a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Llys yn dweud 'na' i gau ysgol Gymraeg
  2. Darganfod corff ar draeth Y Bermo
  3. Galw am fwy o bwerau i'r Ombwdsmon
  4. Dylai Cymru gael benthyca mwy, medd Plaid Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun.

Oh na! Glaw eto!

Tywydd, BBC Cymru

Mae newyddion siomedig yn dod o gyfeiriad y swyddfa dywydd, "Fydd 'na dipyn o heulwen mewn ardaloedd dwyreiniol ddiwedd y pnawn," meddai Robin Owain Jones, "ond yn fwy cymylog tua'r gorllewin cyn i law gyrraedd o’r gogledd-orllewin dros nos gan ledu tua’r de-ddwyrain erbyn yr oriau man. Bydd hi'n noson fwyn, y tymheredd yn 14C ar ei isaf."

Am eich tywydd lleol dros y penwythnos, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Carcharu dau am ymosodiad yn y Rhyl

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi bod yn son giang a ymosododd ar deithwyr tacsi gyda chyllell, sydd wedi ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug. 

Fe gyfaddefodd y ddau i ymosod ar y teithiwr ym mis Awst y llynedd. 

Fe gafodd Aldo Tamburrini, 23 oed, ei garcharu am ddwy flynedd a hanner a Christopher Roper, 27 oed, ei garcharu am 28 mis.  

Ar y ffyrdd...

Teithio BBC Cymru

Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae ‘na dagfeydd am 7 milltir rhwng cyffordd 23A, Gwasanaethau Magwyr a chyffordd 26, Ffordd Malpas

Ar yr M4 tua’r dwyrain, mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail am 7 milltir rhwng cyffordd 30, Porth Caerdydd a chyffordd 26, Ffordd Malpas – ac am 6 milltir rhwng cyffodd 44, Llansamlet a chyffordd 41, Baglan.

Caernarfon: Caffi'n ymateb

Golwg 360

Bythefnos ers i golwg360ofyn am ymateb gan Costa i’r cwynion am ddiffyg arwyddion Cymraeg mewn siop newydd yng Nghaernarfon, mae’r cwmni coffi wedi cysylltu gydag ymateb.

Dywedodd llefarydd: “Nid ydym ar hyn o bryd yn darparu bwydlenni dwyieithog yn ein siopau, ond ein bod yn darparu amseroedd agor yn Gymraeg ac arwyddion ‘Dim Ysmygu’ yn Gymraeg.

“Yn ogystal â hyn, mae ein staff yn gwisgo bathodynnau oren, sy’n dynodi eu bod yn siarad Cymraeg a Saesneg ac fe allent gyfieithu bwydlen os oes angen.“

Emyr Huws i Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae CPD Caerdydd wedi arwyddo'r chwaraewr canol cae, Emyr Huws o glwb Wigan Athletic.

Fe fydd cytundeb HUws yn ei gadw gyda'r Adar Gleision am y tair blynedd nesa'.

Ar y ffyrdd...

Teithio BBC Cymru

Yn Sir Gaerfyrddin, mae’r A484 ynghau i’r ddau gyfeiriad rhwng cylchfan Pibwrlwyd a Chwmffrwd yn dilyn damwain – hyn yn effeithio’r rhai sy’n teithio rhwng Caerfyrddin a Chydweli.  

Ar yr A55 mae’r traffig yn symud yn araf iawn tua’r gorllewin dros Bont Britannia 

Yn Sir Conwy, mae’r A548 wedi ei rhwystro’n rhannol yn dilyn damwain ger y troiad am Bandy Tudur – mae’r heddlu yn cyfeirio’r traffig.

Lidl yn ystyried herio’r hawl i ffurfio undeb

Golwg 360

Mae golwg360 wedi adrodd fod cwmni Lidl wedi dweud ei fod yn ystyried apelio yn erbyn dyfarniad barnwrol ddoe a oedd yn rhoi’r hawl i weithwyr yr archfarchnad ymuno gydag undeb.

Roedd undeb y GMB wedi bod yn llwyddiannus wrth herio penderfyniad yr archfarchnad i rwystro gweithwyr eu warws ym Mhen-y-bont ar Ogwr rhag cael eu cynrychioli.

Elusen anifeiliaid yn apelio yn erbyn penderfyniad llys

BBC Wales News

Mae elusen anifeiliaid wedi apelio yn erbyn penderfyniad y llys na all mwnci fod yn berchen ar hawlfraint i hunlun o honno'i hun. 

Fe gafodd y llun o'r mwnci ei dynnu yn y jyngl yn Indonesia yn 2011, pan gododd y mwnci gamera dyn o Sir Fynwy i fyny a'i ddefnyddio.

mwnci
BBC

Newydd dorri: Llafur yn llwyddo i wyrdroi penderfyniad yr Uchel Lys

BBC Cymru Fyw

Mae'r blaid Lafur wedi ennill eu cais i wyrdroi penderfyniad yr Uchel Lys i ganiatáu aelodau newydd y blaid i bleidleisio yn yr etholiad am yr arweinyddiaeth.

