a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
 2. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda Chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
 3. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar ddull gweithredu’r Pwyllgor o ran ei gylch gwaith, a sut y mae’n bwriadu ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru
 4. Dadl gan Aelodau Unigol ar daclo TB buchol
 5. Dadl Plaid Cymru ar y fwrsariaeth nyrsio
 6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu sut y mae'n bwriadu cyflwyno ei Rhaglen Lywodraethu o fewn ei chyllideb
 7. Dadl Fer: Heriau i'r sector gofal yng Nghymru yn y dyfodol

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesa 4 Hydref.

Y Senedd
BBC

Gwasanaeth gofal cenedlaethol i Gymru

Mae Eluned Morgan yn gobeithio dechrau trafodaeth, ar sail traws-bleidiol, ar wasanaeth gofal cenedlaethol i Gymru, gwasanaeth y mae hi'n gobeithio fyddai'n "cael ei garu a'i werthfawrogi fel y GIG."  

Eluned Morgan
BBC

Heriau i'r sector gofal yng Nghymru

Ac yn ola yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Eluned Morgan.

Y pwnc: Heriau i'r sector gofal yng Nghymru yn y dyfodol.  

'Mandad i gyflawni'

Mae Jane Hutt yn ymateb ar ran y llywodraeth ac yn dweud "mae pobl Cymru wedi pleidleisio dros ein rhaglen ac mae ganddon ni fandad i gyflawni'r rhaglen." 

Jane Hutt
BBC

Neil Hamilton yn cael cerydd

Mae Neil Hamilton yn cael cerydd gan y Dirprwy Lywydd am gyfeirio at Joyce Watson fel "Joyless Watson".

Diffyg cynnwys

Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud hyn am y ddogfen, "hyd yn oed os ydyn ni'n derbyn mai dim ond 16 tudalen sydd i'r ddogfen... mae yna'n bendant ddiffyg cynnwys".

Gareth Bennett
BBC

Rhaglen yr Wrthblaid

Mae Adam Price yn dadlau bod Rhaglen yr Wrthblaid Plaid Cymru yn nodi "agenda fwy uchelgeisiol a chynhwysfawr i Gymru".  

Gwasanaeth Iechyd saith diwrnod yr wythnos

Mae Andrew RT Davies yn tynnu sylw at y ffaith bod Ysgrifennydd Iechyd San Steffan Jeremy Hunt wedi ennill brwydr Uchel Lys heddiw yn erbyn meddygon iau yn Lloegr a'u cytundeb newydd.

Fe fydd hyn yn golygu Gwasanaeth Iechyd saith diwrnod yr wythnos meddai. "O leiaf mae Llywodraeth Prydain wedi gosod uchelgeisiau. Beth ydych chi wedi ei wneud yn y ddogfen hon?" ychwanega Mr Davies. 

Andrew RT Davies
BBC

'Cyfleoedd bywyd'

Am yr awr nesa mae'r aelodau yn gwrando ar ddadl gan y Ceidwadwyr Cymreig sy'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

 • Yn credu nad yw Rhaglen Lywodraethu Prif Weinidog Cymru yn ennyn yr hyder na'r manylion sydd eu hangen i wella cyfleoedd bywyd pobl mewn cymunedau ledled Cymru.
 • Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu sut y mae'n bwriadu cyflwyno ei Rhaglen Lywodraethu o fewn ei chyllideb. 

'Methu rhagdybio proses y gyllideb'

"Rydw i'n cydnabod ysbryd y cynnig, ond allwn ni ddim rhagdybio proses y gyllideb" medd Carl Sargeant ar ran y llywodraeth.

Carl Sargeant
BBC

Diogelu gwasanaethau ataliol allweddol

Mae Mark Isherwood ar ran y Ceidwadwyr yn dweud bod ei blaid yn mynd gam ymhellach na Phlaid Cymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 • sicrhau bod y gwasanaethau ataliol allweddol a ddarperir ochr yn ochr â'r rhaglen Cefnogi Pobl gan y gyllideb atal digartrefedd a'r cyllid pontio ar gyfer tai yn cael eu diogelu rhag unrhyw doriadau ariannol dros dymor y Cynulliad hwn, ac 
 • cydnabod bod y cyllid hwn yn helpu pobl i fyw'n annibynnol, yn achub bywydau, yn arbed arian i'r gwasanaethau statudol ac yn llwyfan ar gyfer ffynonellau ariannu eraill i gael eu defnyddio ar gyfer gwaith ataliol.  

