a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am heddiw, ond bydd gennym ni lif byw arbennig o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni yfory a thrwy weddill yr wythnos.

Aderyn y Bwn... o Fôn?

BBC Wales News

Mae gobaith y bydd aderyn prin yn dod nôl i Ynys Môn wedi hoe o dros 20 mlynedd.

Nid yw Aderyn y Bwn wedi paru yng Nghymru ers 1984 ac maen nhw'n brin iawn yn y DU gyfan.

Aderyn y Bwn
RSPB

Sych ar y cyfan dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r diweddaraf am y tywydd am weddill y prynhawn a dros nos.

"Bydd ‘na rhywfaint o gawodydd yn parhau yn y de-ddwyrain am weddill y pnawn, ond bydd hi'n sych ar y cyfan i weddill y wlad, gydag ychydig o heulwen ac awyr las yn y gogledd.

"Fe fydd unrhyw gawodydd yn y de yn clirio cyn iddi nosi, ac fe fydd hi’n dal yn sych dros nos ond yn teimlo’n oerach na’r nosweithiau diwethaf, a’r tymheredd yn debygol o syrthio i ffigyrau sengl mewn mannau - rhyw 9C ar ei hisaf."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o fanylion.

Williams yn ôl gyda'r Dons

Twitter

Atal gêm griced wrth i'r heddlu ddilyn lladron

BBC Cymru Fyw

Roedd rhaid atal y chwarae mewn clwb criced yng Nghaerdydd ddydd Gwener wrth i'r heddlu ddilyn pobl sy'n cael eu hamau o ddwyn car.

Fe wnaeth swyddogion redeg ar gae Clwb Criced Radur, gan atal y chwarae yn erbyn tîm MCC, wrth iddyn nhw ddilyn llanciau yr oedd yr heddlu yn credu oedd wedi dwyn car BMW llwyd.

Bu chwaraewyr a chefnogwyr yn gwylio wrth i swyddogion redeg ar draws y cae chwarae ac i'r cae nesaf.

Criced
Jo Morgan

Gofyn am sicrwydd am gynllun Wylfa Newydd

BBC Wales News

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am sicrwydd na fydd oedi ar orsaf bŵer niwclear yng Ngwlad yr Haf yn cael effaith ar gynlluniau Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Mae cynllun gorsaf Hinkley Point wedi'i ohirio am y tro gan Lywodraeth y DU.

Dyma fyddai'r orsaf bŵer niwclear newydd gyntaf yn y DU ers degawdau.

Wylfa
BBC

Cytundeb newydd i King

Twitter

Trafferthion ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Ar yr M4 mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail am saith milltir tua’r gorllewin rhwng cyffordd 23A, Gwasanaethau Magwyr a chyffordd 26, Ffordd Malpas.

Ac ar yr M4 tua’r dwyrain, mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail am bum milltir rhwng cyffordd 30, Porth Caerdydd a chyffordd 26, Ffordd Malpas – ac mae’n symud a stopio am yn ail am 3 milltir tua’r dwyrain rhwng cyffordd 42, Ffordd Fabian a chyffordd 41, Baglan.

Yng Nghaerdydd, mae ‘na dagfeydd ar yr A48, Rhodfa’r Gorllewin rhwng cyfnewidfa Gabalfa a Llandaf.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae’r traffig yn ciwio ar yr A48 tua’r gorllewin ger cylchfan Pensarn.

Ar yr A483, Ffordd Osgoi Wrecsam mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail cyn yr A5, cylchfan Halton.

Mae’r traffig yn symud yn araf ar yr A487 tua’r de rhwng Caernarfon a’r Bontnewydd.

Mae’n brysur iawn ar yr A55 tua’r gorllewin dros Bont Britannia a hefyd ar yr A5 tua’r gorllewin dros Bont Borth – a rhwng y ddwy bont, mae ‘na draffig trwm ar yr A487 tua’r gogledd rhwng Treborth a chylchfan yr Antelope.

