a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Argymell grant costau byw i fyfyrwyr
  2. Cau cyfrif banc Cymdeithas yr Iaith
  3. Corff mewn coedwig: Datgelu delwedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

Diolch am ymuno â ni ar y llif byw heddiw, fe fyddwn ni nôl fel yr arfer bore fory!

Irfon Williams ar banel meddyginiaethau

BBC Cymru Fyw

Bydd yr ymgyrchydd Irfon Williams yn un o bum person ar banel fydd yn ystyried sut y bydd modd cael mynediad at gyffuriau sydd ddim fel arfer ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Bu'n rhaid i Mr Williams, sydd yn dod o Fangor, symud i Loegr er mwyn cael triniaeth canser ar ol cael gwybod nad oedd y cyffur Cetuximab ar gael iddo.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n "cynnig mewnbwn gwerthfawr i'r adolygiad yn seiliedig ar ei brofiadau diweddar" wrth ymdrin â'r broses.

irfon williams
BBC

Liam i groesi'r ffin?

Wales Online

Mae hanner clybiau Lloegr yn awyddus i arwyddo cefnwr Cymru Liam Williams, yn ôl adroddiadau diweddaraf WalesOnline.

Fe fydd cytundeb presennol Williams gyda'r Scarlets yn dod i ben ar ddiwedd y tymor, ac ar hyn o bryd mae'n debyg mai'r Gweilch yw'r ceffylau blaen yn y ras i'w arwyddo.

liam williams
Getty Images

Dyn 'mewn trafferth' wrth ganŵio

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi cael eu galw y prynhawn yma yn dilyn adroddiadau bod dyn wedi mynd i drafferthion wrth ganŵio yn Aberglaslyn ger Beddgelert.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod nhw, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth ambiwlans a thimau achub mynydd yn rhan o'r ymdrechion chwilio.

Does dim mwy o fanylion ar hyn o bryd.

Etholiad arall?

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Gyda brwydr arweinyddol y blaid Lafur bellach ar ben, mae rhai eisoes wedi galw am gynnal etholiad cyffredinol brys yn sgil penodiad diweddar Theresa May fel Prif Weinidog.

Ond a oes cyfiawnhad dros ruthro i'r blychau pleidleisio unwaith eto? Dyw Aled Morgan Hughes o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ddim mor siŵr...

blwch pleidleisio
BBC

Adroddiad Diamond: Dadansoddiad Bethan Lewis

BBC Cymru Fyw

Ein gohebydd addysg, Bethan Lewis, sydd yn trafod Adroddiad Diamond ar ddyfodol ariannu addysg uwch yng Nghymru...

Adroddiad Diamond: Dadansoddiad ein Gohebydd Addysg

O Maryland i Maenorbŷr

BBC Wales News

Mae pob taith yn dechrau rhywle - a phan wthiwyd cwch i Fôr yr Iwerydd gan ddisgyblion o Maryland yn yr Unol Daleithiau dri mis yn ôl, doedd dim dal i ble byddai'n mynd.

Ond nawr maen nhw'n gwybod, a hynny wedi iddo ddod i'r lan yn Sir Benfro ar ôl teithio miloedd o filltiroedd ar draws y cefnfor.

Roedd y cwch yn cynnwys neges yn gofyn iddi gael ei chludo i'r ysgol leol, ac fe fydd disgyblion Ysgol Greenhill nawr yn cael cyfle i ddarganfod beth sydd ynddi!

cwch
Ben James/Ysgol Greenhill
Disgyblion Blwyddyn 8 yn edmygu'r cwch yn ystod eu gwasanaeth

Haciwr o Lanelli yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o hacio system gyfrifiadurol cwmni TalkTalk er mwyn gofyn am daliad blacmel.

Cafodd Daniel Kelley, 19, ei gyhuddo o fynnu 465 Bitcoin - sydd werth tua £216,000 - ar ôl cynnal ymosodiad cyfrifiadurol ar wefan y cwmni ym mis Hydref y llynedd.

Mae hefyd wedi ei gyhuddo o flacmelio cwmnïau eraill yn yr un ffordd.

llys
BBC

Noson weddol

Tywydd, BBC Cymru

Newyddion da ar y cyfan sydd gyda Rhian Haf i ni ar gyfer heno: "Bydd hi'n noson sych ac wrth i'r gwynt gryfhau fe fydd hi'n fwyn dros nos, ac yn dechra'n sych ac yn glir fory."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Gwahardd rheolwr Derby

Twitter

Datblygiad annisgwyl iawn, a hynny oriau yn unig cyn i'r clwb herio Caerdydd yn y Bencampwriaeth heno...

View more on twitter

Newid i drefniadau Llafur Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae cynhadledd y blaid Lafur wedi cymeradwyo cynlluniau i roi mwy o ryddid i'r blaid yng Nghymru dros eu materion eu hunain.

Bydd arweinydd Llafur Cymru hefyd yn cael yr hawl i ddewis aelod i fod ar bwyllgor gweithredol cenedlaethol y blaid - er i gefnogwyr Jeremy Corbyn geisio atal hynny rhag digwydd.

carwyn jones
Getty Images
Bydd gan Carwyn Jones yr hawl i benodi aelod o bwyllgor gweithredol cenedlaethol y blaid

Cyngor Sir Powys yn ad-drefnu addysg

BBC Cymru Fyw

Mae cabinet Cyngor Powys wedi cadarnhau eu bod wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i uno dwy o ysgolion uwchradd y sir, yng Ngwernyfed a Aberhonddu.

