a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

£300,000 i wella safon dŵr Aberarth

BBC Wales News

Mae Dŵr Cymru wedi dechrau ar y gwaith o fuddsoddi £300,000 i wella safon dŵr ymdrochi yn Aberarth yng Ngheredigion.

Fe wnaeth y gwaith o osod pibell newydd, fydd yn gwella perfformiad y rhwydwaith dŵr gwastraff yn yr ardal, ddechrau heddiw.

Aberarth
Geograph

Trollope yn 'rhwystredig' am ddiffyg goliau

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Caerdydd, Paul Trollope wedi dweud ei fod yn rhwystredig am ddiffyg creadigrwydd ei dîm ar ôl iddyn nhw golli o 2-0 yn erbyn QPR ddoe.

Dim ond un ergyd lwyddodd yr Adar Gleision ar gôl yr ymwelwyr, a dydyn nhw ddim wedi sgorio o gwbl yn eu tair gêm gyntaf o'r tymor.

Trollope
BBC

Ysgol Bae Baglan yn barod i agor

Golwg 360

Mae’r gwaith o adeiladu’r ysgol newydd gwerth £40m ym Mhort Talbot wedi dod i ben yn swyddogol heddiw.

Mae’r cwmni adeiladu, Bouygues UK wedi trosglwyddo’r cyfrifoldeb am Ysgol Bae Baglan i Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Bydd yr ysgol yn agor ei drysau i ddisgyblion cynradd ac uwchradd rhwng 3 ac 16 oed o fis Medi ymlaen, ac mae lle i 1,500 o ddisgyblion ynddi.

Amser ar ben i Biggar?

Wales Online

Ydi hi'n amser i rywun arall gymryd lle Dan Biggar fel maswr Cymru? Dyna mae Wales Online yn ei drafod yn ei erthygl rygbi diweddaraf.

Gyda llu o enwau fel Gareth Anscombe, Rhys Priestland, Owen Williams, Rhys Patchell, Sam Davies a James Hook yn gobeithio cael y cyfle i wisgo'r crys rhif 10, fydd Biggar yn gallu parhau i hawlio'i le?

Biggar
BBC

Llwnc destun i'r gymuned

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r gloch olaf wedi canu ar nifer o dafarndai Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Y llynedd roedd wyth tafarn yng Nghymru yn cau ei drysau bob wythnos yn ôl CAMRA, y grŵp sy'n ymgyrchu dros dafarndai cymunedol.

Ond mae un bragdy ym Mhowys wedi dangos bod hi'n bosib brwydro yn erbyn y llif a gwneud y dafarn yn ganolbwynt i'r gymuned unwaith yn rhagor.

Mae Brecon Brewers wedi agor tafarn eu hunain, Brecon Tap, diolch i help y we a'r gymuned leol. Bu Cymru Fyw yn clywed sut y daeth y prosiect i fodolaeth.

Brecon Tap
BBC

'Damwain ddiwydiannol' yn Wrecsam

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae dyn wedi cael ei hedfan i'r ysbyty yn dilyn "damwain ddiwydiannol" yn Wrecsam.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans eu bod wedi cael eu galw i ardal Cross Lanes am 13:35 heddiw.

Cafodd y dyn ei hedfan i Ysbyty Glan Clwyd ond does dim gwybodaeth eto am ei gyflwr.

Ynys Catrin yn cau i’r cyhoedd

Golwg 360

Ni fydd caer Napoleonaidd ger Dinbych-y-pysgod yn cael ei throi’n atyniad twristiaid wedi’r cwbl.

Bydd Ynys Catrin yn cau ychydig dros flwyddyn ers iddi groesawu ymwelwyr am y tro cynta’ ers tua 30 mlynedd ym mis Mai y llynedd.

Roedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cymeradwyo cynlluniau i adfer y gaer ar yr ynys, agor siopau a bwytai a chreu dau fan glanio newydd i gychod, ond mae’r cynllun bellach wedi’u rhoi o’r neilltu oherwydd “dyfodol ansicr”.  

Ynys Catrin
BBC

Cwis: Gair neu gau?

BBC Cymru Fyw

"Ydy'r gair yna'n un iawn?"

Sawl gwaith y'ch chi wedi gofyn hynna i'ch hun?

Wel, dyma gyfle i chi geisio dyfalu pa eiriau sydd yn bodoli a pha rai sydd yn ganlyniad dychymyg byw tîm Cymru Fyw?

bochdyllog
BBC

Apêl i ddod o hyd i ddyn 20 oed

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am help i ddod o hyd i ddyn mewn cysylltiad â lladrad ym Mlaenafon yr wythnos diwethaf.