Mam yn cyfaddef esgeuluso tri o blant

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi clywed bod tri o blant wedi byw mewn amodau mor wael bod heddwas wedi gorfod gadael y tŷ i gael awyr iach.

Clywodd y llys bod y tŷ yn Sir Ddinbych yn drewi o wastraff dynol a bwyd wedi pydru, a bod cyfarpar cyffuriau o gwmpas y lle.

Mae mam y plant, nad oes modd ei henwi, wedi cyfaddef tri chyhuddiad o esgeulustod yn Llys Ynadon Llandudno. Bydd hi'n cael ei dedfrydu yn ddiweddarach, a bydd tad y plant yn wynebu'r un cyhuddiadau.  

Asgellwr ifanc yn gadael yr Elyrch

BBC Sport Wales

Mae asgellwr ifanc Abertawe, Kenji Gorre wedi ymuno â Northampton ar fenthyg nes mis Ionawr.

Mae'r chwaraewr 21 oed wedi gwneud un ymddangosiad i dîm cyntaf yr Elyrch, a bu'n treulio'r tymor diwethaf ar fenthyg yn yr Iseldiroedd.

Kenji Gorre
Getty Images

Gwrthod cymeradwyo dirprwy Gomisiynydd Heddlu

BBC Wales News

Mae penodiad dirprwy i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd newydd Gogledd Cymru wedi cael ei rwystro ymysg honiadau o "ddiffyg tryloywder".

Mae Arfon Jones eisiau rhoi'r swydd i gynghorydd Plaid Cymru, Ann Griffith heb ei hysbysebu, sy'n cael ei ganiatáu.

Ond mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy'n craffu ar waith y comisiynydd, wedi gwrthod cymeradwyo'r apwyntiad.

Arfon Jones ac Ann Grifiths
BBC

Galw am sicrhau arian i ieithoedd brodorol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bydd ymgyrchwyr iaith o Gernyw ac Iwerddon yn ymuno â chynrychiolwyr o'r Alban a Chymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol i alw am sicrhau arian a chefnogaeth i ieithoedd borodol gan Lywodraeth Prydain yn sgil y bleidlas i adael yr UE.

Fe fydd y cynrychiolwyr hefyd yn gwneud datganiad sy'n "collfarnu’r penderfyniad diweddar Llywodraeth Prydain i ddiddymu ei nawdd i’r Gernyweg" yn ôl datganiad gan Gymdeithas yr Iaith.

Prosiect Theatr 'ar y silff' wedi Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae un o brosiectau Theatr Genedlaethol Cymru wedi cael ei roi "ar y silff am y tro" yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd cyfarwyddwr artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, wrth BBC Cymru bod canlyniad y refferendwm wedi creu "ansicrwydd" ac yn gosod "her yn ariannol".

Daeth ei sylwadau wedi iddo gael ei ailbenodi i'r swydd am bum mlynedd arall, rhywbeth mae'n "falch iawn" ohono.

Arwel Gruffydd
BBC

'Ymgyrch Aros i'w feio am adael'

BBC Wales News

Fe wnaeth Cymru bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd oherwydd methiannau Llywodraeth Cymru ac ymgyrch Cymru'n Gryfach yn Ewrop, yn ôl cyn gynghorwr Llafur.

Mewn traethawd, dywedodd David Taylor bod ymgyrch Cymru'n Gryfach yn Ewrop wedi bod yn "annioddefol o hunanfoddhaol".

Mae cyn gadeirydd y grŵp, Geraint Talfan Davies wedi gwrthod ymateb i'r sylwadau.

David Taylor
BBC

Aros i bawb gyrraedd....

Twitter

Eiliad o hoe ym maes glampio yr Eisteddfod yn y Fenni cyn i'r rhialtwch ddechrau.

View more on twitter

Y Cynulliad yn sefydlu pwyllgor 'Brexit'

Llywodraeth Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi sefydlu pwyllgor 'i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd' meddai'r sefydliad. 

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cynnwys Aelodau Cynulliad sy'n cynrychioli ystod o'r pleidiau gwleidyddol yn y Senedd a chaiff ei gadeirio gan David Rees AC.

