a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Eisteddfod Genedlaethol yng nghanol Caernarfon?
  2. Tad yn gwadu carcharu ei ferch dramor
  3. Pryder am ddyfodol astudiaethau Celtaidd yn Rhydychen
  4. Dros 200 yn gyrru gyda mwy na 12 pwynt ar eu trwydded yrru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. 

Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Trwy fy llygaid i: Mis Gorffennaf

BBC Cymru Fyw

Cymerwch gip ar luniau mis Gorffennaf drwy lygaid ffotograffydd gwadd Cymru Fyw y mis yma, Heledd Roberts o'r Bala. 

Mae hi wedi gwneud yn fawr o'r tywydd cymharol hafaidd ynghanol ei phrysurdeb gydag ambell i briodas!

Mroynion priodas
Heledd Roberts

Arwydd EPIC neu ddim?

Golwg 360

Dyw arwydd newydd ar un o fynyddoedd Eryri sy'n sillafu'r gair EPIC ddim yn gwneud synnwyr o gwbl, yn ôl un o'r ddau a ysgrifennodd Geiriadur yr Academi.

Ar ôl i'r arwydd gael ei feirniadu am beidio â bod yn Gymraeg mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod ‘epic’ yn air sy’n cael ei gydnabod yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru.

Ond yn ôl Golwg360 mae Bruce Griffiths, un o awduron y geiriadur hwnnw, wedi dweud bod yr ymgyrch farchnata wedi camddeall ystyr y gair yn llwyr.

Deliwr cyffuriau i ad-dalu £30,000

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaernarfon sydd yn y carchar am droseddau cyffuriau wedi cael gorchymyn i ildio asedau gwerth dros £30,000, gan cynnwys ceir a chwch cyflym.

Cafodd Gavin Thorman, 37, ei ddedfrydu i 12 mlynedd dan glo ar ôl cael ei ganfod yn euog o arwain gang o 26 oedd yn cyflenwi cyffuriau yng ngogledd Cymru.

Cafodd ei ddal ar ôl i'r heddlu ei glywed yn brolio mewn sgwrs ffôn Gymraeg tra'i fod yn y carchar y byddai'n "gwneud miliynau", gan feddwl nad oedd unrhyw un yn ei ddeall.

Am y Steddfod?

BBC Cymru Fyw

Mae manylion sut i gyrraedd Y Fenni, lle mae Maes B, a oes modd beicio i'r Maes a sut fydd y tywydd yn ein hadran arbennig ar gyfer Eisteddfod Gendlaethol 2016. 

Map o'r Eisteddfod
Eisteddfod Genedlaethol

Cymylog dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y glaw yn clirio a bydd yn codi’n brafiach yn ystod y prynhawn ac yn teimlo’n ddymunol gydag awel ysgafn o’r gorllewin. Y tymheredd uchaf yn 21C.

Mae disgwyl iddi barhau i sychu gyda'r nos ond bydd hi'n troi'n gymylog yn yr oriau mân gyda chawodydd glaw yn datblygu yn nes ymlaen yn y gogledd a'r gorllewin.

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

17km o beilonau yn Sir Ddinbych

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Scottish Power wedi cael caniatâd i adeiladu dros 17km o beilonau i gludo trydan o fferm wynt drwy Sir Ddinbych.

Y bwriad yw adeiladu'r peilonau o Goedwig Clocaenog i is-orsaf yn ardal Glascoed ger Llanelwy, ond mae'r cynlluniau wedi cael eu gwrthwynebu gan ymgyrchwyr lleol.

peilon
BBC

Cynllun profiad gwaith i 2,000 o fyfyrwyr

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun profiad gwaith diweddaraf GO Cymru gwerth £7.3m fydd yn cynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig .

Bwriad y cynllun, sydd wedi cael £4.3m o arian Ewropeaidd, yw creu cyfleoedd profiad gwaith mewn meysydd megis y diwydiant cynhyrchu, gwasanaethau ariannol, gwyddorau bywyd, cyfrifiadureg, bwyd a diod, a thwristiaeth.

Ailfeddwl y term "ail iaith"?

Prifysgol Aberystwyth

Mae cyn fyfyrwraig yn adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, yn egluro pam fod cwestiynau fel "pam astudio’r Gymraeg?" yn ei diflasu a'r term "ail iaith" yn ei gwylltio ar wefan y brifysgol.

