a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Achub dau berson o'r môr ger harbwr Aberystwyth
  2. Dyn o Aberdaugleddau wedi'i gyhuddo o ladd ei gyn-gariad
  3. Mwy o ferched yn eu harddegau 'yn anhapus â'u bywydau'
  4. Llai o blant yn absennol o'r ysgol am yr wythfed flynedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw yn dod i ben am 18:00, ond byddwn yn ôl yfory am 08:00 a'r newyddion diweddara'. Tan hynny, felly, da bo chi!

Angladd ar alw

BBC Cymru Fyw

Mae datblygiadau technolegol yn newid y ffordd y mae angladdau'n cael eu cynnal, gyda rhai'n dewis ymuno dros y we.  Mae Hefin Williams, trefnydd angladdau o Gwm Gwendraeth yn trafod sut mae angladdau'n newid, mewn erthygl yn adran Gylchgrawn Cymru Fyw

Hefin Williams
BBC

Noson braf heno

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n noson braf heno, ond rhywfaint yn oerach dros nos o dan awyr glir. Bydd na rywfaint o niwl ben bore fory, ond fe fydd hi'n ddiwrnod sych arall gydag ysbeidiau braf.

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.       

Cyfle i'r cyhoedd leisio'i barn ar Wylfa newydd

BBC Cymru Fyw

Mae pobl ledled y gogledd yn cael eu gwahodd i leisio eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer prosiect gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd.

Mae ail gam yr ymgynghoriad ar y safle arfaethedig ar Ynys Môn yn dechrau ddydd Mercher ac yn dod i ben ar 25 Hydref.

Dyma'r ymgynghoriad olaf sydd wedi'i drefnu cyn y bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cyflwyno ei gais am Orchymyn Caniatâd Datblygu yn 2017.

Wylfa
Horizon

Edwards allan o gêm nesa Cymru

BBC Camp Lawn

Darganfod dolffiniaid Risso

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae gwaith ar y gweill i fonitro math unigryw o ddolffin oddi ar arfordir y gogledd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Whale and Dolphin Conservation ar astudiaeth hirdymor o ddolffiniaid Risso o amgylch Ynys Enlli.

Dyma un o blith ychydig o safleoedd o amgylch y DU lle y gellir gweld y dolffiniaid yn agos at y tir.

Gellir gweld fideo o’r dolffiniaid yn chwarae ar sianel YouTube CNC.

Dolffiniaid Risso
BBC

BBC Camp Lawn

Newyddion y dydd ar y Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Arddangosfa o gynlluniau datblygiad Wylfa newydd, cyfarfod Theresa May yn Chequers, a hawliau menwyod beichiog yn y gweithle - rhai o'r pynciau trafod i ddod ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 5 a 6.

Prif Weithredwr newydd Plaid Cymru

Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi pwy fydd ei Phrif Weithredwr newydd. 

Mae Gareth Clubb yn olynu Rhuanedd Richards i'r swydd, a bydd yn arwain gwaith y Blaid o'r pencadlys yng Nghaerdydd o'r 21ain o Fedi. 

Ar hyn o bryd, Gareth yw cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru.

Gareth Clubb
BBC

Dirgelwch Hal ar fin ei ddatrys?

Twitter

Wrth i'r dyfalu barhau am ddyfodol Hal Robson Kanu, mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Owain Llyr ymhlith y rhai sydd wedi clywed sïon am ei gam nesa...

View more on twitter

"Mae angen llyfrau fel hyn yn y Gymraeg"

Yn ei flog yr wythnos hon, mae Rhys Mwyn yn trafod y gyfrol 'Fflamau Jamaica' a lansiwyd yn 2005

Mae'n holi, sut yn y byd bu iddo golli cyhoeddi'r gyfrol yma gan Elwyn Evans o Bwllheli, ag yntau yn y cyfnod hwnnw yn rheoli artistiaid a grwpiau pop. 

Jonny ar ei ffordd i Ipswich

BBC Camp Lawn

Dyn wedi marw ar ôl cael ei achub o'r môr yn Aberystwyth

Heddlu Dyfed Powys

Mae un o'r dynion gafodd eu hachub o'r môr yn Aberyswyth y bore 'ma wedi marw.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod yn rhoi cymorth i'w deulu. 

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 09:30 wedi adroddiadau fod dau berson yn y dŵr.

Mae person arall gafodd ei achub mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Fishlock ar gael i Gymru

BBC Sport

Bydd Jess Fishlock ar gael ar gyfer dwy gêm ragbrofol olaf Euro 2017 tîm pêl-droed merched Cymru ym Mis Medi.

Bydd chwaraewr canol cae Seattle Reign yn hedfan yn ôl ar gyfer y gemau yn erbyn Israel ac Awstria, er na all Gymru gyrraedd y rowndiau terfynol. 

Jess Fishlock
Huw Evans Picture Agency

Cyffuriau: Arestio dyn ger Rhuthun

Twitter

Caerdydd heb gerbydau

Cyngor Caerdydd

Bydd Caerdydd yn cymryd rhan yn Niwrnod di-Draffig y Byd ar 22 Medi. 

