a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Bydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory, gyda'r newyddion diweddara.

Am y tro felly, noswaith dda i chi.

'Neb wedi'u cosbi am or-yrru mewn pum mlynedd'

BBC Wales News

Does dim un gyrrwr wedi cael eu cosbi am or-yrru ar ran o'r M4 ger Casnewydd ers i system gamerâu cyflymder newydd gael ei osod yno bum mlynedd yn ôl.

Dywedodd Traffig Cymru fod y system cyfyngiad cyflymder amrywiol rhwng cyffordd 24 a 28 wedi'i osod yno i fonitro cerbydau, yn hytrach na dal y rheiny oedd yn mynd yn rhy gyflym.

Ond mae Llywodraeth Cymru nawr wedi lansio ymgyrch yn rhybuddio gyrrwyr y byddan nhw'n cael eu cosbi yn y dyfodol am dorri'r rheolau.

Gyrrwr wedi 'colli rheolaeth'

Golwg 360

Mae gyrrwr bws, oedd yn cludo plant ysgol a fu mewn gwrthdrawiad yn Ffrainc, wedi dweud wrth ymchwilwyr ei fod wedi colli rheolaeth o’r cerbyd wrth chwilio am ei sbectol haul.

Mae dau fyfyriwr o Ysgol Bournside yn Cheltenham, Swydd Gaerloyw, yn parhau yn yr ysbyty yn dilyn y ddamwain ddydd Sadwrn ger y ffin a’r Swistir.

Roedd y bws yn un o fysiau Express Motors, cwmni sydd â’i bencadlys ym Mhen-y-groes ger Caernarfon.

Bom dros y brifddinas

Wales Online

Rhywbeth i godi hwyliau unrhyw un ar brynhawn ddydd Llun, mae'n siŵr - mae WalesOnline wedi edrych ar beth fyddai'n digwydd petai bom niwclear yn cael ei ollwng ar Gaerdydd.

Dyw hi ddim yn syndod clywed y byddai ffrwydrad o'r fath yn dinistrio'r rhan helaeth o'r brifddinas - ond fe allai effeithiau bom mwy gael eu teimlo mor bell ag Abertawe a Rhydaman, de Powys, Sir Fynwy ac ardaloedd yn ne Lloegr.

View more on twitter

Nyrs ffug 'wedi rhoi Botox i 10,000 o gleifion'

BBC Cymru Fyw

Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi darganfod mai nyrs ffug oedd dynes a chwistrellodd hyd at 10,000 o gleifion gyda Botox.

Daeth rhaglen X-Ray i'r casgliad fod Vivienne Baker, oedd yn masnachu dan yr enw 'Vizzy Bizzy', wedi bod yn trin cleifion yn ei chegin ym Mhorthcawl.

Fe wnaeth hi arddangos tystysgrifau ffug ar ei dudalen Facebook er nad oedd hi wedi ei chofrestru fel nyrs na bydwraig.

Vivienne Baker
BBC
Vivienne Baker

Penderfyniad TripAdvisor yn 'ffiaidd'

BBC Wales News

Mae gwefan deithio TripAdvisor wedi ei beirniadu am beidio caniatáu adolygiadau i'w gael eu cyhoeddi yn Gymraeg.

Yn ôl arweinydd teithiau i ymwelwyr yng Nghaernarfon, Emrys Llywelyn, mae'r penderfyniad yn un "ffiaidd".

Ond mae TripAdvisor yn honni bod ychwanegu iaith newydd yn cymryd "amser sylweddol a buddsoddiad".

Rhybuddio pobl ifanc dros neidio i'r dŵr

North Wales News

Mae'r heddlu wedi atgoffa pobl ifanc i fod yn ofalus o gwmpas y dŵr yn y tywydd poeth ar ôl adroddiadau bod sawl un ohonynt yn neidio oddi ar bont yn Llangollen i'r Afon Dyfrdwy.