Mark Isherwood
BBC

Nod y rhaglen

Yn ôl Llywodraeth Cymru nod y Rhaglen Cefnogi Pobl yw rhoi cymorth i:

 • bobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol ag y bo modd
 • rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain, mewn hosteli, tai â chymorth neu dai arbenigol eraill
 • atal problemau yn y lle cyntaf neu roi help mor gynnar ag y bo modd er mwyn osgoi rhoi cymaint o bwysau ar wasanaethau eraill megis iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 • rhoi help ochr yn ochr â’r gofal personol neu feddygol fydd ei angen ar rai pobl
 • sicrhau bod gwasanaethau o safon yn cael eu darparu mor effeithiol ac mor effeithlon ag y bo modd drwy sicrhau bod sefydliadau sy’n cynllunio ac yn cyllido gwasanaethau a chyrff sy’n darparu gwasanaethau yn gweithio gyda’i gilydd
 • hybu cydraddoldeb a lleihau anghydraddoldeb.

Dadl ar y Rhaglen Cefnogi Pobl

Yn ei hail ddadl mae Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei hamddiffyn rhag unrhyw doriadau ariannol dros dymor y Cynulliad hwn.   

'Cyllid ddim yn rhwystr'

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn cadarnhau bod ei blaid yn cefnogi cynnig Plaid Cymru.

"Rydyn ni wedi ein hymrwymo i sicrhau nad yw cyllid yn rhwystr i yrfa mewn nyrsio" meddai.

Vaughan Gething
BBC

'Ymresymiad llywodraeth Prydain'

Mae Caroline Jones UKIP yn dweud nad yw hi'n deall rheswm llywodraeth Prydain dros gael gwared â'r fwrsariaeth. 

Galwad am adolygiad "byr a phendant'

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn galw am "adolygiad byr a phendant" o sut y mae modd gwneud y proffesiwn gofal iechyd yn fwy atyniadol.

Y fwrsariaeth nyrsio

Nesa dwy ddadl gan Blaid Cymru. 

Mae'r cyntaf ar y fwrsariaeth nyrsio. 

Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gadw'r fwrsariaeth nyrsio fel rhan o raglen ehangach i gynorthwyo rhagor o bobl o gefndiroedd incwm isel i gael gyrfaoedd yn GIG Cymru.  

Rhun ap Iorwerth
BBC

'Dim brechlyn flwyddyn nesaf'

Ar ran y llywodraeth mae Lesley Griffiths yn dweud y bydd hi'n gwneud datganiad ar 18 Hydref ynghylch "agwedd newydd ar sut i gwared â TB".

"Gawn ni ddim brechlyn flwyddyn nesa" meddai wrth Simon Thomas, a "does ganddon ni ddim dyddiad pryd y cawn ni'r brechlyn".

Lesley Griffiths
BBC

Ffermwr yn ei ddagrau

Mae'r aelod Ceidwadol Russell George yn dweud bod ffermwraig oedd yn ceisio delio gyda TB buchol yn ei dagrau pan ffoniodd ei swyddfa yn wythnos ddiwethaf.

Mae Mr George yn darllen llythr gan y ffermwr sy'n dweud bod angen agwedd ddeubig gan y llywodraeth er mwyn cael gwared â'r clefyd.

Russell George
BBC

Cefndir: TB buchol

Fe gafodd rhaglen frechu ei chyhoeddi gan weinidogion Llafur yn 2012, pan wnaethon nhw roi'r gorau i fwriad y llywodraeth glymblaid flaenorol Llafur/Plaid Cymru i ddifa moch daear yn yr ardal triniaeth ddwys.

Y llynedd fe gafodd y cynllun i frechu moch daear yn erbyn TB buchol ei ohirio oherwydd prinder o ran cyflenwadau brechu. 

Moch daear
BBC

'Trasiedi'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud mai'r "drasiedi yw, oherwydd bod diffyg brechlynnau, does gan Llywodraeth Cymru ddim polisi."  

Neil Hamilton
BBC

'Trychineb llwyr'

Mae difa moch daear yn Lloegr wedi bod yn "drychineb llwyr" medd Joyce Watson Llafur.

Sectorau llaeth ac eidion

Mae llefarydd yr wrthblaid ar Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, Plaid Cymru yn dweud y gallai effaith cyfunol colli cyllid i'r cynllun i gael gwared â TB buchol, a dim gwarant y bydd eidion Prydeinig yn cydymffurfio â safonau yr Undeb Ewropeaidd, olygu trafferthion mawr i'r sectorau llaeth ac eidion.

Simon Thomas
BBC

Dadl ar TB buchol

Am yr awr nesa dadl gan Aelodau Unigol. 

Mae Simon Thomas, Paul Davies, Neil Hamilton a Llyr Gruffydd yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud penderfyniad i fynd i'r afael â TB buchol drwy ymrwymo i ddefnyddio'r dulliau mwyaf effeithiol o reoli a dileu TB buchol a sicrhau bod y profion a'r cyfyngiadau symud yn gymesur â statws y clefyd mewn ardal.  

