a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Pob lwc Aaron a'r hogiau

Wales Online

Mae hen ysgol Aaron Ramsey wedi anfon neges i'r chwaraewr a gweddill tîm Cymru, medd Wales Online. 

Fel mewn sawl ysgol ar draws y wlad, bydd disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni'n cael gwylio'r gêm o 14:00 'mlaen.

Yr hwrdd a ŵyr?

BBC Radio Cymru

All Fictor yr hwrdd ragdybio'n gywir y tro 'ma? 

Cofiwch, mi ddewisodd Slofacia fel enillwyr y gêm ddiwetha'...

Siop deiliwr Sain Ffagan

Amgueddfa Cymru

Ar flog diweddara' Amguedfa Cymru, mae cyfle i chi ddarllen hanes siop deiliwr David Thomas, Cross Inn ger Cei Newydd, sydd nawr wedi'i symud i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.

Un o’r pethau anhygoel am y siop yw bod David Thomas wedi ymddeol yn 1967, cau'r siop ac wedi gadael yr hyn na gafodd ei werthu ar ei ôl, felly erbyn 1988, pan roddwyd y siop i’r Amgueddfa, roedd ei gynnwys yno fel capsiwl amser.

Siop David Thomas
Amgueddfa Cymru

Rhamant ym Mharis

BBC Cymru Fyw

Ar waetha'r frwydr rhwng y ddau hen elyn, mae Cymro a Saesnes wedi dyweddïo yn Euro 2016.

Aeth Darren Crandon, 32, o Gaerdydd i lawr ar ei ben-glin o flaen Tŵr Eiffel cyn buddigoliaeth Cymru'n erbyn Slofacia ddydd Sadwrn.

Yn ffodus, fe atebodd Emma White, 24, yn gadarnhaol!

Dyweddïo
Darren Crandon

Prysuro yn Fanzone Lens

Euro 2016

O am gael bod yno!

View more on twitter

Gwir effaith Euro 2016?

Click on Wales

Mae Dylan Moore yn trafod effaith presenoldeb tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016 ar wefan Click on Wales, gan ofyn fydd o'n newid delwedd Cymru dramor?

Pwynt i'w brofi?

Twitter

Tywydd yn achosi trafferth

Wales Online

Mae Wales Online yn manylu ar y trafferthion ar draws Cymru yn dilyn glaw trwm - ac mae'n ymddangos bod mwy ar ei ffordd yn anffodus.

Y Prif Weinidog yn Lens

Twitter

Dyddiadur fideo Hal

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi dyddiadur fideo gan Hal Robson-Kanu.

View more on twitter

Neges o'r gorffennol

Twitter

Siŵr byddai'r un sgôr heddiw'n dderbyniol?

View more on twitter

Refferendwm: Alex Salmond yng Nghaerdydd

Twitter

Union wythnos cyn y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, mae'r ddwy ochr allan yn ymgyrchu eto - gydag ambell wyneb o'r tu allan i Gymru ar strydoedd Caerdydd...

View more on twitter

Cefnogwyr yn ciwio yn y glaw

Euro 2016

Dyma lun o rai o'r cefnogwyr yn disgwyl i fynd mewn i'r Fanzone yn Lens.  Does dim adroddiadau o drafferthion hyd yma, a chroeso i bawb mae'n ymddangos...heblaw am y glaw!

Cefnogwyr yn Lens
BBC

Bale 'ddim yn poeni am fod yn darged'

BBC Sport Wales

Mae Gareth Bale yn dweud nad ydy o'n poeni am fod yn darged i Loegr yn y gêm yn Lens pnawn 'ma.

Fel y sonia gwefan BBC Wales Sport, mi fydd y ffordd fydd y Saeson yn ymateb i Bale yn arwyddocaol iawn yn yr hyn sy'n cael ei ystyried y gêm fwya' rhwng y ddwy wlad ers yr un gynta' 'nôl yn 1879.