Tagfeydd yn Abertawe

South Wales Evening Post

Fe ddywed y South Wales Evening Post bod car wedi taro'r lain ganol ar Ffordd Fabian yn Abertawe gan achosi oedi hir i draffig.

Rhedeg efo seren Olympaidd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dim pob dydd mae rhywun yn ymarfer gyda rhedwr sy'n dal record y byd a'r fedal aur Olympaidd dros 800 metr. Ond dyna'n union wnaeth un dyn ifanc o Borthmadog tra ar ymweliad ag Affrica yn ddiweddar.

Tair blynedd ers ymuno â'i glwb rhedeg lleol, penderfynodd Owen Roberts, 19, deithio i Kenya yn gynharach yn yr haf er mwyn datblygu ei hyfforddiant gyda David Rudisha!

osian
bbc

Cymru, gwlad y jazz?

BBC Cymru Fyw

Ar benwythnos Gŵyl Jazz Aberhonddu, mae Cymru Fyw'n bwrw golwg ar hanes jazz yng Nghymru gyda'r cerddor Rhys Taylor.

Y sacsoffonydd Rhys Taylor
BBC
Y clarinetydd Rhys Taylor

Carchar am ddigwyddiad meddw

Daily Post

Mae Daily Post wedi cyfeirio at ddyn sydd wedi ei garcharu am fygwth lladd dieithryn llwyr tu allan i arcêd yn y Rhyl. 

Roedd Duane Melvin Peters yn byw ar Ffordd Dewi Sant yn y dref ar y pryd, ond clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug ei fod mor feddw nad oedd yn cofio'r digwyddiad.  

Bermo: Darganfod corff

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod corff wedi ei ddarganfod ar draeth ger Y Bermo ddydd Gwener.

Daw hyn wedi i ddau fachgen yn eu harddegau fynd ar goll ar ôl mynd i drafferthion ar draeth Y Bermo ddydd Sadwrn. Daeth y gwaith o chwilio am y ddau i ben yn gynharach yr wythnos hon.

bermo
BBC

Plaid v Plaid yng Ngwynedd

Golwg 360

Mae Golwg360 wedi datgelu bod dau o gynghorwyr Plaid Cymru yn cyhuddo Cyngor Gwynedd o anwybyddu cynnig gafodd ei basio gan fwyafrif o gynghorwyr, a hynny mewn cyfarfod llawn yn gynharach eleni.

Daeth y cynnig dan sylw ar derfyn cyfarfod ar Fawrth 18, wedi i nifer o gynghorwyr o bob plaid ladd ar y Cynllun Datblygu Lleol sy’n sôn am roi caniatâd cynllunio i godi 4,292 o dai newydd yn y sir.

Trafferthion ar yr A55

Twitter

Yn fyw o Gaeredin....

Twitter

Chester yn Aston Villa

Twitter

Dywed BBC Wales Sport ei bod yn ymddangos i James Chester gwblhau ei drosglwyddiad i Aston Villa.

View more on twitter
chester
Rex Features

Lladradau mewn canolfan siopa

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Fe ddywed y Rhyl Journal bod canolfan siopa'r Rhosyn Gwyn yn Y Rhyl wedi bod ar gau am gyfnod y bore 'ma wedi i ladron dorri mewn i nifer o'r siopau yno dros nos neithiwr.

siopa rhyl
Google

Canfod corff

Twitter

Fe ddywed Heddlu'r Gogledd bod corff dyn wedi ei ganfod ar draeth yn y gogledd y bore 'ma.

View more on twitter

Poeni am gerbydau tu allan i ganolfan anifeiliaid

Daily Post

Yn y Daily Post, mae perchennog canolfan achub anifeiliaid yn Sir y Fflint yn galw ar gerbydau i arafu, wedi i gi gael ei ddychryn gan dractor a lladd dau anifail anwes. 

Mae Sheila Stewart, o ganolfan Capricorn Animal Rescue, yn pryderu y gallai gwirfoddolwr neu anifail gael anafiadau difrifol os na fydd ceir a cherbydau fferm yn cymryd mwy o ofal tu allan i'r ganolfan ger Yr Wyddgrug.  

Tywydd prynhawn 'ma

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n aros yn sych oni bai am ambell gawod ar dir uchel yn enwedig yn y Gorllewin. Y tymheredd uchaf yn 21°C.

Cyngor yn gorfod ymddiheuro

Cambrian News

Fe ddywed y Cambrian News bod Cyngor Ceredigion wedi gorfod ymddiheuro a thalu £600 yn dilyn cwyn gan riant am addysg ei phlentyn.

Roedd Ombwdsmon Cymru wedi cadarnhau'r gŵyn yn erbyn yr awdurdod.

Tocyn loteri heb ei hawlio

BBC Cymru Fyw

Mae chwaraewyr y Loteri yn ardal Rhondda Cynon, Taf yn cael eu hannog i wirio eu tocynnau diweddar. 

