a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Annog mwy o sgwrsio rhwng claf a meddyg
  2. Angen 'torri'r cylch' o ddirwyo'r digartref
  3. Cynhadledd UKIP: Dewis arweinydd newydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw ac am yr wythnos hon o'r llif byw.

Bydd y newyddion diweddaraf yma ar Cymru Fyw dros y penwythnos, ac fe fydd y llif byw yn ôl ddydd Llun am 08:00.  

Tan hynny, noswaith dda.

Tân wedi dinistrio bws ym Mhorthmadog

Wales Online

Cafodd bws ei ddinistrio'n llwyr gan dân yng Ngwynedd y bore 'ma, meddai Wales Online.

Cafodd diffoddwyr eu tân eu galw i'r digwyddiad ger Clwb Pêl-droed Porthmadog tua 07:00.

Ni chafodd neb unrhyw anafiadau.  

Carwyn Jones yn ysgrifennu i Red Box

Mae Carwyn Jones wedi ysgrifennu i Red Box The Times yn amlinellu dymuniadau America yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

View more on twitter

Ymddiheuro am ddiffyg cyfieithu mewn cyfarfod

Daily Post

Mae adran gynllunio Llywodraeth y DU wedi ymddiheuro ar ôl i gyfarfod cyhoeddus gael ei gynnal heb gyfieithydd, gan wneud i nifer o bobl aeth i'r cyfarfod i adael.

Digwyddodd y cyfarfod i drafod cynllun Wylfa Newydd, yn uniaith Saesneg, ar 6 Medi.

Ramsey ddim yn holliach

Gill yn cymryd lle Hamilton

Yn ôl gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Carl Roberts, sydd yng nghynhadledd UKIP, mae newidiadau i drefn y siaradwyr yno yfory.

View more on twitter

Tywydd a theithio

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r diweddara'; "Bydd heno’n noson sych ac eithaf clir a bydd hi’n teimlo’n dipyn oerach na’r nosweithiau diwethaf. Y tymheredd yn disgyn i 5°C mewn rhai ardaloedd gwledig.

"Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae’r traffig yn symud ac yn stopio am yn ail rhwng cyffyrdd 38 Margam a 43 Llandarcy.

Yng Nghaerdydd, mae ciwiau ar yr A4234 tua’r gogledd, cyn y carchar gan fod damwain yn rhwystro un lôn o ddwy."

Cyhuddo dyn o lofruddio dynes yn Abertawe

Heddlu De Cymru

Mae dyn 37 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddio dynes yn Abertawe. 

Cafodd corff Alison Jane Farr-Davies, 42 oed, ei ddarganfod wedi i blismyn gael eu galw i dŷ yn ardal yr Hafod brynhawn Mawrth.

Bydd Dean Marcus Jones yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Abertawe yfory.

18 mis o garchar i gyn-gynghorydd

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-gynghorydd o Ynys Môn wedi ei ddedfrydu i 18 mis o garchar am beryglu awyrennau'r Awyrlu drwy anelu goleuadau at beilotiaid oedd yn eu hedfan.

Roedd John Arthur Jones, 66 oed, o Fodffordd wedi peryglu peilotiaid oedd ar ymarferiadau nos.

Fe wnaeth wadu 13 o gyhuddiadau yn ei erbyn o beryglu awyrennau, ond fe'i cafwyd yn euog o bob cyhuddiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug fis Mehefin.

Roedd y troseddau wedi digwydd rhwng Tachwedd 2013 a mis Medi 2014.

Dedfrydu teulu o dri

BBC Cymru Fyw

Mae tad a mab wedi cael eu dedfrydu i 18 mis o garchar ar ôl gwerthu cynnyrch gwynnu dannedd oedd 110 gwaith dros y cyfyngiad cyfreithiol o hydrogen perocsid.

Fe wnaeth John a Mathew Hargreaves gyfaddef twyllo yn Llys y Goron Merthyr Tudful a chafodd Jean Hargreaves ei dedfrydu i chwe mis o garchar wedi ei ohirio.

Bu'r tri yn gwerthu'r cynnyrch yn y Sioe Frenhinol yn Llanfair ym Muallt, Powys, yn 2013.

