a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y diweddara' ar ddiwrnod olaf y Sioe Fawr yn Llanelwedd
  2. 'Dim modd sicrhau'r un gefnogaeth i ffermwyr'
  3. Rhyddhau dynes ar fechnïaeth wedi marwolaeth Penygroes
  4. Cymeradwyo uned gofal dwys babanod

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Bydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory gyda'r newyddion diweddara.

Am y tro felly, noswaith dda i chi.  

Tywydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Heno fe fydd cymylau'n datblygu o'r gorllewin gan ddod â chyfnodau o law i gyfeiriad y gogledd ddwyrain dros nos.

Er hynny bydd rhai mannau yn aros yn sych. Bydd yn teimlo'n oerach nag y mae wedi bod dros y dyddiau diwethaf. 

Am ragor o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

Hwyl fawr o'r Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Mae'n amser i bawb fynd adref o Lanelwedd am flwyddyn arall, ond mae'r adeiladwyr sydd wedi bod yn arddangos eu doniau adeiladu wal gerrig sych wedi addo y byddan nhw wedi gorffen y sedd yma erbyn y Sioe nesaf.

wal
BBC

Gwasg yn dathlu 50 mlwyddiant

Mae Gwasg y Lolfa yn dathlu hanner canmlwyddiant ers ei sefydlu gan gyhoeddi calendr o hen bosteri. 

Ymysg y casgliad o bosteri o'r 1960au a'r 1970au mae'r poster eiconig 'Gwnewch Bopeth yn Gymraeg' a ddarluniwyd gan Elwyn Ioan yn 1972.

Calendr posteri y Lolfa
Lolfa

Lle mae'r ffwr...neu'r plu?

Sioe Frenhinol Cymru

Dyma un o ennillwyr un o gystadleuthau'r sied ffwr a phlu heddiw, sef Skittles; python o Brasil, sydd ychydig yn rhy swil i ddangos ei wyneb.

skittles
BBC

Perfformio'r haka yn y Sioe Fawr

Daily Post

Fe wnaeth cneifwyr o Seland Newydd berfformio'r haka o flaen y gynulleidfa fawr oedd yno i'w gwylio'n cystadlu yn erbyn tîm cneifio Cymru yn Sioe Llanelwedd - gallwch eu gwylio mewn fideo ar wefan y Daily Post.

Ian Jones a Gwion Lloyd Evans o dîm Cymru ddaeth i'r brig er hynny ond fe gipiodd pencampwr cneifio'r byd o Seland Newydd Rowland Smith y brif wobr agored. 

Newydd dorri: Caniatâd cynllunio i gais dadleuol

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais gan gwmni i godi fferm wynt ar Fynydd y Gwair ger Abertawe.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Amgylchedd wedi rhoi caniatâd cynllunio i RWE Innogy UK i gynhyrchu trydan yno.

Daw penderfyniad Lesley Griffiths yn dilyn argymhelliad yr Arolygiaeth Gynllunio a arweiniodd ymchwiliad cyhoeddus mewn i'r mater.

208,000 o eiddo 'mewn perygl o lifogydd'

BBC Wales News

Mae tua 208,000 o eiddo ledled Cymru mewn perygl o lifogydd o afonydd neu o’r môr, yn ôl adolygiad gan y corff sy'n cadw golwg ar wariant cyhoeddus.

Bu Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar berfformiad Llywodraeth Cymru wrth iddi geisio mynd i'r afael â'r broblem ers 2011.

Dywedodd y corff bod buddsoddi wedi gwella'r amddiffynfeydd, ond mae angen gwneud mwy er mwyn "cynllunio am y tymor hir".

Nifer y troseddau treisgar wedi cynyddu

Golwg 360

Mae ffigyrau’n dangos bod nifer y troseddau treisgar yng Nghymru a Lloegr eleni gyda’r uchaf yn y pum mlynedd ddiwethaf, meddai Golwg360.

Mae nifer y dynladdiadau, sy’n cynnwys achosion o lofruddiaethau, dynladdiad, dynladdiad corfforaethol a babanladdiad, yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mawrth wedi cynyddu.

Bu 571 o achosion yng Nghymru a Lloegr dros y 12 mis hynny, sy’n gynnydd o 6%, neu 34 ers y flwyddyn flaenorol.

Dynes wedi ei chladdu'n fyw

Wales Online

Mae dynes o Abertawe gafodd ei chrogi a'i chladdu yn fyw gan ei chariad wedi dweud yn fyw ar deledu sut iddi oroesi, meddai Wales Online.

