a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Arestio 10 mewn ymchwiliad i dwyll pêl-droed
  2. Angen gweinidog Brexit arbennig i Gymru, medd cyn-ymgynghorydd
  3. Cau capel amlosgfa Bangor dros dro
  4. Mwy o ffermwyr dan bwysau ariannol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn ol am 08:00 ddydd Iau.

Glaw wedi cadw draw tan y p'nawn

Sioe Môn

Er gwaethaf ychydig o law ddiwedd p'nawn Mercher, fe gafwyd deuddydd gweddol braf yn Sioe Môn.

  Heno, bydd peth glaw i ddechrau yn y gogledd ond bydd gweddill y noson yn sych a chymylog. Bydd hi’n noson eithaf mwyn, y tymheredd isaf yn 11°C.  

Ymbarel yn Sioe Môn
BBC

Heddlu Gwent yn chwilio am leidr

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth, yn dilyn lladrad yng Nghasnewydd nos Lun.

Fe aeth y troseddwr i mewn i dŷ yn Dewsland Park Road toc wedi 19:00, gan ddwyn eitemau o emwaith.

Mae’r lleidr wedi cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn, tua 40 oed, yn gsigwo crys-T llwyd a phâr o jîns glas.

Hen beiriannau

Sioe Môn

Y digwyddiad olaf yn y prif gylch yn Sioe Môn oedd yr arddangosfa o hen geir a pheiriannau fferm.

Ewch i weld ein horiel o weddill lluniau'r dydd yn yr adran Gylchgrawn.

Hen gerbydau yn Sioe Môn
BBC

Campau campus

Sioe Môn

Mae styntiau mentrus Moto Stunts International wedi bod yn atyniad poblogaidd iawn yn y prif gylch b'nawn ddoe a heddiw ar faes Sioe Môn.

Moto Stunts International
bbc

Dim medal i Thomas

Y Gemau Olympaidd

Ni lwyddodd y seiclwr Geraint Thomas i ennill medal yng nghystadleuaeth seiclo yn erbyn y cloc yn Rio heddiw.

Siopwyr prysur

Sioe Môn

Mae'r neuadd arddangos ym Mhafiliwn y sioe wedi bod dan ei sang gyda siopwyr dros y ddeuddydd diwethaf.

Dywed swyddogion y sioe y bydd y pafiliwn yn rhan o'r datblygiadau gwerth £160,000 gafodd eu cyhoeddi ddoe i wella'r safle fel canolfan ddigwyddiadau.

Pafiliwn arddangos Mona
bbc

Pokémon Go yn denu mwy o ymwelwyr i Bortmeirion

Golwg 360

Mae pentref Portmeirion wedi cadarnhau bod mwy o ymwelwyr wedi bod yno eleni o ganlyniad i’r gêm gyfrifiadurol, Pokémon Go.

Mae’n debyg bod gan y pentref ymwelwyr ‘Pokémon’ arbennig yn cuddio rhywle a bod hynny wedi denu mwy o bobol yno dros yr ha’ eleni.

Nod y gêm yw chwilio am gymeriadau Pokémon trwy ddefnyddio camera ffôn clyfar a chipio’r cymeriadau drwy eu hychwanegu i’ch casgliad. Mae’r gêm yn boblogaidd iawn, gyda phobol o bob oedran yn cymryd rhan ledled y byd.

Moniars yn morio

Sioe Môn

Dydi hi ddim yn Sioe Môn heb y Moniars  ...

Arfon Wyn a'r Moniars
BBC

Cwmni bysiau yn cau

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni bysiau Lewis o Lanrhystud wedi cyhoeddi ar eu gwefan y byddant yn cau eu drysau am y tro olaf ar ddydd Gwener 12 Awst, a hynny o achos rhesymau busnes sydd tu hwnt i'w rheolaeth.

 Mae'r cwmni wedi diolch i'w cwsmeriaid am eu cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. 