Bydd y Pwyllgor yn galw am dystiolaeth gyffredinol ym mis Medi.

'Does na neb fel ...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod wedi trydar llun o Joe Ledley ar y Maes yn y Fenni ...

View more on twitter

Swper Olaf Bedwyr

The Guardian

Hen westy'r 70 Degrees ym Mae Colwyn yw dewis yr artist a'r digrifwr Bedwyr Williams fel lleoliad ei Swper Olaf ar wefan y Guardian wrth iddo hel atgofion am y 1970au, gyda'i dafod yn ei foch.

I brif gwrs byddai'n dewis "Cig oen Cymreig wedi ei goginio'n araf gan hen gwpl Cymreig mewn popty hynafol". 

Bedwyr Williams
BBC

Canllaw Cymru Fyw i faes yr Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Seremoni i agor Gwarchodfa Natur Rhuddlan

BBC Wales News

Mae hen safle oedd yn cael ei ddefnyddio i adael sbwriel yn anghyfreithlon, gafodd ei drawsnewid yn ardal ar gyfer bywyd gwyllt, wedi cael ei wneud yn warchodfa natur.

Mae seremoni agoriadol arbennig yn cael ei gynnal yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan yn Sir Ddinbych heddiw.

Fe ddechreuodd y broses i drawsnewid yr ardal yn 2009 gyda help gan bobl leol a Chyngor Sir Ddinbych.

Rhuddlan
Eirian Evans/Geograph

Garry Owen ar ei ffordd i'r Steddfod

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Steddfod a sticeri

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Oeddech chi'n arfer treulio wythnos gyntaf mis Awst yn cystadlu gyda'ch ffrindiau am y gorau i gasglu'r celc mwyaf o fathodynnau, sticeri, beiros a hetiau papur o faes yr Eisteddfod Genedlaethol? 

Os felly, llongyfarchiadau, roeddech chi'n eisteddfodwr ifanc, profiadol!

Efallai eich bod chi'n berchen ar lyfr llofnodion hefyd a marciau bonws os buoch chi'n mynd rownd y Maes yn gwerthu'r Daily Post, Western Mail neu Golwg i ennill ychydig o bres gwario.

Mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi bod yn tyrchu yn yr atig am rai o'r eitemau y gallai plentyn ei gasglu yn ei fag-plastig-am-ddim o bebyll gwahanol sefydliadau yn y Steddfod ers talwm. Ydyn nhw'n procio'r cof?

Bathodynnau
BBC

Carcharu dyn am dwyll cymhorthdal

South Wales Evening Post

Mae dyn 65 oed o'r Barri wedi cael ei garcharu am dderbyn £72,000 o gymhorthdal anabledd yn anghyfreithlon.

Cafodd John Lewis ei ddal ar ôl cael ei weld yn ymddangos yn y cefndir ar raglenni teledu fel Sherlock, Torchwood a Casualty yn "sgipio".

Fe gafodd ei garcharu am 20 wythnos ar ôl cyfaddef yn Llys y Goron Caerdydd i dderbyn cymhorthdal anabledd yn anghyfreithlon rhwng mis Tachwedd 2006 a mis Mai 2015.

Diwrnod olaf Llys Ynadon Pontypridd

BBC Wales News

Llys Ynadon Pontypridd fydd y diweddaraf yng Nghymru i gau yn hwyrach heddiw fel rhan o ddiwygiadau i'r system gyfiawnder ar draws y DU.

Fe gyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder ym mis Chwefror y bydd 10 o lysoedd yn cau yng Nghymru, gan gynnwys Pontypridd.

Mae'r penderfyniad yn gadael Rhondda Cynon Taf heb lys ynadon, ar ôl i Lwynypia ac Aberdâr gau yn 2010.

Pontypridd
BBC

Carcharu rheolwr puteindai oedd 'ar ffo'

BBC Cymru Fyw

Mae dynes oedd yn rheoli nifer o buteindai cyn gadael y wlad am saith mlynedd wedi ei charcharu ar ôl dychwelyd i Brydain.