Mae'r arfer, sydd yn cael ei alw'n tombstoning, yn boblogaidd yn ystod misoedd yr haf ond yn ôl cynghorydd lleol mae'n "dwp ac yn beryglus", yn enwedig os yw pobl wedi bod yn yfed.

Ychwanegodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy bod peryglon cudd wrth fynd i'r dŵr, ac na ddylai pobl nofio mewn cronfeydd.

Cerbyd arbennig ar werth

BBC Cymru Fyw

Mae'n ymddangos bod y cerbyd personol oedd yn cael ei ddefnyddio gan Ddug a Duges Caergrawnt ar werth ar wefan AutoTrader.

Bydd arian o werthiant y Range Rover du yn mynd tuag at achosion da ac mae'n bosib i bobl bidio am y cerbyd cyn 19 Awst.

Dedfrydu llanc 18 oed mewn achos 'secstio'

Heddlu Gogledd Cymru

Mae bachgen 18 oed wedi cael ei garcharu ar ôl bygwth postio lluniau o ddwy ferch ar Facebook.

Roedd Daniel McKinlay o Gei Connah wedi ceisio "bwlio" y merched, un ohonynt yn 12 oed a'r llall yn 14, i anfon lluniau o'u cyrff iddo dros wefannau cymdeithasol.

Cafodd ei garcharu am 18 mis a'i orfodi i gofrestru fel troseddwr rhyw, ac fe rybuddiodd y barnwr Niclas Parry for yr achos yn tanlinellu'r perygl o 'secstio' ymysg pobl ifanc.

Dewis safle sipsiwn ym Môn

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Môn wedi dewis darn o dir rhwng pentrefi Llanfairpwll a Star ar gyfer arhosfan dros dro newydd i sipsiwn a theithwyr.

Bydd yr awdurdod hefyd yn edrych i ddatblygu safle tebyg yng Nghaergybi, ond maen nhw wedi penderfynu yn erbyn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer gwersyll ger Gaerwen.

Mae'r cynlluniau wedi codi gwrychyn rhai trigolion lleol, fodd bynnag, sydd yn teimlo nad oes digon o fanylion wedi cael ei roi iddyn nhw ynglŷn â'r datblygiad.

Gwrthod cais cynllunio ym Mangor

Cyngor Gwynedd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cais i drawsnewid hen Swyddfa Bost ym Mangor. 

Gobaith datblygwyr oedd troi'r adeilad, sydd wedi ei restru, i lety ar gyfer 29 o bobl, gyda chynnig pellach i adeiladu o'r newydd yn y cefn ar gyfer 116 o drigolion.

Fe wnaeth y cynghorwyr wrthod y cais ar sail y byddai’n niweidiol i'r ardal cadwraeth ble mae'r adeilad wedi ei leoli.

Marwolaeth milwr: Ymchwiliad yn parhau

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi dweud eu bod yn "parhau eu hymchwiliad i farwolaeth y milwr Joshua Hoole".

Bu farw'r dyn 26 oed o Lockerbie yn Yr Alban ddydd Mawrth diwethaf ar gwrs hyfforddi.

Ychwanegodd yr heddlu: "Mae disgwyl canlyniadau pellach, yn dilyn post mortem, yn hwyr ym mis Medi. Bydd yr heddlu yn gwerthuso'r canlyniadau, yn ogystal â'r wybodaeth arall sydd ar gael drwy'r ymchwiliad. 

"Ni fydd cwest yn cael ei agor ar hyn o bryd."

Milwr
BBC

Smith neu Corbyn?

Wales Online

Mae gan Owen Smith fwy o gefnogaeth na Jeremy Corbyn ymysg cynghorwyr mewn seddi ymylol yn y ras i fod yn arweinydd nesaf ar y Blaid Lafur, yn ôl WalesOnline.