Tân mewn gwesty yng Nghasnewydd

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cadarnhau eu bod wedi bod yn delio gyda thân mewn gwesty yng Nghasnewydd.

Mae ymladdwyr tân o Malpas, Maendy, Dyffryn, Cil-y-coed a Chwmbrân yn ymateb er mwyn ceisio diffodd y fflamau yn y New Inn Hotel ar Ffordd Cas-gwent yn y ddinas.

Dyweddiad hapus

Twitter

Mae'r cyflwynydd a'r cynhyrchydd Aled Haydn Jones wedi cytuno i briodi ei bartner, Emile. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau.

View more on twitter

Limousins Môn

Sioe Môn

Dyfarnodd y beirniad, Dai Jones, mai gwartheg Limousin Peredur a Llŷr Hughes, Fferam Gyd, Ynys Môn, oedd pencampwyr grŵp yr holl fridiau yn Sioe Môn. Enillon nhw hefyd bencampwr gwrywaidd ifanc yr holl fridiau.

Gwartheg Limousin
bbc

Pynciau craidd: y bwlch rhwng bechgyn a merched yn tyfu

Golwg 360

Dywed golwg360 fod y bwlch cyrhaeddiad rhwng bechgyn a merched mewn pynciau craidd yn “frawychus” ac yn “annerbyniol”, yn ôl adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi.

Yn ôl yr adroddiad, mae merched rhwng saith a 14 oed wedi perfformio’n well na bechgyn ym mhob pwnc a maes dysgu yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3.

Eleni yw’r tro cyntaf ers i’r adroddiad gael ei gyflwyno yn 2012 i’r bwlch cyrhaeddiad rhwng bechgyn a merched ehangu yn y Dangosyddion Cyfnod Sylfaen.

Garry'n hapus ei fyd ar yr ynys

Twitter

Thomas wedi cychwyn

Y Gemau Olympaidd

Mae Geraint Thomas newydd gychwyn ar ei ymgais i ennill medal Olympaidd arall. Mae'r Cymro newydd ddechrau ar 54km yn erbyn y cloc. Pob lwc!

thomas
BBC

Profiad 'reit sbwci'

BBC Cymru Fyw

Dydy o ddim yn achlysur y mae nifer fawr ohonom ni wedi meddwl amdano... eto. Ond y cwestiwn sy'n cael ei ofyn mewn cyfres newydd o Er Cof a Chadw ar Radio Cymru ydy pa gerddoriaeth fyddech chi yn ei dymuno yn eich hangladd?

Y gwestai cyntaf i ddewis ei chwe chân ydy'r cyflwynydd Mari Lovgreen. Mae hi wedi bod yn trafod y broses o ddethol y caneuon gyda Cymru Fyw.

mari
BBC

Medal i Bale

Er nad oedd yn chwarae neithiwr, mae Gareth Bale wedi derbyn medal enillwyr SuperCup UEFA wedi i Real Madrid guro Sevilla yn y gêm yn Norwy. Mae'n ymddangos i fod yn reit falch am gael medal am wneud dim byd, ond mae'n haeddu rhywbeth ar ddiwedd haf arwrol tydi!

View more on twitter

Dyna well-iant

Sioe Môn

Wedi llwyddiant yn Sioe Llanelwedd eleni mae Mona o Lansannan yn gwneud yn siwr fod ei dafad bedigri Gymreig yn edrych ei gorau ar gyfer y p'nawn 'ma gyda gwellau draddodiadol.

Mona yn torri gwlân dafad gyda gwellau
BBC

'Rhaid i’r BBC wneud mwy i herio ystadegau' – Prifysgol Caerdydd

Golwg 360

Yn ôl Golwg360, mae'n rhaid i’r BBC wneud mwy i herio ystadegau wrth gyflwyno adroddiadau, yn ôl ymchwil sydd wedi’i gwblhau gan Brifysgol Caerdydd.