Yn 2009 cafodd Diana Jones, oedd yn rheoli puteindai yng Nghaerdydd a Swindon yn ne Lloegr, orchymyn i dalu £2.6m o'i henillion yn ôl yn ogystal â dedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Ond yn hytrach na thalu, fe wnaeth Jones deithio i'r rhan o ynys Cyprus sydd dan reolaeth Twrci, oedd yn golygu na fyddai'n cael ei hestraddodi.

Jones
Heddlu De Cymru

Newyddion drwg i glaf canser

Daily Post

Mae tad o bump o Wynedd sy'n brwydro yn erbyn canser wedi derbyn newyddion drwg am ei gyflwr.

Bu'n rhaid i Irfon Williams, 46 oed o Fangor, symud i Loegr i gael triniaeth am nad oedd y cyffur oedd ei angen arno ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Roedd wedi cael gwybod ychydig fisoedd yn ôl bod tiwmorau wedi diflannu, ond ar Facebook neithiwr, rhannodd y newyddion bod tri thiwmor wedi dychwelyd yn ei iau a bod rhai wedi cyrraedd ei ysgyfaint.

Irfon Williams
BBC

Arestio dyn 86 oed mewn cysylltiad â llofruddiaeth

Heddlu De Cymru

Mae dyn 86 oed gafodd ei daro gan drên yng ngorsaf drenau Caerdydd Canolog wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â llofruddiaeth dynes 85 oed.

Cafodd gorff y ddynes ei ddarganfod mewn dy ar Heol Fairfax yn ardal Mynydd Bychan yng Nghaerdydd ddoe.

Fe gafodd y dyn ei anafu gan y trên am tua 12:30 ym mhrif orsaf y brifddinas.

Dywedodd Heddlu'r De eu bod wedi arestio'r dyn ond ei fod yn parhau yn yr ysbyty yn derbyn triniaeth.

Gomis yn gadael yr Elyrch

Twitter

Brafiach ond ambell gawod yn bosib

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r tywydd am y p'nawn:

"Bydd hi’n dechrau clirio y p'nawn 'ma, yn enwedig yn y gogledd gan droi’n sychach ac yn brafiach ond bydd hi’n para’n gymylog yn y de gydag ambell gawod drom yn bosib ddiwedd y prynhawn. 

"Erbyn heno, bydd hi’n braf yn y gogledd a’r canolbarth. Y tymheredd uchaf yn 21°C."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth leol.

Gwrandawiad cyhoeddus i achos Amina Al-Jeffery

BBC Wales News

Mae tad sydd wedi'i gyhuddo o gadw ei ferch yn garcharor yn Saudi Arabia wedi methu yn ei ymgais i geisio cyfyngu ar adroddiadau'r wasg o'r achos.

Mae Ms Al-Jeffery eisiau dychwelyd i'r DU ac yn dweud bod Mohammed Al-Jeffery yn ei chadw yn Saudi Arabia yn erbyn ei hewyllys.

Clywodd yr Uchel Lys bod ei thad wedi gwneud cais i gyflwyno "cyfyngiadau gohebu" i'r achos, ond dywedodd y barnwr y byddai'r gwrandawiad yn cael ei gynnal yn gyhoeddus.

Mae Mr Al-Jeffery yn gwadu'r honiadau.

Amina
PA

Gweld dwbl

Wales Online

Mae disgwyl i 1,000 Harry Potter lanio ym Merthyr heddiw i geisio torri record byd meddai Wales Online.

Bydd Castell Cyfarthfa yn cael ei drawsnewid yn ysgol ddewiniaeth Hogwarts am ddiwrnod wrth iddyn nhw geisio casglu'r nifer fwyaf erioed o bobl wedi gwisgo fel Harry Potter at ei gilydd yn yr un lle. 

Daniel Radcliffe fel Harry Potter
BBC

Gohirio penderfyniad cynllun trydan dŵr

BBC Cymru Fyw

Mae penderfyniad ar gynllun trydan dŵr gwerth £12m yn Nyffryn Conwy wedi cael ei ohirio.

