a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Hunanwella'r System Addysg
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Moderneiddio Trafnidiaeth
  5. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Y Gymraeg
  6. Dadl: Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna'r cyfan am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yn y bore ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Arwydd y Cynulliad
BBC

Y Bleidlais

Mae'r Gyllideb Atodol Gyntaf 2016-17 wedi ei phasio. Doedd neb yn gwrthwynebu.

Argymhellion y Pwyllgor Cyllid

Ym mis Gorffennaf eleni e wnaeth y Pwyllgor Cyllid bedwar argymhelliad ar gyfer y Gyllideb Atodol: 

Y dylai Llywodraeth Cymru barhau i fanteisio ar gyfleoedd i leihau'r gost o gynnal etholiadau i drethdalwyr. 

Y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi mwy o dystiolaeth sy'n nodi'r rhesymeg y tu ôl i ddyraniadau'r gyllideb yn y dyfodol, fel y cynllun rhyddhad ardrethi busnes, gan gynnwys manylion am yr effaith economaidd a ragwelir. Bydd hyn yn helpu Aelodau'r Cynulliad a phobl Cymru i graffu ar raglenni o ran eu llwyddiant a'u gwerth am arian. Cyflwyno'r gyllideb ac arian canlyniadol Barnett.

Y dylai Ysgrifennydd y Cabinet gyflwyno gwybodaeth i sicrhau ei bod yn bosibl olrhain dyraniadau i adrannau a phrosiectau mawr yn ystod tymor y Cynulliad hwn. Dylai hyn gynnwys galluogi cymariaethau i gael eu gwneud pan fydd portffolios Ysgrifenyddion Cabinet yn newid. 

Y dylai Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am drafodaethau â Thrysorlys y DU ynghylch unrhyw benderfyniadau a allai arwain at newidiadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf.  

Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

I orffen y sesiwn yn y Siambr cynnig gan Jane Hutt bod y Cynulliad yn cymeradwyo'r Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17.

Arian
BBC

Dogfen ymgynghori yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae Alun Davies yn dweud mai un o’r pethau cyntaf y mae'n bwriadu gwneud eleni fel Gweinidog yw cynnal "ymgynghoriad ar ein gweledigaeth hirdymor ni fel Llywodraeth ynghylch y Gymraeg.

"Daw Strategaeth 5-mlynedd presennol Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg i ben ddiwedd mis Mawrth nesaf, felly rwy’n edrych ymlaen at gynnal trafodaeth eang dros y misoedd nesaf. 

"Fy mwriad yw cyhoeddi dogfen ymgynghori yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis Awst."

'Miliwn o bobl yn siarad Cymraeg erbyn 2050'

Mae Alun Davies yn ailddatgan yr ymrwymiad i sicrhau bod miliwn o bobl yn siarad Cymraeg erbyn 2050.

Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd 562,000 o siaradwyr Cymaeg.

Roedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am fesurau fyddai'n arwain at filiwn o bobl yn siarad Cymraeg.

Mae Mr Davies yn dweud,

"Mae’n gyfrifoldeb arno ni fel Llywodraeth i osod cyfeiriad ond mae hefyd yn hanfodol i ni gyd fel cenedl gyfan berchnogi’r her. Nid dim ond cyrraedd nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg, ond hefyd sicrhau bod yr iaith yn cael ei chlywed bob dydd."

Alun Davies
BBC

Sgwrs arall

Datganiad ar yr Iaith Gymraeg

Nesa datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies ar y Gymraeg.

Y Gymraeg
Thinkstock

Gwaith adeiladu yn 2019

Mae Mr Skates yn rhagweld y bydd cytundebau cyflenwadau isadeiledd yn cael eu cymeradwyo ar gyfer Metro De Cymru yng Ngwanwyn 2018, gyda'r gwaith adeiladu yn dechrau yn 2019.

Metro De Cymru a Metro'r Gogledd

Mae Ken Skates yn dweud bod cynlluniau ar gyfer Metro De Cymru yn cynnwys arian cyfatebol o Gronfa Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd. Fe fydd hi'n anodd meddai i ddarparu cynllun ar yr un raddfa heb sicrhad gan Lywodraeth Prydain y bydd arian ar gael.

Mae'n ychwanegu bod gwaith wedi dechrau eisioes ar nifer o astudiaethau fydd o gymorth i amlinellu achos busnes ar gyfer Metro'r Gogledd.

