a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

Glaw yn lledu heno

Tywydd, BBC Cymru

Heno bydd y glaw yn lledu i gyfeiriad y de ddwyrain dros nos ac yn drymach ar yr arfordir a bryniau gorllewinol.

Mae'n debyg o aros yn sych yn y de ddwyrain ond yn cymylu yn ystod y nos. 

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

Cymraeg dros y byd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Y cyfan sydd ei angen yw gwe gamera a chysylltiad gyda'r rhyngrwyd ac fe fedrwch chi fanteisio ar wersi Cymraeg arloesol Llinos Griffin.

Yn wreiddiol o Lanfrothen, mae Llinos wedi teithio'r byd yn dysgu Cymraeg ond erbyn hyn mae'r byd yn dod ati hi i Gricieth er mwyn gwellau eu defnydd o'r heniaith.

Bu Llinos yn dweud mwy am y gwasanaeth y mae hi'n ei gynnig trwy ei chwmni, Gwefus, wrth Cymru Fyw.

Llinos
BBC

Drws agored i 'drysorau cudd' Cymru

Cadw

Bydd aelodau'r cyhoedd yn cael mynd i weld rhai o 'drysorau cudd' Cymru drwy gydol mis Medi fel rhan o gynllun 'Drysau Agored' Cadw sy'n cael ei lansio heddiw.

Mae'r lansiad yn digwydd yng Nghlwb Hwylio Porth yr Aur yng Nghaernarfon sy'n dyddio'n rhannol o'r 13eg Ganrif ac yn un o adeiladau hwylio hyna'r byd.

Ymysg yr adeiladau eraill fydd modd eu gweld mae eglwysi a chartrefi hynafol sydd fel arfer ar gau i'r cyhoedd.

Castell Caernarfon o Borth yr Aur
Iwan Williams
Bydd modd i'r cyhoedd weld tu mewn i glwb hwylio Porth yr Aur, Caernarfon, yn ystod mis Medi

Jonathan Davies yn 'falch o fod nôl'

Scarlets

Wedi bwlch o ddwy flynedd bydd Jonathan Davies yn ôl ar Barc y Scarlets ddydd Sadwrn wrth i'r Pro12 ddechrau.

Dywed ei fod yn falch o fod nôl wrth iddo ailymuno â'r Scarlets ar ôl dwy flynedd gyda Clermont Auvergne yn Ffrainc.

Jonathan Davies
Huw Evans Picture Agency
Aeth Jonathan Davies ar diath y Llewod i Awstralia yn 2013

Penblwydd hapus Rownd a Rownd

S4C

Mae nifer o wynebau amlwg, a rhai wynebau newydd, wedi dymuno penblwydd hapus i'r gyfres sebon Rownd a Rownd, sy'n dathlu'r 21 eleni.

rownd a rownd
BBC

Chris Boardman yn sôn am farwolaeth ei fam wrth gefnogi ymgyrch beicio

Golwg 360

Mae’r beiciwr ac enillydd medal aur Olympaidd Chris Boardman wedi bod yn siarad efo golwg360 am farwolaeth “diangen” ei fam wrth gefnogi ymgyrch i gael rhagor o fuddsoddiad mewn beicio.

Bu farw mam Chris Boardman mewn gwrthdrawiad â cherbyd tra’n beicio yng Nghei Conna ym mis Gorffennaf. Cafodd Carol Boardman, 75, ei chludo i’r ysbyty ar ôl y gwrthdrawiad ond bu farw’n ddiweddarach.

Cyfle i Guto ofyn cwestiwn i chwaraewyr pêl droed Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Clwb Pêl Droed Canton Rangers wedi ennill cystadleuaeth y clwb cymunedol gorau yng Nghymru. 

Y wobr? Roedd un o chwaraewyr y clwb yn cael gofyn y cwestiwn cyntaf yng nghynhadledd newyddion tîm Cymru. 

