a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Archesgob Cymru Dr Barry Morgan i ymddeol
  2. 'Argyfwng' heb newid yn y sector gofal
  3. Gemau Paralympaidd: 'Newid agwedd'
  4. Gemau Olympaidd Rio: 'Zenith sêr Cymru'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

Teulu yn rhoi teyrnged i ddynes ifanc o Gaerdydd fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae teulu dynes ifanc o Gaerdydd gafodd ei lladd mewn gwrthdrawiad yn y brifddinas wedi rhoi teyrnged iddi.

Bu farw Sophie Taylor, 22 oed o Landaf, yn y digwyddiad yn oriau mân fore Llun yn ardal Adamsdown.

Roedd hi'n gyrru BMW 1 Series pan wnaeth y car daro yn erbyn bloc o fflatiau yno.

sophie
bbc

Owen Smith yn cael ei groesholi gan ddefnyddwyr Mumsnet

Golwg 360

Dywed golwg360 fod ymgeisydd am arweinyddiaeth y Blaid Lafur Owen Smith wedi cael ei groesholi gan ddefnyddwyr Mumsnet a’i feirniadu am ei farn am ferched ar ôl sylwadau a wnaeth am y Prif Weinidog Theresa May.

Cafodd AS Pontypridd hefyd ei gyhuddo o “gasáu merched” ac o beidio â sylweddoli effaith trais yn erbyn menywod.

Wrth amddiffyn ei hun a’i ddatganiadau, mynnodd Owen Smith ei fod yn “ffeminydd” ac fe ymddiheurodd am ddefnyddio “iaith drwsgl” pan wnaeth ei sylwadau am Theresa May.

Cynyddu nifer y gwelyau mewn ysbyty yn Hwlffordd

BBC Cymru Fyw

Fe fydd nifer y gwelyau sydd ar gael i gleifion mewn ysbyty yn Hwlffordd yn dychwelyd i'r un faint ag oedd yno cyn i newidiadau dros dro gael eu cyflwyno.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ail-gyflwyno'r ffiniau sirol gafodd eu haddasu ym mis Awst y llynedd, ac fe fydd hyn yn arwain at gynnydd yn nifer y gwelyau yn Ysbyty Llwynhelyg.

ysbyty
bbc

Gwrthdrawiad Y Bermo: Cyhoeddi enw dyn fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae swyddfa crwner gogledd orllewin Cymru, Dewi Pritchard Jones, wedi cadarnhau mai gyrrwr y car Citroen arian, a laddwyd mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A496 rhwng Bontddu a'r Bermo dros y penwythnos, oedd Guto Pugh o Fachynlleth.

Mae'r crwner wedi cychwyn ymchwiliad i farwolaeth y dyn 21 oed. 

Negeseuon Cymraeg Hitler

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Wyddoch chi fod cyn-weithiwr siop 'sgidiau o'r Wyddgrug wedi ei garcharu am ddarlledu yn y Gymraeg?

Cafodd Raymond David Hughes ei roi dan glo am fradwriaeth wedi iddo ddarlledu propaganda ar ran y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn 1944.

hitler
bbc

Dynes ar goll: Chwilio hen chwarel

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu Gogledd Cymru fod y chwilio am ddynes sydd wedi bod ar goll am bron i bum mis o ardal Caernarfon yn parhau.

Mae Avril Whitfield, 57 oed, wedi bod ar goll ers 1 Ebrill.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau heddiw bod tîm Cŵn Achub a Chwilio Prydeinig Rhyngwladol (BIRD) yn ymuno â nhw i chwilio safle hen chwarel ger y dref..

Rhaid i fasnachfraint rheilffordd Intercity West Coast sicrhau cysylltiad â’r Gogledd

Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates AC wedi cyhoeddi heddiw: “Mae’n rhaid i fasnachfraint rheilffyrdd Intercity West Coast fynd ati i helpu i wireddu potensial y Gogledd.

Daw’r sylwadau yn dilyn ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad diweddar ar y fasnachfraint newydd.

Disgwylir i Lywodraeth y DU adnewyddu’r fasnachfraint ym mis Ebrill 2018.

Darganfod darnau o gwch o Oes y Cerrig

BBC Cymru Fyw

Mae darnau o gwch hir o Oes y Cerrig wedi cael eu darganfod ar safle adeiladu yn Nhrefynwy.

Fe ddefnyddiodd gwyddonwyr broses dyddio carbon i amcangyfrif bod y gweddillion yn dyddio yn ôl i'r flwyddyn 3210CC.

Llong
BBC

Y diweddara o Stadiwm Swalec

Twitter

Batiad cyntaf ar ben am 252 o rediadau.