Dywedodd Stacey Gwilliam, 34 oed, sut y daeth hi allan o'r bedd ar ôl cael ei gadael yno gan Keith Hughes, oedd yn meddwl ei bod wedi marw. 

Roedd wedi ei chladdu hi ar lwybr arfordir Bae Abertawe rhwng Bae Bracelet a Bae Langland ym mis Gorffennaf y llynedd.  

Tafodieithoedd bro'r Eisteddfod 'yn diflannu'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae tafodieithoedd Cymraeg traddodiadol ardal yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn "eithriadol o brin neu wedi diflannu'n llwyr, oherwydd dirywiad y Gymraeg" yn y rhan hon o Gymru, meddai ieithydd o Brifysgol Caerdydd.

Mae Dr Iwan Wyn Rees yn astudio tafodieithoedd ardal y Fenni ac fe fydd trafodaeth banel am y pwnc yn yr Eisteddfod ddydd Gwener, 5 Awst.

Bu Cymru Fyw yn siarad gyda'r ieithydd am dafodieithoedd gwahanol y llynedd.

Glywsoch chi hynny?

Daily Post

Dywed y Daily Post fod rhai o bobl Ynys Môn wedi bod yn ceisio dyfalu beth oedd achos sŵn mawr gafodd ei glywed ar yr ynys yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Mae rhai wedi bod yn dyfalu mai awyrennau'r Awyrlu yn y Fali neu waith yng ngorsaf bŵer y Wylfa oedd yn gyfrifol, ond mae'r Daily Post yn awgrymu y gallai fod o ganlyniad o weithgaredd seismig. 

Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Iau

Sioe Frenhinol Cymru

Roedd defaid pinc a cheffylau gwedd ymysg golygfeydd diwrnod ola'r Sioe Fawr yn Llanelwedd heddiw.

Mae lluniau'r diwrnod yn ein horiel o luniau dydd Iau ac uchafbwyntiau'r tridiau cyntaf i'w gweld yma.

Peidiwch â phoeni, nid wedi llosgi yn yr haul mae'r ddafad yma. Mae wedi'i lliwio'n binc i dynnu sylw at Ymchwil Cancr Cymru ar y Maes.

Dafad â gwlân pinc
bbc

Gwerthu medalau gwyddonydd am £2,000

BBC Cymru Fyw

Mae medalau oedd yn eiddo i'r gwyddonydd Dr Harold King o Fangor wedi eu gwerthu am £2,150 mewn ocsiwn.

Fe wnaeth Dr King ddarganfod cyfrinachau cemegol y gwenwyn ciwrare roedd pobl yr Amazon yn ei ddefnyddio gan arwain at ei ddefnyddio yn y byd meddygol.

Dr Harold King a'i fedalau
Y Gymdeithas Frenhinol/Spink

Erioed wedi gweld dyfrgi?

Sioe Frenhinol Cymru

Gyda dyfrgwn yn mynd yn fwy prin yn y gwyllt, mae cyfle i chi ddysgu mwy am yr anifail unigryw yma ar faes y Sioe, a chyfle i chi weld un hefyd.

dwrgi
BBC

Croesawu datblygiad uned gofal dwys

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i benderfyniad i gymeradwyo adran gofal dwys i fabanod yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, mae llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd wedi croesawu'r datblygiad.

Dywedodd Darren Millar bod yr amser a gymrodd i gymeradwyo'r uned yn "siomedig", a'i bod nawr yn "hanfodol" bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu i fwrw 'mlaen gyda'r cynllun.

"Mae angen i'r bwrdd iechyd a Llywodraeth Cymru gadw at eu haddewid i ddatblygu'r ganolfan mor fuan â phosib. Mae pobl gogledd Cymru wedi aros yn ddigon hir."

Gwaith caled yn dwyn ffrwyth

Sioe Frenhinol Cymru

Dyma gynnyrch buddugol Susan Sherwood o Bowys, enillydd y gystadleuaeth am gasgliad o 3 ffrwyth ar blat.

ffrwyth
BBC

Nifer 'anghymesur' o ysgolion gwledig yn cau

BBC Cymru Fyw

Mae nifer "anghymesur" o ysgolion gwledig yng Nghymru wedi cau yn y degawd diwethaf, yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae ffigyrau'n dangos bos 57% o'r ysgolion wnaeth gau ers Medi 2006 yn y naw ardal fwyaf gwledig.

Dywedodd gweinidogion bod cynlluniau'n cael eu datblygu i sicrhau nad yw ysgolion gwledig yn dioddef oherwydd llefydd gwag.