Guto o Ysgol Gynradd Treganna gafodd y fraint o ofyn cwestiwn i’r chwaraewyr Sam Vokes ac Owain Fôn Williams. 

Ond mae wedi cael gwneud llawer mwy na hynny gan gynnwys chwarae gyda’r chwaraewyr a chael llofnod sawl un.

guto
BBC

Sganiwr CT newydd i Ysbyty Glan Clwyd

BBC Wales News

Mae ail sganiwr CT wedi'i osod yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn ateb galw cynyddol amdano.

Mae'r sganiwr gwerth £600,000 yn rhan o'r gwaith i ailgynllunio rhannau mawr o'r ysbyty.

Dywedodd Rheolwr Gwasanaeth Radioleg yr ysbyty, Vicky Freeman ei fod wedi "gwella ein capasiti'n sylweddol".

Sganiwr
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Gŵyl Gymreig Calgari yng Nghanada

Mae'r naturiaethwr iolo Williams, Dr Jerry HUnter a Chôr Meibion Colwyn ymysg y rhai sydd wedi teithio i Ganada ar gyfer Gŵyl Gymreig Gogledd America yng Nghalgari rhwng 1-4 Medi.

Mae'r ŵyl yn cynnwys cyngherddau, sgyrsiau, seminarau a gweithdai yn ymwneud â Chymru.

Iolo Williams
bbc

£100,000 i fyfyriwr ymchwil dementia

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill £103,343 o gyllid er mwyn ceisio dod o hyd i ffordd i fynd i’r afael â dementia.

Mae Amy Jenkins wedi ennill yr arian gan elusen Ymchwil Alzheimer BRACE er mwyn ceisio ennill gwell dealltwriaeth o’r newidiadau mewn ystod eang o brosesau ymennydd allai helpu esbonio pam mae rhai oedolion hŷn yn profi newid yn eu cof a'u gwybyddiaeth.

O ffatri betys i'r Brifddinas

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Mae gwefan Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhestru 10 ffaith am aelod newydd y garfan, Rickie Lambert, a arwyddwyd i'r Adar Gleision neithiwr.

Ffaith ddifyr rhif dau ydy ei fod wedi gweithio mewn ffatri betys cyn cael ei arwyddo i Macclesfield Town yn 2001...

Lambert
Getty Images

Ffordd yn ail-agor yn y Rhondda

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Dywed Cyngor Rhondda Cynon Taf fod Ffordd Trecelyn, Llantrisant wedi cael ei hail-agor yn dilyn gwaith sylweddol i greu ffordd gyswllt newydd i gerddwyr fel rhan o gynllun gwerth miliynau o bunnoedd i wella trafnidiaeth, seilweithiau a phrosiectau strategol.

Ffordd Trecelyn
Cyngor Rhondda Cynon Taf

Atal pleidleiswyr Llafur yn 'peri pryder'

BBC Cymru Fyw

Mae dirprwy arweinydd Cyngor Caerdydd wedi dweud ei bod hi'n achos pryder bod y Blaid Lafur yn atal pobl rhag pleidleisio yn y ras i ethol arweinydd newydd.

Mae mab Sue Lent, Chris Lent wedi ei wahardd o'r blaid oherwydd ei sylwadau ar wefannau cymdeithasol, ac yn ôl Ms Lent, mae'n ymddangos bod yna "ymgais i weithredu ar y cyd" i atal cefnogwyr Jeremy Corbyn.

Ond mae AS Llafur Cymreig wedi dweud bod ei honiad yn "nonsens" llwyr ac wedi cyhuddo cefnogwyr Corbyn o fod yn "ddilornus ac yn fygythiol".

Corbyn a Smith
BBC

Ffrae ym Môn am gost bws ysgol

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod rhieni ar Ynys Môn yn bygwth tynnu eu plant oddi ar gofrestr ysgol yn dilyn ffrae am y gost o'u gyrru yno ar fws ysgol.

