a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Tro'r Côr Pensiynwyr dros 60 oed yw hi heddiw, a chystadlaethau i rai 16-19 oed
  2. Prif seremoni'r dydd am 16:30 yw Gwobr Goffa Daniel Owen am nofel heb ei chyhoeddi
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dydd Mawrth ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

A dyna ddiwedd y llif byw am heddiw, ond peidiwch â phoeni, gwyliwch y fideo yma am hanes ddydd Mawrth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dewch yn ôl am 08:00 'fory am ddiwrnod arall o'r Fenni.

Dydd Mawrth ar faes yr Eisteddfod 2016.

Cadno'n canu

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Prynhawn 'ma, y grŵp Cadno oedd yn perfformio tu fas bws Pethau Bychain, sef bws ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu defnydd o'r Gymraeg.

cadno
bbc

Hunlun gyda'r beirniaid

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'n bwysig i gofnodi buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn y ffordd draddodiadol fodern...'selfie'!

selfie
BBC

Graeme Thomas i fethu'r Gemau Olympaidd

Y rhwyfwr, Graeme Thomas, allan o Rio oherwydd salwch.

View more on twitter

Dathlu gyda Dad

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ac ar ôl y seremoni, cyfle i Guto Dafydd fwynhau'r profiad gyda'i deulu ar y Maes... ac i'w ferch fach fwynhau darllen y nofel fuddugol!   

Guto Dafydd a'i deulu
BBC

Seiclo o Langrannog i Lan Llyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar stondin yr Urdd mae cyfle i chi helpu i gyflawni'r sialens o seiclo'r un faint o filltiroedd â'r pellter rhwng dau o wersylloedd yr Urdd, sef Llangrannog a Glan Llyn.

Plîs helpwch, mae'n edrych fel bod rhai o'r staff yn dechrau blino.

urdd
BBC

Y gwahaniaeth rhwng ddoe a heddiw

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gwers i enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod i beidio â gadael i'r sylw mynd i'w pen.

Ddoe roedd pawb am dynnu llun a sgwrsio gydag enillydd y goron, Elinor Gwynn, ond heddiw, mae'n medru eistedd ar y Maes mewn heddwch.....heddwch

elinor
BBC

Y nofel fuddugol

Hen Wlad Fy Nhadau i gloi

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r seremoni yn dod i ben gyda'r anthem genedlaethol.

Llongyfarchiadau i Guto Dafydd, enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2016.

Guto Dafydd yn bloeddio canu
BBC
Guto Dafydd yn bloeddio canu

'Fydda'i ddim yn hir cariad...'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

medal
BBC
Guto Dafydd eiliadau cyn camu ar y llwyfan

Gwobr Daniel Owen: Y canu

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r canu yn parhau. Ymysg y rhai sydd yn canu fel rhan o gôr sydd wedi'i ffurfio'n arbennig ar gyfer yr Eisteddfod eleni y mae disgyblion o Ysgol Gymraeg Y Fenni, Ysgol Gynradd Deri View, Ysgol Gynradd Sirol Cross Ash, Ysgol Gynradd Shirenewton, Ysgol Gymraeg y Ffin, Ysgol Gymraeg Bro Helyg, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Ysgol Cil-y-Coed ac aelodau o Gôr Gospel Canolfan Gerddoriaeth Torfaen.

Cân i'r enillydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Criw Caerdydd yn canu ar lwyfan y pafiliwn ar hyn o bryd, gyda'r enillydd Guto Dafydd yn gwrando'n astud.

Criw Caerdydd
BBC

Guto Dafydd yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Guto Dafydd yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, ac fe dderbyniodd yr anrhydedd mewn seremoni ar lwyfan pafiliwn yr Eisteddfod ddydd Mawrth.

Cyfnod o chwe wythnos yn derbyn triniaeth radiotherapi mewn ysbyty ym Manceinion yn 2015 yw sail ei nofel fuddugol 'Ymbelydredd'.

Dywedodd y beirniaid fod y nofel yn un gyfoes ac Ewropeaidd, gydag arddull gynnil, synhwyrus ac athronyddol iddi.

Guto Dafydd
BBC

'Diffyg dyfeisgarwch'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Naw ymgeisydd oedd eleni, meddai'r beirniad Jon Gower. Mae'n feriniadol o safon iaith ambell un, gan ychwanegu fod yna "ddiffyg dyfeisgarwch a menter" wedi bod.

Jon Gower
BBC

Gwobr Daniel Owen: Y beirniaid

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Jon Gower sydd yn traddodi'r feirniadaeth eleni. Yn wreiddiol o Lanelli, enillodd yn Llyfr y Flwyddyn 2012 am y ffuglen orau am ei nofel Y Storïwr.

Fflur Dafydd a Gareth F Williams oedd y beirniaid eraill eleni. Mae nofel Fflur Dafydd, Y Llyfrgell - a enillodd wobr goffa Daniel Owen yn 2009 - wedi cael ei gwneud yn ffilm ac fe'i dangoswyd am y tro cyntaf yn y Steddfod eleni.

Enillodd Gareth F Williams prif wobr Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2015 am ei nofel Awst yn Anogia. Bu'n ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yn ddiweddar.

