a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Arwel Gruffydd i barhau i arwain y Theatr Gen

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi y bydd ei chyfarwyddwr artistig presennol, Arwel Gruffydd yn parhau i arwain y cwmni am y pum mlynedd nesaf.

Mae Mr Gruffydd eisoes wedi cwblhau ei dymor cyntaf o bum mlynedd fel cyfarwyddwr artistig y cwmni, gan ei lywio trwy gyfnod o newidiadau o ran gweledigaeth artistig, yn ogystal â heriau o ran nawdd cyhoeddus.

Dywedodd Mr Gruffydd ei fod yn "hyderus y bydd y cwmni’n parhau i fynd o nerth i nerth".

Arwel Gruffydd
Theatr Genedlaethol Cymru

Glaw eto!

Tywydd, BBC Cymru

Ar ôl diwrnod calonogol, newyddion drwg sydd gan Robin Owain Jones am dywydd heno.

"Bydd hi’n ddigon braf i lawer wrth iddi nosi, yn sych hefo tipyn o heulwen ac awyr las yn debygol, ond bydd hi'n cymylu eto dros nos cyn i law gyrraedd o’r gorllewin yn ystod yr oriau man.

"Y tymheredd ar ei isaf rhwng 11C a 14C."

Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Smith yn ymddiheuro am sylwadau am May

Gohebydd Seneddol BBC Cymru ar Twitter

Twitter

Dadl gyntaf arweinyddiaeth Llafur yng Nghaerdydd

Wales Online

Bydd y ddadl gyntaf rhwng yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn cael ei gynnal yng Nghymru.

Fe fydd Owen Smith a Jeremy Corbyn yn cael eu holi mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ddydd Iau, 4 Awst.

Dyma fydd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau o'r fath fydd yn cael eu darlledu ar y BBC, Sky, ITV a Channel 4.

Corbyn a Smith
BBC

Trethi'r Cymry

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae 'na lawer o ddyfalu sut a pha bryd y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r pwerau sydd ar gael yn Neddf Cymru 2014 i godi trethi yma.

Ar hyn o bryd mae'r drefn yn debyg iawn i'r gyfundrefn sydd yn bodoli dros y ffin yn Lloegr, ond dydy hi ddim wedi bod felly ar hyd y canrifoedd. Roedd gan Gymru ei hunaniaeth sefydliadol ei hun o safbwynt gweinyddiaeth ariannol - nid yn unig wedi 1282 ond wedi 1543 hefyd.

Dr Nia Powell o Adran Hanes Prifysgol Bangor sy'n egluro mewn erthygl yn adran gylchgrawn Cymru Fyw.

Arian
BBC

Dynes wedi'i hachub o Afon Tawe

South Wales Evening Post

Mae dynes wedi cael ei chymryd i'r ysbyty ar ôl cael ei hachub o Afon Tawe yn Abertawe.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ychydig cyn 15:30 heddiw yn dilyn adroddiadau bod person yn y dŵr.

Afon Tawe
BBC

Adroddiad cymysg i ysgolion y de-ddwyrain

BBC Wales News

Mae safonau ysgolion yn ne-ddwyrain Cymru ar lefel TGAU wedi gwella'n gynt nac yng ngweddill Cymru rhwng 2012 a 2015, yn ôl arolygwyr.

Er hyn, mae adroddiad Estyn ar Wasanaeth Gwella Addysg y rhanbarth yn cydnabod bod safonau ysgolion uwchradd yn parhau yn is yn y de-ddwyrain o'i gymharu â gweddill y wlad.

Ysgol
Getty Images

Dweud eich dweud ar arlwy S4C

Golwg 360

Gan edrych tuag at Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y DU o S4C, mae'r sianel wedi cyhoeddi holiadur i bobl leisio eu barn ar yr arlwy.

Bydd yr adolygiad yn digwydd yn 2017, ac mae'r holiadur - Dweud eich Dweud - yn gyfle i wylwyr gyfrannu at y drafodaeth am ddyfodol S4C, meddai'r sianel.

Mae'n debyg bydd yr adolygiad yn edrych ar waith a rôl S4C, a'r math o wasanaeth sy'n debyg o fod ei angen yn y dyfodol yn enwedig o fewn cyd-destun ariannu.

