Tudful a Rhymni, Dawn Bowden a Michelle Brown, aelod UKIP ar gyfer y gogledd.  

Croeso

Croeso i Senedd Fyw. Fe fydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm 

Y Senedd
BBC