Gareth Bale
Getty Images

Y tri gŵr doeth

Euro 2016

Mae'n gohebydd ni yn Ffrainc, Rhodri Tomos, wedi anfon llun o Nic Parry, Iwan Roberts a Malcolm Allen yn paratoi i sylwebu ar gêm Lloegr v Cymru ar S4C.

Mae Rhodri hefyd yn dweud bod hi'n tywallt y glaw yn Lens hefyd...fydd hi'n fwy fyth fel gêm gartre' felly!

Nic Parry, Malcolm Allen ac Iwan Roberts
BBC

Pili pala yn y bola

Twitter

Delwedd drawiadol gan Feistras- y-Tŷ i grynhoi'n teimladau ni gyd...

View more on twitter

Help i griw o'r Blaenau gyrraedd y gemau

Euro 2016

Mae criw o gefnogwyr pêl droed gafodd drafferth ar ddechrau Euro 2016 pan dorrodd eu cerbyd wedi cael cymorth eu cymuned ym Mlaenau Ffestiniog i barhau â'u taith

Roedd to fan Michael Pugh, ei dad a chriw o ffrindiau wedi cael ei rwygo wrth iddyn nhw yrru dan bont isel ger Rouen wrth iddyn nhw anelu am y gêm gynta' yn erbyn Slofacia yn Bordeaux yr wythnos ddiwetha'. 

Roedd chwaer Michael, Elen, wedi sefydlu tudalen ar wefan crowdfunding er mwyn i bobl allu cyfrannu at gostau'r daith. Erbyn hyn, mae'r dudalen wedi codi tua £1,000 i helpu talu am gostau gwesty'r criw.

Y criw gyda John Hartson
Michael Pugh
Maen nhw wedi cael cefnogaeth gan rai fel John Hartson ar hyd eu taith

Anthem amgen

BBC Radio Cymru

Bydd digon o ganu yn Lens, Lille a Chymru benbaladr nes 'mlaen...ac mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi fersiwn amgen o'n hanthem ar yr Ukulele.

Hen Wlad fy Nhadau gan Caryl Parry Jones, Ieuan Jones, Heulwen Thomas, ac Alun Tan Lan.

Dysgu'r pethau pwysig!

Twitter

Geirfa bêl-droed fydd yn cael sylw'r criw yma heddiw siawns?!

View more on twitter

Damwain A5: Dynes a phlentyn yn yr ysbyty

Daily Post

Mae'r Daily Post yn manylu ar y ddamwain ar yr A5 ger Pentrefoelas yn gynharach, gan ddweud fod dynes a phlentyn ifanc wedi'u cludo i'r ysbyty.

Mae'r ffordd wedi ei chau rhwng Pentrefoelas ac Ysbyty Ifan ers y digwyddiad tua 06:30, gyda thraffig yn cael ei ddargyfeirio.

Blas Cymreig ar dywydd sir Efrog

Facebook

Mae'r cyflwynydd tywydd Owain Wyn Evans yn cynnig rhagolygon difyr iawn i bobl Sir Efrog heddiw, yn ôl tudalen Facebook BBC Look North.

Allwch chi dynnu'r bachgen mas o Gymru...

Owain Eyn Evans
bbc

Gêm ddrud

The Daily Mail

Mae'r Daily Mail yn amcangyfrif bydd gemau Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon heddiw'n costio £200 miliwn i economi Prydain, wrth i bobl stopio neu adael eu gwaith i wylio.

Rhys yn chwys pys!

BBC Sport Wales

Dyw Rhys Patchell ddim yn gwybod a yw'n mynd neu ddod...

Gafodd ei alw'n ôl yn ddisymwth o'i wyliau tramor i ymuno â charfan Cymru yn Seland Newydd, gan fod George North wedi'i anafu. 

Glaniodd ddydd Llun, mewn pryd i eistedd ar y fainc ar gyfer y gêm yn erbyn y Chiefs, ac mae newydd gael ei enwi fel cefnwr ar gyfer yr ail brawf dydd Sadwrn.