S4C
BBC

Ymchwiliad i farwolaeth Afon Menai

Daily Post

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi lansio ymchwiliad i farwolaeth dyn gafodd ei ddarganfod ddyddiau'n unig ar ôl gadael uned iechyd meddwl.

Cafodd Iwan Lewis, 36 oed o Benygroes, ganiatâd i adael uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd cyn i'w gorff gael ei ddarganfod yn Afon Menai ar 2 Mai.

Afon Menai
BBC

Wi-Fi am ddim yn nhrefi Sir Benfro

BBC Wales News

Bydd Wi-Fi ar gael am ddim yng nghanol nifer o drefi yn Sir Benfro fel rhan o gynllun peilot tair blynedd.

Mae'r prosiect, fydd yn costio £160,000, yn rhan o gynllun adfywio ehangach sydd â'r nod o roi hwb i fusnesau a thwristiaeth.

Bydd y Wi-Fi ar gael yng nghanol trefi a phentrefi, yn ogystal â rhai traethau mewn 10 man gwahanol.

Wi-Fi
BBC
Mae Dinbych-y-pysgod yn un o'r ardaloedd fydd yn cynnig cysylltiad am ddim

Penygroes: Anafiadau pen y rheswm tebygol

BBC Cymru Fyw

Mae patholegydd wedi dweud mai anafiadau pen difrifol mae'n debyg wnaeth ladd mam 22 oed o Benygroes.

Cafodd Emma Lousie Baum ei darganfod yn farw yn ei chartref ar Ffordd Llwyndu yr wythnos diwethaf.

Wrth agor cwest i'w marwolaeth, dywedodd y patholegydd, Dr Alison Armour mai anafiadau sylweddol i'w phen oedd y rheswm tebygol am ei marwolaeth.

  Mae David Nicholas Davies, 25 oed, wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Emma Lousie Baum
BBC

Apêl yn dilyn ymosodiad yn Y Rhyl

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth wedi ymosodiad ar ddyn yn Y Rhyl nos Sul, 17 Gorffennaf.

Dywedodd y llu bod yr ymosodiad wedi digwydd rhwng 20:30 a 21:30.

Fe gafodd ddyn lleol yn ei 20au ei anafu yn y digwyddiad rhwng Stryd Kinmel a Stryd Windsor, ac mae'r llu yn annog unrhyw dystion i'w galw ar 101.

Oedi ger Aberteifi

Teithio BBC Cymru

Ceredigion: Mae’r A484 wedi ei rhwystro’n rhannol yn dilyn damwain rhwng Llechryd ac Aberteifi.

NEWYDD DORRI: Bar canolfan Gymraeg yr Hen Lyfrgell i gau

BBC Cymru Fyw

Mae'n ymddangos bod y ganolfan Gymraeg newydd yng Nghaerdydd - Yr Hen Lyfrgell - yn wynebu trafferthion rhyw bum mis yn unig wedi'r agoriad swyddogol.

Mae Bwrdd Yr Hen Lyfrgell wedi cadarnhau y bydd y caffi bar yn y ganolfan - Amser - yn cau ar ddydd Mercher, 3 Awst, wedi i'r rheolwyr benderfynu rhoi'r gorau iddi.

Ychwanegodd y bwrdd eu bod bellach yn chwilio i benodi partner neu bartneriaid newydd er mwyn rhedeg Amser yn barhaol.

Cafodd y ganolfan ei hagor yn swyddogol ym mis Chwefror eleni wedi iddyn nhw dderbyn nawdd datblygu gan Lywodraeth Cymru.

Hen Lyfrgell
BBC

Cŵn wedi'u dwyn mewn lladrad

BBC Wales News

Mae chwech o gŵn pedigri gwerth miloedd o bunnoedd wedi cael eu dwyn mewn lladrad yn Abertawe.

Fe gafodd y cŵn dachsund, car Mercedes, gemwaith ac arian ei gymryd gan y lladron.

Mae'r heddlu'n dweud ei fod yn ymchwilio i'r digwyddiad ac i honiad bod y cŵn yn cael eu dal yn wystl.

