a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cau twnneli: Gwasanaeth awyr yn dechrau
  2. Cyhoeddi mesur trethu tir yn y Senedd
  3. UDA: Dyn o Fôn i dalu ffioedd meddygol?
  4. Ysgrifennydd heddlu yn euog o dwyll
  5. Llai yn parcio ers cyflwyno ffioedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - ymunwch â ni eto fory!  

Yr ifanc wedi colli'u llais?

Click on Wales

Mewn blog ar wefan Click on Wales, mae Cadan ap Tomos yn dadlau fod angen mwy i ddenu pobl ifanc i gymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth gan bwysleisio'r effaith mae'n cael ar eu bywydau dyddiol. 

Efallai wedyn fyddai ddim yn dderbyniol i berson 17 oed ennill o leiaf £4 yr awr yn llai ar yr isafswm tâl cenedlaethol, na pherson sy'n 25 oed?

PROTEST
BBC

Dathlu Dahl

BBC Cymru Fyw

Ar 13 Fedi bydd dathlu yng Nghaerdydd a thu hwnt i nodi canmlwyddiant ers geni'r awdur o'r brifddinas, Roald Dahl. 

Mae Elin Meek wedi trosi ei lyfrau plant i'r Gymraeg, a bu'n sôn wrth Cymru Fyw am yr her o gyfieithu gwaith awdur sy' mor enwog am ei ddawn i chwarae ar eiriau a bathu rhai newydd.

Dahl
Quentin Blake

Tywydd heno

Tywydd, BBC Cymru

Fydd hi'n aros yn gymylog yn y gorllewin gyda phosibilrwydd o law, ond fydd hi'n clirio yn y dwyrain gyda'r tymheredd yn cyrraedd tua 17C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Herio Llywodraeth Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Alun Cairns wedi herio Llywodraeth Cymru i ddefnyddio ei phwerau newydd i "wneud gwahaniaeth" ac i wneud y Cynulliad yn fater o bwys i bobl Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru bod pobl wedi cael llond bol o'r cyfansoddiad yn cael ei drafod, gan ychwanegu y dylai'r grymoedd newydd sy'n rhan o Fesur Cymru gael eu defnyddio'n effeithiol.

cairns
bbc

Lansio gwasanaeth bws dros nos

Wales Online

Bydd gwasanaeth bws yn ystod yn nos yn cael ei lansio yng Nghaerdydd gan ddechrau o ddydd Sul 18 Medi ymlaen, meddai Wales Online.

Dywedodd Bws Caerdydd y bydd dau lwybr yn elwa o'r cynllun, sef Llwybr 18 sy'n cysylltu Treganna, Trelái a Caerau gyda chanol y ddinas a Llwybr 38 sy'n mynd drwy ardal Cathays a Roath.

Carcharu dyn oedd ar ffo am 10 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn oedd wedi bod ar ffo am 10 mlynedd wedi ei garcharu ar ôl cael ei ddal yng nghanolbarth Cymru.

Roedd yr heddlu wedi bod yn chwilio am y cyn yrrwr rali Jason Humble, 51 oed, oedd wedi ei gyhuddo o geisio llofruddio dyn ar ôl ymosod arno gyda bat pel-fâs.

Llwyddodd Humble i osgoi sylw'r heddlu er gwaetha ymgyrch fawr i ddod o hyd iddo, gan gynnwys sawl apêl ar y gyfres deledu Crimewatch.

Llongyfarchiadau i Aled Sion Davies!

Aur i'r Cymro o Ben-y-bont yn y Gemau Paralympaidd

View more on twitter

Anfon cwyn swyddogol

Golwg 360

Mae cydlynydd y grŵp ymgyrchu Pobl Atal Wylfa B (PAWB) wedi anfon cwyn swyddogol at swyddfa’r Arolygiaeth Gynllunio am gyfarfod a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf heb offer cyfieithu i’r Gymraeg, yn ôl Golwg360.

Bwriad y cyfarfod gan yr Arolygiaeth Gynllunio, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Ebeneser, Llangefni, ar 6 Fedi oedd amlygu’r cynlluniau datblygu tai mewn perthynas â phrosiect Wylfa Newydd.

Ond, dywedodd Dylan Morgan ar ran PAWB, nad oedd offer cyfieithu wedi’i ddarparu ac, am hynny, fe wnaethon nhw anfon cwynion at Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yr wythnos ddiwethaf.

'Perygl' o rwystrau masnachol i fusnesau Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud bod "perygl" y gallai cwmnïau o Gymru wynebu rhwystrau masnach am gyfnod wedi Brexit, gan nad oes gan y DU arbenigedd i drafod telerau masnach.

Ychwanegodd Carwyn Jones y byddai caniatáu rhyddid i bobl symud yn broblem i'r rhai bleidleisiodd i adael yr UE.