"... efallai y bydd yn rhaid i ni groesawu pobl mewn ffordd wahanol wrth gyflwyno’r iaith a’i diwylliant fel carreg gamu i’n Cymru fodern?" awgryma Hannah Roberts sydd bellach yn gweithio i Fenter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Angladd milwr fu farw yn Aberhonddu

BBC Cymru Fyw

Mae angladd milwr fu farw wrth hyfforddi yn ardal Aberhonddu wythnos yn ôl wedi ei gynnal yn yr Alban.

Roedd y Corpral Josh Hoole, 26 oed, yn dod o Ecclefechan ger Lockerbie ac yn aelod o gatrawd Y Reifflau yng Nghanolfan Hyfforddiant Catraeth yng ngogledd Lloegr.

Josh Hoole
Wales News Service

Jade Jones yn barod am Rio

BBC Sport

Mae'r pencampwraig taekwondo Jade Jones wedi bod yn sgwrsio am ei pharatoadau cyn y Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro fis nesaf.

Dywedodd y ferch o Fflint ei bod hi wedi dechrau ymddiddori yn y gamp ar ôl cael ei hannog gan ei thaid, a'i bod yn falch o fod wedi ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ar ôl ennill medal aur yn y Gemau yn Llundain yn 2012.

Jade Jones
PA

Porthmadog yn drydydd ar restr trefi glan môr

Daily Post

Mae Porthmadog wedi cael ei enwi yn y trydydd safle yn rhestr diweddaraf Rough Guides o'r 30 tref glan môr gorau ym Mhrydain, yn ôl y Daily Post.

Cafodd pedair tref arall o Gymru eu cynnwys yn y rhestr - roedd Aberystwyth yn bumed, Dinbych-y-Pysgod yn 12fed, Portmeirion yn 18fed, a Llandudno yn 25ain.

Rheilffordd Ffestiniog
Alasdair Stewart
Mae Rheilffordd Ffestiniog yn un o atyniadau'r dref sydd yn cael ei grybwyll gan Rough Guides

Gwadu 'carcharu' merch yn Saudi Arabia

BBC Cymru Fyw

Mae tad wedi gwadu honiadau yn yr Uchel Lys yn Llundain ei fod yn cadw'i ferch yn garcharor yn Saudi Arabia, gan ddweud ei fod yn "ceisio ei helpu".

Dywedodd Mohammed Al-Jeffery ei fod wedi cymryd Amina Al-Jeffery, 21 oed, o Abertawe i Jeddah yn 2012 er mwyn "achub ei bywyd".

Ond mae Ms Al-Jeffery eisiau dychwelyd i Brydain ac yn dweud ei bod yn cael ei chadw yn Saudi Arabia yn erbyn ei hewyllys.

Amina Al-Jeffery
BBC

Cytundeb newydd i Harry Wilson

Candelas yn cynhyrfu

Mae pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael sêl bendith Candelas ...

View more on twitter

Rhywbeth yn y dŵr?

Cambrian News

Yn ôl y Cambrian News mae yna liw od wedi bod ar y dŵr yfed yn ardal Dolgellau. Mae Dŵr Cymru wedi cael gwybod ac yn gobeithio datrys y sefyllfa heddiw meddai'r wefan.

Philip Pullman yn Noddwr Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi mai awdur His Dark Materials, Philip Pullman, yw eu Noddwr newydd.

Ganed Philip Pullman yn Norwich ond symudodd y teulu yn nes ymlaen i Lanbedr, Gwynedd lle cafodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Ardudwy, Harlech.

Philip Pullman
BBC

Euro 2016 yn hwb i werthiant cwrw

The Independent

Fe yfodd pobl Prydain 31 miliwn peint yn fwy rhwng mis Ebrill a Mehefin eleni o'i gymharu â'r tri mis blaenorol.

Yn ôl yr Independent fe gynyddodd gwerthiant am y tro cyntaf ers blynyddoedd, a hynny'n rhannol oherwydd Euro 2016 - dim cadarnhad eto faint o'r diodydd hynny gafodd ei yfed gan Gymry yn dathlu!

ffanbarth Caerdydd yn ystod Ewro 2016
BBC
Bu miloedd o gefnogwyr yn gwylio gemau Cymru mewn ffanbarthau fel yr un uchod yng Nghaerdydd

Y disgybl olaf?

BBC Cymru Fyw

Fel un o ddisgyblion tebygol olaf y cwrs astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Rhydychen, ar ei wedd bresennol o leiaf, mae Llewelyn Hopwood yn esbonio beth yw'r cwrs a pham ei fod yn credu ei fod yn bwysig.