Wedi i Ysgol Aberffraw gau yn 2011, roedd teuluoedd yn wynebu'r penderfyniad o yrru eu plant i Ysgol Pencarnisiog neu Ysgol Bodorgan.

Ond gan fod y ddwy ysgol yn bwydo ysgolion uwchradd gwahanol, bydd rhai rhieni yn y pentref yn gorfod talu £135 os ydyn nhw am barhau i yrru eu plant i Ysgol Gyfun Llangefni.

Babi'n cael ei eni mewn tacsi

ITV Cymru

Cafodd gyrrwr tacsi yn Abertawe deithiwr ychwanegol annisgwyl yr wythnos diwethaf pan aned babi yng nghefn y car.

Roedd Kai Huang, 26 oed, a Quix India, 25, ar eu ffordd i Ysbyty Singleton o'u cartref yn Townill yn y ddinas pan benderfynodd y babi ddod i'r byd yn y tacsi.

Y Gwyll a'r ochr dywyll

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pam bod rhaglenni 'Celtic Noir' fel Y Gwyll mor boblogaidd?

Kate Woodward, Darlithydd Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n asesu eu llwyddiant ar Cymru Fyw.

gwyll
BBC

Blaenoriaethu triniaeth i staff y GIG?

BBC Wales News

Dylai gweinidogion ymchwilio i'r posibilrwydd o flaenoriaethu triniaeth i staff y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru oherwydd lefelau uchel o salwch, meddai'r Ceidwadwyr.

Roedd 5.3% o staff y GIG yn absennol rhwng mis Ionawr a mis Mawrth eleni.

Ambiwlans
BBC

Arestio dyn ar ôl darganfod canabis

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn 41 oed wedi cael ei arestio wedi i'r heddlu chwilio adeilad ar gyrion Rhuthun fore ddoe.

Fe wnaeth swyddogion ddarganfod yr hyn maen nhw'n ei gredu yw canabis, ac mae'r dyn wedi'i arestio ar amheuaeth o'i dyfu.

Mae'r dyn bellach wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth.

Cyfnodau braf

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n brynhawn sych gyda chyfnodau braf i nifer ohonon ni. Y de-ddwyrain fydd yn cael y gorau o'r haul heddiw a bydd yn cymylu yn y gogledd-orllewin erbyn y p'nawn gyda phosibilrwydd o ambell ddiferyn o law. 

Y tymheredd uchaf yn 20C a’r gwynt yn gymedrol o’r de orllewin. 

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

Bore trychinebus i Forgannwg

Criced, BBC Cymru

Dydi Morgannwg ddim wedi gallu cymryd mantais o ddiwrnod da yn erbyn Sir Northampton ddoe, wrth i'w batiad cyntaf ddymchwel mewn tair awr.

Llwyddodd y clwb o dde Cymru i sgorio 124 yn unig yn eu batiad y bore 'ma, wedi i'r tîm cartref sgorio 269 ddoe.

Gallwch ddilyn y sgôr diweddaraf yma.

Awydd gweld ychydig o hanes?

Apêl wedi digwyddiad ger Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad yn New Broughton ger Wrecsam yn ystod oriau mân y bore, lle cafodd dyn 23 oed ei anafu'n ddifrifol.

Y gred yw fod hyd at bedwar o ddynion wedi ymosod arno yn ardal Coed Efa am tua 02:30. 

Mae dyn 27 oed yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Wrecsam mewn cysylltiad â'r ymosodiad.  

Uchafbwyntiau ymgyrch Cwpan y Byd ar S4C

Y Cymro

Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau estynedig o gemau Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd meddai Y Cymro.

Bydd y gemau'n fyw ar Sky Sports gydag uchafbwyntiau ar ITV a'r uchafbwyntiau estynedig ar S4C am 22:30 yn hwyrach yr un noson, meddai'r sianel.

Tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016
BBC

Gorwelion yn edrych 'mlaen

Twitter

Fe fydd gan y prosiect Gorwelion bresenoldeb yng ngŵyl Rhif 6 eleni.