Mae rhyddid i bobl symud yn un o'r amodau y mae'r UE yn ei fynnu arno i'r DU aros o fewn y farchnad sengl.

Adnabod corff dyn aeth ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau mai corff dyn aeth ar goll oddi ar arfordir gorllewin Cymru gafodd ei ddarganfod ar 1 Medi.

Aeth Luke Morton, 23 o ganolbarth Lloegr, ar goll ger Mwnt ar 7 Awst. Cafodd ei gorff ei ddarganfod yn y môr rhwng Aberystwyth a Borth.

Aled Sion Davies ar fin cystadlu

BBC Cymru Fyw

Mae'r Cymro Aled Sion Davies ar fin cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio, ac mae ein gohebydd ym Mrasil, Steffan Messenger wedi bod yn edrych ymlaen.

Aled Sion Davies
Getty Images

Dirwy £400,000 i burfa olew

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwmni sy'n gweithredu purfa olew Aberdaugleddau wedi cael dirwy o £400,000 am dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Bydd rhaid i Valero Energy hefyd dalu dros £60,000 o gostau, ar ôl i David Thomas, 55, ddisgyn o blatfform a chael anafiadau yn 2012.

Clywodd y llys bod Mr Thomas yn dal i ddioddef, ac nad oedd y platfformau yn cael ei ddefnyddio bellach.

Teyrnged i artist ifanc

South Wales Evening Post

Ar wefan y South Wales Evening Post mae teyrnged i artist ifanc gafodd ei darganfod yn farw wythnosau'n unig ar ôl graddio a chael swydd newydd.

Dechrau gwael i Forgannwg

'Angen sefydlu asiantaethau'

BBC Wales News

Mae angen sefydlu Asiantaethau Datblygu Rhanbarthol er mwyn rhoi hwb i ardaloedd sydd wedi eu "hesgeluso" gan lywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig, meddai Leanne Wood.

Daeth sylwadau arweinydd Plaid Cymru wrth lansio Rhaglen yr Wrthblaid yn Nhreorci ddydd Llun.

Yn ôl Ms Wood, bydd hi'n sicrhau bod y llywodraeth ym Mae Caerdyd yn darparu ar gyfer Cymru gyfan, ac nid coridor yr M4 yn unig.

Leanne Wood
BBC

Prynhawn cymysg

Tywydd, BBC Cymru

Er bod rhywfaint o awyr las mewn rhai mannau yng Nghymru, mae cymylau uchel mewn sawl man hefyd, ac mae'n bosib y bydd mymryn o law ymhellach i'r de, yn enwedig yn Sir Benfro.

Am y tywydd yn lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Amheuaeth dros ffitrwydd Faletau

Manylion rownd gyntaf Cwpan Cymru

Trafodaethau pellach am barcio

Cynghorwyr i drafod ymhellach yn dilyn adroddiad sy'n dangos bod llai yn defnyddio meysydd parcio ar ôl i'r cyngor godi tal am eu defnyddio.

View more on twitter

Apêl i gadw draw o ddolffiniaid

BBC Wales News

Mae grŵp cadwraeth yn apelio ar berchnogion cychod i beidio ag amharu ar ddolffiniaid yn dilyn nifer o ddigwyddiadau yn Sir Benfro.

Fe wnaeth The Sea Trust ffilmio cychod yn dilyn y dolffiniaid o amgylch harbwr Abergwaun, er bod y rheolau'n dweud na ddylai cychod fod o fewn 50m i'r mamaliaid.

Cwch
Ken Barnett

Dyn wedi marw ar ôl cael ei daro gan dren

Western Telegraph

Mae dyn 27 oed wedi marw ar ôl cael ei daro gan drên ger gorsaf Hendy-Gwyn nos Sul, meddai'r Western Telegraph.

Cafodd yr heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans eu galw i'r safle toc wedi 20:00.

Anafiadau i feiciwr modur

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod beiciwr modur wedi cael anafiadau wedi digwyddiad ar yr A494 yn Sir Ddinbych y bore 'ma.

Cafodd yr heddlu a pharafedyggon eu galw i'r ffordd ger Llanbedr Dyffryn Clwyd tua 07:30 yn dilyn gwrthdrawiad dau gerbyd.

Cafodd y beiciwr ei drin am fân anafiadau yn y fan a'r lle.

Dylan v Sam?

Her gyfreithiol gan fudiad iaith

Golwg 360

Mae mudiad iaith wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu cynnal her gyfreithiol yn erbyn y penderfyniad i gadw’r cymhwyster Cymraeg Ail Iaith, gan honni ei fod yn mynd yn groes i bolisi’r Prif Weinidog.

Mae Cymdeithas yr Iaith hefyd yn galw am gymorth ariannol gan y cyhoedd er mwyn talu am y costau cyfreithiol.

