a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  3. Dadl gan Aelodau Unigol: Yr Undeb Ewropeaidd
  4. Dadl Plaid Cymru: Mesur Cymru
  5. Dadl y Ceidwadwyr: Cyfranogiad mewn chwaraeon
  6. Dadl Fer: Ynni

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl Fawr

A dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesa Mehefin 21.

Heno fe fydd y Senedd yn troi'n goch ar drothwy'r gêm fawr yn erbyn Lloegr yn Euro 2016. Hir yw bob aros.

Y Senedd
Cynulliad

Cefnogaeth ar gyfer cynlluniau pwer dan law'r gymuned

Gallai Cymru gwrdd â'i hanghenion trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy o fewn 20 mlynedd, yn ôl Mr Gruffydd.

Mae e o blaid cynlluniau pwer sydd yn berchen i'r gymuned ac ymgyrch gynhyrchu ynni effeithiol.

Llyr Gruffydd
BBC

Dadl Fer ar ynni

Ac yna ola yn y Siambr heddiw mae Dadl Fer gen Llyr Gruffydd, Plaid Cymru. 

Y teitl: Cyflawni dyfodol ynni craffach i Gymru: Blaenoriaethau polisi ynni ar gyfer Llywodraeth newydd Cymru.

'Cryfach, saffach a mwy llewyrchus fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd'

Mae'r cynnig bod y Cynulliad yn credu y byddai Cymru yn gryfach, saffach a mwy llewyrchus petai'n parhau yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd wedi cael ei basio. Roedd 44 o blaid y cynnig 9 yn erbyn.

Y bleidlais
BBC

Stori â rhybudd

Wrth i ni gyrraedd cyfnod pleidleisio, dylai pob AC newydd ddysgu gwers gan y camgymeriad a wnaed gan aelod bron yn union 10 mlynedd yn ôl, ar 20 Mehefin 2006.

Galwodd Plaid Cymru am ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, er bod y llywodraeth wedi datgan bod hyn yn ddiangen gan fod ymchwiliadau mewnol eisoes yn cael eu cynnal.

Y Gweinidog Iechyd Dr Brian Gibbons AC fu'n arwain dadl y llywodraeth yn erbyn yr ymchwiliad, ond fe wnaeth gamgymeriad wrth bleidleisio gyda'r wrthblaid am ymchwiliad.

Cafodd y cynnig o blaid ymchwiliad ei basio o 28 pleidlais i 26.

Bu cryn dipyn o wawdio yn y Siambr pan gyfaddefodd Dr Gibbons ei fod wedi gwneud camgymeriad.

Dywedodd y Llywydd ei fod yn gwerthfawrogi gonestrwydd y gweinidog, ond nad oedd yn gallu newid y canlyniad.

Fe ychwanegwyd at rwystredigaeth y llywodraeth yn hwyrach, pan ddangosodd y record pleidleisio nad oedd rhagflaenydd Dr Gibbons, Jane Hutt, wedi pleidleisio o gwbl yn ystod y sesiwn.

Dr Brian Gibbons
BBC
Dr Brian Gibbons

Teyrnged i'r heddlu

Wrth orffen y ddadl fe wnaeth Steffan Lewis Plaid Cymru dalu teyrnged i'r heddlu a'u gwaith.

Steffan Lewis
BBC

Mae gan y Mesur 'botensial ond mae angen llawer o waith'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud bod y mesur presennol yn welliant ar yr un blaenorol, a bod ganddo "botensial, ond bod angen llawer o waith arno." 

Carwyn Jones
BBC

Model galluoedd neulltuedig

Mae Mesur Cymru yn addo pwerau newydd i'r Cynulliad, gan gynnwys pwerau dros etholiadau'r Cynulliad, cyfyngiadau cyflymder a ffracio.

'Sylfaen ar gyfer setliad cyfansoddiadol llawnach'

Mae'r Ceidwadwr David Melding yn dweud bod y Mesur yn "sylfaen ar gyfer setliad cyfansoddiadol llawnach."