Rhys Patchell
Huw Evans Picture Agency

Gair y dydd

Twitter

Gobeithio bydd Cymru'n gwneud digon o hyn nes 'mlaen!

View more on twitter

Gareth Bale: 'Croen gŵydd a chrio'

Wales Online

"Mae 'na groen gŵydd a phobl yn crio.  Dyna ydy Cymru.  Dyna ydyn ni.  Rydyn ni'n chwarae dros y crys a'r ddraig ac yn rhoi popeth sy' gennym ni..."

Dyna rai o eiriau ysbrydoledig Gareth Bale cyn herio'r Saeson yn Lens nes 'mlaen, fel y sonia Wales Online.

Gareth Bale
Huw Evans Picture Agency

'S4C yn hanfodol i dwf y Gymraeg'

BBC Cymru Fyw

Mae S4C yn hanfodol i dwf yr iaith Gymraeg, medd adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ar ddyfodol darlledu yng Nghymru. Wedi dwy flynedd o gasglu tystiolaeth, mae adroddiad y pwyllgor yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau. 

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David TC Davies, fod yr adroddiad hefyd yn mynegi pryderon am y ffordd y mae Cymru'n cael ei phortreadu ar y teledu. 

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC eu bod yn derbyn nad yw cenhedloedd y DU yn cael eu hadlewyrchu'n deg ond bod 'na gynlluniau i wella hynny.

S4C
BBC

Camp Lawn yn cynhesu fyny

BBC Camp Lawn

Ma' criw Camp Lawn yn barod amdani beth bynnag!

View more on twitter

Catrin ac Owain Tudur ar Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Y cwestiwn mawr, ydy Lens yn barod am Catrin Heledd...?!

View more on twitter

Profiadau Nic yng nghanol trafferthion Lille

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Wrth siarad ar y Post Cyntaf ar Radio Cymru'n gynharach, bu'r sylwebydd pêl-droed a'r barnwr Nic Parry yn esbonio sut y cafodd ei ddal fyny yn y trafferthion yn Lille neithiwr.

"Mae'n deg dweud fod cefnogwyr Cymru a Lloegr â rhan yn y trafferth.

"Ro'n i'n cael y teimlad fod heddlu Ffrainc yn disgwyl i rywbeth ddigwydd cyn gweithredu.  Falle y gallen nhw fod wedi gwneud mwy i wahanu grwpiau mawr o flaen llaw.

"Mi ges i'n nal yng nghanol y trwbwl.  Roedd y stryd ro'n i arni wedi mynd o fod yn wag i lawn mewn mater o eiliadau felly fy nghyngor i gefnogwyr yw y gall pethau newid yn gyflym iawn.  Am ryw bum munud da, roedd hi'n eitha' brawychus lle'r oedden ni."

Nic Parry
BBC

A5 wedi cau ger Pentrefoelas

Teithio BBC Cymru

Mae'r A5 wedi cau i'r ddau gyfeiriad rhwng y B4407 (troad am Ysbyty Ifan) a'r B5113 (Pentrefoelas).

Mae'n effeithio ar draffig rhwng Betws-y-Coed a Llangollen.

Pentrefoelas
BBC

Cadw draw o drafferth

Twitter

Cyngor call i gefnogwyr yn Lens a Lille...

View more on twitter

Mochyn ar draffordd

BBC Wales News

Wedi i fochyn ddianc o lori ar yr M48 yng Nghas-gwent yn gynharach, mae'n ymddangos nad ydy'r anifail bellach yn rhydd ar y draffordd o leia'.  Ond dydy hi ddim yn glir a ydy o wedi cael ei ddal eto.

Yn y cyfamser, mae 'na tua 25 o asynnod yn rhydd ar y B4301 ym Mhontarsais, Sir Gaerfyrddin, ger troad Llanpumsaint.

