a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Treisiwr o Wynedd yn tynnu nôl ei apêl yn erbyn dedfryd o 50 mlynedd o garchar yn America
  2. Llofruddiaeth Penygroes: Dyn yn ymddangos gerbron llys
  3. Bachgen 16 oed o Abertawe wedi marw ar drip ysgol i Santiago de Compostela yn Sbaen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

A dyna ni am wythnos arall.

Diolch am ddilyn, a dewch yn ôl o 08:00 fore Llun.

Sylwebaeth Morgannwg yn dechrau am 19:00

Oedi hir ar yr M4

Sych ond cymylog

Tywydd, BBC Cymru

Sych ac eithaf braf i lawer ohona ni, ond fydd na rai cawodydd yn y gogledd a'r gorllewin tan yn hwyrach heno, cyn troi'n sych i ni gyd, a fydd hi'n noson digon trymaidd eto.

Diwrnod sych arall 'fory er bod disgwyl mymryn o law yn y gorllewin ddiwedd y pnawn.

Am fwy o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

Llywodraeth yn ymateb i sylwadau Rhodri Glyn

Llywodraeth Cymru

Wrth ymateb i alwad Rhodri Glyn Thomas i roi rôl fwy blaenllaw i sefydliadau cenedlaethol, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn deall y "rôl bwysig y mae'r Llyfrgell Genedlaethol a chyrff eraill yn ei chwarae ym mywyd cyhoeddus Cymru" ac yn cydnabod cefnogaeth ac ymroddiad y cyrff i gynlluniau Llywodraeth Cymru.

Froome ar y blaen, diolch i Thomas

BBC Sport

Mae Chris Froome wedi cadw'r crys melyn yn y Tour de France heddiw, ond yn sicr bydd rhaid iddo ddiolch i'r Cymro Geraint Thomas yn rhannol am hynny.

Ar ôl i Froome ddisgyn oddi ar ei feic o fewn 10km i ddiwedd y cymal, fe wnaeth Thomas roi ei feic o i arweinydd tîm Sky i alluogi iddo barhau yn y cymal.

Froome Thomas
BBC

Pokemon yn denu ymwelwyr newydd

Daily Post

Yn ôl y Daily Post mae'r gêm boblogaidd Pokemon Go wedi denu nifer o ymwelwyr ychwanegol drwy giatiau Portmeirion, oherwydd bod Pokemon prin yno.

Nod y gêm yw casglu'r creaduriaid dychmygol sydd wedi eu cuddio dros y byd, ac sy'n cael eu darganfod drwy chwarae'r gêm ar ffon symudol.

Pokemon Go
BBC

'Sefydliadau Cymru angen rôl fwy blaenllaw'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywydd y Llyfrgell Genedlaethol wedi galw am roi rôl fwy blaenllaw i sefydliadau cenedlaethol yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl Rhodri Glyn Thomas mae yna berygl y gallai Cymru fod yn "atodiad i Loegr" heb ymgais i gynnal a chryfhau hunaniaeth Gymreig.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan lywodraeth Cymru i sylwadau'r Llywydd.

Gwrthdrawiad difrifol ger Llandeilo

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod dyn wedi ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ger Llandeilo.

Mae dau ddyn arall hefyd yn yr ysbyty.

Nid oes mwy o wybodaeth am anafiadau ar hyn o bryd, wedi'r gwrthdrawiad ar y B4302 am 13:50.

Galw heddlu arfog i Gaerdydd

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod heddlu arfog wedi eu galw i stryd yng Nghaerdydd.

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod yn delio gyda digwyddiad.

Oedi hir yn dilyn gwrthdrawiad M4

Gwariant rhyfedd?

Wales Online

Fe gafodd cerdiau credyd Llywodraeth Cymru eu defnyddio i brynu nwyddau gwerth dros £100 yn Victoria's Secret a dros £1,500 o gacennau cri, yn ôl WalesOnline.