Mae'n dweud "nad yw'n sicr os yw etholwyr Cymru yn barod" ar gyfer awdurdodaeth gyfreithiol benodol neu un ar wahân.

David Melding
BBC

Cynnig gwelliant gan y Ceidwadwyr

Mae'r Ceidwadwr yn cynnig y gwelliant hwn:

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

yn croesawu'r Mesur fel sylfaen ar gyfer setliad cyfansoddiadol llawnach; 

yn cymeradwyo datganiadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gydweithredu yn ystod y broses ddeddfwriaethol i sicrhau'r canlyniad gorau i bobl Cymru;

yn credu bod y Mesur yn cynnig cyfle i sicrhau gwell cydbwysedd i gyfansoddiad Prydain a thrwy hynny gryfhau'r Undeb.

Y Senedd a San Steffan
BBC

Mesur Cymru ar ei newydd wedd

Fe gyhoeddodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns Fesur Cymru ar ei newydd wedd ar Fehefin 7.

Dadl ar Fesur Cymru

At ddadl arall nawr a dadl gan Blaid Cymru ar Fesur Cymru. 

Mae'n cynnig bod y Cynulliad: yn nodi cyhoeddi Mesur Cymru; 

yn gresynu bod datganoli plismona wedi'i hepgor; yn gresynu at fethu â sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol benodol neu ar wahân;

yn gresynu at y cyfle a gollwyd i ddatganoli gweinyddu cyfiawnder.

Heddlu
BBC

Cyfrifoldeb am chwaraeon elitaidd a chwaraeon ar lawr gwlad

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith Ken Skates sy'n gyfrifol am chwaraeon elitaidd. Mae chwaraeon ar lawr gwlad yn dod o dan adain Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon Vaughan Gething.

Pryder ynglŷn a 'thoriadau i chwaraeon ar lawr gwlad'

Mae Dai Lloyd, Plaid Cymru, yn mynegi pryder ynglŷn a "thoriadau i chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru."

24 y cant o oedolion yn ordew

Y Ceidwadwr Russell George yn mynegi pryder at ganfyddiadau Arolwg Iechyd diweddar Llywodraeth Cymru a ganfu bod 24 y cant o oedolion yn cael eu hystyried yn ordew.

Russell George
BBC

Effaith ac Etifeddiaeth Euro 2016

Ar drothwy'r gêm fawr rhwng Cymru a Lloegr ym Mhencampwriaeth Euro 2016 mae'r aelodau yn cynnal dadl ar y rôl y gallai presenoldeb Cymru yn y gystadleuaeth ei chwarae o ran hybu cyfranogiad mewn chwaraeon, gwella lefelau iechyd y cyhoedd a chreu etifeddiaeth barhaus ar gyfer ein hathletwyr elitaidd. 

Gareth Bale yn dathlu gôl yn erbyn Slofacia
Getty Images

'Mae wynebu heriau heb eich cymdogion yn strategaeth hynod fyrbwyll

Mae'r Ceidwadwr David Melding yn gorffen ei araith e yn llawn angerdd gan ddweud, " Byddai wynebu heriau heb eich cymdogion yn strategaeth hynod fyrbwyll, ac i ddweud eich bod eisiau bod yn agored i'r byd ond yn y cam cyntaf tuag at hynny, eich bod yn troi eich cefn ar eich cymdogion, mae'n wrthddywediad pendant, ac rydw i'n gobeithio y gwneith yr etholwyr weld trwy hynny." 

David Melding
BBC

'Prif Weinidog Cymru yn sefyll ochr yn ochr gyda David Cameron'

Wrth i'r Prif Weinidog David Cameron a Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones gynnal digwyddiad ar y cyd yng Nghaerdydd i annog pleidleiswyr i gefnogi'r ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, dyma oedd gan aelod UKIP Mark Reckless i'w ddweud.

"Wrth i ni siarad, mae Prif Weinidog Cymru yn sefyll ochr yn ochr gyda David Cameron, wedi'u huno yn erbyn pobl yn llywodraethu eu hunain, wedi'u huno o blaid rhyddid i symud a mewnfudo diddiwedd." 