Cafodd y brifysgol ei chomisiynu gan Ymddiriedolaeth y BBC i ymchwilio i’r modd y mae ffeithiau a ffigurau’n cael eu cyflwyno mewn straeon newyddion.

Cau amlosgfa Bangor

Cyngor Gwynedd

Cyhoeddodd Cyngor Gwynedd mewn datganiad:

"Bydd capel Amlosgfa Bangor a’r prif faes parcio (uchaf) yn cau dros dro rhwng 5 a 24 Medi er mwyn galluogi gwaith angenrheidiol i gael ei gwblhau o fewn yr adeilad ac er mwyn gwaredu peth deunydd asbestos.

"Mae trefnwyr angladdau lleol yn cael eu hysbysu o’r sefyllfa dros dro na ellir ei osgoi a’r angen iddynt wneud trefniadau angladd amgen am gyfnod o dair wythnos."

amlosgfa bangor
Google

Barnu a chystadlu

Sioe Môn

Bywyd unig yw bywyd beirniad ...

Beirniad gwartheg yn Sioe Môn
BBC

Cwyno am ymddygiad ar draeth

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod trigolion ardal Aberffraw yn anhapus gydag ymddygiad rhai pobl ar draeth Ynys Llanddwyn.

Daw eu pryderon wedi i bobl gwyno am lun fu ar wefannau cymdeithasol o ddyn yn torheulo yn noethlymun. Nid yw'r traeth yn un swyddogol ar gyfer noethlymunwyr.

Cymru angen penodi gweinidog Brexit

BBC Wales News

Mae Cymru angen gweinidog pwrpasol ar gyfer y broses Brexit, medd un o gyn-ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru. 

Dywedodd Gerry Holtham nad yw'r cynlluniau i benodi grŵp ymgynghorol o arweinwyr ac arbenigwyr busnes yn "ddigonol yn ôl pob tebyg". 

Gerry Holtham
bbc

Traffig yn araf ar yr A465

Teithio BBC Cymru

Yn Aberdulais, mae’n araf ar yr A465 tua’r gogledd gan fod car ar dân yn rhwystro un lôn..     

'Prynhawn cymylog'

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi’n brynhawn cymylog gyda pheth glaw’n lledu o’r gogledd orllewin ond dylai aros yn sych yn y de ddwyrain. 

Fydd hi ddim yn teimlo’n gynnes iawn - y tymheredd uchaf yn 17C.

Mae mwy o fanylion ar wefan dywydd y BBC.

Dangos defaid

Sioe Môn

Mae Efan, Ela a Tomos o Dudweiliog yn hen lawiau ar ddangos eu defaid North Country Cheviots erbyn hyn. Roedden nhw ar faes Mona yn gynnar fore Mercher i baratoi.

Plant yn Sioe Môn
BBC

Anhrefn ar ffordd ger Ystradgynlais

South Wales Evening Post

Mae gan y South Wales Evening Post luniau o'r anhrefn achoswyd wrth i lori droi drosodd ar ffordd brysur ger Ystradgynlais yn gynnar y bore 'ma.

Merch mewn coma wedi damwain sglefrfyrddio

Daily Mirror

Mae gan y Daily Mirror hanes merch 19 oed sydd mewn coma yn dilyn damwain wrth sglefrfyrddio. Roedd Georgia Fairthorne ar wyliau gyda'i theulu yng ngorllewin Cymru pan ddigwyddodd y ddamwain.

Pencampwr o frid

Sioe Môn

Enillodd y tarw Henffordd Bodwyn 1 Kakana, wobr y pencampwr gwrywaidd a phencampwr ei frîd gan ennill yr Her Gwpan er cof am HP Astley. 

Mae'n cael ei fridio gan Cennydd Lewis o fferm Cefn Du Isaf, Gaerwen, Ynys Môn- fe enillodd tad Bodwyn bencampwr yr holl fridiau dair blynedd yn ôl.

