a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Galw am wario £1bn ar reilffyrdd y gogledd
  2. 320 yn colli swyddi wrth i gwmni bysiau fynd i'r wal
  3. FIFA: Cymru'n 11eg yn y byd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Diolch am eich cwmni ar y llif byw heddiw, dewch yn ôl aton ni am fwy o 08:00 'fory.

Enwebiad Emmy i Matthew Rhys

BBC Cymru Fyw

Mae'r actor o Gymru, Matthew Rhys wedi ei enwebu am wobr Emmy yn yr Unol Daleithiau.

Mae wedi ei enwebu am ei ran yn nrama The Americans.

Gwinllan a roddwyd

BBC Cymru Fyw

Mae gwinoedd Cymru yn cymharu â'r gorau yn y byd. 

Dyna un o'r casgliadau mewn erthygl yn adran gylchgrawn Cymru Fyw gan Dylan Rowlands, arbenigwr gwin a pherchennog bwyty 'Dylanwad' yn Nolgellau.

Dylan Rowlands
BBC

Bradshaw i Barnsley?

Apêl cyn grwner yn methu

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod cyn grwner wnaeth ddwyn £1.2m wrth ddelio gydag ewyllys ffermwr wedi methu yn ei apêl yn erbyn ei ddedfryd o garchar.

Clir a sych

Tywydd, BBC Cymru

Noson glir a sych ar ei ffordd, fydd yn golygu gall y tymheredd ostwng i ffigyrau sengl mewn rhai ardaloedd gwledig, ond yn fwyn mewn gwyntoedd ysgafn yn y rhan fwyaf o lefydd.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyngor i drafod gwahardd cŵn

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i ymchwilio ymhellach ar ôl trafod cynlluniau i wahardd cŵn rhag rhai ardaloedd o'r sir, mewn ymdrech i fynd i'r afael a phroblem baw cŵn.

Yn 2014-15, rhoddodd Sir Ddinbych fwy o gosbau o £75 nac unrhyw awdurdod arall yng Nghymru, ac mae 45 o hysbysiadau wedi eu rhoi eleni.

Ci
BBC

Ishe glaw!

BBC Cymru Fyw

Yr haf gwlyb sy'n destun trafod eleni, ond 40 mlynedd yn ôl, roedd hi'n stori dra gwahanol.

Roedd y tywydd yn sicr yn bwnc trafod, ond am ei bod hi'n haf sych a chrasboeth. 

Mae rhai o ddarlledwyr Cymru yn cofio'r dyddiau da yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Rhaglen 'Y Dydd' yn cael ei ddarlledu yn yr awyr agored, gan fod y stiwdios yn rhy boeth!
ITV
Rhaglen 'Y Dydd' yn cael ei ddarlledu yn yr awyr agored yn 1976, gan fod y stiwdios yn rhy boeth!

Dechrau da i Donaldson

Dim newid i Alun Cairns

Troseddau casineb: Apêl am wybodaeth

Wales Online

Yn ôl WalesOnline, mae Heddlu De Cymru wedi gwneud apêl o'r newydd i unrhyw un sydd wedi dioddef o droseddau casineb i adrodd hynny iddyn nhw.

Daw'r rhybudd oherwydd pryder bod hiliaeth ar gynnydd yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ad-drefnu llywodraeth: Cyswllt Cymreig arall

BBC Cymru Fyw

Ar ôl i Stephen Crabb ymddiswyddo o'i rôl fel Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, mae'r Prif Weinidog wedi penodi dyn arall sydd â chysylltiad Cymreig yn ei le.

Cafodd Damian Green, AS Ashton, ei eni yn y Barri.

'Wele Cawsom'

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Aelod Seneddol Llafur, Owen Smith, yw testun blogbost ddiweddaraf Vaughan Roderick.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Siom i unig athletwraig Olympaidd Cymru

BBC Sport Wales

Mae'r athletwr Seren Bundy-Davies wedi dweud wrth BBC Sport Wales ei bod yn siomedig mai hi yw'r unig gynrychiolydd o Gymru yn Team GB ar gyfer athletau y Gemau Olympaidd yn Rio.