Cŵn
Julie Wolsey

Anifeiliaid yn achosi oedi ar drenau

South Wales Argus

Roedd oedi ar drenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd y bore 'ma... am fod gwartheg a defaid ar y rheilffyrdd.

Yn ôl Trenau Arriva Cymru, roedd gwartheg wedi crwydro ar y rheilffordd ger pont Afon Rhymni i'r dwyrain o Gaerdydd.

Ar yr un pryd, roedd adroddiadau bod defaid yn rhwystro trenau rhag teithio trwy ardal Maerun yng Nghasnewydd.

Cynllun i fusnesau godi arian yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun i fusnesau godi mwy na £1.5m y flwyddyn i gael ei wario ar ganol Caerdydd yn cael ei drafod gan y cyngor heddiw.

Fe wnaeth cwmnïau dreulio chwe mis yn datblygu cynllun o dros 30 o syniadau er mwyn sefydlu Caerdydd fel Ardal Gwella Busnes (AGB).

O'r mwy na 700 o fusnesau yn yr ardal, fe wnaeth 84% bleidleisio o blaid sefydlu'r AGB, ac mae cabinet Cyngor Caerdydd yn trafod sut y gall fod o gymorth o ran sefydlu'r cynllun.

Caerdydd
BBC

Rhybudd i gleifion sy'n methu apwyntiadau

Daily Post

Mae meddygfa yng Ngwynedd wedi bygwth gwrthod trin cleifion sy'n methu apwyntiadau'n gyson.

Mae ffigyrau wedi dangos bod 1,315 o apwyntiadau wedi'u colli ym Meddygfa Treflan ym Mhwllheli rhwng mis Ionawr 2015 a mis Mai 2016.

Nawr, mae'r feddygfa wedi cyflwyno posteri yn yr adeilad yn rhybuddio cleifion y bydd rhaid iddyn nhw ddod o hyd i feddygfa arall os ydyn nhw'n parhau i fethu apwyntiadau.

Treflan
Google

Elis-Thomas yn beirniadu tactegau Plaid Cymru

BBC Wales News

Mae cyn arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu ei blaid am "benderfynu arwain y gwrthbleidiau" yn hytrach na "gweithio'n bositif gyda'r llywodraeth".

Ar Twitter, fe wnaeth yr Arglwydd Elis-Thomas hefyd gwestiynnu penderfyniad Plaid i "ochri gydag UKIP" yn y Cynulliad.

Elis-Thomas
BBC

Ulloa i ymuno â'r Elyrch?

BBC Camp Lawn

Teyrngedau i fachgen fu farw mewn tân

South Wales Evening Post

Mae pobl wedi bod yn gadael negeseuon a blodau tu allan i dŷ lle bu farw bachgen pedair oed mewn tân yn gynharach heddiw.

Mae'r bachgen wedi ei enwi'n lleol fel Jack, ac fe fu farw yn y tân yn Alltwen, Pontardawe.

Mynnu eglurhad am ffigyrau Gemau'r Gymanwlad

BBC Wales News

Mae Plaid Cymru wedi mynnu cael gwybod pam bod Llywodraeth Cymru yn meddwl y byddai cynnal Gemau'r Gymanwlad 2026 yng Nghymru yn costio mwy na dwbl yr hyn gostiodd Glasgow yn 2014.

Dywedodd gweinidogion ddydd Mawrth nad oedd Cymru am geisio denu'r gemau, gan ddweud y byddai'n costio rhwng £1.3bn a £1.5bn.

Ond dywedodd Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad ei fod "wedi'i synnu" gan y ffigyrau. 

Gemau
Getty Images

Anodd i Gymru gadw Coleman, medd Saunders

BBC Cymru Fyw

Mae cyn ymosodwr Cymru, Dean Saunders wedi dweud y bydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ei chael hi'n anodd cadw'r rheolwr Chris Coleman ar ôl llwyddiant Cymru yn Euro 2016.

Dyma oedd y tro cyntaf i Gymru fod yn un o'r prif bencampwriaethau ers 1958, ac fe gyrhaeddodd y tîm y rownd gynderfynol.

Yn siarad gyda Reuters, dywedodd Saunders: "Dwi ddim yn gwybod os bydd y Gymdeithas Bêl-droed yn gallu dal eu gafael yn Chris. Dwi'n meddwl y bydd rhywun yn dod ac yn neidio ar y cyfle i'w wneud yn rheolwr."