View more on twitter

Arolwg am sgiliau a swyddi yng Nghymru

Golwg 360

Mae golwg360 wedi cyfeirio at y ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad heddiw sy’n canmol cynnydd o ran y symiau y mae cyflogwyr yn eu buddsoddi mewn sgiliau gweithwyr.

Mae Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2015 yn nodi bod cyflogwyr yng Nghymru wedi buddsoddi £2.1 biliwn mewn sgiliau’r llynedd, o gymharu â £1.6 biliwn yn 2011.

Graffiti ar waliau yng Nghaernarfon

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth ar ôl i graffiti gael ei chwistrellu ar adeiladau yng Nghaernarfon.

Fe gafodd y graffiti ei chwistrellu ar waliau adeiladau a chiosg ffôn yn ardaloedd Stryd Tithebarn a Ffordd Fictoria yn y dref. 

Dylai unrhyw un sydd a gwybodaeth gysylltu a heddlu'r gogledd. 

Elusennau iechyd meddwl i uno

BBC Cymru Fyw

Bydd yr elusennau iechyd meddwl Hafal a Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru yn uno'r flwyddyn nesaf.

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal, Alun Thomas, y byddai'r newid yn diogelu dyfodol yr elusen.

Tân mewn tŷ yng Ngheredigion

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae diffoddwyr tân yn mynd i'r afael a thân mewn tŷ yng Ngheredigion ar hyn o bryd. 

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth eu galw ar ôl 12:15 i eiddo ym Maen-y-groes yng Nghei Newydd. 

Mae criwiau o Gei Newydd, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul ac Aberaeron wedi eu gyrru i'r digwyddiad.

Mathews allan am bedair wythnos

Wrecsam: Ffordd osgoi ar gau

Teithio BBC Cymru

Mae Ffordd Osgoi Wrecsam tua'r gogledd ar gau rhwng cylchfan Halton am yr A5 a chyffordd Rhiwabon er mwyn symud lori sydd ar ei hochr.  Mae ciwiau hyd at gylchfan Ysbyty Gobowen.

Bale wedi ymestyn ei gytundeb, medd Marca

A55: Traffig yn araf

Teithio BBC Cymru

Yng Ngwynedd, ar yr A55 tua'r gorllewin mae pethau'n araf iawn rhwng cyffyrdd Treborth a Llanfairpwll, gydag oedi hyd at gyffordd Bangor, ond mae pob lôn ar agor.

'Heulog a chynnes i'r rhan fwyaf'

Tywydd, BBC Cymru

"Prynhawn heulog a chynnes gyda rhai cymylau gwasgaredig," meddai Llyr Griffiths Davies, "ond bydd hi'n troi'n fwy cymylog erbyn diwedd y prynhawn o gyfeiriad y gorllewin".

Dymunol i'r rhan fwyaf heno, y tymheredd isaf yn 14C. Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Bore anodd i Forgannwg

UKIP: Wedi rhwygiadau amlwg oes modd uno'r blaid eto?

BBC Cymru Fyw

Mae UKIP yn wynebu brwydr ffyrnig ynglŷn â phwy fydd yn olynu'r arweinydd, Nigel Farage. Ond all unrhyw un o'r pum ymgeisydd sydd yn gobeithio camu i'w esgidiau uno'r blaid? Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Paul Martin, sydd wedi bod yn holi.  

ukip
bbc

Dyn yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerdydd wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddio ei gariad.

Cafodd Jordan Matthews, 23, ei gyhuddo o lofruddio Xixi Bi, 24, ar ôl i'r heddlu gael eu galw i dŷ ar Heol Trelái ar 19 Awst.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe wnaeth Mr Matthews ond cadarnhau ei enw, a chafodd ei gadw yn y ddalfa tan fis Hydref.

Carlin yn dychwelyd o'r Gemau

Darlun £2m i aros yng Nghymru

BBC Wales News

Bydd darlun o'r 17eg ganrif yn aros yn ei gartref yng Nghymru ar ôl i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ei brynu am dros £2m.

Bydd y darlun o Edward Herbert, gan Isaac Oliver, yn aros yng Nghastell Powis ger y Trallwng.

Edward Herbert
Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Apelio am wybodaeth wedi ymosodiad

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddynes yng Nghaerfyrddin nos Lun.

Dywedodd yr heddlu bod dyn 55 oed wedi ei arestio wedi'r digwyddiad am tua 21:15 ar Heol y Prior.

Mae'r heddlu eisiau i unrhyw un welodd y digwyddiad i gysylltu gyda nhw ar 101.

Morgannwg yn batio gyntaf

Criced, BBC Cymru

Cricedwyr Morgannwg sy'n batio gyntaf yn y gêm bencampwriaeth yn erbyn Sussex yn Stadiwm Swalec y bore 'ma.

Dilynwch y cyfan yma.

