a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

A dyna'r cyfan gan y llif byw am ddiwrnod arall. Diolch am ddilyn a dewch yn ôl fory am y newyddion diweddara, wrth i'r cyffro gynyddu cyn i Gymru herio'r Belgiaid. Hwyl am y tro!

Mae'r 'sgrifen ar y mur i Gymru

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Os nad ydych chi wedi ei weld yn barod, mae Ar y Marc, BBC Radio Cymru, wedi cyhoeddi fideo o brosiect yn Ysgol Uwchradd Bodedern, yn dangos disgyblion yn creu wal graffiti i ddathlu llwyddiant Cymru yn y pêl-droed.

Cynllun Boris 'ar chwâl'

BBC Cymru Fyw

Mae gyrfa wleidyddol Boris Johnson wedi ei "dinistrio" meddai'r cyn newyddiadurwr Guto Harri.

Guto Harri oedd Cyfarwyddwr Cyfathrebu Boris Johnson pan oedd yn Faer Llundain.

Dywedodd fod Mr Johnson wedi ymateb yn "rhy gyflym" ac nad oedd wedi "chwarae i'w gryfderau" yn ystod yr ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Guto Harri
BBC

Apêl am dystion i wrthdrawiad

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion wedi gwrthdrawiad difrifol yn ardal Blaenymaes yn Abertawe tua 14:00 ddydd Iau. 

Tarodd fan hufen iâ yn erbyn wal ardd ar ffordd Penplas gan achosi iddi droi drosodd. 

Mae dyn 61 oed yn cael triniaeth yn ysbyty Treforys.

Mae'r ffordd ar gau wrth i ymchwiliad yr heddlu barhau.

Noson arw o'n blaenau?

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd yn barod i dorri newyddion drwg i ni gyd am dywydd heno: "Mi neith hi godi’n wyntog ar hyd arfordir y de a’r gorllewin wrth iddi nosi, gyda glaw yn parhau dros rannau helaeth o’r wlad dros nos.  

Mi fydd hwn yn troi'n fwy gwasgaredig a chlirio erbyn yr oriau man. Dan awyr gymylog, mi fydd y tymheredd yn aros yn y ffigyrau dwbl, ddim is na 12C heno."

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Barod â'ch cwestiynau i Iwan?

BBC Cymru Fyw

Mae cyn ymosodwr Cymru, Iwan Roberts, a'n gohebydd Rhodri Tomos yn paratoi i gymryd eich cwestiynau am gêm fawr Cymru yn erbyn Gwlad Belg ar dudalen Facebook Cymru Fyw

Mae'n dechrau am 17:30. 

Ydych chi'n barod â'ch cwestiynau?

Iwan Roberts
BBC

Plant coll 'wedi gwneud popeth yn iawn'.

Wales Online

Mae tîm achub mynydd Bannau Brycheiniog yn dweud fod y plant ysgol aeth ar goll ar y mynyddoedd ddydd Mercher "wedi gwneud popeth yn iawn" medd Wales Online

Roedd y 26 disgybl o ysgol St Albans yn Sir Hertford wedi eu rhannu'n bedwar grŵp pan gollon nhw eu ffordd mewn tywydd gwael.

Dywedodd llefarydd ar ran y tîm achub y byddai'n annheg eu beirniadu, am iddyn nhw "wneud popeth y dylen nhw fod wedi gwneud mewn sefyllfa o'r fath". 

Bannau Brycheiniog
BBC

'Nabod Gwlad Belg

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae tîm pêl-droed Cymru yn chwarae eu gêm bwysicaf ers 1958 yn Lille ddydd Gwener pan fydden nhw'n wynebu Gwlad Belg yn rownd wyth olaf Euro 2016.

Ond faint ydych chi'n ei wybod am Wlad Belg? Cymru Fyw sy'n rhannu ambell ffaith am ein gwrthwynebwyr

Brwsel
BBC

'Anoddach denu buddsoddiad o adael y farchnad sengl'

BBC Cymru Fyw

Byddai gadael y farchnad sengl Ewropeaidd yn gwneud hi yn "fwy anodd i ddenu buddsoddiad" i Gymru, yn ôl ysgrifennydd economi Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Ken Skates bod rhan fwyaf o fuddsoddwyr tramor yn gweld y farchnad sengl fel y "ffactor mwyaf pwysig i fuddsoddi yma".

Ond mae hefyd wedi dweud bod y bleidlais i adael yr UE yn cynnig cyfleoedd i economi Cymru.

Ken Skates
BBC

'Tawel heno. Trydanol nos yfory'

Mae Stadiwm Pierre Mauroy wrth fodd Ian Gwyn Huws, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

View more on twitter

Dim llefarydd ar Gymru i Lafur?

Y ffeithiau cyn y gêm fawr

Sgorio, S4C

'Mae Cymru a Gwlad Belg wedi cwrdd 12 gwaith...gyda record Belg fymryn yn well na Chymru – Cymru ennill 4, Belg ennill 5, cyfartal 3.'