Coleman
BBC

Prynhawn braf

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd y prynhawn yn troi'n brafiach, wrth i'r glaw glirio tua'r de-ddwyrain, ac er iddi barhau ychydig yn wyntog fe fydd hi'n eitha clos, a'r tymheredd yn codi i 20C.

Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyhoeddi enw Prif Swyddog Fferyllol newydd Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Andrew Evans wedi cael ei benodi'n Brif Swyddog Fferyllol newydd Cymru. Mae Mr Evans yn arbenigwr ar iechyd y cyhoedd. Ar hyn o bryd ef yw Prif Fferyllydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae wedi bod yn y swydd honno ers 2012. Mae wedi bod yn ymgymryd â rôl y Prif Swyddog Fferyllol Dros Dro ers mis Ionawr 2016, yn dilyn ymddeoliad Roger Walker. Mae disgwyl iddo ddechrau ei swydd newydd ar 8 Awst. 

Swyddog
Llywodraeth Cymru

Ambiwlansys wedi 'newid y ffordd o ymateb'

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn gynharach bod y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru wedi "troi cornel" a bod "gwelliant gwirioneddol" wedi bod yn ei berfformiad, Gohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke aeth i holi parafeddyg am y newidiadau i'r system.

Cafodd targedau'r gwasanaeth eu newid y llynedd i geisio gwella perfformiad

Ardal nofio newydd Llyn Tegid

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn annog nofwyr yn Llyn Tegid, y Bala, i ddefnyddio a chadw o fewn terfynau penodol newydd wrth nofio yn y llyn.

Y bwriad gwreiddiol oedd neilltuo lôn benodol ar gyfer nofwyr, ond oherwydd natur y llyn, gyda’r dŵr  yn codi a gostwng, mae wedi bod yn anodd neilltuo lôn benodol. O’r herwydd aethpwyd ati i neilltuo ardal benodol wedi ei farcio, tua 400m wrth 50m a rhyw 2 i 3 metr o ddyfnder, yn rhan ogleddol y llyn wrth ymyl y maes parcio, i nofwyr.

Llyn
Awdurdod Parc Eryri

Angen cymorth i dreiglo?

Canolfan Peniarth

Bydd Canolfan Peniarth yn arddangos ap newydd unigryw ar faes Prifwyl Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, sef Ap Treiglo.  

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio treigladau, a dydd Mawrth 2 Awst fe fydd yr Ap yn cael ei arddangos ar dabled enfawr 42 modfedd, ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. 

Dyn 75 oed yn dringo sgaffaldiau ysbyty

BBC Wales News

Mae ymchwiliad wedi cael ei lansio ar ôl i ddyn 75 oed ddringo ar sgaffaldiau yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad am 19:15 ddydd Llun ac fe wnaethon nhw helpu'r dyn i ddringo yn ôl i lawr o'r sgaffaldiau.

Dywedodd swyddogion yr ysbyty eu bod yn ymchwilio i sut y cafodd y dyn fynediad i'r ardal yna o'r ysbyty.

Ysbyty Glan Clwyd
BBC

Cwmwl dros ddyfodol Y Gwyll wedi Brexit?

BBC Cymru Fyw

Mae'r gyfres wedi ei gwerthu i 100 o wledydd ar draws y byd, ond yn ôl cynhyrchwyr Y Gwyll mae'n bosib na fyddai'r ddrama erioed wedi cael ei chynhyrchu heb gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd.

Maen nhw'n rhybuddio y gallai unrhyw gyfresi arall yn y dyfodol gael eu peryglu gan benderfyniad Prydain i adael yr UE.

Y Gwyll
BBC

Galwadau brys: Carcharu dynes

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae dynes wedi ei charcharu am ffonio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru dros 400 o weithiau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Roedd Mariette McHarg o'r Barri wedi gwneud 408 o alwadau i gyd, ac roedd wedi mynd i uned frys Ysbyty Athrofaol Cymru 59 o weithiau ag i Uned Wenwyn Ysbyty Llandochau 55 o weithiau yn ystod y cyfnod yma. 

