a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyn-weinidog: Gwrthdaro buddiannau posib
  2. 60% o wastraff Cymru'n cael ei ailgylchu
  3. Cyhoeddi carfan Cymru i herio Moldova

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diwedd y llif byw

Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw, fe fyddwn ni nôl am 8.00 bore fory. Diolch am ymuno â ni!

Rhagor o Gymry ar y ffordd i Rio

Bydd 24 o athletwyr o Gymru nawr yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd!

View more on twitter

Church yn symud i'r Iseldiroedd

Cadarnhad gan ymosodwr Cymru, Simon Church ei fod wedi ymuno â chlwb Roda JC yn yr Iseldiroedd.

View more on twitter

O ble mae'ch cyfenw chi'n dod?

Wales Online

Ydych chi erioed wedi pendroni o ble ddaw eich cyfenw? Neu wedi meddwl beth yw'r enwau mwyaf cyffredin yn eich ardal chi o Gymru?

Dyma'r wefan i chi felly, yn ôl WalesOnline...

Cartref pwy?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Cwis i chi'r prynhawn yma - ydych chi'n gwybod pa enwogion oedd yn arfer byw yn y tai yma?

ysgwrn
BBC

Sussex 31 rhediad ar y blaen

Bowlio gwych gan Forgannwg y prynhawn yma, ac mae Sussex allan am 283 ym Mhencampwriaeth y Siroedd.

View more on twitter

Cwmni gemau yn nwylo'r gweinyddwyr

BBC Wales Politics

Mae cwmni gemau cyfrifiadurol sydd wedi derbyn grant o £1.4m gan Lywodraeth Cymru wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, medd BBC Wales Politics.

Bellach mae tua 50 o bobl wedi colli'u swyddi gydag OysterWorld, a symudodd i Drefforest ger Pontypridd yn 2013.

oysterworld
OysterWorld

Cyhoeddi enw dyn aeth ar goll ger Mwnt

Golwg 360

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn sydd wedi bod ar goll ers iddo gael ei sgubo i’r môr ger traeth Mwnt yng Ngheredigion bythefnos yn ôl, meddai Golwg360.

Dyw'r awdurdodau dal heb ddod o hyd i Luke Morton, 23, sydd yn dod o ganolbarth Lloegr.

Enwi carfan dan 21 Cymru

BBC Cymru Fyw

Nid carfan tîm cyntaf Cymru yw'r unig un sydd wedi'i gyhoeddi heddiw - mae gan y tîm dan 21 hefyd gemau rhagbrofol pwysig ar y gorwel yn erbyn Denmarc a Lwcsembwrg.

Mae'r garfan sydd wedi'i henwi yn cynnwys Declan John, Adam Henley a Harry Wilson, sydd i gyd wedi ennill capiau llawn, yn ogystal ag Wes Burns oedd yn rhan o garfan ymarfer Cymru cyn Euro 2016.

Meddygfa i aros ar agor

Hedfan babi o Landudno i'r ysbyty

Daily Post

Mae'r ambiwlans awyr wedi gorfod glanio yng nghanol Llandudno er mwyn cludo babi sydd yn ddifrifol wael i'r ysbyty, meddai'r Daily Post.

Cafodd dau ambiwlans a cherbyd ymateb brys hefyd eu galw, ac mae'r plentyn wedi cael eu cludo i Ysbyty Plant Alder Hey yn Lerpwl.

Dosbarthiadau hunan-amddiffyn i Fwslemiaid

BBC Wales News

Mae dosbarthiadau hunan-amddiffyn i Fwslemiaid wedi cychwyn yn ardal Abertawe, yn dilyn pryderon ynglŷn â throseddau casineb ethnig, medd BBC Wales News.