Mae'r arolwg a gafodd ei wneud yn awgrymu fodd bynnag bod cefnogaeth yr aelodau ar lawr gwlad yn gryf o blaid Mr Corbyn, a bod y cynghorwyr yn credu y bydd o'n trechu Mr Smith.

Jeremy Corbyn ac Owen Smith
BBC

Dyn o Fangor yn gweithio ar ffilm Disney

Daily Post

Yn y Daily Post mae hanes Graham Wyn Jones o ogledd Cymru sydd yn gweithio ar ffilm diweddara' Disney, 'Beauty and the Beast'. Mae Graham yn arlunydd ac yn gweithio ar yr y ffilm sy'n addasiad o'r ffilm wreiddiol o 1991. 

Yr heddlu'n apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau feic modur yn Sir Ddinbych dros y penwythnos.

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans eu galw i'r digwyddiad ar yr A542 ym Mylchau ddydd Sadwrn am 18:00.

Bu farw'r beiciwr yn y fan a'r lle a chafodd y llall ei gludo i'r ysbyty gyda man anafiadau.

Coleman ymysg y goreuon

Mae Chris Coleman wedi cael ei enwi'n y 50fed safle yn rhestr blynyddol cylchgrawn Four Four Two o'r rheolwyr gorau yn y byd pêl-droed.

Wedi dweud hynny, bosib y byddai rhai yn dadlau fod y Cymro'n haeddu bod yn uwch na hynny ar ôl gorchestion y tîm yn Euro 2016!

View more on twitter

Dim cyfleon Erasmus i'r Cymry?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae'r Cymro sefydlodd gynllun Erasmus yn 1987 wedi dweud wrth raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru ei fod yn poeni y gallai Brexit fod yn fygythiad i'w ddyfodol.

Ar hyn o bryd mae tua 15,000 o fyfyrwyr yn manteisio ar y cynllun bob blwyddyn i fynd i astudio dramor yn un o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd Dr Hywel Ceri Jones yn un o ddiplomyddion cyntaf Prydain ym Mrwsel yn yr 1970au, ac fe ddywedodd sylfaenydd y cynllun cyfnewid ei fod yn "ran hanfodol" o brofiad myfyrwyr.

Lladrad o ysbyty yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De fod lladrad wedi digwydd yn Ysbyty'r Eglwys Newydd yng Nghaerdydd neithiwr.

Digwyddodd y lladrad am tua 23:00 ac fe gafodd cyfrifiaduron eu dwyn. Nid oes neb wedi eu harestio hyd yma, ac mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1600279696.

Gomis ar y ffordd i Ffrainc

BBC Camp Lawn

Rhybudd yn dilyn nifer o ddamweiniau

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw ar deithwyr i yrru'n ofalus yn dilyn wyth gwrthdrawiad ar ffyrdd yr ardal dros y penwythnos.

Dywed y gwasanaeth fod cyfnod yr haf yn un prysurach ar y ffyrdd, wrth i garafanau ag ymwelwyr ymuno gyda llif traffic lleol sydd yn cynnwys cerbydau amaethyddol yn ystod y cyfnod yma o'r flwyddyn, pan fod ffermwyr yn casglu silwair.

'Bom' Rhiwabon: Dyfais ddim yn beryglus

Heddlu Gogledd Cymru

Dyfais ar gyfer ymarferion ac nid bom 'mortar' go iawn gafodd ei darganfod mewn gardd yn Rhiwabon yn gynharach heddiw meddai Heddlu'r Gogledd.

Cafodd y rheilffordd gyfagos rhwng yr Amwythig a Wrecsam ei chau am gyfnod ac fe fu'n rhaid symud nifer o bobl o'u cartrefi yn dilyn darganfod y ddyfais.

Mae'r gwasanaeth trenau yn yr ardal yn rhedeg yn ôl y drefn arferol erbyn hyn hefyd.