Cofio cyfnod y ffansîns

"Oes angen i bobl fod yn amgen yn y cyd-destyn Cymreig bellach?" Dyna un o gwestiynau Rhys Mwyn yn ei golofn yn yr Herald Gymraeg sy'n trafod ffansîns Cymraeg y 1980au.

Fe wnaeth ffansîns y cyfnod ehangu'r drafodaeth Gymraeg i gynnwys pethau "amgen" fel hawliau anifeiliaid mewn cyfnod pan oedd llawer o Gymry yn y "byd tanddaearol" yn teimlo'n wrth-sefydliadol iawn, meddai Rhys Mwyn.

Ffansins Cymraeg
BBC

'Fe all Corbyn ennill'

BBC Wales News

Fe all arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn ennill etholiad cyffredinol a dod yn brif weinidog, yn ôl Aelod Cynulliad Llafur.

Dywedodd Mike Hedges, sy'n cynrychioli Dwyrain Abertawe, nad oedd yr arweinydd wedi "gwneud unrhywbeth o'i le", gan ychwanegu y dylai aros yn y rôl.

Fe wnaeth Mr Corbyn lansio ei ymgyrch i barhau yn y swydd ddydd Iau.    

corbyn
getty

Dirprwy reolwr ward iechyd meddwl yn y llys

BBC Wales News

Mae dirprwy reolwr ward iechyd meddwl wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o weithgaredd rhywiol gyda chlaf.

Ni wnaeth gyflwyno ple a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd yn ddiweddarach.

Creu cofeb i Ypres

Sioe Frenhinol Cymru

Gof yn creu pabi metel yn y gofaint heddiw. Mae'n un o 2016 fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer cofeb Rhyfel Byd Cyntaf yn Ypres.

pabi
bb

Cymeradwyo cynllun Ysbyty Glan Clwyd

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cymeradwyo cynllun gwerth £18m ar gyfer uned gofal dwys newydd i fabanod newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ond bydd angen i Lywodraeth Cymru roi sêl bendith i'r ganolfan cyn i'r gwaith o adeiladu ddechrau.

Creu 40 o swyddi newydd yn Nhywyn

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni bwyd wedi cyhoeddi y bydden nhw'n creu 40 o swyddi newydd yng Ngwynedd.

Mae Brighter Foods yn cynhyrchu byrbrydau ar eu safle yn Nhywyn ac yn ddiweddar wedi cael gwobr am eu cyfraniad i economi'r sir.

Eu gobaith yw y bydd hyn yn hwb iddyn nhw greu mwy o swyddi eto i'r ardal yn y dyfodol.

Caniatâd cynllunio i Barc Gwyddoniaeth Menai

Prifysgol Bangor

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai wedi sicrhau caniatâd cynllunio llawn ar Ynys Môn.

Gallai'r datblygiad greu hyd at 720 o swyddi ar y safle ger Gaerwen.

Cwmni dan adain Prifysgol Bangor sy'n gyfrifol am y cais ac maen nhw wedi dweud y byddai'n creu rhwng 150 a 720 o swyddi dros y 10 mlynedd nesaf.

parc
J.Potter

Ambell gawod yn bosib

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod sych gydag ysbeidiau braf i'r mwyafrif ond fe fydd ambell gawod yn ystod y p'nawn.

Bydd yn teimlo'n gynnes yn yr heulwen gydag awel ysgafn. Am ragor o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

Mae'n sych ond yn gymylog yn Llanelwedd heddiw
BBC
Mae'n sych ond yn gymylog yn Llanelwedd heddiw

Cwmni dur yn mynd i'r wal

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni dur oedd yn cyflenwi safle Tata ym Mhort Talbot wedi mynd i'r wal.

Roedd Fairwood Fabrications yn cyflogi 250 o bobl ym mis Ionawr.

Y gred yw bod y cwmni wedi gwneud cais am arian gan Lywodraeth Cymru i ailstrwythuro'r cwmni, ond nad oedd y llywodraeth wedi cytuno.

Lerpwl wedi derbyn cynnig am Joe Allen

BBC Sport

Mae BBC Sport yn dweud bod Lerpwl wedi derbyn cynnig o £13m gan Stoke am y chwaraewr canol cae, Joe Allen.

Roedd y Cymro hefyd wedi bod yn darged i Abertawe, y clwb lle roedd Allen yn chwarae cyn symud i Anfield.

Joe Allen
Getty Images

Marwolaeth Penygroes: Mwy o amser i holi dyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod swyddogion wedi cael amser ychwanegol i holi dyn gafodd ei arestio yn dilyn marwolaeth Emma Baum ym Mhenygroes.