Dyw Cymru ddim wedi cael cyn lleied o athletwyr yn y tîm Olympaidd ers 1953 yn Helsinki.

seren bundy davies
BBC

Digwyddiad yn cau'r A493

Dedfrydu meddyg wedi marwolaeth A470

BBC Cymru Fyw

Mae cyn feddyg wnaeth gyfaddef achosi marwolaeth dynes oedd yn teithio ar feic modur ger Betws-y-Coed y llynedd wedi cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Cafodd Dr Eileen Horsman, 72 o Fanceinion, ei gwahardd rhag gyrru am ddwy flynedd am achosi marwolaeth Jennifer Taylor, hefyd yn 72.

Bydd rhaid i Dr Horsman gymryd ei phrawf gyrru eto a thalu costau o £165.

Galw badau achub ar Ynys Môn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod badau achub wedi eu galw ar ôl i long daro i mewn i greigiau oddi ar arfordir Ynys Môn.

Crabb yn ymddiswyddo o'r llywodraeth

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-Ysgrifennydd Cymru ac AS Preseli Penfro, Stephen Crabb, wedi ymddiswyddo fel Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau yn dilyn honiadau am ei fywyd personol mewn papur newydd. Dywedodd Mr Crabb ei fod yn gwneud hynny "er lles fy nheulu".

stephen crabb
BBC

Arestio dyn wedi bygythiadau i ladd

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod heddlu arfog wedi eu gyrru i eiddo yn y Rhondda neithiwr wedi adroddiadau bod dyn wedi bygwth lladd eraill.

Fe ddywed y wefan bod cyllell wedi cael ei chipio yn ystod y cyrch a bod dyn wedi cael ei arestio. 

Dau lanc ar goll

Donaldson yn hapus

Golff, BBC Cymru

Fe fydd y Cymro Jamie Donaldson yn hapus gyda'i rownd gyntaf ym Mhencampwriaeth Golff Agored Prydain yn Troon heddiw. Gorffennodd y dyn o Bontypridd ddwy ergyd yn well na'r safon gyda rownd o 69, sydd ar hyn o bryd yn gyfartal gyda Rory McIlroy a Ricky Fowler, dau o'r ffefrynnau.

Cynulliad i dalu costau byw yn Lloegr?

BBC Wales News

Mae'n bosib y bydd AC UKIP, Neil Hamilton yn hawlio rhai o'i gostau byw yn ôl gan drethdalwyr, er nad yw'n byw yng Nghymru, medd BBC Wales News.

Mae Bwrdd Taliadau'r Cynulliad yn ystyried newid rheolau i alluogi i ACau hawlio mwy na £8,000 am lety os ydyn nhw'n byw yn Lloegr.

Cafodd y syniad ei feirniadu gan AC Plaid Cymru, Bethan Jenkins.

Neil Hamilton
BBC

Y wlad wedi hollti

Tywydd, BBC Cymru

"Diwrnod dymunol iawn," Meddai Rhian Haf am dywydd heddiw, "fydd hi'n teimlo'n eitha cynnes yn y de a'r dwyrain, gyda'r tymheredd yn codi i 20C yn y de, ond gan fod y gwynt yn chwythu o'r gogledd-orllewin, fydd hi'n teimlo rhywfaint yn oerach yn y mannau yma, yn enwedig ar hyd y glannau."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Twnnel Conwy wedi ail-agor

Teithio BBC Cymru

Yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach, mae twnnel Conwy wedi ail-agor.

Williams i apelio yn erbyn penderfyniad Rio 2016

Crabb yn cyrraedd 10 Downing Street

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, ac AS Preseli Penfro, Stephen Crabb, newydd gyrraedd 10 Downing Street wrth i'r Prif Weinidog newydd ad-drefnu'r cabinet.

Dim cadarnhad eto a fydd yn cadw ei swydd ai peidio.

Stephen Crabb
BBC

Cwmni bysiau yn nwylo gweinyddwyr

BBC Cymru Fyw

Mae cadarnhad wedi dod bod cwmni bysiau GHA wedi mynd i ddwylo gweinyddwyr.