Bom
Heddlu'r Gogledd

Dyn yn pledio'n euog i ddynladdiad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gastell-nedd wedi pledio'n euog i ddynladdiad dynes mewn tŷ yn Nhonna.

Cafodd Andrea Lewis ei darganfod yn farw ar Ffordd Fairlyland tua 07:45 ar 30 Ionawr.

Roedd disgwyl i achos llys Rhys Hobbs, 44, o Donna, oedd wedi cael ei ei gyhuddo o lofruddio, ddechrau heddiw, cyn iddo bledio'n euog i ddynladdiad.

Neville Powell wedi cael ei ddiswyddo

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Neville Powell, wedi cael ei ddiswyddo.

Mewn datganiad, mae'r clwb wedi diolch iddo "am ei holl waith caled dros y blynyddoedd" gan ddymuno'n dda iddo yn y dyfodol.

Ychwanegodd y bydd yna gyhoeddiad am olynydd Powell, sydd wedi bod yn y swydd ers 2007, cyn gynted ac sy'n bosib.

NP
PA

Angen 'sefydlu tasglu' wedi'r refferendwm

BBC Wales News

Mae arweinwyr busnes yng Nghymru wedi galw i sefydlu tasglu i ddelio â goblygiadau canlyniad y refferendwm Ewropeaidd.

Byddai'n hynny'n "gam arwyddocaol ymlaen", meddai llywydd Siambr Fusnes De Cymru, Liz Maher.

Yn y cyfamser, mae cynllun busnes a chronfa ariannol gwerth £5m wedi cael ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ymateb i'r bleidlais.

Joe Allen i gael prawf meddygol yn Stoke

The Sun

Bydd Joe Allen yn cael prawf meddygol yn Stoke heddiw cyn symud i Stadiwm Britannia am £13m, meddai'r Sun.

Mae disgwyl i chwaraewyr canol cae Cymru, 26 oed, adael Lerpwl wedi pedair blynedd yn Anfield.

Daeth y ddau glwb i gytundeb ar ffi wythnos diwethaf a bydd Allen yn arwyddo cytundeb pum mlynedd, yn ôl y wefan.

joe
gett

Darganfod hen fom: Mwy o wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Cafodd hen fom 'mortar' ei ddarganfod mewn gardd tŷ yn Rhiwabon yn gynharach heddiw meddai Heddlu'r Gogledd.

Mae nifer o bobl wedi eu symud o'u cartrefi yng Nghlos St Michael ac mae'r rheilffordd gerllaw ar gau ar hyn o bryd. Mae uned ddifa bomiau'r fyddin wedi ei galw o Gaer.

Gomis yn gadael yr Elyrch

South Wales Evening Post

UKIP: Galw am ddiswyddo gweithiwr

ITV Cymru

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad wedi mynnu y dylai un o weithwyr y blaid gael ei ddiswyddo yn dilyn ffrae ynghylch treuliau, meddai ITV Cymru.

Mae Bwrdd Taliadau'r Cynulliad wedi cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch a yw Aelodau Cynulliad sy'n byw tu allan i Gymru, fel Neil Hamilton, yn cael hawlio costau.

Ond mae Mr Hamilton wedi dweud y dylai Llŷr Powell, sy'n gweithio i Nathan Gill, golli ei swydd yn dilyn sylwadau ganddo am y mater ar Twitter. 

Dywedodd Mr Powell wrth ITV Cymru ei fod wedi ei ryfeddu gan sylwadau Mr Hamilton.

Darganfod hen fom ger rheilffordd

Twitter

Dywed cwmni trenau Arriva Cymru fod y rheilffordd rhwng yr Amwythig a Wrecsam ar gau gan fod hen fom o gyfnod y rhyfel wedi ei ddarganfod.

View more on twitter

Heddlu'n delio gyda 'marwolaeth sydyn'

Wales Online

Mae Heddlu De Cymru yn delio gyda "marwolaeth sydyn" ar Lwybr Taith Taf rhwng Cwm Cynon a Rhondda Cynon Taf, meddai Wales Online.