Mark Reckless
BBC

'Partner sofran i Ewrop nid talaith'

Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud "does dim rhaid i ni fod yn yr Undeb Ewropeaidd i gydweithio gyda'n partneriaid Ewropeaidd".

Mae'n ychwanegu bod hi'n rhaid i "Gymru a Phrydain fod yn bartner sofran i Ewrop ond nid yn dalaith o'r Undeb Ewropeaidd."

Arian
Thinkstock

'Cymru yn well ei byd yn ariannnol yn yr Undeb Ewropeaidd'

Mae Eluned Morgan, a oedd yn AS Ewropeaidd i Gymru rhwng 1994 a 2009,  yn dweud bod Cymru yn well ei byd yn ariannol o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, gan dyfynnu ffigwr o £79 y pen.

Ei galwad heriol yw bod aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yn cynrychioli "llewyrch, heddwch a diogelwch."

Eluned Morgan
BBC

Dadl gan Aelodau Unigol

Fe fydd yr aelodau nawr yn cynnal eu dadl gyntaf ar y refferendwm ddydd Iau nesaf Mehefin 23 i benderfynu a ddylai Prydain aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Eluned Morgan a Dawn Bowden o'r Blaid Lafur a Dafydd Elis-Thomas, Plaid Cymru yn cynnig bod y Cynulliad yn credu y byddai Cymru'n gryfach, yn ddiogelach ac yn fwy llewyrchus pe byddai'n parhau'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd. 

Mae'r Ceidwadwr David Melding yn cefnogi'r cynnig.

Baner Cymru a Baner yr Undeb Ewropeaidd
BBC

Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae'r aelodau yn cymeradwyo cynnig bod y Cynulliad yn ethol y canlynol i Bwyllgor dros dro ar Faterion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:

Huw Irranca-Davies (Llafur Cymru), Dafydd Elis-Thomas (Plaid Cymru), David Melding (Ceidwadwyr Cymreig) a Michelle Brown (Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig) a  David Melding (Ceidwadwyr Cymreig) yn Gadeirydd y Pwyllgor.

Galw am ail-gyflwyno gwasanaethau pediatrig llawn amser yn Ysbyty Llwynhelyg

Fe fydd polisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro yn seiliedig ar y cyngor clinigol mwya amserol, yn ôl Vaughan Gething. 

Mae'n dweud hyn wrth ymateb i alwad Paul Davies AC am ail-gyflwyno gwasanaethau pediatrig ac uned gofal arbenigol i fabanod yn llawn amser yn Ysbyty Llwynhelyg.

Vaughan Gething
BBC

'Siomedig iawn'

Sian Gwenllian, AC Plaid Cymru yn trydar

Cynlluniau ac adnoddau i drin canser

Mae Angela Burns yn gofyn am y cynllun ar gyfer trin canser ac adnoddau sgrinio ar gyfer canser ceg y groth a'r coluddyn. 

Dros y blynyddoedd nesa mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd un o bob tri o bobl yn cael eu diagnosio gyda chanser cyn eu bod yn 75 ac y bydd tua pedwar o bob 10 yn cael diagnosis o ganser ar ryw adeg o'u bywyd.

Cell ganser
Cancer Science Photo Library

'Mae chwaraeon i bawb' medd Andrew RT Davies

"Mae chwaraeon i bawb" - geiriau arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies sydd wedi chwarae i dîm rygbi'r Cynulliad yn erbyn gwleidyddion o San Steffan.

Mae'r cwestiwn ar y rôl y mae Llywodraeth Cymru yn ei gweld ar gyfer chwaraeon fel modd o fod o gymorth i wella iechyd a lles pobl Cymru. 

Andrew RT Davies
BBC

'Dringo mynyddoedd economaidd Cymru'

Mae'r aelod Ceidwadol Mohammad Asghar yn dymuno'n dda i'r gweinidog wrth "ddringo mynyddoedd economaidd Cymru."