Jon Gower
BBC
Jon Gower

Gwobr Goffa Daniel Owen

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Gwobr Goffa Daniel Owen yn un o brif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol.

Rhoddir gwobr o £5,000 am nofel yn Gymraeg sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen, ac heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Mae'r wobr er cof am y nofelydd Cymraeg Daniel Owen, a fu farw yn 1895.

Y llynedd bu'r gystadleuaeth yn dipyn o bwnc llosg yn dilyn ymchwiliad gan yr heddlu ar ôl cŵyn a gafwyd yn ymwneud â chynnwys darn a gyflwynwyd.

Gwobr Daniel Owen: Meistr y seremoni

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae prif seremoni'r dydd wedi dechrau yn y Pafiliwn.

Meistr y seremoni, R Alun Evans, sy'n cyhoeddi'r gystadleuaeth a chyflwyno'r beirniaid a'r osgordd.

R Alun Evans
BBC
R Alun Evans

Brigyn rhwng y brigau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd y ddau frawd, Ynyr ac Eurig Roberts o'r band Brigyn, yn recordio cân rhwng y coed, ar gyfer rhaglen yr Eisteddfod fydd yn cael ei darlledu ar S4C heno.

Brigyn
BBC

Ymarfer mewn steil

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae pobl yn ymarfer ym mhob twll a chornel dros y Maes, a does dim rhyfedd. Dyma un o'r cabanau ymarfer swyddogol.

ymarfer
BBC

Digwyddiad Cei Connah: Arestio dyn

Heddlu Gogledd Cymru

Yn dilyn digwyddiad yng Nghei Connah yn gynharach heddiw, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod dyn 60 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol a throseddau trefn gyhoeddus.

Cafodd swyddogion eu galw wedi adroddiadau bod dyn wedi torri ffenest siop ar y Stryd Fawr, a chafodd y stryd ei chau am gyfnod.

Mae'r dyn yn y ddalfa ac mae ymchwiliad yn parhau.

'Hud a lledrith' Rio

Y Gemau Olympaidd

Mae'r Gemau Olympaidd yn agosau ac wedi wyth awr ar awyren, Catrin Heledd sy'n edrych ymlaen at y cystadlu yn Rio.

Mae na boeni am y paratoadau, diogelwch y ddinas, a firws Zika, ond neges Catrin?

"Mae 'na ben tost bob tro o gynnal carnifal fel hyn. Mae'n rhan o hud a lledrith y digwydd."

Catrin yn Copacabana

Dedfrydu nyrsys am esgeulustod

BBC Cymru Fyw

Mae nyrsys wnaeth ffugio canlyniadau profion gwaed i gleifion bregus wedi eu tynnu o'r gofrestr.

Fe wnaeth Lauro Bertulano, Natalie Jones a Rebecca Jones, oedd yn gweithio yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, gyfaddef esgeulustod bwriadol yn 2015.

Cafodd Rebecca Jones a Bertulano eu dedfrydu i garchar, tra bod Natalie Jones wedi cael gorchymyn cymunedol.

nyrsys
BBC

Yr Egin: Datgelu mwy am ganolfan newydd S4C

BBC Cymru Fyw

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn datgelu dyluniadau diweddaraf Canolfan S4C, Yr Egin mewn digwyddiad ar stondin y brifysgol ar y Maes heddiw.

Mae'r brifysgol bellach wedi cyflwyno'r cais cynllunio ar gyfer y datblygiad i bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin.

Bydd cyfle ar y Maes i glywed mwy am y cynllun yn ogystal â gweld model 3D o'r adeilad.

Yr Egin
Drindod Dewi Sant

Canlyniadau a chlipiau'r cystadlu ar ein gwefan

Dim 'hysbysys' ar Cymru Fyw, Gareth!

IPCC i ymchwilio i ddigwyddiad Taser

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad i ddigwyddiad lle cafodd dyn 24 oed anafiadau difrifol yn Llandudno.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i ardal Ffordd y Bryniau ar 27 Gorffennaf wedi adroddiadau bod gan ddyn gyllell.

Fe wnaeth yr heddlu ddefnyddio gwn Taser ar y dyn, ac wrth wneud fe wnaeth y dyn ddisgyn a chael anaf i'w ben.

Mae'n parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Stoke.

Prif seremoni'r diwrnod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bydd enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen yn cael ei gyhoeddi'r prynhawn 'ma, gyda'r seremoni yn dechrau yn y Pafiliwn am 16:30.

Y beirniaid yw'r awduron Jon Gower, Fflur Dafydd, a Gareth F Williams. Bydd yr enillydd yn derbyn Medal Goffa Daniel Owen a £5,000.

Arhoswch gyda ni ar y llif byw am y diweddara'.

Mari Lisa oedd enillydd y wobr y llynedd
BBC
Mari Lisa oedd enillydd y wobr y llynedd

Pam bwydo o'r fron?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dylai mamau fwydo o'r fron mewn mannau cyhoeddus?

Yr wythnos hon mae pwysigrwydd yr arferiad yn cael ei hyrwyddo yn ystod Wythnos Bronfwydo'r Byd rhwng 1-8 Awst.