Y cyhoedd i ddewis

Mae cylch gorchwyl y pwyllgor yn cynnwys diwylliant, y celfyddydau, amgylchedd hanesyddol, yr iaith Gymraeg, cyfathrebu, darlledu a'r Cyfryngau.

Mae Bethan Jenkins yn cyfeirio at gyfle newydd yn y Cynulliad  - arolwg ar-lein a gwahoddiad i'r cyhoedd i ddewis y pwnc ar gyfer ymchwiliad nesa'r pwyllgor.

Fe fydd yr ymchwiliad ffurfiol cyntaf yn canolbwyntio ar sut ellir cyflawni'r nod o filiwn o bobl yn siarad Cymraeg.

Bethan Jenkins
BBC

Teithio trwy'r Tardis

Bethan Jenkins yn trydar.

Ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Bethan Jenkins, ar ddull gweithredu'r Pwyllgor o ran ei gylch gwaith, a sut y mae'n bwriadu ymgysylltu â'r cyhoedd yng Nghymru.

'Rhan lawn mewn trafodaethau'

Mae Mr Antoniw yn dweud "Dydw i ddim eto wedi cael unrhyw gyfarfodydd ar unrhyw fater."

Mae'n ychwanegu bod Llywodraeth Cymru wedi'i hymrwymo i chwarae "rhan lawn mewn trafodaethau ynghylch yr amseru a'r termau ar gyfer y DU yn tynnu allan."  

Mick Antoniw
BBC

Erthygl 50

Nesa cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol Mick Antoniw. 

Mae'r aelod Llafur Jeremy Miles yn gofyn pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael â chymheiriaid yn y DU ynghylch Erthygl 50? 

Gwisga binc

Carl Sargeant yn trydar.

'Disodli' Cymraeg Ail Iaith

Y gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr Iaith Gymraeg yn cadarnhau fod Llywodraeth Cymru yn anelu i 'ddisodli' Cymraeg Ail Iaith fel pwnc yn 2021.  

Alun Davies
BBC

'Rhoi arian i fyfyrwyr o Gymru'

Mae Michelle Brown UKIP yn dweud nad yw rhoi arian i fyfyrwyr o Gymru i astudio mewn prifysgolion yn Lloegr "yn ddefnydd da o adnoddau".

Mae Kirsty Williams yn dweud ei bod hi'n cefnogi egwyddorion Adolygiad Diamond.

Michelle Brown
BBC

Swyddi prifathro

Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn mynegi pryder ynghylch straen a salwch ymhlith prifathrawon, ac yn galw am fwy o weithredu i ddelio gyda gwrthanogaethau i staff sy'n ceisio am swyddi prifathro.

Llyr Gruffydd
BBC

Maint dosbarthiadau ysgol

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn cwestiynu ymrwymiad Kirsty Williams i leihau maint dosbarthiadau ysgol.

Mae Kirsty Williams yn dweud ei bod hi'n gobeithio gwneud " rhagor o gyhoeddiadau" ar ei pholisi wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chyllideb.

Darren Millar
BBC

Aelod yn absennol

Dyw hyn ddim yn digwydd yn aml - aelod ddim yn y Siambr i ofyn cwestiwn sydd wedi'i gyflwyno.

Cwestiwn 2 gan yr aelod Llafur Eluned Morgan:

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynlluniau i ymgynghori ar gynnig y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ynghylch wythnos ysgol anghymesur?   

Cyfarwyddyd y Swyddfa Dramor

Mae Kirsty Williams yn dweud bod cyfarwyddyd gan y Swyddfa Dramor, ac y dylai pob ysgol ac awdurdodau lleol ofyn am y cyfarwyddyd diweddaraf.

Kirsty Williams
BBC

Canllawiau diogelwch ar gyfer teithiau addysg dramor

Mae'r cwestiwn cyntaf gan Steffan Lewis, Plaid Cymru: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ganllawiau diogelwch ar gyfer teithiau addysg dramor?

Gallwch weld y rhestr o'r cwestiynau sydd wedi eu cyflwyno fan hyn. 

Cwestiynau Addysg

Croeso nôl. 

Mae'r Cyfarfod Llawn ar fin dechrau dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams. 

Dosbarth
Thinkstock

Nôl am 1.30pm

Mae'r pwyllgor nawr yn cynnal ôl-drafodaeth breifat.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ar gyfer y Cyfarfod Llawn am 1.30pm. 

'Effeithiau cymdeithasol fframwaith polisi gwledig y dyfodol'

Yn ôl Dr Katherine Foot, mae'n "fwy angenrheidiol nag o'r blaen bod effeithiau cymdeithasol fframwaith polisi gwledig y dyfodol yn cael eu hystyried ochr yn ochr â'r rheini sy'n gysylltiedig gyda'r economi a'r amgylchedd."

Dr Katherine Foot
BBC