IPCC i ymchwilio wedi marwolaeth Penygroes

BBC Cymru Fyw

Bydd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i ymateb Heddlu Gogledd Cymru ynglŷn â marwolaeth Emma Baum ym Mhenygroes.

Dywedodd yr IPCC bod yr ymchwiliad yn dod ar ôl i Heddlu'r Gogledd gyfeirio'r mater atyn nhw, ond nid oedden nhw am wneud sylw pellach.

Cafodd corff Emma Baum ei ddarganfod yn y pentref ar 18 Gorffennaf. Mae dyn wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Dadorchuddio cofeb Penmaen

BBC Cymru Fyw

Mae cofeb i 15 o bobl a fu farw ar ôl i gwch suddo ym Mhwll Penmaen ger Dolgellau wedi ei dadorchuddio ddydd Gwener.

Fe wnaeth cwch The Prince of Wales suddo ar 22 Gorffennaf 1966.

Cofeb Penmaen
BBC

Enwi disgybl fu farw yn Sbaen

BBC Cymru Fyw

Michael Cura, 16 oed, yw'r disgybl o Ysgol Gatholig Esgob Vaughan yn Abertawe fu farw yn Sbaen. Roedd criw o'r ysgol ar daith feicio i Santiago de Compostela.

Michael Cura
Wales News Service

Penodi Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru ar Ynys Môn, Ann Griffith, wedi cael ei phenodi yn Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Bydd Panel Heddlu a Throsedd y Gogledd yn ystyried cadarnhau'r penodiad yn eu cyfarfod ddydd Iau nesa'.

arfon joens ac ann griffith
BBC
Ann Griffith gyda'r Comisiynydd Arfon Jones

Mae'r Fenni yn barod!

Marwolaeth Sbaen: Bachgen yn 16

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgol Gatholig Esgob Vaughan wedi cadarnhau bod y bachgen fu farw ar drip ysgol yn Sbaen yn 16 oed.

Nid oes mwy o fanylion amdano ar hyn o bryd.

Cleverly i frwydro am deitl y byd

Croeso i bawb...bron

Morgannwg ar drothwy wyth olaf y T20

BBC Sport Wales

Ni all Morgannwg fforddio i "wneud smonach" o'u hymgyrch T20 ar ôl rhoi eu hunain ar drothwy'r wyth olaf, yn ôl y bowliwr Shaun Tait.

Yn ail yn y tabl, gallai Morgannwg sicrhau eu lle yn y chwarteri gyda buddugoliaeth dros Wlad yr Haf heno.

Shaun Tait
Huw Evans Picture Agency

Cyhuddo dyn wedi lladradau

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod dyn 43 oed o ardal Cas-gwent wedi ei gyhuddo yn dilyn lladradau arfog ar ddau siop betio yn ne Cymru.

Mae'r dyn yn wynebu dau gyhuddiad o fod a gwn yn ei feddiant gyda'r bwriad i gyflawni trosedd.

Athro wedi marw oherwydd gorddôs

Cambrian News

Yn y Cambrian News mae adroddiad o gwest a glywodd bod athro llanw o Borthmadog wedi marw'n gynharach eleni oherwydd gorddos o gyffuriau.

Gohebydd chwaraeon wrth ei fodd

Newydd dorri: Disgybl wedi marw yn Sbaen

BBC Cymru Fyw

Mae disgybl o Ysgol Gatholig Esgob Vaughan yn Abertawe wedi marw yn ystod taith ysgol i Sbaen. Roedd yn ddisgybl chweched dosbarth ac yn rhan o bererindod i Sbaen.

Aelod newydd i dîm y Cardiff Devils

Llwyddiant pêl-droed yn hwb 'ffantastig'

BBC Radio Wales

Mae prif weithredwraig Croeso Cymru wedi dweud bod llwyddiant tîm pêl-droed Cymru wedi rhoi hwb "ffantastig" i dwristiaeth yma, ac wedi creu "proffil ffantastig dros Ewrop".