Mae'n debyg fod un tocyn lwcus ar gyfer nos Fercher 20 Gorffennaf, yn dal heb ei hawlio, ac mae'r wobr werth £1m ar gyfer y noson honno!

Llys yn dweud 'na' i gau ysgol Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchwyr wedi hawlio buddugoliaeth wedi i'r Uchel Lys herio penderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i gau Ysgol Pentrecelyn.

Roedd y cyngor wedi bwriadu cau'r ysgol Gymraeg fechan yn Rhuthun a'i huno gydag ysgol ddwyieithog Llanfair Dyffryn Clwyd.

Ond dywedodd yr Uchel Lys bod penderfyniad y cyngor yn "anobeithiol o ddryslyd".

ysgol Pentrecelyn
BBC

Siom Chloe Tutton

BBC Wales News

Ar wefan BBC Wales News mae'r Gymraes Chloe Tutton wedi son am ei siom o orffen yn bedwerydd yn ras nofio'r 200m dull broga yn y Gemau Olympaidd.

Roedd hi'n arbennig o siomedig gan bod nofwraig o Rwsia sydd wedi cael ei gwahardd am ddefnyddio cyffuriau ymysg y medalau.

tutton
Getty Images

Tymor newydd!

Twitter

Mae'r tymor newydd yn dechrau heno i glybiau Uwchgynghrair Cymru.

View more on twitter

Bae Colwyn: Ail ran cynllun y promenâd yn dechrau

BBC Cymru Fyw

Bydd ail ran y gwaith ar gynllun gweddnewid promenâd Bae Colwyn yn dechrau heddiw.

Mae'r cynllun £4.2m yn cynnwys lledu a chodi rhan o'r promenâd presennol, gwella parcio yn yr ardal ynghyd â gwaith tirlunio a gwella adnoddau'r prom.

prom
Cyngor Conwy

Maes B nol yn y bocs!

Facebook

Mae un o gynllunwyr Maes yr Eisteddfod a Maes B, Gwyn Eiddor Parri wedi cyhoeddi'r llun hwn ar y Facebook.

Mae'n dweud fod "Maes B nol yn y bocs nes Sir Fôn".

maes b
facebook

Heddlu'n apelio wedi damwain

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion i ddamwain ddifrifol ar yr A5025 ym Mhentraeth, Ynys Môn, yn oriau man y bore 'ma lle cafodd dyn yn ei 20au anafiadau difrifol.

Cafodd yr heddlu eu galw ychydig wedi 02:15 wedi i gar Ford Mondeo du fod mewn gwrthdrawiad. Mae ymchwiliad wedi dechrau ac fe ddylai pobl all fod o gymorth ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod U120121.      

Ar Taro'r Post heddiw.....

Twitter

Brwydr teulu i symud tŷ cyngor

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi cyfeirio at deulu o bump sy'n ceisio symud allan o'u tŷ cyngor dwy ystafell wely, ac yn dweud eu bod yn teimlo wedi eu "hanwybyddu" gan yr awdurdodau, a bod "diffyg cronig" o dai cymdeithasol ar Ynys Môn.  

Y clefyddydau a iechyd meddwl

Twitter

View more on twitter

Bydd cyfres o ddigwyddiadau sy'n edrych ar y cysylltiad rhwng y celfyddydau a iechyd meddwl, ac yn addysgu pobl am iechyd meddwl, yn teithio Cymru yn Hydref a Thachwedd.

Newydd dorri: Ysgol Gymraeg ddim i gau

BBC Cymru Fyw

Mae barnwr uchel lys wedi gwyrdroi penderfyniad gan Gyngnor Sir Ddinbych i gau Ysgol Gymraeg Pentrecelyn yn Rhuthun. Dywedodd y barnwr bod penderfyniad yr awdurdod yn "ddryslyd".

Her y dydd yn Rio!

Y Gemau Olympaidd

Snorcelio cors ym Mhowys yng Ngemau Amgen y Byd

BBC Cymru Fyw

Bydd Gemau Amgen y Byd a phencampwriaethau snorcelio cors yn cael eu cynnal ym Mhowys o heddiw ymlaen.

Mae'r campau'n cynnwys cario eich gwraig, llusgo eich gŵr, ymladd mewn grefi, rhedeg wysg y cefn, swyno pryfed genwair a rasio mewn ffosydd.

Bydd y gemau yn Llanwrtyd yn cael eu cynnal pob penwythnos nes 29 Awst.

snorcelio cors
Gemau Amgen y Byd

Tynged Caerdydd?

Pobl Caerdydd

Henry Payne sydd yn ceisio rhagweld beth fydd hanes tîm pêl-droed Caerdydd eleni ar wefan Pobl Caerdydd. 

 Ar ôl siom llynedd, a fydd yr Adar Gleision yn medru dianc o'r Bencampwriaeth?

Malky Mackay
Getty Images
Ond oedden nhw'n ddyddiau da? Malky Mackay ar ôl i Gaerdydd godi i'r Uwchgynghrair yn 2013