Mochyn a'r M48
BBC

Barn unigryw dau arbenigwr

Facebook

Ar dudalen Facebook Cymru Fyw mae cyfle i chi wylio sgwrs gydag Owain Tudur Jones yn edrych 'mlaen at y gêm fawr.

Ar yr un dudalen, mae cyfle i wylio tic-tacs diweddara' Wali Tomos cyn gêm Lloegr.

Sut allwn ni golli?

Wali ac Owain Tudur Jones
BBC
Un o fawrion y byd pêl-droed, ac Owain Tudur Jones

Bale wa!

Euro 2016

Wrth i Gymru gyfan baratoi i wylio un o'r gemau pêl-droed pwysicaf yn hanes y tîm cenhedlaethol, mae 'na gynlluniau yn nhre'r Bala yng Ngwynedd i nodi'r achlysur gyda theyrnged go unigryw. 

Bydd y dref yn cael ei hailenwi'n 'Bale' dros dro, ar ôl y pêldroediwr rhyngwladol ac arwr y tîm cenedlaethol, a sgoriodd yn eu gêm agoriadol fuddugoliaethus yn erbyn Slofacia. 

Y gobaith yw addasu llythyren olaf yr enw ar bedwar prif arwydd y dref i ddarllen 'Bale'.

Arwydd 'Bale'
BBC

Tîm arall Cymru

BBC Sport Wales

Mae dau newid i dîm rygbi Cymru i gwrdd â Seland Newydd yn yr ail brawf yn Wellington.

Ar ôl cyraedd hemisffer y de'r wythnos hon, mae Rhys Patchell wedi enwi'n gefnwr gyda Liam Williams yn symud i'r asgell.  

Luke Charteris fydd yn safle'r ail reng ar draul Bradley Davies sy'n symud i'r fainc.

Mae'r tîm yn llawn i'w weld ar wefan chwaraeon BBC Cymru.

Rhys Patchell fydd yn gefnwr
Getty Images
Rhys Patchell fydd yn gefnwr

O na fyddai'n haf...!

Tywydd, BBC Cymru

Rhybudd sydd gan Robin Owain Jones i ni'r bore 'ma:

"Bore sych i lawer ac eithrio ambell gawod ynysig," meddai,  "ond erbyn y pnawn, mae ‘na gawodydd yn debygol i rannau helaeth o’r wlad, ac mae’r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am gawodydd trymion, glaw taranllyd a pheth llifogydd posib - er y bydd rhai ardaloedd yn osgoi hyn. 

"Y tymheredd heddiw yn 18C neu 19C ar ei uchaf."

Am y sefyllfa yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Euro 2016: Arestio 36 cefnogwr yn Lille

Wales Online

Mae Wales Online yn manylu bod 36 o bobl wedi cael eu harestio ar ôl gwrthdaro yn Lille rhwng yr heddlu a chefnogwyr pêl-droed Lloegr neithiwr.

Cafodd nwy dagrau ei ddefnyddio gan yr heddlu i wasgaru'r dorf oedd wedi ymgynnull yn y ddinas cyn gêm Cymru a Lloegr. Cafodd 16 o bobl eu cludo i'r ysbyty.  

Nwy dagrau yn Lille
Reuters

Paratoi i herio'r hen elyn

Euro 2016

Y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn Lens sy'n cael sylw nifer o'r gwefannau newyddion a'r rhwydweithiau cymdeithasol heddiw.

Mae 'na ddyfalu a fydd y gôlgeidwad Wayne Hennessey yn holliach, a'r pryderon yn parhau am ddiogelwch y cefnogwyr yn Lens, yn ogystal â dinas Lille gerllaw.

Mae disgwyl presenoldeb heddlu amlwg yn dilyn y pryderon am ddiogelwch, gyda chyngor i gefnogwyr beidio mynd i unman ar eu pennau eu hunain. 

Mae yna hefyd waharddiad ar alcohol yn Lens a Lille dros yr oriau nesa'.

Ashley Williams
Getty Images
Mae disgwyl i Ashley Williams ddychwelyd fel capten