Dywedodd Cyngor Cydraddoldeb Hil Bae Abertawe bod nifer yr achosion yn yr ardal wedi cynyddu o'i gymharu â'r un cyfnod flwyddyn yn ôl, er bod y ffigyrau rhanbarthol wedi gostwng yn ôl Heddlu De Cymru.

hunan-amddiffyn
BBC

Wagg ar dân

Ar ôl bore anodd i Forgannwg ym Mhencampwriaeth y Siroedd, mae'r bowliwr Graham Wagg wedi rhoi rheswm iddyn nhw ddathlu'r prynhawn yma...

View more on twitter

Ymgyrchu am arwyddion sgïo

BBC Cymru Fyw

Mae teulu bachgen saith oed o Bowys fu farw tra ar wyliau sgïo yn ymgyrchu i gael arwyddion gwell ar lethrau sgïo yn Ewrop.

Bu farw Carwyn Scott-Howell o Dal-y-bont ar Wysg ym Mhowys ar wyliau gyda'i deulu yn yr Alpau ym mis Ebrill 2015, wedi iddo ddisgyn 50m oddi ar glogwyn yn Flaine, Ffrainc.

carwyn
llun teulu

Cynnal y fflam Olympaidd

Twitter

Ar ôl i'r Gemau yn Rio ddod i ben dros y penwythnos mae sylw'r byd Olympaidd wedi dechrau troi nawr tuag at y cystadlu yn Tokyo yn 2020.

Ond wyddoch chi bod un o Aelodau Cynulliad Cymru wedi cario'r ffagl dros hanner canrif yn ôl, a hynny yn ystod ei thaith i'r Gemau diwethaf i gael eu cynnal yn Siapan?

View more on twitter

Addysg Cymru yn torri ei chwys ei hun?

BBC Cymru Fyw

Mae addysg yng Nghymru yn gynyddol wedi dilyn trywydd gwahanol dros y blynyddoedd diwethaf, yn ôl gohebydd addysg BBC Cymru Bethan Lewis.

Ond ar drothwy cyhoeddi canlyniadau TGAU ddydd Iau, mae undeb athrawon UCAC wedi rhybuddio y gallai cymharu Cymru â gwledydd eraill y DU "fynd yn gynyddol anodd a diystyr".

arholiadau
BBC

Diwedd cyfnod i'r stryd fawr

Cylchgrawn, Cymru Fyw

BHS yw'r diweddaraf, ond yn sicr nid y cyntaf o'r siopau sydd wedi diflannu o'n strydoedd mawr ni dros y blynyddoedd...

woolworths
Lyn Dafis

Carcharu cynghorydd am 'secstio' merch 15 oed

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorydd tref o Hwlffordd wedi cael ei garcharu ar ôl anfon negeseuon testun anweddus i ferch 15 oed.

Roedd Stephen David Evans wedi anfon y negeseuon yn ddienw, ond ar ôl i'r ferch ymchwilio pwy oedd â'r rhif fe gafodd yr heddlu eu galw.

Stephen David Evans
Lee Day/The Western Telegraph

Derek yn pryderu am law trwm ar y ffordd

Twitter

Mae'n record!

Twitter

Twll mewn bloc o fflatiau

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod twll wedi ei adael yn wal bloc o fflatiau yn Abertawe wedi i gar fynd i mewn iddo.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw yno ychydig wedi 13:00 heddiw.

Bale am chwarae yng Nghaerdydd

UEFA

Mewn cyfweliad gyda gwefan Uefa.com mae Gareth Bale wedi dweud ei fod yn gobeithio gorffen ei dymor gyda Real Madrid yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr fydd yn cael ei chwarae yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd wrth gwrs. 