Dywedodd Cyngor y ddinas y bydd trigolion a chymudwyr yn cael eu hannog i adael eu ceir gartref a defnyddio dulliau eraill i deithio. 

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel: "Mae trafnidiaeth gynaliadwy yn brif flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor. Mae gwneud cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus yn ddewisiadau mwy deniadol... i gymudwyr a thrigolion yn rhan hollbwysig o ddatblygiad parhaol Caerdydd a chyflawni ein huchelgais o ddod y brifddinas orau i fyw ynddi yn Ewrop". 

Caerdydd heb gerbydau
BBC

Cwch allan o reolaeth wedi i ddau gael eu hachub o'r môr

BBC Cymru Fyw

Bu'n rhaid i wylwyr y glannau yn Aberystwyth ddod â chwch cyflym 16 troedfedd yn ôl i'r lan, wedi iddo gael ei weld yn troi mewn cylchoedd yn y môr heb neb arno. 

Cafodd yr heddlu, yr ambiwlans a gwylwyr y glannau eu galw am tua 09:30 fore Mercher a chafodd dau berson eu hachub o'r dŵr. 

Mae'n debyg bod un o'r ddau gafodd eu hachub yn ddifrifol wael.

Absenoldebau o ysgolion uwchradd wedi gostwng

BBC Cymru Fyw

Mae nifer yr absenoldebau o ysgolion uwchradd yng Nghymru wedi gostwng am yr wythfed flynedd yn olynol.

Yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf roedd 10,034 (6.4%) o ddisgyblion yng Nghymru yn absennol am o leiaf 25 diwrnod.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, ni wnaeth 14,886 o ddisgyblion fethu'r un diwrnod o ysgol.

Roedd 827 disgybl yn absennol am fwy na hanner yr amser roedden nhw ar gofrestr ysgol prif-ffrwd.

Ysgol
BBC

Cyhuddo dyn o lofruddiaeth

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi fod dyn o Benarth bellach wedi ei gyhuddo o lofruddio gwraig 54 oed o'r Barry. 

Yn wreiddiol, cafodd Raymond O'Connell, 63 oed, ei gyhuddo o geisio llofruddio Lynne Braund ar 4 Awst 2016. 

Cafodd Ms Braund ei chludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach. Mae disgwyl i Mr O'Connell fynd o flaen llys ar 2 Medi.

Rhybudd gan Heddlu'r Gogledd

Heddlu Gogledd Cymru

Prynhawn sych a braf

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n brynhawn sych a braf. Mae'r cymylau a'r glaw wedi clirio a bydd hi'n cynhesu cryn dipyn, yn enwedig mewn mannau dwyreiniol. Y tymheredd tua 20C. 

Am fanylion llawn y tywydd yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Bale yn falch o fod yn ôl....

Twitter

M4: Tagfeydd yn dilyn gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Ar yr M4 yn ardal Castell Nedd Port Talbot mae 'na dagfeydd oddi ar y draffordd ar gyffordd 43, ar ôl gwrthdrawiad rhwng fan, bws a char.

Powys: Gwrthdrawiad yn cau ffordd yn rhannol

Teithio BBC Cymru

Yn Yr Ystog ym Mhowys mae rhan o'r A489 wedi ei chau ar ôl gwrthdrawiad rhwng dau feic modur.

Tocynnau Cymru v Moldova ar werth i bawb

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi bod tocynnau ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Moldova bellach ar werth i bawb.

Hyd yma, aelodau o'r gymdeithas sydd wedi cael archebu tocynnau.

Y gêm nos Lun 5 Medi fydd y gynta yn ymgyrch Cymru i geisio cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Rwsia yn 2018.

Goreuon Awst

BBC Cymru Fyw

Daeth mis Awst 2016 â sawl digwyddiad cofiadwy i ni - o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy, i'r Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro.

Ond pa straeon neu erthyglau wnaeth gydio yn eich dychymyg chi? Yn yr adran Gylchgrawn, mae rhestr o eitemau mwyaf poblogaidd Cymru Fyw dros y pedair wythnos ddiwetha.'

Goreuon Awst ar Cymru Fyw
BBC

Apêl am wybodaeth wedi ymosodiad

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod yr Heddlu yn apelio am dystion ar ôl i ddau ddyn ymosod ar ddyn ar y Gogarth Fawr yn Llandudno.  

Mae'n debyg fod y dyn wedi cael anafiadau difrifol i'w fraich a'i goes wedi'r digwyddiad ddydd Llun, 29 Awst.

Achos llys dyn sydd wedi'i gyhuddo o ladd ei gyn-gariad

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Aberdaugleddau wedi bod o flaen llys wedi'i gyhuddo o guro ei gyn-gariad i farwolaeth.

Bu farw Natasha Bradbury, 27, ym mis Chwefror yn dilyn "ymosodiad ffiaidd" yn ei fflat ar Stryd Fawr Hwlffordd.

Mae Luke Jones, 33 oed, wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o lofruddiaeth.