Mae'r brifysgol wedi gohirio penderfyniad am ddyfodol y cwrs wrth iddyn nhw chwilio am £3m i gynnal eu hadran ieithoedd modern.

Llewelyn Hopwood
Llewelyn Hopwood

Corbyn yn cael herio Smith

BBC Cymru Fyw

Mae barnwr yn yr Uchel Lys wedi gwrthod ymgais i herio'r penderfyniad i adael i Jeremy Corbyn sefyll fel ymgeisydd yn ras arweinyddiaeth y Blaid Lafur.

Mae'n golygu y bydd Mr Corbyn yn rhydd i wynebu Owen Smith, AS Pontypridd, yn y frwydr i arwain y blaid.

Jeremy Corbyn ac Owen Smith
BBC

Hal...Hal Robson....El Robson Kanu?

The Daily Express

Mae gan y Daily Express un o'r sibrydion pêl-droed rhyfeddaf ar y funud, sef bod Atletico Madrid a Sevilla o Sbaen wedi mynegi diddordeb mewn arwyddo ymosodwr Cymru, Hal Robson Kanu.

Mae Robson Kanu wedi bod heb glwb ers gadael Reading cyn Euro 2016, ac er bod son ei fod am ymuno gyda Hull, mae ymadawiad rheolwr y clwb yna wedi rhoi taw ar y sibrydion.

Hal Robson Kanu
BBC

Yr heddlu i ymweld ag eglwysi

Daily Post

Bydd yr heddlu yn ymweld ag eglwysi yng Nghymru'r wythnos hon i gynnig cyngor diogelwch yn dilyn llofruddiaeth offeiriad yn Ffrainc, meddai'r Daily Post.

Dywedodd yr Eglwys yng Nghymru bod eu "meddyliau a'u gweddïau" gyda chymuned Saint-Etienne-Du-Rouvray sy'n galaru marwolaeth y Tad Jacques Hamel, oedd yn ei 80au.

Yr Eisteddfod yn mynd i Gaernarfon?

BBC Cymru Fyw

Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol wedi agor y drws i drafod y cynnig o gynnal y Brifwyl yng nghanol Caernarfon yn 2021.

Dywedodd Elfed Roberts bod y syniad o'r dref yn denu'r brifwyl mewn pum mlynedd heb y maes traddodiadol yn "werth ei ystyried".

Castell Caernarfon
BBC

Carcharu dyn ifanc am droseddau rhyw

The Sun

Mae stori yn y Sun am ddyn 18 oed o Gei Connah gafodd ei garcharu wedi iddo fygwth cyhoeddi lluniau anweddus o blentyn ar-lein.

Dredge ar y blaen

Golff, BBC Cymru

Fe sonion ni'n gynharach bod y Cymro Bradley Dredge yn dechrau cystadleuaeth golff fawr PGA America - wel ar ôl pedwar twll mae e ar y blaen!

Mae Dredge un yn well na'r safon. Bydd Jamie Donaldson yn dechrau ei rownd gyntaf e yn nes ymlaen.

Amharu ar wasanaethau trên

Pa mor brysur yw'ch siwrne chi i'r gwaith?

BBC Cymru Fyw

Mae'n debyg bod 12% o deithwyr trên yng Nghaerdydd yn gorfod sefyll yn ystod eu siwrne foreuol i'r gwaith, gydag 11% ohonynt hefyd ar eu traed ar y ffordd adref.

Dangosodd y ffigyrau diweddaraf bod cynnydd amlwg wedi bod erbyn 2015 o'i gymharu â 2011, pan mai dim ond 8% oedd yn gorfod sefyll ar drenau llawn.

Ond dyw hynny'n ddim o'i gymharu â Llundain - yn fanno mae hyd at 30% o deithwyr ar eu traed wrth deithio i'r gwaith!

Arriva Trains
Getty Images

Llais y Maes yn dychwelyd i'r Brifwyl

BBC Cymru Fyw

Bydd papur newydd digidol yr Eisteddfod Genedlaethol yn ôl eleni gyda fformat newydd ar gyfer y Brifwyl yn Y Fenni.

Eleni fe fydd Llais y Maes yn brosiect ar y cyd rhwng myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd a dysgwyr o PeoplePlus Cymru, gyda'r cynnyrch yn cael ei ddarparu'n ddwyieithog.