Roedd y cwmni yn cyflogi 320 o weithwyr ac yn rhedeg 230 o gerbydau o safleoedd yng ngogledd Cymru, Sir Caer a Sir Amwythig.

Dywedodd y gweinyddwyr bod staff wedi colli eu swyddi, a'r flaenoriaeth yw sicrhau buddsoddiadau credydwyr.

GHA
BBC

Twnnel Conwy ar gau wedi gwrthdrawiad

Disgwyl oedi neu ganslo trenau yn Abertawe

A fydd Taro'r Post heddiw?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dechrau da i Donaldson

Golff, BBC Cymru

Mae'r unig Gymro ym Mhencampwriaeth Golff Agored Prydain, Jamie Donaldson, wedi cael dechrau da i'w rownd gynta' yn Troon.

Wedi deuddeg twll mae Donaldson ddwy ergyd yn well na'r safon ac yn gydradd nawfed yn y gystadleuaeth.

Pleidleisio o blaid ysgol Gymraeg newydd

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Penfro wedi pleidleisio i barhau gyda chynllun i agor ysgol cyfrwng Cymraeg newydd i balnt rhwng 3-16 oed yn Hwlffordd.

Daw'r penderfyniad er gwaetha' pryderon am yr effaith ar Ysgol y Preseli.

Cytundeb newydd i Wes Burns

Gwahardd athro am berthynas gyda merch

South Wales Argus

Mae athro wedi ei wahardd rhag dysgu am gyfnod amhenodol am iddo gael perthynas rywiol gyda merch 16 oed yr oedd yn arfer bod yn ddisgybl yn yr ysgol lle'r oedd yn dysgu. Y South Wales Argus sydd â'r stori.

UKIP: Gill i geisio bod yn ddirprwy

BBC Wales News

Bydd arweinydd UKIP yng Nghymru yn sefyll fel rhan o ymgyrch Steven Woolfe i fod yn arweinydd newydd y blaid yn y DU, mae BBC Cymru yn ei ddeall.

Y gred yw y bydd Nathan Gill, arweinydd y blaid yng Nghymru, yn sefyll i fod yn ddirprwy i Mr Woolfe.

Woolfe a Gill
BBC

Heddlu'n apelio am dystion wedi damwain ddifrifol

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd ar y B4501 ger Cerrigydrudion neithiwr.

Bu beic modur, tractor a dau gar mewn gwrthdrawiad, ac fe gafodd gyrrwr y beic modur ei gludo i ysbyty arbenigol yn Stoke. Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un welodd y digwyddiad i gysylltu â nhw ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod U102898.

'Pob clod' i chwaraewyr Gap Cei Connah

Daily Post

Yn y Daily Post mae rheolwr Gap Cei Connah, Andy Morrison, wedi diolch i'w chwaraewyr rhan amser sy'n "haeddu parch mawr" am weithio shifftiau ychwanegol i alluogi iddyn nhw deithio gyda'r tîm i chwarae yng nghynghrair Europa.

Ar ôl curo Stabaek yn y rownd flaenorol, bydd y tîm o Lannau Dyfrdwy yn wynebu FK Vojvodina o Serbia heno.

Trafod addysg yn Sir Benfro

Pryder am safle bler ym Machynlleth

Cambrian News

Fe ddywed y Cambrian News bod cynghorwyr ym Machynlleth yn bryderus am safle hen waith Travis Perkins yn y dre am ei fod yn mynd a'i ben iddo.

Roedd cwmni Tesco wedi prynu'r safle ar gyfer archfarchnad newydd cyn tynnu nôl o'r cynllun.

FIFA: Cymru'n 11eg yn y byd

BBC Cymru Fyw

Bedair blynedd yn unig ar ôl mynd i'w safle isaf erioed ar restr detholion pêl-droed y byd (117) mae Cymru wedi codi i safle 11 ar restr ddiweddara' FIFA wedi iddyn nhw gyrraedd rownd gynderfynol Euro 2016.

Ariannin sy'n dal ar y brig, ond mae Lloegr i lawr i rhif 13, Gogledd Iwerddon i lawr i 28 a'r Alban i lawr i 50.

diolch
BBC