Datganiad ar foderneiddio trafnidiaeth

Trafnidiaeth sy'n cael sylw nawr wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates wneud datganiad ar foderneiddio trafnidiaeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Fasnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Rhaglenni Metro. 

Mae'r metro i fod i ddarparu gwell trenau, bysus cyflymach a rheilffyrdd ysgafn yng Nghaerdydd a'r Cymoedd.

Cyhoeddwyd y llynedd y byddai £600m yn cael ei wario ar gymal cyfredol y metro.

Roedd hyn yn cynnwys £125m gan Lywodraeth y DU a £150m o nawdd datblygu rhanbarthol Ewropeaidd.

Map Metro
Llywodraeth Cymru

'Edrych am welliant ym mhob agwedd o'r system addysgiadol'

Mae Kirsty Williams yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn "dechrau ar agenda diwygio anferth - y diwygiad addysgiadol mwya rydyn ni wedi ei weld yng Nghymru ers y 1940au."

Mae'n dweud ei bod eisiau i athrawon ac arweinwyr ysgolion i allu hawlio'r parch ucha unwaith eto. " Rydw i'n edrych ar welliant ym mhob agwedd o'r system addysgiadol."

Mae'n cyhoeddi ei bwriad i sefydlu Academi Arweinyddiaeth i Gymru.

Arholiadau
BBC

'Hunanwella'r System Addysg'

Tro Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yw hi nawr. Pwnc y datganiad: Hunanwella'r System Addysg. 

Mae'r Democrat Rhyddfrydol, gafodd ei phenodi gan Carwyn Jones i Gabinet Llafur, yn dweud y byddai torri maint dosbarthiadau babanod i ddim mwy na 25 disgybl, yn gwella safonau.

Kirsty Williams
BBC

'Clwydi biwrocrataidd'

Mae aelod Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth yn croesawu adolygiad o'r broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol, gan alw'r system gyfredol yn "loteri côd post sy'n golygu bod cannoedd o gleifion difrifol wael yn gorfod croesi clwydi biwrocrataidd er mwyn cael y driniaeth sydd eu hangen arnyn nhw." 

Rhun ap Iorwerth
BBC

£80m ar gael yn ystod tymor y llywodraeth yma

Mae Vaughan Gething yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer cronfa triniaethau newydd gwerth £80m ac adolygiad o'r broses Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).

Bydd y gronfa triniaethau newydd hon yn "cefnogi'r gwaith o gyflwyno'r meddyginiaethau mwyaf arloesol a chostus", sy'n cael eu hargymell gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) a Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG), i wasanaeth iechyd Cymru.

Bydd y gronfa, meddai, yn gam ymlaen o ran sicrhau bod triniaethau ar gyfer clefydau sy'n cyfyngu neu'n peryglu bywydau pobl, ac sy'n cael eu cymeradwyo gan NICE neu AWMSG, ar gael yn ddi-oed ac yn gyson ledled Cymru. 

Tabledi
Thinkstock

Cronfa Triniaethau Newydd

Datganiad nawr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething: Cronfa Triniaethau Newydd.

Roedd y gronfa triniaethau newydd ar gyfer salwch difrifol sy'n beryg i fywyd unigolyn yn o brif addewidion polisi Llafur Cymru ar gyfer yr etholiad ar Fai 5.  

Vaughan Gething
BBC

'Cymdeithas wedi methu Dylan'

Mae Carl Sargeant yn dweud ei bod hi'n eglur o'r Adroddiad "bod cymdeithas wedi methu Dylan."

'Dim ymateb yn fyrbwyll'

Mae Mr Sargeant yn dweud bod hwn "yn achos hynod gymhleth a byddech chi ddim yn disgwyl i mi, na fy nghyd-aelodau yn y Cabinet, i ymateb yn fyrbwyll."

"Er hynny, er nad yw hi'n arferol i ymateb i Adolygiadau Ymarfer Plant, rydw i a fy nghyd-aelodau yn y Cabinet yn teimlo bod y materion unigryw sy'n codi yn yr achos yma yn cyfiawnhau ein bod ni'n ysgrifennu at yr holl fyrddau diogelu plant yng Nghymru a'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ar unwaith i dynnu sylw at y materion sydd wedi codi a chasgliadau'r adroddiad."

Carl Sargeant
BBC

Adolygiad Ymarfer Plant i farwolaeth Dylan Seabridge

Am yr oriau nesaf fe fydd yr aelodau yn clywed datganiadau gan ysgrifenyddion y llywodraeth. 