Eisteddfod
BBC

Adam Matthews yn symud i Fryste

Roedd yr amddiffynnwr 24 oed yn rhan o garfan estynedig Cymru ar gyfer Ewro 2016, ac mae wedi ennill 13 o gapiau dros ei wlad.

View more on twitter

Cysgu'n Brysur: Barn yr ifanc

Mae Nannon Evans yn adolygu sioe Theatr Arad Goch, Cysgu’n Brysur, ar wefan Critics Aber: "... roedd y dawnsio cyfoes gan Eddie Ladd yn sicrhau nad oedd y sioe gerdd yn troi mewn i High School Musical Cymraeg!" meddai.

Poster Cysgu'n Brysur
Theatr Arad Goch

Ymosodwr newydd i'r Cae Ras

Staff y Daily Post yn gweithredu

BBC Cymru Fyw

Mae Trinity Mirror wedi dweud eu bod nhw''n "siomedig" bod rhai o'u staff yng ngogledd Cymru a Glannau Merswy wedi penderfynu gweithredu'n ddiwydiannol yr wythnos hon.

Dywedodd y cwmni bod y newidiadau diweddar yn "hanfodol" wrth addasu eu brand, ond mae undebau wedi codi pryderon dros benderfyniadau megis cael gwared â gohebydd Cynulliad y Daily Post.

Mae Trinity Mirror hefyd yn gyfrifol am gyhoeddi papurau eraill yn y gogledd megis North Wales Weekly News, Caernarfon and Denbigh Herald, Flintshire Chronicle a'r Holyhead a Bangor Anglesey Mail.

Mwy o sibrydion am yr Elyrch

Wales Online

Yn ôl Wales Online, mae clwb pêl-droed Abertawe yn ystyried cynnig £3m am gyn-ymosodwr Lloegr Peter Crouch sydd, medd y papur, yn rhwystredig nad yw'n cael fawr o gyfle i chwarae gyda'i glwb presennol Stoke City.

Peter Crouch
Getty Images

'Dim perygl i Fargen Ddinesig Caerdydd'

BBC Cymru Fyw

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi cadarnhau na fydd y Fargen Ddinesig i greu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael ei effeithio yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd y cynllun gwerth £1.2bn ei lofnodi fis Mawrth eleni, ac yn ôl y partneriaid mae'n bosib y gall hyd at 25,000 o swyddi gael eu creu.

Dywedodd Alun Cairns heddiw ei fod wedi cyfarfod ag arweinwyr y prosiect i drafod y sefyllfa yn sgil Brexit, ond ei fod yn yn pwysleisio'i "gefnogaeth ac ymrwymiad" i'r cynllun.

'Deddf Gatland' yn dod i rym?

Wales Online

Mae disgwyl i Undeb Rygbi Cymru gadarnhau fis nesaf pa chwaraewyr fydd yn cael eu heffeithio gan 'Ddeddf Gatland' o hyn ymlaen, yn ôl WalesOnline.

Dim ond tri chwaraewr sydd yn chwarae i glybiau y tu hwnt i Gymru fydd â'r hawl i gael eu dewis yn y garfan genedlaethol.

Mae chwaraewyr fel Jamie Roberts, Taulupe Faletau a Rhys Priestland yn bendant yn cael eu heffeithio, ond mae'r dyfalu yn parhau a fydd rheiny fel George North a Luke Charteris yn gymwys o dan y rheol newydd.

george north
Huw Evans Picture Agency

Dim trydan yng Nghaergybi

Edrych ar effaith y refferendwm

BBC Cymru Fyw

Bydd grŵp o Aelod Seneddol yn cynnal ymchwiliad i effaith canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ar Gymru.

Wrth i Lywodraeth y Deyrnas Unedig drafod telerau'r broses o adael yr undeb, mae'r Pwyllgor Materion Cymreig yn dweud ei bod hi'n bwysig i Gymru "gael llais" yn y broses.

Bydd yr ASau yn galw ar dystion i roi eu safbwyntiau ar ystod eang o themâu fydd yn ymddangos yn ystod y cyfnod.

Gwylanod yn achosi problemau

BBC Wales News

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi rhagor o lanhawyr stryd ar ddyletswydd i ddelio gyda'r llanast sy'n cael ei adael gan wylanod, medd BBC Wales News.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod bod yr adar yn "chwilota am fwyd yng nghanol y ddinas, gan agor bagiau a gwneud llanast ar ein strydoedd".

Bydd y staff ychwanegol yn gweithio rhwng 17:00 a 21:00.

gwylanod
bbc