Cafodd ddedfryd o 24 wythnos o garchar am droseddau dan y Ddeddf Gyfathrebu, ag am ymosod ar heddwas a dwy nyrs.

Dysgwr y flwyddyn: Adnabod Hannah

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bydd pump yn cystadlu ar gyfer gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, sy'n cael ei gynnal yn Y Fenni ym mis Awst.

Yn ystod yr wythnos hon bydd y pump yn cael sylw ar Cymru Fyw a thro Hannah Roberts, sy'n gweithio fel swyddog maes ym Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy, yw hi ddydd Mercher.

Hannah
Eisteddfod

Newyddion da i'r Eisteddfodwyr!

Twitter

Tad yn 'carcharu' merch o Abertawe yn Saudi Arabia

The Daily Telegraph

Mae'r Telegraph wedi cyhoeddi stori am brofiad merch sydd yn wreiddiol o Abertawe wedi iddi gael ei charcharu gan ei thad am bedair blynedd yn Saudi Arabia.

Doedd tad Amina Al-Jeffrey, 21 oed, ddim yn cytuno gyda'r hyn yr oedd yn ei weld fel bywyd di-Islamaidd ei ferch. Mae Amina'n destun brwydr gyfreithiol rhwng ei thad a'r llysoedd yma ym Mhrydain ar hyn o bryd.

Pokémon Go yn creu trafferth i'r Cofis

Daily Post

Mae chwaraewyr gêm ffôn symudol Pokémon Go wedi bod yn creu llanast yng Nghaernarfon, yn ôl pobl leol.

Dywedodd un o drigolion Stryd yr Eglwys wrth y Daily Post bod y gêm yn dod a hyd at 50 yno pob diwrnod, a'u bod yn gadael sbwriel ac yn rhwystro'r ffordd gyda'u ceir.

Pokémon Go
Getty Images

Mwy yn tresbasu ar reilffyrdd Cymru

BBC Wales News

Mae'r heddlu wedi rhybuddio pobl ifanc i gadw oddi ar reilffyrdd ar ôl i ffigyrau newydd ddangos bod cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sy'n tresbasu ar linellau rheilffyrdd yng Nghymru.

Dywedodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain bod cynnydd o 19% wedi bod, o 108 o ddigwyddiadau yn 2014 i 128 y llynedd.

Esboniodd yr Heddlu Trafnidiaeth fod gwyliau'r haf yn ychwanegu at y peryglon, gyda phobl ifanc ddwywaith yn fwy tebygol o dresbasu yn yr haf nag yn y gaeaf.

Rheilffordd
Getty Images

Cyflwr y pleidiau: Plaid Cymru

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yr wythnos yma mae ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, wedi bod yn edrych ar sefyllfa'r pleidiau gwleidyddol gan gychwyn gyda'r blaid Lafur ac yna'r Ceidwadwyr.

Heddiw, Plaid Cymru sydd o dan y chwyddwydr.

Beth yw sefyllfa Plaid Cymru wedi Brexit ac etholiad y Cynulliad?

'Na beth yw sied!

BBC Wales News

Mae Bryan Lewis Jones o Lanelwy yn rownd derfynnol cystadleuaeth sied y flwyddyn am ei gynllun sy'n troi i ddilyn yr haul.

Bydd y sied fuddugol yn cael ei gyhoeddi yn ystod y gyfres Amazing Spaces - Shed of the Year fydd yn dechrau ar Channel 4 nos Wener.

Sied
Mischief PR

Y Gwasanaeth Ambiwlans wedi 'troi cornel'

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru wedi "troi cornel" ac mae "gwelliant gwirioneddol" wedi bod yn ei berfformiad, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd.

Ond mae Vaughan Gething yn cydnabod bod angen i'r gwasanaeth gyflawni mwy wrth geisio mynd i'r afael a'r heriau sy'n ei wynebu.

Roedd Mr Gething yn ymateb ar ôl i ystadegau perfformiad diweddara'r gwasanaeth ambiwlans gael eu cyhoeddi.

Mae'r ffigyrau ar gyfer mis Mehefin yn dangos bod 77.1% o alwadau mwyaf brys wedi cael ymateb o fewn wyth munud, i fyny o 75.5% ym mis Mai.

Ambiwlans
BBC