Mae Robbie Lee Williams, 20 oed, yn byw yn lleol, a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am ei leoliad gysylltu â'r llu ar 101.

Robbie Lee Williams
Heddlu Gwent

Sgrapio drôn ar ôl gwrthdrawiad

BBC Wales News

Mae adroddiad cyfrinachol sydd bellach ar gael i'r cyhoedd wedi datgelu bod drôn gwerth miliynau o bunnoedd wedi cael ei sgrapio ar ôl iddo fod mewn gwrthdrawiad mewn maes glanio yng Ngheredigion.

Fe wnaeth y drôn, oedd yn rhan o gynllun £800m Watchkeeper y fyddin, dorri ar ôl taro'r llawr yn rhy galed wrth lanio yn Aberporth ym mis Hydref 2014.

Drôn
BBC

Penodi Dirprwy Gomisiynydd Heddlu'r Gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae Ann Griffith wedi ei phenodi'n Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Cafodd y penodiad ei wneud gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd, Arfon Jones er bod gwrthwynebiad i'r penderfyniad gan y Panel Heddlu a Throsedd lleol.

Ann Griffith
Mandy Jones

Gogledd Cymru i fethu'r tywydd poeth?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod gogledd Cymru yn debyg o fethu'r tywydd poeth iawn all fod ar ei ffordd i rannau o'r DU yn ystod yr wythnos, ond bydd hi ddim yn rhy ddrwg, gyda thymheredd o 24C yn bosib.

Dechrau symud gweddillion hofrennydd

BBC Wales News

Mae'r gwaith o symud hofrennydd yr Awyrlu gafodd ei ddinistrio gan dân yn Eryri yr wythnos ddiwethaf wedi dechrau.

Mae hofrennydd Chinook o RAF Odiham yn Hampshire wedi cael ei yrru i symud y gweddillion.

Hofrennydd
Tîm Achub Mynydd Llanberis

'Mwy i ddod gan Chloe Tutton'

BBC Sport Wales

Gall y nofwraig o gymoedd de Cymru, Chloe Tutton dargedu medalau yng Ngemau Olympaidd Tokyo 2020, yn ôl y cyn-bencampwr Olympaidd, Rebecca Adlington.

Fe wnaeth Tutton, 20, fethu allan ar fedal yn y ras 200m broga yn Rio o lai na 1/10 o eiliad.

Ond mae Adlington, wnaeth ennill aur yn y 400m a 800m dull rhydd yng Ngemau Beijing 2008, yn credu bod mwy i ddod gan Tutton.

Tutton
BBC

Brexit i ysgogi 'uchelgais' i amaethwyr

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd undeb amaeth wedi dweud y dylai Brexit ysgogi "uchelgais newydd ag hyderus" ymysg ffermwyr.

Dywedodd Meurig Raymond, llywydd undeb yr NFU, y gallai ffermwyr Prydain fod yn gystadleuol ar raddfa fyd-eang a chwarae rhan hanfodol a chyhoeddus.

Mae'r undeb wedi lansio ymgynghoriad ymysg aelodau dros y mis nesaf er mwyn trafod natur y polisi amaeth wedi Brexit.

Fferm
BBC

Becky James ymlaen i rownd yr wyth olaf

Galw am ail-feddwl cynllun uno

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod grŵp o bobl ifanc yn galw ar gymdeithasau tai i newid eu meddyliau ynglŷn â chynllun i uno, a hynny oherwydd pryder am yr effaith ar denantiaid.

Barker i ganolbwyntio ar rasys unigol

BBC Sport Wales

Mae'r seiclwraig Elinor Barker wedi dweud ei bod yn debygol o roi'r gorau i'r campau tîm i ganolbwyntio ar rasys unigol yn dilyn y Gemau Olympaidd yn Rio.

Roedd Barker, 21 o Gaerdydd, yn rhan o'r tîm wnaeth ennill medal aur yn y ras gwrso dros y penwythnos.

Barker
BBC

Arestio dau ar ôl gwrthod gadael tŷ

BBC Wales News

Mae dau o bobl roedd yr heddlu'n chwilio amdanynt mewn cysylltiad â lladrad wedi cael eu harestio ar ôl gwrthod gadael atig am bron i 24 awr.

Cafodd yr heddlu eu galw i dŷ ar Heol Townhill yn Abertawe am 14:00 ddoe, a buon nhw'n siarad â'r ddau ac yn eu bwydo.

Ond dywedodd y llu bod dyn 26 oed a dynes 23 oed wedi cael eu harestio am tua 12:00 heddiw.

Parhau'n braf trwy'r prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Yr haul yn parhau i dywynnu drwy'r prynhawn, gyda'r tymheredd yn cyrraedd tua 24C ar ei uchaf. Ond mae'r lefelau UV yn uchel, felly cofiwch wisgo eli haul!