Dair blynedd yn ôl, fe wnaeth adroddiad gan yr Athro Sioned Davies alw am newidiadau "brys", gan gynnwys cael gwared â’r arferiad o ddysgu’r Gymraeg fel ‘ail iaith’.

Plaid Cymru yn cyhoeddi 'rhaglen yr wrthblaid'

BBC Cymru Fyw

Cynnig gofal plant am ddim, sefydlu banc cenedlaethol a chreu asiantaeth ddatblygu.

Dyna yw rhai o amcanion Plaid Cymru wrth lansio Rhaglen yr Wrthblaid.

Plaid Cymru
BBC

Trafferthion yn oedi'r chwarae

Taro'r Post heddiw am 13:00

Bant i'r coleg?

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ydych chi neu rywun 'chi'n ei nabod yn dechrau yn y brifysgol yn fuan?

Mae Elen Davies,un o lysgenhadon ifanc y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi cyhoeddi rhestr o'r 10 peth pwysicaf i chi bacio.

Cloc larwm sydd ar frig y rhestr wrth reswm!

Buddugoliaeth i'r Devils

Cerdd dant?

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Mae Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod wedi bod yn sgwrsio gydag Aled Hughes am bethau gafodd eu colli ar faes y brifwyl yn Y Fenni eleni

Ymysg rhai o'r pethau sydd wedi'u colli mae cotiau glaw, esgidiau, wyth set o allweddi, tair oriawr, dyddiadur Merched y Wawr, pwrs arian ac un set o ddannedd gosod.

Os hoffech chi weld os taw'ch allweddi chi sydd yn un o'r wyth, neu os ydych newydd sylwi fod eich dannedd ar goll, gallwch chi ffonio Swyddfa'r Eisteddfod ar 0845 4090 300. 

Llwyddodd y person yma i gadw afael ar ei ambarel, ond mae llawer wedi methu
bbc

Cau banc yn 'siom fawr'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae cau cangen banc HSBC yn Amlwch yn "siom fawr" yn ôl cynghorydd lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Jones bod y penderfyniad i gau'r banc ar 7 Hydref yn "bechod i'r henoed yn fwy na dim, mae'n anodd i iddyn nhw godi eu harian". 

Dywedodd HSBC wrth y Post Cyntaf mai cwymp yn y nifer sy'n defnyddio'r banc yw'r rheswm dros gau.

Apelio am wybodaeth wedi ymosodiad

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn ddioddef anafiadau mewn ymosodiad yng Nghasnewydd ar 3 Medi.

Hoffai'r heddlu siarad gyda phedwar dyn wedi'r digwyddiad am tua 16:45 yn The Courtyard.

Jaques yn joio?

Carwyn Edwards i golli gofal iechyd?

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Bydd dyn sy'n gwella o gyflwr sy'n peryglu ei fywyd yn yr Unol Daleithiau yn cael gwybod yn yr oriau nesaf a fydd yn colli ei ofal iechyd am ddim.

Mae Carwyn Edwards, sy'n wreiddiol o Fodedern ar Ynys Môn ac yn gweithio i gwmni yswiriant yn yr UDA, yn dioddef o haint gwaed ers mis Chwefror.

Mae Carwyn nawr wedi cael gwybod ei fod yn bosib na fydd ei gyflogwr yn talu am ei ofal iechyd bellach.

Dywedodd ei frawd Aled wrth y Post Cyntaf: "Bron na all Carwyn symud yn ei wely, mae ei galon yn wan, nid yw wedi cael bron dim physio, does dim cadair olwyn ganddo a does dim arwydd ei fod am gael coesau prosthetig."

Llai yn parcio ers cyflwyno ffioedd

BBC Cymru Fyw

Mae'r defnydd o chwe maes parcio yn Sir Benfro wedi gostwng wedi i ffioedd parcio gael eu cyflwyno.

Daeth adolygiad i'r casgliad bod defnydd o safleoedd wedi lleihau, ac mewn un achos wedi "gostwng yn sylweddol", ers i'r ffioedd ddod i rym ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Parcio
BBC

Wedi bod, ac i ddod...

Oedi yn Hendy-gwyn

Teithio BBC Cymru

Sir Gaerfyrddin: Mae rhan o'r A40 wedi cau ar ôl i lori dorri i lawr yn Hendy-gwyn ar Daf.

Cyhoeddi mesur trethu tir

BBC Cymru Fyw

Bydd yr ail o dri Mesur Cynulliad fydd yn galluogi i Gymru godi ei threthi ei hun yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach.

Dyma fydd y tro cyntaf mewn bron i 800 mlynedd i Gymru gael pwerau codi trethi.

Bydd y ddeddfwriaeth yn sefydlu'r Dreth Trafodiadau Tir, fydd yn disodli'r dreth stamp o fis Ebrill 2018.