Bydd blaenwr Cymru yn cael gwybod ddydd Iau os mai fe sydd wedi ennill gwobr pêl-droediwr gorau Ewrop gan Uefa.

bale
BBC

Ailgylchu 60% o wastraff Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae 60% o wastraff Cymru bellach yn cael ei ailgylchu, cynnydd o 4% o'i gymharu â ffigyrau'r flwyddyn flaenorol, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Ceredigion sydd ar y brig, gan ailgylchu 68% o'u sbwriel, tra bod Blaenau Gwent ar waelod y rhestr gyda 49%. Erbyn y flwyddyn 2025 y targed yw ailgylchu 70% o'r holl wastraff.

biniau
BBC

Cot o baent a wifi i Gaernarfon

Daily Post

Mae grŵp o fusnesau yng Nghaernarfon wedi sicrhau cyllid o £10,000 i allu paentio adeiladau yng nghanol y dref, yn ôl y Daily Post.

Bydd gan gynllun HWB Caernarfon hefyd swm tebyg ar gyfer datblygu system wifi ar gyfer y dref a'i hymwelwyr.

Mynd am fwyd i gefnogi achos alltudio cogydd

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod dwsinau o ymgyrchwyr wedi llenwi bwyty yng Nghaerdydd er mwyn dangos eu cefnogaeth i'r cogydd yno, sydd yn brwydro yn erbyn ymgais i'w alltudio yn ôl i Dwrci.

Cafodd Faruk Yavuzel, sydd yn gweithio ym mwyty Oz Urfa, wybod gan y Swyddfa Gartref y byddai'n rhaid iddo adael y wlad ar ôl iddyn nhw wrthod adnewyddu'i fisa busnes.

Jade ar ben ei digon

Twitter

Tra bod y rhan fwyaf o athletwyr y Gemau Olympaidd bellach wedi dychwelyd adref, mae Jade Jones yn parhau i fod yn brysur yn mwynhau golygfeydd Rio!

Fe rannodd hi'r llun tradwiadol hwn gyda cherflun Crist y Gwaredwr ar ôl dringo fyny yno gyda'i medal aur.

View more on twitter

Bore hir i Forgannwg

Twitter

Mae'n amser cinio ar ail ddiwrnod y gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd rhwng Morgannwg a Sussex yng Nghaerdydd, ac er iddyn nhw gipio wiced ym mhelawd ola'r bore, mae wedi bod yn dalcen caled i Forgannwg.

Mae Sussex wedi cyrraedd 180 am 2 wrth ymateb i gyfanswm batiad cynta'r tîm cartre' o 252.

View more on twitter

Torri record sgrym

BBC Cymru Fyw

Fe fydd gan Nigel Owens dasg a hanner ar ei ddwylo'r prynhawn yma, wrth iddo geisio rheoli sgrym fwyaf ei fywyd.

Na, nid gornest i benderfynu gêm dyngdfennol fydd hon, ond ymgais i dorri record byd am y sgrym fwyaf i gael ei chynnal.

sgrym
BBC
Cafodd y record flaenorol ei threfnu gan Undeb Rygbi Lloegr

Pwy fydd Arwr Tawel 2016?

Chwaraeon BBC Cymru

Ydach chi'n nabod rhywun sy'n haeddu cydnabyddiaeth am waith gwirfoddol diflino ym maes chwaraeon?

Mae cyfle i chi eu henwebu ar gyfer gwobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2016 - beth amdani?

Mwy yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia bellach, yn ôl adroddiad diweddaraf gan y Cyngor Prydeinig.

Roedd 1,220 o drigolion y Wladfa yn astudio ar gyrsiau Cymraeg yn 2015, o'i gymharu â 1,174 yn 2014. Dyna'r nifer uchaf ers i Brosiect yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia gael ei lansio yn 1997.

Coleman yn trafod Ched Evans

Golwg 360

Mae rheolwr Cymru Chris Coleman wedi dweud y byd yn rhaid i Ched Evans wneud "tipyn mwy na sgorio goliau" yn unig cyn iddo ystyried ei enwi yn y tîm cenedlaethol, yn ôl Golwg360.

Mae'r ymosodwr wedi dechrau'r tymor ar dân i glwb Chesterfield, ond fe fydd yn wynebu ail achos ym mis Hydref wedi i'r dyfarniad gwreiddiol yn ei erbyn ei fod yn euog o dreisio merch mewn gwesty ger Y Rhyl yn 2011 gael ei wyrdroi.