Fel rhan o frand Blwyddyn Antur Cymru mae Mr Skates wedi cael ei weld yn dringo ar sawl achlysur.

Mohammad Asghar
BBC

Cwestiynau dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething, fydd yn ateb cwestiynau nesa.

Rheoliadau dull amgen o ddatrys anghydfod

Mae Julie Morgan yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud busnesau ar-lein yn ymwybodol o'r rheoliadau dull amgen o ddatrys anghydfod a ddaeth i rym eleni.

Julie Morgan
BBC

Hamilton yn chwarae ar eiriau

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad Neil Hamilton yn dweud ei fod yn gobeithio y bydd economi Cymru o dan arweiniad Mr Skates yn "wirioneddol rhoi ei skates ymlaen" 

Roedd hi'n ymddangos bod 'na chwerthin didwyll yn y Siambr i'r sylw gan Mr Hamilton.

Neil Hamitlon
BBC

Galwad i adfywio brand Asiantaeth Datblygu Cymru

Mae Plaid Cymru eisiau mynd yn ôl i ddyddiau nefolaidd y Cwangos - geiriau Mr Skates, gan wfftio galwad Plaid Cymru i adfywio brand yr Asiantaeth Ddatblygu er mwyn denu mwy o gwmniau i fuddsoddi yng Nghymru.

Fe gafodd yr asiantaeth ei sefydlu yn 1976 fel asiantaeth i greu swyddi, a daeth yn rhan o Lywodraeth Cymru yn 2006 fel rhan o "goelcerth y cwangos" Rhodri Morgan.  

Ken Skates
BBC

'Cymru'n perfformio'n well heddiw nac ar unrhyw gyfnod ers datganoli'

Mae aelod Plaid Cymru Cymru Adam Price yn dweud bod incwm gwario gros aelwydydd y pen yng Nghymru ar ei lefel isa ers 2002 o gymharu a Phrydain.

Wrth ymateb mae Mr Skates yn dweud y bydd y llywodraeth yn datblygu strategaeth economaidd newydd, gan gynnwys adolygu targedu, a bod "Cymru yn perfformio'n well heddiw nac ar unrhyw gyfnod ers datganoli." 

Adam Price
BBC

'Y cyfle mae ynni llanw yn ei gynnig i Gymru'

Mae Ken Skates yn dweud ei fod yn cydnabod y "cyfle y mae ynni llanw yn ei gynnig i Gymru."

Mae gwaith i adeiladu lagŵn ynni llanw gwerth £1biliwn ym Mae Abertawe wedi cael ei ohirio tan 2017 wrth i drafodaethau fynd rhagddynt ynglŷn a lefel y cyllid gan Lywodraeth Prydain.

Mae cwmni Tidal Lagoon Power yn gobeithio dechrau gweithio ar y prosiect yn 2017
TLP
Mae cwmni Tidal Lagoon Power yn gobeithio dechrau gweithio ar y prosiect yn 2017

Budd economaidd prosiectau isadeiledd ynni mawr

Mae'r cwestiwn cyntaf ar y rhestr gwestiynau gan Jayne Bryant, AC Llafur Gorllewin Casnewydd, sydd eisiau datganiad am fanteision economaidd prosiectau seilwaith ynni mawr yng Nghymru. 

Fis diwethaf fe wnaeth Llafur a Phlaid Cymru ddweud y bydden nhw'n sefydlu Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol newydd, fel rhan o'r fargen wnaeth sicrhau bod Carwyn Jones yn cael ei ailbenodi yn Brif Weinidog ar ol i Blaid Cymru dynnu enw Leanne Wood yn ôl fel ymgeisydd ar gyfer y swydd. 

Prynhawn da

Croeso i Senedd Fyw. Fe fydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. 

Nhw fydd yr unig ddau ysgrifennydd yn y Cabinet i wynebu dwy sesiwn lawn o gwestiynau cyn gwyliau'r Haf sy'n dechrau wedi'r Cyfarfod Llawn ar Orffennaf 13. 

Y Senedd
Cynulliad