Pencampwr Hereford Sioe Môn
BBC

Ceisio llofruddio: Cyn-athletwraig yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-athletwraig o Fachynlleth wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o geisio llofruddio. Ni wnaeth Lauren Jeska bledio yn Llys y Goron Birmingham, ac fe gafodd ei chadw yn y ddalfa tan 30 Awst. Mae'n wynebu tri chyhuddiad - un o geisio llofruddio a dau o glwyfo gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol - wedi digwyddiad mewn stadiwm athletau yn y ddinas ym mis Mawrth.

lauren jeska
BBC

Buddsoddi, nid gwastraffu, cyfnod ola’ o arian Ewrop

Golwg 360

Ymchwiliad bws i barhau tan Medi

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru ar ddeall na fydd ymchwiliad i ddamwain bws o Gymru yn nwyrain Ffrainc yn cael ei gwblhau cyn mis Medi.

Fe aeth bws o eiddo cwmni Express Motors, o Benygroes, Gwynedd ar ei ben i ffos ar draffordd ger Lons-le-Saunier, ger y ffin â'r Swistir ar 23 Gorffennaf.

damwan Ffrainc
BBC

Caffi annibynnol Aberystwyth yn cau

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod caffi poblogaidd yn Aberystwyth wedi cyhoeddi y bydd yn cau ei ddrysau am y tro olaf ym mis Hydref ar ôl 13 o flynyddoedd.

Dywedodd perchnogion caffi MGs nad oedd hi'n bosib parhau â'r busnes yn y farchnad sydd ohoni.

Dyfodol byd amaeth

Sioe Môn

Dyfodol amaethiaeth fydd y pwnc i Garry Owen a chriw Taro'r Post sy'n darlledu o faes Primin Môn, fel mae'r sioe yn cael ei galw'n lleol, ar Radio Cymru am 13:00.

Gyda'r pwysau ariannol sydd ar ffermwyr yn cael sylw yn y newyddion heddiw a Brexit yn bwrw ansicrwydd dros y diwydiant bydd digon i'w drafod.

Garry Owen yn Primin Môn
bbc

Cymdeithas Tai Cantref wedi pleidleisio o blaid uno

BBC Cymru Fyw

Mae rhanddeiliaid Cymdeithas Tai Cantref wedi pleidleisio 27-3 o blaid uno gyda Chymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin.

Roedd angen i 75% o fwyafrif i basio'r cynnig yn y cyfarfod yng Nghastell Newydd Emlyn nos Fawrth.

Fe fydd cyfarfod arall ar yn cael ei gynnal ar 23 Awst, er mwyn cadarnhau'r bleidlais.

cantref
BBC

Ymosodiad: Apêl am wybodaeth

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad yng Nghwmbrࢲn ddydd Sul, 7 Awst. Roedd dyn 20 oed yn cerdded yn ardal Coed Eva tua 17:10 pan ddaeth dyn arall ato ac ymosod arno ac achosi anafiadau i'w stumog. 

Cafodd yr ymosodwr ei ddisgrifio fel dyn 5'8" o daldra gyda chorff main a gwallt brown. Roedd yn siarad gydag acen leol ac yn gwisgo hoodie Adidas du, trowsus tracwisg llwyd ac esgidiau du. Dylai pobl ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 449 07/08/16.

Welsh Whisperer yn ei gynefin

Sioe Môn

Mae'r Welsh Whisperer yn ei elfen yn Sioe Môn heddiw a bydd yn cyflwyno ei raglen yn fyw ar yr orsaf leol, Môn FM, o stondin yr orsaf ger y prif Bafiliwn am 12:00 cyn rhoi cân ar Radio Cymru yn nes ymlaen p'nawn 'ma.

Welsh Whisperer
bbc

Datgelu llwybr Rali Cymru GB

Chwaraeon BBC Cymru

Mae llwybr Rali Cymru GB 2016 wedi cael ei gyhoeddi. Bydd y rali'n cael ei chynnal rhwng 27-30 Hydref gan ddechrau ym Mae Colwyn a gorffen yn Llandudno.

rali
Getty Images