Am y rhagolygon yn eich ardal chi, ac am weddill yr wythnos, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cyngor Wrecsam yn paratoi llwybrau bysiau newydd

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Wrecsam wedi cyhoeddi y bydd gwasanaethau bysiau newydd yn cymryd lle hen lwybrau cludiant, wedi i un o gwmnïau bysiau'r ardal fynd i'r wal yn ddiweddar.

Fe aeth GHA, oedd â'i bencadlys yn Rhiwabon, i ddwylo'r gweinyddwyr fis diwethaf ac fe gollodd 320 o weithwyr eu swyddi.

Roedd yn rhaid i Gyngor Wrecsam ddiddymu rhai o lwybrau'r ardal yr wythnos diwethaf, wrth i'r broses dendro ar gyfer gwasanaethau newydd gymryd lle.

GHA
Geograph

Mwy o fedalau ar y ffordd?

Y Gemau Olympaidd

Ymhen rhyw awr bydd y seiclwraig Becky James yn ceisio cymryd cam yn nes at ei hail fedal hi yn y Gemau Olympaidd yn Rio.

Bydd James yn rownd 16 olaf y ras wibio ar ôl iddi ennill medal aur yn y Keirin echdoe.

Hefyd, nes ymlaen heddiw bydd Cymraes arall yn parhau ei hymdrech hi i gael medal.

Mae'r hwylwraig Hannah Mills a'i phartner Saskia Clarke ar y blaen gyda thair ras ar ôl yn y dosbarth 470.

Hannah Mills a'i phartner Saskia Clarke
Getty Images
Hannah Mills a'i phartner Saskia Clarke

Heini'n Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Yr awdur, cyhoeddwr ac ymgyrchydd iaith Heini Gruffudd sy'n Ateb y Galw'r wythnos yma. 

Pwy fyddai'n meddwl bod ei siwt nofio mor bwysig iddo?

Heini
BBC

Wrecsam v Caer: Cyfyngiadau cefnogwyr i barhau

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Bydd cyfyngiadau yn parhau yn y ddwy gêm gynghrair rhwng Wrecsam a Chaer y tymor yma, gan olygu y bydd rhaid i gefnogwyr oddi cartref deithio i'r gemau ar fysiau swyddogol fydd yn cael eu hebrwng gan yr heddlu.

Yn dilyn cyfarfodydd rhwng y ddau glwb a Heddlu Gogledd Cymru, cafodd ei gytuno y byddai'n fwy diogel i'r cefnogwyr fel yma, gan fod trafferthion wedi bod rhwng cefnogwyr y ddau dîm yn y gorffennol.

Bydd Caer yn teithio i Wrecsam ar 24 Medi, gyda Wrecsam yn gwneud y daith dros y ffin ar 2 Ionawr.

Carreg yn disgyn gan anafu dau yn Eryri

BBC Cymru Fyw

Mae tri o gerddwyr wedi cael eu hachub gan hofrennydd ar ôl i garreg ddisgyn ar ddau ohonyn nhw ar un o fynyddoedd Eryri.

Fe gafodd bachgen 12 oed anaf i'w law a dyn 19 oed ei daro yn ei ben gan y garreg ar fynydd Tryfan yn Nyffryn Ogwen, ddydd Sul.

Fe gafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor ond mae'n ymddangos nad yw'r anafiadau yn rhai difrifol. 

Tryfan
Geograph

Beiciwr modur yn taro dafad

Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty wedi i feic modur daro dafad ar yr A4069 yn Sir Gaerfyrddin.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng Llangadog a Brynaman ychydig cyn 18:00 nos Sul.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad, ac mae'r dyn 45 oed o Abertawe yn parhau yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd mewn cyflwr difrifol.

Coeden yn disgyn: Merch wedi ei hanafu

BBC Wales News

Mae dynes wedi cael anafiadau difrifol ar ôl i goeden ddisgyn arni ar safle'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ynys Môn.

Cafodd y ddynes 18 oed ei hanafu ar stad Plas Newydd ddydd Gwener.

Datblygu canolfan camddefnydd sylweddau

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu canolfan newydd gwerth £2m yn Wrecsam ar gyfer pobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Mae swyddogion iechyd yn gobeithio sicrhau arian gan Lywodraeth Cymru i ail-ddatblygu adeilad ar Ffordd Rhosddu yng nghanol y dref.

Mae adroddiad i aelodau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi disgrifio'r cyfleusterau yn y ganolfan bresennol fel rhai "eilradd".