Mae hyn a llawer mwy o ffeithiau gan Rhys Llwyd ar dudalen Sgorio S4C.

View more on twitter

Carcharu 10 am droseddau cyffuriau

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, mae 10 dyn ac un fenyw o ardal Wrecsam wedi eu dedfrydu i gyfanswm o 56 mlynedd yn y carchar am droseddau yn ymwneud â chyffuriau ac arfau. 

Roedd yn rhan o ymchwiliad Scorpion Heddlu'r Gogledd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod cymunedau yn y gogledd ddwyrain yn fwy diogel nawr fod y criw wedi eu carcharu.

Llys y Goron yr Wyddgrug
BBC

Sut mae curo Gwlad Belg?

Golwg 360

Wedi i Chris Coleman ddweud mai gem Cymru yn erbyn Gwlad Belg yw'r mwyaf ers 1958, ar Golwg 360 mae Owain Schiavone'n pwyso a mesur sut all Cymru fynd ati i guro cewri Marc Wilmots.

Eich cwestiynau i Iwan Roberts

BBC Cymru Fyw

Ddiwrnod cyn gêm dyngedfennol Cymru yn erbyn Gwlad Belg, cofiwch y gallwch ofyn eich cwestiynau i gyn ymosodwr Cymru, Iwan Roberts, pan fydd e a'n gohebydd Rhodri Tomos yn fyw ar dudalen Facebook Cymru Fyw am 17:30 heno.

Euro 2016
BBC

Osian Roberts: 'Mwy i ddod'

'Y gêm bwysicaf ers '58'

Gêm agos?

Coleman: 'Ymlaen!'

Cynhadledd Cymru wedi cychwyn

Ac wedi bach o ymarfer...

BBC Camp Lawn

Mae'n debyg bod un o sylwebwyr Camp Lawn wedi bod wrthi'n ymarfer ers dros ddau ddegawd, fel y clywch yn y fideo yma.

Owain Llŷr yw'r llais diniwed, mewn gweithdy sylwebu gan Radio Cymru yn Eisteddfod 1995.

Ysgol Cwmcarn i gau'n derfynol

Wales Online

Bydd ysgol a gafodd ei chau dros dro wedi i absestos gael ei ddarganfod yno yn cau'n derfynol medd Wales Online.

Yn ôl llywodraethwyr Ysgol Gyfun Cwmcarn, gostyngiad yn nifer y disgyblion sydd wedi arwain at y penderfyniad "trist ac anodd".

Fe gaeodd yr ysgol ym mis Hydref 2012 wedi honiadau y gallai plant fod wedi eu peryglu gan lwch asbestos yn yr awyr. 

Cwmcarn
BBC

Rhoi'r gorau i chwilio afon

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae'r chwilio wedi dod i ben yn ardal Pontypridd, wedi adroddiadau cynharach fod unigolyn wedi mynd i drafferthion mewn afon. 

Bu criwiau'n chwilio afon rhwng Glan-bad a Nantgarw ond maen nhw bellach wedi cael gwybod i roi'r gorau i'r chwilio.

Gwylnos i gofio Brwydr y Somme

BBC Wales News

Bydd y Prif Weinidog yn arwain gwylnos dros nos heno i gofio'r miloedd wnaeth ymladd ym Mrwydr y Somme.

Bydd Carwyn Jones yn ymuno â chynrychiolwyr o'r Fyddin, y Llynges a'r Awyrlu yn Llandaf o 20:30 nos Iau, 100 mlynedd ers y frwydr.

Somme
BBC

Guto Harri: 'Amheuaeth' na fyddai Boris yn llwyddo

BBC News UK

Mae cyn reolwr cyfathrebu Boris Johnson wedi dweud mai "cryn amheuaeth na fyddai'n llwyddo" yn ei ymgais i fod yn Brif Weinidog newydd, sydd wedi arwain at yr AS yn tynnu'n ôl o'r ras i fod yn arweinydd.

Dywedodd Guto Harri, oedd yn gweithio gyda Mr Johnson pan oedd yn Faer Llundain, ei fod yn credu bod Mr Johnson wedi "synhwyro ymateb chwyrn" yn ei erbyn gan rai oedd wedi ei gefnogi yn y gorffennol.

"Mae'n rhaid ei fod wedi dod i'r casgliad bod cryn amheuaeth na fyddai'n llwyddo," ychwanegodd.

Mae'r gêm fawr yn agosáu...

Cordina i gystadlu yn y Gemau Olympaidd

Y bocsiwr Joe Cordina wedi ei gynnwys yn nhîm Prydain ar gyfer y Gemau Olymapidd yn Rio.

View more on twitter

Gwahardd cefnogwyr pêl-droed

BBC Cymru Fyw

Mae dau o gefnogwyr tim pêl-droed Abertawe wedi eu gwahardd rhag mynd i gemau am dair blynedd ar ôl ymddwyn yn fygythiol at deithwyr oedd ar yr un tren a nhw. 