Mae'r datganiad cyntaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant ar yr Adolygiad Ymarfer Plant i farwolaeth Dylan Seabridge. Bu farw'r bachgen wyth oed o sgyrfi yn 2011 ar ôl mynd yn sal yn ffermdy anghysbell y teulu yn Sir Benfro. 

Ddydd Gwener fe gafodd adroddiad ei gyhoeddi i'w farwolaeth. Roedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno cofrestr o bob plentyn sydd yn cael addysg gartref. Mae'r Adolygiad Ymarfer Plant yn dweud nad oedd Dylan Seabridge wedi cael unrhyw gysylltiad gydag asiantaethau fel meddygon, nyrsys ac athrawon o'r cyfnod pan oedd yn 13 mis oed. 

Roedd Glynn a Julie Seabridge wedi dweud nad oedden nhw'n credu bod gan ei mab sgyrfi
Wales News Service

Defnyddio Brexit fel esgus?

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn cyhuddo Mr Jones o ddefnyddio Brexit fel esgus.

Mae'n dweud y dylai Mr Jones fwrw ymlaen gyda Rhaglen ei Lywodraeth yn hytrach na defnyddio'r bleidlais Brexit fel esgus am ddiffyg syniadau.

Arwydd Brexit a'r UE
Thinkstock

'Cynllun y Metro - efallai na fydd yn union yr un fath ag yr oedd'

Bydd Llywodraeth Cymru yn bwrw mlaen gyda chynllun trafnidiaeth gyhoeddus y Metro, ond efallai na fydd y cynllun yn union yr un fath ag yr oedd, medd Carwyn Jones.

'Canlyniad y Refferendwm wedi newid pethau'n sylweddol'

Mae'r Prif Weinidog yn dweud ei fod wedi gobeithio bod â chopi o Raglen y Llywodraeth yn ei law yn y Siambr heddiw. Ond mae'n dweud nad nawr yw'r amser oherwydd bod canlyniad Brexit yn Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd wedi newid pethau'n sylfaenol.

"Mae nifer o gwestiynau am y dyfodol nad oes ganddon ni'r atebion iddyn nhw. Fe fydd effaith Brexit ar ein cyllidebau a'n rhaglenni yn fawr."

Mae Carwyn Jones felly yn gohirio cyhoeddi Rhaglen y Llywodraeth tan fis Medi.

Map Cymru a Logo yr UE
BBC

Blaenoriaethau ar gyfer Llywodraeth

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ar flaenoriaethau ar gyfer Llywodraeth. 

Cyllid Byrddau Iechyd

Mae Simon Thomas yn gwneud cais am ddatganiad ar gyllid byrddau iechyd lleol Cymru, wedi iddi ddod i'r amlwg bod dau fwrdd iechyd rhyngddyn nhw, wedi gorwario eu cyllideb £50.7m yn y flwyddyn ariannnol 2015-16.

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn y Gorllewin orwario o £31.2m, a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn y Gogledd orwario o £19.5m.  

Ysbyty
Thinkstock

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan fydd Arweinydd y Tŷ Jane Jutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos. 

Cyfarfod brys

Mae Mr Skates yn dweud bod Tata wedi cytuno i gynnal cyfarfod brys.

Mae Neil Hamilton yn gofyn pam nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn cyfaddef nad oes ganddo ddim byd defnyddiol i'w gynnig i etholwyr David Rees.    

'Pryderon am annidwylledd Tata'

Mae aelod Ceidwadol Suzy Davies yn dweud bod yna "bryderon gwirioneddol am annidwylledd Tata."

Suzy Davies
BBC

'Dangos awch mewn ffordd na wnaeth Margaret Thatcher'

Mae Mr Skates yn dweud " Fy neges i Theresa May yw iddi ddangos ei hawch mewn ffordd na wnaeth Margaret Thatcher â chefnogi dur."

Theresa May
BBC

Etholwyr wedi aros amser arteithiol am sicrwydd

Mae David Rees yn dweud bod ei etholwyr wedi aros am gyfnod arteithiol am sicrwydd ac nad ydyn nhw wedi ei gael. Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i edrych ar bob opsiwn i gadw'r ffwrnesi'n tanio. 

David Rees
BBC

'Trafodaethau helaeth gyda Tata'

Mae Ken Skates yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn "parhau i drafod yn helaeth gyda Tata, ac yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Prydain ar nifer o bwyntiau, gan gynnwys yr angen am ddatrysiad ar bensiynau." 