Mae dynes gafodd ei harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Cafodd Emma Lousie Baum ei chanfod yn farw yn ei chartref ar Ffordd Llwyndu ddydd Llun.

Ceffylau gwedd ar y maes

Sioe Frenhinol Cymru

Ar ôl yr holl gobiau ddoe, mae'r ceffylau gwedd urddasol yn gwneud ymddangosiad yn y Sioe heddiw.

ceffylau
BBC

Taro'r Post yn fyw o'r Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Bydd rhaglen Taro'r Post yn dod yn fyw o'r Sioe eto am 13:00 heddiw ar Radio Cymru. 

Mae Garry wedi bod yn brysur yn chwilio am bynciau i drafod o gwmpas y maes y bore 'ma.

Garry
BBC

Mwy o Faneri Gwyrdd nag erioed

Wales Online

Mae mwy nag erioed o barciau a llefydd gwyrdd wedi ennill Gwobr Baner Werdd yng Nghymru eleni.

Mae 161 o safleoedd wedi cyrraedd y safon ofynnol i ennill y wobr gymunedol, sy'n cael ei rhoi gan ymgyrch Cadwch Gymru'n Daclus eleni meddai WalesOnline. 

Baner Werdd
Cadwch Gymru'n Daclus

Sticio rhwng eich dannedd?

Sioe Frenhinol Cymru

Pan gafodd Catrin Jones gynnig i fod yn lysgenhades y Sioe, doedd hi ddim yn sylweddoli taw un o'r dyletswyddau oedd cymryd rhan mewn sialens bwyta chwilod gyda choleg Harper Adams.

Ych
BBC

Gohirio penderfyniad parc manwerthu

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gohirio penderfyniad ar gynlluniau i adeiladu parc manwerthu yn Cross Hands, allai greu hyd at 260 o swyddi llawn-amser.

Cafodd y penderfyniad ar y cais hwnnw a chais gan cwmni Leekes ei ohirio yn dilyn heriau munud olaf.

Apelio am dystion wedi gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i apelio am dystion wedi gwrthdrawiad difrifol ger Pwllheli ddydd Mercher.

Bu farw dynes yn ei 90au yn y digwyddiad a chafodd dwy ddynes arall eu cludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor, gydag anafiadau difrifol.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r gwrthdrawiad am 15:45 yn dilyn gwrthdrawiad dau gerbyd ar yr A499 yn Y Ffôr oedd yn ymwneud â Volkswagen Polo a fan Ford Transit wen.

Y Dreigiau'n arwyddo prop newydd

Cau ysgolion ar gyfer y Sioe Fawr?

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae cadeirydd bwrdd y Sioe Frenhinol, John Davies, wedi dweud wrth y Post Cyntaf ei fod wedi dod i gytundeb gyda'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams i roi cyfarwyddyd i ysgolion gau yn ystod cyfnod y sioe.

Daw hynny wedi iddo ddweud bod nifer yr ymwelwyr eleni yn is na'r arfer, yn rhannol oherwydd bod ysgolion yn dal ar agor.

Dywedodd bod Ms Williams yn "hollol glir fe fydd yna ddim problem yn y dyfodol o ran rhoi cyfarwyddyd i'n awdurdodau addysg i fod ar gau ar gyfer y sioe enfawr hon ar y trydydd wythnos o Orffennaf yn y dyfodol, o nawr ymlaen".

Cysgu mewn JCB?

Sioe Frenhinol Cymru

Dyma rai o'r cynnigion bendigedig mewn cystadleuaeth oedd yn cael ei chynnal ar Faes y Pobl Ifanc yn y Sioe.

Y nod oedd gwisgo'ch carafan fel unrhyw beiriant arall!

carafan
bbc

Arian amaeth: Llywydd yn 'siomedig iawn'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar ôl i Ysgrifennydd Amaeth y DU ddweud nad oedd modd sicrhau'r un cyllid i ffermwyr a'r cymorthdaliadau Ewropeaidd, mae llywydd undeb yr FUW, Glyn Roberts, wedi dweud ei fod yn "siomedig iawn".

Glyn Roberts

Stoke yn cynnig £13m am Joe Allen

BBC Sport

Mae Stoke City wedi gwneud cynnig o tua £13m am chwaraewr canol cae Lerpwl a Chymru, Joe Allen.

Y gred yw bod gan Abertawe hefyd ddiddordeb yn y chwaraewr 26 oed a adawodd yr Elyrch i fynd i Anfield yn 2012.

Joe Allen yn chwarae dros Gymru yn erbyn Portiwgal
Getty Images