Gobaith RWE Innogy yw pwmpio dŵr o Afon Conwy i'r prosiect trydan ym Metws-y-coed.

Roedd disgwyl i Gyfoeth Naturiol Cymru gyhoeddi faint o ddŵr gallai'r datblygwr ei dynnu, ond maen nhw eisiau mwy o amser i ystyried y cynlluniau.

Hydro
RWE Innogy UK

Car yn troi drosodd ar ei do yng Nglyn Ebwy

Heddlu De Cymru

Mae dynes wedi cael ei chymryd i'r ysbyty wedi i'w char adael y ffordd a throi drosodd ar ei do ger Glyn Ebwy.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ar y B4560, Ffordd y Mynydd yng Ngarnlydan am 06:20 y bore 'ma.

Bu'n rhaid i'r gwasanaethau brys dorri'r ddynes allan o'r car a does dim gwybodaeth eto am ei chyflwr.

Gwreiddiau Cymreig Hilary Clinton

BBC Wales News

Mae ymgeisydd y Democratiaid yn y ras am arlywyddiaeth yr UDA, Hilary Clinton wedi siarad sawl tro am ei gwreiddiau Cymreig - ond faint o gysylltiad sydd ganddi a Chymru?

Y gohebydd Carl Roberts fu'n ymchwilio ar ran BBC Cymru.

Clinton
BBC

Gill yn wynebu honiad o ddiswyddo annheg

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-reolwr etholaeth arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill wedi honni iddo gael ei ddiswyddo yn annheg, a hynny ar sail anabledd.

Mae'r gwyn gan John Atkinson yn erbyn Mr Gill yn cael ei thrin gan y Gwasanaeth Tribiwnlysoedd Cyflogaeth yng Nghaerdydd.

Ond mae Mr Gill yn gwadu'r honiad, gan ddweud ei fod wedi glynu yn "llwyr" at y gyfraith.

Mae disgwyl penderfyniad yn yr wythnosau nesaf, ynghylch a yw'r gwyn yn cael gwrandawiad llawn, neu ei diystyru.

John Atkinson
BBC

Y We ymlaen?

BBC Radio Cymru

Wrth i nifer cynyddol o bobl fynd arlein i chwilio am bartner, Lisa Angharad sy'n gofyn ai dyma'r we ymlaen?

Gallwch glywed y rhaglen drwy glicio yma.

... ai dyma'r We Ymlaen?

Merched ar goll: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gwent

Ocsiwn o eiddo llysgennad ac awdur

BBC Cymru Fyw

Mae eitemau oedd yn eiddo i Thomas Ifor Rees, Llysgennad Cyntaf Prydain ym Molifia ac awdur llyfrau teithio Cymraeg a Saesneg, ar werth mewn ocsiwn yng Nghaerdydd heddiw. 

Mae'r eitemau o'i gartref ym Mronceiro, Ceredigion, yn cynnwys cistiau a chesys a ddefnyddiodd ar ei deithiau yn Ne America, gwartholion gaucho, crochenwaith ac eitemau crefyddol. 

Dr Thomas Ifor Rees/Cistiau teithio ar werth
Teulu Dr Rees/Ben Rogers Jones

Canmol dewrder merch chwech oed

BBC Wales News

Mae merch chwech oed wedi ei chanmol am achub bywyd ei mam a'i dau frawd mewn tân yn Alltwen, Pontardawe ddydd Mercher.

Aeth Kelsey Davies ati i gario ei brawd bach 11 mis oed allan o'r tŷ cyn dychwelyd i gynnig cymorth i'w mam a'i brawd arall.

Ond bu farw brawd arall iddi, Jac, oedd yn bedair oed, yn y tân.

Tan
BBC

Rheol Gymraeg: 'Colli Cyfle'

Twitter

Mae Esyllt Mair yn anghytuno ar Twitter gyda sylwadau Archdderwydd newydd Gorsedd y Beirdd ynglŷn â gwarchod Rheol Gymraeg yr Eisteddfod wrth i rai alw am dderbyn aelodau carfan pêl-droed Cymru i'r Orsedd:

View more on twitter