Colli budd-dal am fynd i'r ysbyty

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod dynes wedi colli budd-daliadau am ei bod wedi methu apwyntiadau asesu tra'r oedd hi yn yr ysbyty yn cael llawdriniaeth ar ei chalon.

Yn ôl y Daily Post, mae Lyn Wright wedi colli £140 yr wythnos yn dilyn y penderfyniad.

Bevington i Fryste

Cwestiynu gorymdaith Tim GB

Ar ôl i Piers Morgan gwestiynu’r penderfyniad i ddathlu llwyddiant tîm Cymru yng nghystadleuaeth Euro 2016, mae'r cerddor Ywain Gwynedd nawr yn holi barn Mr Morgan am ddathliadau i anrhydeddu Tîm GB yn dilyn eu perfformiad yn y Gemau Olympaidd.

Mae Mr Morgan wedi hollti barn yn ystod y gemau am ddweud nad yw medalau arian nac efydd yn bwysig ac ond aur sy'n cyfri', ond nid yw wedi ateb hyd yma.

View more on twitter

Help peiriannydd i adfer camlas hanesyddol

BBC Cymru Fyw

Mae peiriannydd oedd yn ymwneud â'r gwaith o lenwi camlas Abertawe yn y 1970au wedi cytuno i helpu gwirfoddolwyr i ail agor darnau o'r llwybr.

Mae'r llwybr, sy'n 16 milltir o hyd, yn dechrau yn Abertawe gan orffen yn Abercraf ym Mhowys.

Camlas
BBC

Oedi ar yr A5 ger Y Waun

The Leader

Yn ôl gwefan The Leader, dylai gyrrwyr osgoi'r A5 ger Y Waun, am fod lori wedi troi drosodd a rhwystro'r ffordd. 

Manylion pellach ar wefan deithio'r BBC

Trac yr wythnos

BBC Radio Cymru

Cân newydd y band Siddi, 'Dechrau Nghân' yw trac yr wythnos ar Radio Cymru.

Mae cyfle i'w chlywed ar raglenni'r orsaf dros yr wythnos.

Siddi
BBC

Neil Taylor yn dychwelyd

BBC Sport Wales

Ar ôl haf bythgofiadwy iddo yn Euro 2016 yn Ffrainc,  lle sgoriodd Neil Taylor ei gôl ryngwladol gyntaf, heno bydd cefnwr chwith Cymru yn chwarae am y tro cyntaf y tymor yma.

Mae disgwyl iddo chwarae i Abertawe yn y gêm oddi cartref yn erbyn Peterborough yn Nghwpan y Gynghrair.

Neil Taylor
Rex Features

Sylw i steil gwallt Aaron Ramsey

Llawer o sôn unwaith eto ar y cyfryngau cymdeithasol am steil gwallt newydd Aaron Ramsey...

View more on twitter

Gemau Olympaidd Rio: 'Zenith sêr Cymru'

BBC Cymru Fyw

Wrth iddo adael Rio ar ôl y Gemau Olympaidd mwyaf llwyddiannus erioed i athletwyr Cymru, Rhodri Llywelyn sy'n edrych yn ôl ar bythefnos fythgofiadwy ym Mrasil.

Athletwyr Rio
BBC

Athletwyr Tîm GB yn dychwelyd i’r DU

Golwg 360

Mae aelodau tîm Prydain, gan gynnwys rhai o'r athletwyr o Gymru, yn dychwelyd o'r Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro y bore yma, medd adroddiad ar wefan Golwg 360.

Oedi Didcot yn 'annerbyniol'

BBC News UK

Chwe mis ers i adeilad yng ngorsaf pŵer Didcot ddymchwel a lladd gweithwyr, gan gynnwys un o Abertawe, mae gwleidyddion yn dweud ei fod yn "annerbyniol" nad yw'r cyrff wedi eu darganfod.

Archesgob Cymru i ymddeol

BBC Cymru Fyw

Bydd Archesgob Cymru, y Dr Barry Morgan yn ymddeol y flwyddyn nesaf.

Mae'r Dr Morgan wedi bod yn y swydd ers bron i 14 o flynyddoedd, ac yn esgob ers 24 o flynyddoedd.

Bydd yn ymddeol ar ei ben-blwydd yn 70 oed ddiwedd Ionawr.

Barry Morgan
BBC

Gwerthu 200 o fysiau cwmni aeth i'r wal

BBC Cymru Fyw

Bydd 200 o fysiau oedd yn berchen i gwmni ger Wrecsam yn cael eu gwerthu ddydd Mawrth, ar ôl i'r cwmni fynd i'r wal.

Cafodd cwmni GHA, oedd a'i bencadlys yn Rhiwabon, i ddwylo'r gweinyddwyr fis diwethaf.

Bws
BBC