‘Gwleidyddion wedi tanseilio’r Cynulliad’

Golwg 360

Mae’r Aelod Seneddol Guto Bebb wedi dweud bod y dosbarth gwleidyddol yng Nghymru yn gwneud drwg i ddelwedd y Cynulliad trwy ei bortreadu fel “corff sy’n anabl i wasanaethu pobol Cymru”, yn ôl Golwg360. 

Ers sefydlu’r Cynulliad yn 1999, mae’r Ceidwadwr yn dadlau bod Cymru wedi gweld blynyddoedd o flaenoriaethau anghywir sydd, gyda Mesur Cymru, wedi cyrraedd penllanw.

Yn hytrach na gwneud y mwyaf o’r pwerau sydd wedi’u trosglwyddo, “rydan ni wastad eisiau mwy”, meddai.

Bebb
bbc

Teyrngedau i ddyn

South Wales Evening Post

Mae'r teyrngedau wedi eu rhoi i ddyn fu farw yn dilyn digwyddiad mewn maes parcio yn Llanelli, meddai'r South Wales Evening Post.

Roedd Andrew Williams yn 47 oed ac yn dod o Meinciau ger Caerfyrddin.

Bu farw yn dilyn digwyddiad ym maes parcio ger Stryd Murray.

Darganfod prynwr i Bier Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

Mae gweinyddwyr Begbies Traynor yn dweud bod Pier Aberystwyth wedi ei werthu.

Roedd y busnes wedi bod yn nwylo'r gweinyddwyr ers 18 mis wrth chwilio am brynwr. Dywedodd y cwmni y byddai'r rheolwyr yn parhau i redeg y safle.

Rhagolwg: Southampton v Abertawe

The Daily Mail

Ar wefan y Mail Online mae rhagolwg i'r gêm rhwng Southampton ac Abertawe ddydd Sul am 14:15.

Mae disgwyl y bydd chwaraewr Cymru Neil Taylor yn cael ei adael ar y fainc gyda'r Albanwr Stephen Kingsley yn cymryd ei le yn y tîm. 

kingsley
BBC

Dedfrydu dyn am ddod a cheiswyr lloches i'r DU

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Iran sy'n byw yng Nghaerdydd wedi ei ddedfrydu am gynorthwyo ceiswyr lloches i ddod i mewn i'r DU yn anghyfreithlon.

Fe wnaeth Mostafa Rabeih Lalehka, 32, gynorthwyo pedair dynes a dau o blant i ddod i mewn i'r DU yn yr hyn gafodd ei alw'n gynllun oedd wedi’i drefnu'n ofalus.

Cafodd Lalehka, ddaeth i'r wlad yn anghyfreithlon 10 mlynedd yn ôl ond sydd bellach yn ddinesydd y DU, ei ddedfrydu i 38 mis yn y carchar.

Agor chweched ddosbarth newydd

BBC Cymru Fyw

Mae coleg chweched dosbarth newydd ar gyfer Sir y Fflint wedi agor yn swyddogol.

Mae Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yn cymryd lle dosbarthiadau pedair ysgol uwchradd yn y sir.

Carwyn
BBC

Digwyddiad ar Heol y Frenhines

Wales Online

Mae'r gwasanaethau brys wedi cael eu galw i WH Smith yng nghanol Caerdydd ddydd Gwener yn dilyn adroddiadau bod mwg yn dod o'r siop.

Mae diffoddwyr tân yn delio gyda'r sefyllfa, meddai WalesOnline, ac mae gofyn i siopwyr a rheiny sy'n gweithio ar Heol y Frenhines osgoi'r ardal.

Queen Street
Gill Morgan

Shane yn barod am yr her

Golwg 360

Mae Shane Williams yn dweud ei fod yn barod ar gyfer her treiathlon Ironman Wales sy’n digwydd yn Ninbych y Pysgod dros y penwythnos, yn ôl Golwg360.

Er mwyn gwella’i dechneg nofio ar gyfer yr her, mae cyn seren Cymru wedi bod yn gweithio gyda Geraint Forster, Cyfarwyddwr rhaglen ffitrwydd awyr agored ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae hefyd wedi gweithio gyda Dr Peter Herbert, ffisiolegydd y brifysgol.  

Tywydd a theithio

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r diweddara': "Bydd hi’n brynhawn sych ar y cyfan gydag ysbeidiau braf. Y tymheredd yn is na’r dyddiau diwethaf, 18°C ar yr uchaf gydag awel ffresh o’r gogledd orllewin. Gallem ni weld ambell gawod yn y gogledd ddwyrain neu’r gorllewin.