Reid yn ail-ymuno â Wrecsam

Daily Post

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi cadarnhau bod Bradley Reid wedi ail-ymuno â'r clwb. Mae wedi chwarae i Gymru dan 19 ac roedd yn chwarae'n dda'r llynedd i Wolves dan 21, nes iddo dorri ei goes a cholli rhan fwya’r tymor.

bradley
BBC Sport

Coleman yn 'canolbwyntio'n llawn' ar Gymru

Twitter

Yn y gynhadledd newyddion wrth gyhoeddi carfan Cymru i herio Moldova yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018, mae'r rheolwr Chris Coleman wedi dweud ei fod yn anghofio am sibrydion yn ei gysylltu gyda swydd yn Uwchgynghrair Lloegr, a'i fod nawnr yn cannolbwyntio'n llawn ar dîm Cymru.

Gohebydd pêl-droed BBC Wales Rob Phillips, sydd wedi trydar o'r gynhadledd.

View more on twitter

A55: Tagfeydd yn 'annerbyniol'

Daily Post

Mae Aelodau seneddol a Chynulliad wedi beirniadu'r tagfeydd yn nhwnnel Conwy ar yr A55 neithiwr fel rhai "annerbyniol" ac yn dweud mai esgeulustod oedd yn gyfrifol am y methiant systemau, medd y Daily Post.

Euros yn dyblu incwm Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae incwm Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi mwy na dyblu i £21m yn y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl eu hadroddiad diweddaraf.

Mae'n cynnwys £9m a dderbyniodd y Gymdeithas o gystadlu yn Euro 2016 - gyda rhagor o arian gwobrau rownd yr wyth olaf a'r rownd gynderfynol i ddod yn adroddiad y flwyddyn nesaf.

Ymyrraeth y Blaid Lafur yn corddi Carwyn

BBC Wales Politics

Fe ddywed BBC Wales News bod Carwyn Jones yn "flin iawn" ynglŷn ag awgrym y gallai dau o swyddogion Llafur Cymru gael eu diswyddo petai Jeremy Corbyn yn ennill ras arweinyddiaeth y blaid, yn ôl ei lefarydd.

Dywedodd arweinydd y blaid na fyddai chwaith yn datgelu dros bwy y bydd yn pleidleisio yn yr ornest arweinyddol.

carwyn jones
BBC

Cymru'n enwi'u carfan

Twitter

Mae Chris Coleman wedi enwi carfan Cymru ar gyfer y gêm gyntaf yn erbyn Moldova yn ymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd 2018.

Dyw David Vaughan (ymddeol), Aaron Ramsey a Jonathan Williams (anafiadau) ddim wedi'u cynnwys, ac mae Paul Dummett, Tom Lawrence ac Emyr Huws wedi cael eu cynnwys yn eu lle.

View more on twitter

Teyrngedau i asgellwr rygbi ifanc

South Wales Evening Post

Mae teyrngedau wedi cael eu talu i ddisgybl o Ysgol Bro Myrddin fu farw'n sydyn ar drothwy derbyn canlyniadau ei arholiadau TGAU.

Roedd William Edward Thomas, 16, yn chwaraewr rygbi disglair ac wedi chwarae fel asgellwr i dîm dan-16 adran y dwyrain y Scarlets.

Cyhoeddi'r garfan am 11...mewn Rwseg?

Twitter

'Rhagrith' Cyngor Wrecsam

The Leader

Mae ynad heddwch wedi cyhuddo Cyngor Wrecsam o ragrith wrth ddelio gydag achosion o bobl yn taflu sbwriel, yn ôl y Wrexham Leader.

Roedd 40 o bobl yn cael eu herlyn gan yr awdurdod pan ddywedodd Nick Colbourne mai'r cyngor ei hun oedd yn gyfrifol am lawer o fudreddi yn y dre'.