Mae swyddogion ar y safle rhwng Abercynon a Chilfynydd ac mae'r llwybr wedi cau i feicwyr a cherddwyr, yn ôl y wefan.

A55: Oedi wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae na oedi ar ffordd yr A55 i gyfeiriad y dwyrain yn dilyn gwrthdrawiad ger Ewlo. Mae un llain ar gau rhwng cyffordd 34, (Ewlo) a chyffordd 35, A550 (Dobbs Hill). Mae teithwyr wedi eu cynghorni osgoi'r ardal am y tro.  

Gwrthdrawiad Caersws: Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi rhyddhau datganiad i ddweud eu bod wedi eu galw i'r gwrthdrawiad yn agos i neu ar y groesfan reilffordd yng Nghaersws am 11:00 heddiw.

Nid yw'n ymddangos fod y gwrthdrawiad yn un difrifol. 

Cefnogaeth gan Fanceinion a Lerpwl i gynllun

Daily Post

Mae gweledigaeth ar gyfer cynllun rheilfyrdd gwerth £1bn i ogledd Cymru a Swydd Gaer wedi cael cefnogaeth ffigyrau blaenllaw o Fanceinion a Lerpwl, yn ôl y Daily Post.

Mae arweinwyr cynghorau'r ddwy ddinas ymysg nifer sy'n galw ar y llywodraeth i gefnogi ymgyrch Growth Track 360.

Yn eu barn nhw, byddai'r ymgyrch, os yn llwyddiannus, yn hwb economaidd mawr i ogledd Cymru yn ogystal â gogledd orllewin Lloegr.

Gwrthdrawiad yng Nghaersws

Twitter

Neges gan Heddlu Dyfed Powys am wrthdrawiad ar groesffordd drenau yn y canolbarth. Does dim mwy o fanylion ar hyn o bryd.

View more on twitter

Arian: Cyngor i rieni dros wyliau'r haf

BBC Cymru Fyw

Yng Nghaerdydd, mae banc bwyd y brifddinas yn annog teuluoedd i ofyn am gymorth os ydyn nhw'n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd dros yr haf. 

Daw'r cyngor wrth i arolwg gan YouGov awgrymu fod dros 50% o rieni yng Nghymru'n poeni am gostau ychwanegol gofal plant yn ystod y gwyliau.

Arian
PA

Hain ddim eisiau gweld 'rhwygiadau' pellach

Golwg 360

Mae cyn-ysgrifennydd Gwladol Cymru, yr Arglwydd Peter Hain, wedi dweud nad yw am weld “rhwygiadau pellach yn y blaid Lafur”, meddai Golwg360.

Daw ei sylwadau yn dilyn cyfweliad ar raglen BBC Radio Wales, Sunday Supplement dros y penwythnos, lle awgrymodd Leighton Andrews y gallai “Llafur Cymru dorri’r rhydd o’r blaid Brydeinig”.

Aeth Mr Andrews yn ei flaen i awgrymu y gallai ailethol Jeremy Corbyn fel arweinydd effeithio’n drwm ar Lafur yn yr etholiad cyffredinol nesaf ynghyd ag effeithio ar ffyniant Llafur Cymru.

Gwrthdrawiad Ffrainc: Disgyblion yn dychwelyd adref

BBC News UK

Mae'r disgyblion ysgol oedd mewn gwrthdrawiad bws yn Ffrainc ddydd Sadwrn wedi dychwelyd adref, heblaw am ddau ddisgybl sydd yn parhau yn Ffrainc ac yn derbyn triniaeth.

Roedd y bws yn eiddo i gwmni o ardal Caernarfon, ac mae'r heddlu'n Ffrainc wedi dweud ei fod yn debygol fod un o'r gyrrwyr wedi disgyn i gysgu wrth y llyw cyn y gwrthdrawiad.

Bws
BBC