View more on twitter

Bywyd a'r bydysawd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae datblygiadau gwyddoniaeth a thechnoleg wedi newid ein byd yn aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf, a bydd rhai o'r datblygiadau yma'n cael eu trafod mewn cyfres newydd ar BBC Radio Cymru, Labordy Deri a Bryn.

Bydd Bryn Tomos a'r Athro Deri Tomos o Ysgol Gwyddorau Bioleg Prifysgol Bangor yn cael cwmni nifer o unigolion sydd â phrofiad ymarferol ac academaidd wrth deithio ar hyd rhai o'r llwybrau sy'n creu'r dyfodol.

Bu'r Athro Tomos yn trafod rhai o'r cwestiynau fydd dan sylw yn y gyfres gyda Cymru Fyw.

Deri a Bryn
BBC

Cyn-chwaraewr yn beirniadu perchnogion yr Elyrch

Wales Online

Mae un o gyn sêr Clwb Pêl-droed Abertawe a Chymru Leighton James wedi beirniadu perchnogion newydd yr Elyrch am ffenest drosglwyddo "siomedig" meddai Wales Online.

Fe fethodd y clwb ag arwyddo Enner Valencia a ddewisodd fynd i Everton yn lle. Er iddyn nhw gytuno ar delerau gyda Fernando Llorente a Borja Baston, dywed James ei fod yn siomedig na ddaeth Joe Allen a Wilfried Bony yn ôl i'r clwb

Jason Levien (cefn chwith) a Steve Kaplan (cefn canol)
BBC
Jason Levien (cefn chwith) a Steve Kaplan (cefn canol) yw perchnogion newydd Abertawe

Trafod safle hen ysgol ar Radio Cymru

Llais yr artist: Claudia Williams

Wales Arts Review

"Roedden ni'n gwneud popeth, bron, gyda'n gilydd. Roedden ni'n byw yn gynnil, a fyddwn i ddim wedi newid dim byd," meddai'r artist Claudia Williams am ei bywyd gyda'i gŵr, Gwilym Prichard, oedd hefyd yn artist adnabyddus.

Mae hi'n ysgrifennu ar wefan Wales Arts Review am ei gwaith, ei gyrfa a'i theulu.

Claudia Williams
Claudia Williams

Bws yn cymryd lle gwasanaeth parcio a theithio

BBC Wales News

Mae gwasanaeth bws newydd wedi cael ei lansio i gymryd lle system parcio a theithio Aberystwyth, wedi i Gyngor Ceredigion wrthod adnewyddu ei gytundeb.

Bydd y gwasanaeth newydd, gafodd ei lansio heddiw, yn cael ei redeg fel treial am bedwar mis.

Bws
BBC

Dim tocynnau ar ôl i Wyl Rhif 6

Facebook

Mae trefnwyr Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion wedi cyhoeddi ar safle Facebook yr ŵyl bod pob tocyn wedi'u gwerthu ar gyfer y digwyddiad eleni.

Mae'r ŵyl yn dechrau heddiw, ac yn mynd ymlaen nes nos Sul, gyda Noel Gallagher, gynt o'r band Oasis yn uchafbwynt i'r digwyddiad.

Noel
BBC

Halfpenny ar gael i'r Llewod

BBC Sport Wales

Mae cefnwr Cymru a Toulon, Leigh Halfpenny wedi cadarnhau y bydd ar gael ar gyfer taith y Llewod i Seland Newydd yn haf 2017.

Ni fydd cynghrair Ffrainc wedi gorffen erbyn i'r daith ddechrau, ac roedd pryder y byddai'r rhai sy'n chwarae yno ddim yn cael caniatâd i adael eu clybiau.

Ond dywedodd Halfpenny bod Toulon wedi cadarnhau y bydd yn cael methu'r gemau olaf i ymuno â charfan y Llewod, pe bai'n cael ei ddewis.