Besti
BBC

Caerwrangon v Morgannwg

BBC Sport Wales

Mae Sir Gaerwarngon ar fin dechrau trydydd diwrnod y gêm bencampwriaeth yn erbyn Morgannwg yn New Road, 150-2 yn eu hail fatiad, sy'n fantais o 33 o rediadau.

criced
BBC

Newidiadau ffyrdd o gwmpas ysbyty

BBC Cymru Fyw

Mae newidiadau i'r ffyrdd o gwmpas Ysbyty Athrofaol Cymru yn cael eu cyflwyno er mwyn ceisio helpu ambiwlansys i gyrraedd yr Uned Frys yn gynt.

Y gobaith yw y bydd gwella'r traffig o gwmpas safle'r ysbyty hefyd yn atal pobl rhag bod yn hwyr i'w hapwyntiadau.

10 o seiclwyr wedi eu hanafu

Heddlu Dyfed Powys

Cafodd 10 o seiclwyr eu hanafu ddydd Sul yn dilyn gwrthdrawiad yng nghanolbarth Cymru.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod aelodau'r grŵp wedi taro yn erbyn ei gilydd, a bod y seiclwyr wedi cael man anafiadau a rhai mwy difrifol.

Cafodd y rhai gafodd eu hanafu eu cludo i Ysbytai Bronglais ac Abertawe, nid yw'r anafiadau'n peryglu bywyd yn ôl yr heddlu.

Llygredd wedi lladd pysgod Ynys Môn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod ymchwiliad wedi dechrau ar Ynys Môn ar ôl i nifer o bysgod marw gael eu darganfod mewn afon.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio i'r posibilrwydd bod llygredd wedi eu lladd.

Cymry yn Rio ddydd Llun

Y Gemau Olympaidd

Wedi llwyddiant ysgubol i'r Cymry yn y Gemau Olympaidd dros y penwythnos, bydd mwy o Gymru yn cystadlu yn ddiweddarach heddiw.

Yn eu plith mae Becky James, fydd yn gobeithio am fedal arall yn y ras wibio i ychwanegu at y fedal arian enillodd yn y keirin ddydd Sadwrn.

Becky James
BBC

Roberts: Pwysig fod Kanu'n cael cytundeb

BBC Sport Wales

Mae is-reolwr Cymru, Osian Roberts yn gobeithio y bydd blaenwr Cymru, Hal Robson-Kanu yn arwyddo cytundeb newydd mor gyflym â phosib.

Ond mae'n ychwanegu bod angen iddo wneud y symudiad cywir, ac un fydd yn datblygu ei sgiliau a'i yrfa. 

Mae Kanu heb glwb ar hyn o bryd, ar ôl gadael Reading y tymor diwethaf.

Kanu a Gareth Bale
Getty Images

Grwpiau iaith brodorol i gydweithio wedi Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae grwpiau iaith wedi datgan y byddan nhw'n cydweithio er budd eu hieithoedd Celtaidd yn dilyn refferendwm Ewrop

Mae mudiadau iaith o Gymru, Cernyw, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw a'r Alban wedi arwyddo'r datganiad ac yn galw ar Lywodraeth Prydain i gynnal y nawdd Ewropeaidd i ieithoedd lleiafrifol ar hyn o bryd.

Arwydd Cernyweg
BBC

Ar y tudalennau blaen

Penawdau'r Papurau

Western Mail: Llwyddiant Olympaidd i athletwyr Cymru

Daily Post: Merch wedi ei hanafu ar ôl i goeden ddisgyn

15 milltir o draffig ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae'n debyg bod teithwyr yn oedi am o leiaf awr erbyn hyn ar ôl i graen dorri i lawr rhwng C24 a C25 o'r M4 fore Llun.

Mae traffig yn ciwio am 15 milltir hyd at C30, felly ceisiwch osgoi'r ardal os yn bosib.

Record Olympaidd i Becky James

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth y Gymraes Becky James osod record Olympaidd newydd yn y ras wibio yn Rio neithiwr, gan gyrraedd rownd yr 16 olaf.

Fe orffennodd y seiclwr trac 24 oed o'r Fenni mewn 10.721 eiliad, gan orffen gyflymaf yn erbyn y cloc a bydd hi'n rasio nesa' ddydd Llun am 14:00.

Creu hylif i wella clwyfau diabetes

BBC Cymru Fyw

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn gweithio ar greu hylif allai fod o gymorth wrth wella clwyfau sydd yn deillio o glefyd diabetes

I bobl sy'n dioddef o'r clefyd, mae clwyfau'n gallu cymryd mwy o amser i wella.

Ond yn ôl gwyddonwyr fe allai hydrogel polymer newydd fod o gymorth wrth drin anafiadau o'r fath.

Diabetes
bbc