Yn siarad ar BBC Radio Wales, dywedodd Manon Antoniazzi: "Roedd y cefnogwyr yn llysgenhadon gwych i Gymru. Mae pawb yn teimlo nawr bod Cymru yn le croesawgar a chyfeillgar."

Joe Allen i Abertawe?

BBC Sport Wales

Yn ôl BBC Sport Wales, mae clwb pêl-droed Abertawe yn ystyried rhoi cynnig i brynu chwaraewr canol cae Cymru Joe Allen o Lerpwl.

Mae Lerpwl eisoes wedi derbyn cynnig o £13 miliwn amdano, ond dyw'r trosglwyddiad heb gael ei gytuno hyd yma.

joe allen
Getty Images

Mynydd y Gwair: Cynghorydd yn ymddiswyddo

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorydd wedi ymddiswyddo o bwyllgor cynllunio Cyngor Abertawe yn dilyn y penderfyniad i roi caniatâd cynllunio i Fferm Wynt Mynydd y Gwair. Dywedodd y Cynghorydd Ioan Richard: "Mae'n warthus. Mae llawer o drigolion yn fy ardal i yn methu cael caniatâd cynllunio am estyniad neu fyngalo cyffredin oherwydd gwrthwynebiadau am gyfyngiadau cynllun neu dirlun ac eto mae fferm wynt yn cael ei chodi ar draws tirlun prydferth."

Apêl gan Heddlu'r Gogledd

'BBC wedi israddio gwobr Gymraeg'

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod BBC Cymru wedi eu cyhuddo o ddyrchafu statws gwobr Saesneg Llyfr y Flwyddyn uwchlaw'r wobr Gymraeg, yn dilyn y seremoni neithiwr.

Ar Taro'r Post ar Radio Cymru heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Apelio am wybodaeth am dân bwriadol

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i dân gael ei gynnau'n fwriadol mewn siop yng Nghasnewydd.

Y gred yw i danwydd gael ei dollti drwy ffenest siop Wildcat Scooters am tua 02:45 ar 24 Mehefin.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth am ddyn gafodd ei weld ar luniau CCTV mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Tan Casnewydd
BBC

Oedi ar yr M4 wedi gwrthdrawiad

View more on twitter

Credir bod chwe cherbyd wedi bod mewn gwrthdrawiad.

Llofruddiaeth Penygroes: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 25 oed wedi cael ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos gerbron ynadon ar gyhuddiad o lofruddio Emma Louise Baum ym Mhenygroes. Fe wnaeth David Nicholas Davies gadarnhau ei enw mewn gwrandawiad byr. Cafwyd hyd i gorff Ms Baum gydag anafiadau difrifol i'w phen ddydd Llun.

Gwyliwch allan am ganghellor ar y mynydd

BBC Wales News

Fe gafodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel rodd arbennig tan Theresa May ar ei ymweliad yr wythnos hon - llyfr o deithiau cerdded o gwmpas Eryri!

Mae'n debyg bod y ddau yn rhannu diddordeb mewn cerdded, yn ôl BBC Wales News.

eryri a merkel
PA/Reuters

Bachgen yn cael ei frathu gan wiber

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod bachgen 8 oed wedi cael triniaeth wedi iddo gael ei frathu gan neidr ar draeth ger Pwllheli. Roedd yn chwarae ar greigiau pan ddisgynnodd i nyth o wiberod.

Dyn 18 oed mewn coma ar ynys Roegaidd

The Leader

Fe ddywed y Wrexham Leader bod dyn 18 oed o Goed-y-Glyn mewn coma yn yr ysbyty ar Ynys Roegaidd Corfu yn dilyn damwain ar y ffordd. Roedd Harri Jones ar feic cwad gafodd ei daro gan lori yn oriau man fore Mercher.

Digon o Sioe?

BBC Cymru Fyw

Mae hi ar ben am flwyddyn arall. Ond os oes hiraeth ganddoch chi am Sioe Fawr 2016 ewch i Cymru Fyw i weld rhai o uchafbwyntiau'r wythnos.

sioe
BBC