Roedd Josh David Evans a Shaun Michael Cook, ill dau'n 22 oed, yn teithio adref o gêm Bournemouth yn erbyn Abertawe ym mis Mawrth, pan gawson nhw'u harestio ar ôl taflu cwrw at gefnogwyr rygbi a chodi braw ar blant. 

Pwysleisiodd llefarydd ar ran yr heddlu fod ymddygiad y rhan fwyaf o gefnogwyr pêl-droed i'w ganmol, ond bod yr achos hwn yn anfon neges glir na fyddan nhw'n goddef ymddygiad treisgar.

John Arthur Jones yn euog

Mae John Arthur Jones wedi ei gael yn euog o 13 cyhuddiad yn ymwneud â disgleirio golau ar awyrennau'r Awyrlu ym Maes Awyr Mona.

Roedd Jones, o Fodffordd, Ynys Môn, wedi gwadu'r cyhuddiadau, ond fe'i cafwyd yn euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau.  

John Arthur
BBC

Newid yn y tywydd

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd hi'n dal yn sych i'r rhan fwya' ohona ni tan ddiwedd y pnawn," meddai Rhian Haf, "ond mi fydd hi'n cymylu a fydd na law yn cyrraedd Sir Benfro pnawn 'ma, fydd yn lledu tua'r dwyrain erbyn heno, wrth i'r gwynt gryfhau."

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd.

Chwilio afon ym Mhontypridd

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae timau achub yn chwilio afon ym Mhontypridd wedi adroddiadau fod unigolyn wedi mynd i drafferthion yn y dŵr. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n dweud fod timau arbenigol wedi eu hanfon, ac mae hofrennydd yr heddlu hefyd yn chwilio'r ardal.

David Davies wedi 'synnu'n fawr na fydd Boris yn sefyll'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cofiwch am raglen Taro'r Post gyda Garry Owen ar BBC Radio Cymru rhwng 13:00 a 14:00. 

Ac mewn cyfweliad a'r rhaglen, mae David Davies, Aelod Seneddol Mynwy, wedi dweud ei fod wedi ei synnu'n fawr nad yw Boris Johnson yn sefyll am arweinyddiaeth y blaid Geidwadol.

Mae'n dweud ei fod yn cadw meddwl agored am yr arweinyddiaeth, ond ei bod hi'n hanfodol fod rhai a ymgyrchodd i adael ac aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd yn rhan o'r tim.

'Pob democratiaeth angen ei hysgwyd i’w seiliau'

Golwg 360

Mae pob democratiaeth angen ei hysgwyd i’w seiliau yn achlysurol, meddai Aled G Jôb yn ei flog ar Golwg 360

refferendwm
BBC

Cyhoeddi Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru yw'r corff strategol ar gyfer amgueddfeydd ac orielau celf proffesiynol yng Nghymru ac maen nhw newydd gyhoeddi dyddiadau eu gŵyl eleni.

View more on twitter

Marwolaeth 'yn tanlinellu peryglon chwarae ger afonydd'

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwest i farwolaeth Cameron Comey wedi clywed fod yr achos yn un "gwirioneddol ofnadwy oedd yn tanlinellu'r peryglon o chwarae ger afonydd".

Cofnododd y crwner Gareth Lewis i Cameron farw drwy ddamwain wedi iddo syrthio i afon Tywi yng Nghaerfyrddin ym mis Chwefror 2015.

Cameron Comey
BBC

Wfftio galwadau am ail refferendwm

BBC Parliament

Freeview channel 131

Mae arweinydd Tŷ'r Cyffredin, Chris Grayling wedi wfftio galwadau am ail refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, gan ddweud "nad yw pethau'n gweithio fel yna". 

 "Ddim mwy nag y bydda i'n gofyn am ail chwarae'r gêm rhwng Gwlad yr Iâ a Lloegr! 

"Mae'r bobl wedi siarad. Mae'r canlyniad gyda ni. Dyna i chi ddemocratiaeth."

Chris Grayling
BBC

Cynog Dafis yn 'anesmwyth' gyda'r gair 'annibyniaeth'

BBC Cymru Fyw

Mae cyn Aelod Seneddol a Chynulliad Plaid Cymru wedi dweud ei fod yn "anesmwyth" gyda'r defnydd o'r gair "annibyniaeth".

Daeth sylwadau Cynog Dafis wedi i Leanne Wood awgrymu y dylai ei phlaid ymgyrchu dros Gymru annibynnol yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Rhan o'r A55 i'r gorllewin ar gau

Teithio BBC Cymru

Pob lwc i'r Cymry ar y Tour

S4C

Mae S4C wedi dymuno pob lwc i Geraint Thomas a Luke Rowe yn y Tour de France, sy'n dechrau ddydd Sadwrn.

View more on twitter