Ken Skates
BBC

Cwestiwn Brys

Nawr Cwestiwn Brys gan Aelod Aberafan, David Rees.

Mae'n gofyn i'r Gweinidog roi manylion y trafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cael â TATA Steel a Llywodraeth y DU yn dilyn cyhoeddi bwriad TATA i atal y broses o werthu ei weithfeydd gwneud dur yn y DU?

Mae dros 4,000 yn cael eu cyflogi gan Waith Dur Tata ym Mhort Talbot
Getty Images

Gwasanaeth Iechyd Cymru - 'lle deniadol i fod yn gweithio ynddo'

Mae'r Prif Weinidog yn cyfeirio at ymgyrch ryngwladol i farchnata Gwasanaeth Iechyd Cymru fel "lle deniadol i fod yn gweithio ynddo."

Mae tua 6% o feddygon Cymru wedi'u hyfforddi yn un o wledydd eraill yr UE.

Y Gwasanaeth Iechyd
Thinkstock

Datganoli plismona: 'mater o amseru'

Mae Leanne Wood yn dweud bod aelodau seneddol Llafur wedi ymwrthod â pholisi Llywodraeth Cymru ar ddatganoli plismona. 

Yn ôl Carwyn Jones mae'n fater o amseru nid egwyddor.

Heddlu
BBC

Dwy linell goch wrth gytuno ar safbwynt i drafod Brexit

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn am gadarnhad y bydd y Prif Weinidog yn cytuno ar safwynt i drafod Brexit.

Mae Carwyn Jones yn dweud bod yna ddwy linell goch - y Farchnad Sengl a chyllid yn lle arian yr Undeb Ewropeaidd. 

Leanne Wood
BBC

'Wedi ei achub rhag llawdriniaeth radical'

Mae'r Prif Weinidog yn dweud ei fod wedi cael "ei achub rhag llawdriniaeth radical" wedi i bapur newydd gywiro honiad mai merched fydd, cyn hir, mewn grym ar frawd y DU.

Carwyn Jones
BBC

Angen cryfhau'r berthynas gyda'r Almaen

Mae Arweinydd UKIP yn y Cynulliad Neil Hamilton yn dweud wrth y Prif Weinidog bod un cwmni, Siemens, yn dweud na fydd Brexit yn effeithio arnyn nhw. Mae'n dweud bod angen i'r berthynas gyda'r Almaen fod yn gryfach.

Mae Carwyn Jones yn dadlau ei bod hi'n ymddangos bod Mr Hamilton yn dweud gan y bydd y DU allan o'r UE, bod angen i'r Almaen wneud gwaith y DU yn yr Undeb Ewropeaidd. 

Neil Hamilton
BBC

Recriwtio wedi bod yn her

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn cwestiwn am staffio unedau neo-natal ac yn gofyn am amserlen ar gyfer rhagor o staff mewn unedau.

Mae'r Prif Weinidog yn dweud ei fod yn disgwyl i nifer y staff gynyddu yn ystod y pum mlynedd nesa, Mae recriwtio wedi bod yn her meddai.

Yn ôl Mr Davies dim ond pump o'r unedau o'r fath sy'n gallu cynnig cefnogaeth i bobl sydd âg iselder ar ôl rhoi genedigaeth. 

Andrew RT Davies
BBC

Dim cofrestr o lobiwyr

Mae Neil McEvoy Plaid Cymru yn defnyddio ei gais am ddatganiad ar fynediad at Weinidogion Cymru i gwyno nad oes cofrestr o lobiwyr.

Mae Mr McEvoy hefyd yn honni bod cwestiwn am arian am fynediad at weinidogion wedi ei wrthod. Mae'r Llywydd yn dweud bod cwestiynau yn cael eu derbyn os ydyn nhw mewn trefn.

Neil McEvoy
BBC

Mynediad at wasanaethau iechyd yn Sir Drefaldwyn

Mae'r cwestiwn cyntaf heddiw gan aelod Ceidwadol Sir Drefaldwyn, Russell George, sy'n gofyn sut mae Llywodraeth Cymru yn gwella mynediad at wasanaethau iechyd yn Sir Drefaldwyn? 

Gallwch weld y rhestr llawn o'r cwestiynau sydd wedi eu cyflwyno fan hyn.

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn ola ond un o'r tymor o'r Siambr am 1.30pm. 

Fe fydd y sesiwn fel arfer ar brynhawn Mawrth yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog. 

Y Senedd
BBC