"Mae’n araf ar yr M4 tua’r dwyrain cyn cyffordd 24 y Coldra gan fod car yn rhwystro 1 lôn o 3.

"Yn Nhalgarth, mae Heol Bronllys, yr A479 wedi ei rhwystro’n rhannol gan ddamwain ger Gwesty’r Castell.

"Ym Mhenarth, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y gwaith ffordd ar Heol Windsor."

Aelod cabinet yn taro nôl

Golwg 360

Yn dilyn pryderon nad yw Cyngor Môn yn gwneud digon i ddiogelu’r Gymraeg rhag effeithiau posib y cynllun i godi atomfa niwclear Wylfa Newydd, mae aelod o gabinet y Cyngor wedi taro nôl, meddai Golwg360.

Yn ôl y Cynghorydd Hywel Eifion Jones, “does dim bai ar y pwyllgor gwaith na’r Cyngor” am y pryderon ynghylch yr iaith.

Ychwanegodd mai gyda Horizon, y cwmni sydd eisiau codi’r atomfa, y mae’r “cyfrifoldeb” am yr effaith bosib ar y Gymraeg. Mae Cyngor Môn eisoes wedi rhoi pwysau ar y cwmni i ddiogelu’r iaith, yn ôl Hywel Eifion Jones.

Paul Trollope yn 'hyderus'

BBC Sport Wales

Mae Paul Trollope yn hyderus y gall Caerdydd droi'r pwysau sydd arnyn nhw yn rhywbeth "positif" wrth groesawu Leeds United ddydd Sadwrn.

Fe wfftiodd y rheolwr ei fod ef yn bersonol dan bwysau ar ôl i'w dîm golli eu dwy gêm olaf gan ildio chwe gôl.

Dywedodd bod Caerdydd o dan bwysau, fel pob un tîm arall sy'n cystadlu yn eu herbyn.

Paul
Huw Evans Picture Agency

Dim trenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd

Wales Online

Ni fydd trenau rhwng Casnewydd a Chaerdydd dros y penwythnos oherywdd y bydd y rheilffordd ar gau, yn ôl WalesOnline.

Daw hyn o ganlyniad i benderfyniad Network Rail i drydaneiddio ac uwchraddio'r lein.

Mae teithwyr yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw a bydd gwasanaeth bws mewn lle.

Farage yn beio Hamilton ar ôl i staff adael

BBC Cymru Fyw

Mae Nigel Farage wedi beio arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton, ar ôl i aelod o staff y blaid adael i ymuno a'r Ceidwadwyr.

Dywedodd Mr Farage bod Alexandra Phillips wedi ei "thrin yn eithaf gwael" a bod "angen delio" gyda rhannau o'r blaid yng Nghymru.

Fe wnaeth Ms Phillips ddweud bod holltau mawr yn y blaid wrth gyhoeddi ei bod am adael.

Gemau Paralympaidd: Y Cymry sy'n cystadlu

BBC Cymru Fyw

Mae 26 o Gymry yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni ,10% o gyfanswm tîm Prydain. 

Mae modd gweld pa Gymry fydd yn cystadlu yn Rio ddydd Gwener drwy glicio yma.

Gemau
BBC

Dathlu Diwrnod Owain Glyndwr

Beth nesaf i Non Stanford ar ôl Rio?

BBC Cymru Fyw

Mis yn unig ar ôl iddi golli allan ar fedal Olympaidd yn y treiathlon yn Rio, mae Non Stanford yn barod i edrych tuag at y dyfodol.

Mae hi'n cystadlu ym Mecsico ar hyn o bryd, ac aeth BBC Cymru i'w holi am y Gemau Olympaidd a'r dyfodol.

Non Stanford yn sgwrsio hefo Cymru Fyw

Dyn o flaen llys yng Nghaernarfon

Daily Post

Mae dyn wedi ei gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol gyda bwriad ar ôl i berson gael ei drywanu ym Mangor, meddai'r Daily Post.

Bydd Thomas Ian Jones, 23 oed, sy'n dod o'r ddinas, yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Caernarfon y bore 'ma.

Fe aeth y dioddefwr i Ysbyty Gwynedd, Bangor, ond ni chafodd anafiadau difrifol.

Dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud bod dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng beic modur a char ddoe.