Halfpenny
Huw Evans Picture Agency

Ceisio atal diflaniad y cimychiaid

BBC Cymru Fyw

Mae arwyddion canlyniadau "calonogol" yn yr ymdrechion i atal cimwch yr afon gwyn rhag diflannu yng Nghymru.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod prosiect arloesol yn golygu bod 4,000 o'r rhywogaeth, oedd mewn perygl, wedi eu magu a'u rhyddhau yma ers 2009.

Maen nhw'n canolbwyntio ar Afon Gwy sef cadarnle olaf y cimychiaid yng Nghymru, gyda rhai'n darogan y gallai'r rhywogaeth ddiflannu'n llwyr erbyn 2030.

Cimwch yr afon
BBC

Corff wedi'i dynnu o'r môr ger Aberystwyth

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod corff dyn wedi cael ei dynnu o'r môr rhwng Aberystwyth a Borth y bore 'ma.

Fe wnaeth bysgotwyr gysylltu â gwylwyr y glannau ychydig wedi 07:00 i ddweud eu bod wedi gweld corff yn y dŵr y tu allan i Harbwr Aberystwyth.

Dywedodd y llu nad yw'n gysylltiedig gyda'r digwyddiad ddoe, ble bu farw un o ddau berson gafodd eu tynnu o'r môr ger yr un lleoliad.

Mae'r heddlu'n gweithio i geisio adnabod y dyn.

Euro 2016 'allan o'r system'

BBC Sport Wales

Mae Cymru wedi cael Euro 2016 "allan o'r system" i ganolbwyntio'n llwyr ar yr ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2018, yn ôl Gareth Bale.

Fe wnaeth blaenwr Real Madrid sgorio tair gôl wrth i Gymru gyrraedd rownd gynderfynol y bencampwriaeth.

Bydd ymgyrch Cymru i gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia yn dechrau yng Nghaerdydd nos Lun yn erbyn Moldova.

Bale
Huw Evans Picture Agency

UDA: Dyn o Fôn yn wynebu biliau meddygol

BBC Cymru Fyw

Mae teulu dyn o Fôn sydd wedi bod yn ddifrifol wael yn America yn wynebu biliau sylweddol ar ôl cael gwybod y bydd ei ffioedd meddygol yn cael eu hatal ymhen pythefnos.

Mae Carwyn Edwards wedi bod yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn Arizona ers dechrau'r flwyddyn, ar ôl i salwch arwain iddo orfod colli ei ddwy goes yn rhannol, yn ogystal â chymhlethdodau eraill.

Carwyn
BBC

Cyhoeddi enwebiadau gwobrau BAFTA Cymru

BAFTA Cymru

Mae BAFTA Cymru wedi cyhoeddi'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru.

Y Gwyll sy'n arwain y ffordd gyda phedwar enwebiad, ac mae tri enwebiad yr un i’r ddrama deledu 35 Diwrnod a’r ffilm nodwedd Yr Ymadawiad.

Eleni fydd yr 25ain gwaith i'r gwobrau gael eu cynnal, gyda'r seremoni ar 2 Hydref, 2016 yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Y Gwyll
BBC

Oes na dalent yn Llanelli?

Llanelli Star

Mae rhaglen Britain's Got Talent yn dod i dref y sosban i gynnal clyweliadau yr wythnos nesaf meddai'r Llanelli Star.

Bydd y clyweliadau'n digwydd yn nhafarn y Bucket and Spade Seaside ac yng Nghlwb Rygbi Felinfoel i blant iau.

Brwydr i achub hen waith glo

BBC Wales News

Mae ymgyrchwyr yn brwydro i achub hen safle glofa yn Nhorfaen sy'n gartref i nifer o adeiladau rhestredig.

Mae gwaith glo 'The British', gafodd ei enwi ar ôl yr hen waith haearn gafodd ei sefydlu yno yn yr 1800au, wedi bod yn wag ers 40 mlynedd.

The British
Gwyn Jenkins