Mae Catrin Lliar Jones o Ben Llŷn yn fam i ddau o blant. Mae hi'n amddiffyn hawliau mamau i fwydo eu babis yn y dull mwyaf naturiol mewn erthygl i Cymru Fyw.

Bronfwydo
BBC

'Nabod hwn?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae 'na wynebau cyfarwydd rownd bob cornel ar faes yr Eisteddfod 'leni...

Dai Jones
BBC

'Angen i Gill gamu lawr fel AC'

'Angen ystyried cerddi gwleidyddol'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Wrth drafod cerdd fuddugol y Goron ar raglen Tocyn Wythnos neithiwr dywedodd y bardd a’r newyddiadurwr Karen Owen ei bod wedi gobeithio am gerdd wleidyddol a fyddai’n “ysgwyd seiliau’r sefydliad Cymraeg”.

Ychwanegodd yr hoffai weld yr Eisteddfod yn gofyn yn benodol am gerdd wleidyddol ambell flwyddyn am yn ail â cherddi mwy sensitif neu gerddi doniol hefyd.

“Ro’n i ‘di dod i Steddfod y Fenni, ar ôl Brexit a bob dim, yn disgwyl rhywbeth fyddai’n codi nghalon i, fy sigo at wraidd fy mod,” meddai.

“O dro i dro ella bod hwnna’n rhywbeth i’w ystyried - mi ddylai testun y Goron weithia ofyn am gerdd wleidyddol, cerdd i ysgwyd seiliau’r sefydliad Cymraeg a Chymreig … cerdd sy’n deud rhywbeth wrthon ni am gyflwr y Gymru hon.”

Karen Owen
BBC

Sialens smwddio Aled Hughes

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Mae'n bosib bydd un aelod o'r orsedd yn edrych chydig yn fler yr wythnos hon, sori Cleif Harpwood!

Sialens smwddio Aled Hughes

Mae'r Glas mas!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae PCSO Matt Cameron o Heddlu Gwent yn crwydro'r Maes, a'r newyddion da yw ei fod yn dweud bod dim trafferthion wedi bod hyd yn hyn!

PCSO Matt Cameron
BBC

Lansio cwmni Awr Cymru ar y Maes

BBC Cymru Fyw

Bydd cwmni newydd yn cael ei lansio ar faes y Steddfod heddiw i adeiladu ar lwyddiant Yr Awr Gymraeg - gwasanaeth digidol sy'n hybu busnesau i weithio trwy'r iaith Gymraeg.

Mae ymgyrch Yr Awr Gymraeg yn cynnig cefnogaeth i fusnesau sy'n awyddus i hybu eu busnesau trwy ddefnyddio'r iaith, meddai sylfaenydd y cwmni.

Bydd Huw Marshall yn lansio Awr Cymru i ganolbwyntio ar gynorthwyo busnesau i elwa ar ddefnyddio'r iaith wrth werthu eu gwasanaethau a'u cynnyrch.

awr cymru
BBC

Paratoi dros beint a brechdan

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn gynharach, roedd aelodau tîm y Deheubarth yn paratoi at gystadleuaeth yr 'Englyn Cywaith' yn Ymryson y Beirdd sy'n digwydd yn Y Babell Lên y pnawn 'ma, dros beint a brechdan bacwn!

Aelodau tîm y Deheubarth
BBC

Ydych chi'n cytuno?

#steddfod2016 ydy un Cymru Fyw gyda llaw!

View more on twitter

Ffansio eich hun fel y Malcolm Allen nesaf?

BBC Radio Cymru

Mae 'na gyfle i bobl sylwebu ar rai o goliau mwyaf cofiadwy ein timoedd cenedlaethol ym mhabell y BBC eleni - fel mae'r sylwebydd Gareth Blainey yn egluro...

Cyfle i ail fyw rhai o goliau Cymru yn Euro 2016

Cytundeb newydd i Sigurdsson

Mae chwaraewr canol cae Abertawe, Gylfi Sigurdsson wedi cyhoeddi ar Instagram ei fod wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r Elyrch, fydd yn ei gadw gyda'r clwb tan 2020.

Sigurdsson
Instagram

Rhys Ifans ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r actor Rhys Ifans ar faes yr Eisteddfod heddiw.

Mae wedi dod i'r Fenni i gefnogi ei frawd, yr actor Llyr Ifans, sy'n actio'r cymeriad Syr Wynff yn y sioe 'Raslas Bach a Mawr' yn Theatr y Maes y prynhawn yma.  

Rhys Ifans
BBC

Cymylog ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd a'r rhagolygon: "P'nawn cymylog ar y cyfan, yn sych i lawer ond mi fydd 'na gawodydd gwasgaredig o law man mewn mannau, er y byddan nhw yn troi yn fwy ynysig.

"Rhywfaint o gyfnodau clir a braf yn datblygu yn ystod y p'nawn, yn enwedig mewn ardaloedd dwyreiniol, lle mae 'na ysbeidiau heulog yn debygol. Yn teimlo'n drymaidd, a'r tymheredd yn 22C ar ei uchaf."

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.