Cafodd y dyn ei gludo i'r ysbyty yn Stoke ond bu farw'n ddiweddarach.

View more on twitter

Evans yn teimlo rhwystredigaeth

South Wales Argus

Yn ei golofn yn y South Wales Argus mae capten y Dreigiau, Lewis Evans, yn trafod y fuddugoliaeth yn erbyn Zebre yr wythnos diwethaf.

Er y fuddugoliaeth o 11-6, dywedodd Evans y bydd angen perfformio dipyn gwell os yw'r tîm am ennill yn erbyn Munster ar Rodney Parade nos yfory.

Lewis
BBC
Lewis Evans

Cynhadledd UKIP: Dewis arweinydd newydd

BBC Cymru Fyw

Bydd cynhadledd flynyddol UKIP yn dechrau'n Bournemouth ddydd Gwener ac fe fydd enw'r arweinydd newydd yn cael ei gyhoeddi. 

Dros y dyddio nesa bydd aelodau UKIP yn ymgynnull ar gyfer "parti fel na welwyd ei fath o'r blaen". 

Bydd y gynhadledd hon yn "gyfle euraid", yn ôl gwefan y blaid, i aelodau rannu'u hanesion a phrofiadau o'r ymgyrch lwyddiannus am bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond y tu hwnt i'r dathliadau, mae yna gwestiynau mawr i'w hateb. 

ukip
BBC

Digwyddiad Caerffili: Dyn mewn cyflwr sefydlog

Heddlu Gwent

Yn dilyn digwyddiad yng Nghaerffili neithiwr, mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau bod dyn 61 oed bellach mewn cyflwr sefydlog ar ôl cael ei drywanu.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i Ffordd Caerdydd yn y dref tua 17:45 yn dilyn y digwyddiad.

Mae dyn lleol, 43 oed, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio ac mae yn y ddalfa.

Swydd newydd i Rhod Gilbert

Oedi yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A484

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd osgoi Llanelli wedi ei rhwystro'n rhannol yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd.

Mae'r heddlu yn cyfeirio traffig rhwng yr A484 Cylchfan Berwick a Chanolfan Gwlyptir Llanelli.

Y PRO12: Uchafbwyntiau yr ail rownd

BBC Cymru Fyw

Mae Dan Fish i'r Gleision, Tommy Seymour i Glasgow a Dan Evans i'r Gweilch ymysg uchafbwyntiau'r ail rownd o gemau yn y Pro12.

Nos 'fory mae'r Gweilch gartref yn erbyn Treviso, ac mae'n fyw ar y Clwb Rygbi ar S4C o 19:15.

fish
BBC

Cymru yn curo Israel

BBC Sport Wales

Enillodd Cymru 3-0 yn erbyn Israel neithiwr yng ngrŵp H y gemau rhagbrofol ar gyfer Euro 2017.

Sgoriodd Helen Ward dwy gôl yng Nghasnewydd i ddod a'i chyfanswm i 41 dros ei gyrfa, sy'n record dros dîm merched Cymru.

Bydd Cymru nôl yng Nghasnewydd nos Fawrth i chwarae eu gêm olaf o'r ymgyrch yn erbyn Awstria.

Ward
BBC Sport

Cynllun murlun Y Gwyll i Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

Gallai wyneb y Ditectif Arolygydd Tom Mathias o ddrama Y Gwyll fod yn syllu ar drigolion Aberystwyth yn y dyfodol, os fydd cynllun murlun yn cael ei gymeradwyo.

Os yw'n cael ei gymeradwyo, bydd y murlun o Richard Harrington yn cael ei baentio ar wal yr Art Shop yn y dref.

Gwyll
BBC

Cau strydoedd yn Aberystwyth

Teithio BBC Cymru

Oherwydd yr ŵyl fwyd a diod yn Aberystwyth, fe fydd stryd Baker 'di chau heddiw a 'fory.

Angen 'torri'r cylch' o ddirwyo'r digartref

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru wedi codi amheuon ynghylch effeithlonrwydd dirwyo a gwahardd pobl ddigartref o ganol trefi a dinasoedd.

Yn ôl Arfon Jones, dyw troi pobl ddigartref yn droseddwyr ddim yn datrys problemau unigolion bregus. 

Ychwanegodd bod angen defnyddio'r arian sy'n cael ei wario ar leihau'r camddefnydd o gyffuriau yn y gogledd yn well.

Digartref
BBC