Taro'r Post ar fin trafod sylwadau Jay Rayner

Twitter

Pryder am ddyfodol lloches i gŵn yn Sir Gâr

BBC Cymru Fyw

Mae pryderon am ddyfodol lloches i gŵn yn Sir Gaerfyrddin ar ôl i ffynhonnell fwyd allweddol ddod i ben.

Roedd safle Many Tears ger Cross Hands yn derbyn bwyd am ddim o storfa Amazon yn Abertawe, ond ar ôl i'r cwmni symud yr adran ddosbarthu bwyd anifeiliaid oddi yno, mae staff y lloches nawr yn galw am gymorth. Rhodri Llwyd aeth yno ar ran BBC Cymru.

Lloches cŵn Cymru Fyw

Anafu dyn wrth i offer achub bywyd gael ei ddwyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r RNLI yn dweud fod offer achub bywyd ei ddwyn o'r tu allan i'w canolfan ym Mhort Talbot dros nos.

Cafodd aelod o'r cyhoedd oedd yn yr ardal ar y pryd ei anafu wrth iddo geisio atal grwp o bobl rhag lladrata.

Llwyddodd y dyn i ffonio'r heddlu, a chafodd driniaeth gan wirfoddolwyr yr RNLI wedi iddyn nhw gyrraedd.

RNLI
RNLI

Carcharu dau o Ynys Môn am ymladd mewn protest

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod dau ddyn o Ynys Môn wedi eu carcharu am ymladd gyda gwrthdystwyr gwrth-hiliaeth yn gynharach eleni. 

Roedd Richard Williams o Fryngwran a Nathan Waller o Walchmai ymhlith chwe dyn gafodd eu dedfrydu yn Llys y Goron Caergaint am eu rhan mewn gwrthdystiadau treisgar yng Nghaint fis Ionawr diwethaf.

Oedd sylwadau Jay Rayner yn deg?

Twitter

Ymateb i feirniadaeth Jay Rayner

Wales Online

Mae llythyr agored ar wefan WalesOnline yn apelio ar yr adolygwr bwyd Jay Rayner i osgoi beirniadaeth ffwrdd-â-hi am lefydd bwyta'r brifddinas, gan restru'r bwytai unigol sy'n rhagori yng Nghaerdydd. 

Roedd Rayner wedi dweud fod gan Gaerdydd lawer i'w gynnig, ond doedd fawr i'w ddweud am ei llefydd bwyta.

Cyrraedd targedau amser ymateb ambiwlans

BBC Cymru Fyw

Mae byrddau iechyd yng Nghymru wedi cyrraedd eu targed ar gyfer amseroedd ymateb ambiwlans am yr ail fis yn olynol.

Ym mis Gorffennaf llwyddodd y gwasanaethau i gyrraedd achosion brys o fewn y cyfnod penodedig 75.3% o'r amser.

Y targed presennol yw cyrraedd 65% o achosion brys o fewn wyth munud, a hynny ar ôl i drefn newydd gael ei gyflwyno ym mis Hydref llynedd.

Ambiwlans
BBC

Digwyddiad Aberystwyth: dau yn yr ysbyty

BBC Cymru Fyw

Mae dau o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty wedi iddynt fynd i drafferthion yn y môr yn Aberystwyth.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi eu galw am 09:40 wedi i ddau berson ddisgyn i'r môr ger y marina.

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Bronglais ac mae un mewn cyflwr difrifol meddai'r Gwasanaeth Ambiwlans.

Dywedodd datganiad gan Wylwyr y Glannau fod y ddau wedi mynd i mewn i'r dŵr yn dilyn adroddiadau bod cwch cyflym 16 troedfedd yn cylchdroi gyda neb ar ei fwrdd. Llwyddodd criw'r RNLI i reoli'r cwch cyn iddo gael ei gludo i farina Aberystwyth.

Nyrs yn ffugio llawysgrifen i gael triniaeth Botox

The Guardian

Mae nyrs o dde Cymru wedi derbyn dedfryd o garchar gohiriedig wedi iddi ffugio llawysgrifen meddyg er mwyn derbyn gwerth £3,300 o driniaeth Botox.

Cafodd Kate Matthew o Gwmbrân ddedfryd o 32 wythnos o garchar wedi ei ohirio am 18 mis, a bydd yn rhaid iddi gwblhau 200 awr o waith yn y gymuned.

Roedd wedi cyfarfod y meddyg ar gwrs Botox, cyn parhau i ddefnyddio ei lawysgrifen er mwyn derbyn y driniaeth gosmetig.

Botox
Wales News Service
Kate Matthew

Ar drothwy gŵyl Rhif 6, rhybudd i yrwyr

Cyngor Gwynedd

Digwyddiad yn y môr ger Aberystwyth

Twitter

Mae un o newyddiadurwyr BBC Cymru yn Aberystwyth newydd drydar y canlynol:

View more on twitter

Cwrs cyfieithu 'cyntaf o'i fath'

Golwg 360

Mae Gwefan Golwg 360 yn adrodd y bydd cwrs cyfieithu newydd i uwchraddedigion yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth yr hydref hwn.

Bydd y cwrs yn cael ei gydlynu gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant a phartneriaid yn y diwydiant.  

Aberystwyth
BBC