Maen nhw hefyd wedi penderfyni peidio â chau ysgolion cynradd Llanbister a Llanfihangel Rhydithon oherwydd eu bod yn disgwyl cynnydd yn nifer y disgyblion. 

Ond fe fydd cynlluniau i gau ysgolion uwchradd Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt, a chreu un ysgol fydd yn gweithredu dros y ddwy safle erbyn Medi 2018, yn mynd yn eu blaen.

Bydd ymgynghoriad pellach yn digwydd hefyd ar gau ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu, a symud y ddarpariaeth i safle'r ysgol yn Llanfair-ym-Muallt. 

Pumed rhanbarth yn y gogs?

Wales Online

Mae RGC 1404 wedi cael dechrau gwych i'r tymor yn Uwch Gynghrair y Principality hyd yn hyn, a hwythau'n ail yn y tabl ar ôl ennill eu pedair gêm gyntaf.

Cymaint felly nes bod rhai eisoes wedi dechrau holi: 'A fydd y gogledd yn darparu pumed rhanbarth rygbi proffesiynol i Gymru cyn pen dim?'

mark jones
Huw Evans Picture Agency
Cyn-asgellwr Cymru, Mark Jones yw hyfforddwr Rygbi Gogledd Cymru

Adroddiad Diamond: Dadansoddiad

BBC Cymru Fyw

Felly beth yw'r ymateb yn gyffredinol i adroddiad Diamond ar gyllido myfyrwyr yng Nghymru? Ein gohebydd gwleidyddol Aled ap Dafydd sy'n dadansoddi...

myfyrwyr
BBC

Mwy'n dysgu yn y gogledd orllewin

Golwg 360

Mae mwy o oedolion nag erioed wedi cael gwersi dysgu Cymraeg yn y gogledd-orllewin yn ystod 2015-2016.

Roedd 3,043 o bobl wedi mynychu gwersi gyda Phrifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai, sy’n gynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol.

Ton o dristwch dros y wlad

BBC Cymru Fyw

Mae'n debyg bod pobl Cymru bellach yn llai hapus nag yr oedden nhw bum mlynedd yn ôl, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Er i'r canran o bobl ar draws y DU oedd yn dweud eu bod yn hapus gynyddu o 5% rhwng 2011/12 a 2015/16, gwelwyd gostyngiad o 4% yr ochr yma i Glawdd Offa.

Roedd Merthyr Tudful, gogledd Caerdydd, a Thorfaen ymysg yr ardaloedd welodd y cwymp mwyaf - ac mae ardaloedd gwledig yn tueddu i fod yn hapusach ar y cyfan.

anhapus
SPL
Pam bod y Cymry wedi mynd yn llai hapus?

Cymorth llywodraeth i wasanaethau bysus

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi clywed y bydd Llywodraeth Cymru'n camu i'r adwy er mwyn ariannu rhai o'r gwasanaethau gafodd eu colli wedi i gwmni bysus GHA fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Cafodd gwasanaethau bws yn Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrecsam eu heffeithio wedi i'r cwmni fynd i drafferthion ariannol, ond fydd yr arian ond ar gael ar gyfer cynnal gwasanaethau bws cyhoeddus, nid cludiant ar gyfer disgyblion ysgol.

131 o dai bwyta ddim yn cyrraedd y nod

Daily Post

Fe ddywed y Daily Post bod un o bob 53 tŷ bwyta yng ngogledd Cymru wedi methu profion hylendid bwyd, gan ennill dwy seren neu lai allan o bump.

Fe gafodd rhyw 7,200 o dai bwyta eu profi gyda 131 yn methu â chyrraedd safon derbyniol.

hylendid bwyd
BBC

Trafferthion ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae rhan o Ffordd Wrecsam, Rhostyllen wedi chau ar ôl gwrthdrawiad ger Coleg Llysfasi.

Caergybi, Ynys Mon: Mae adroddiadau fod Ffordd Llanfawr wedi'i chau ar ôl tân mewn adeilad ger Ffordd Tudur.

Dyfodol Guidolin yn y fantol?

Twitter

Tân yng Nghaergybi

Twitter

Mae Heddlu'r Gogledd weid trydar i son am drafferthion yng Nghaergybi oherwydd tân.

View more on twitter

Amser maddau Castell Penrhyn?

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Heddiw ar ei raglen, fuodd Aled Hughes yn gofyn os ydy'n bosib i'r gymuned leol faddau cyn berchnogion Castell Penrhyn ac yn wir, yr adeilad ei hun?

Oes na newid agwedd o fewn y muriau?

'Chwaraewyr gorau Llafur ar y fainc'

BBC Cymru Fyw

Fe ddylai'r Aelodau Seneddol Llafur wnaeth benderfynu gadael cabinet cysgodol Jeremy Corbyn yn ystod y ffraeo diweddar gael eu croesawu nôl, meddai Paul Flynn.

Dywedodd AS Gorllewin Casnewydd wrth gynhadledd y blaid yn Lerpwl bod "rhai o'n pobl gorau ni'n eistedd ar fainc yr eilyddion" ar hyn o bryd.

Roedd yn feirniadol o bennaeth undeb Unite, Len McCluskey, a oedd wedi awgrymu y dylai'r ASau oedd ddim yn gefnogol i Mr Corbyn "adael y maes".

flynn
BBC

Ail fuddugoliaeth yn olynol?

Twitter

21ain yn erbyn 22ain yn y Bencampwriaeth heno...

View more on twitter

Deg o Gymry?

BBC Cymru Fyw

Fel cenedl fach, mae'n arferiad i ni Gymry geisio darganfod cysylltiadau Cymreig pobl enwog a llwyddiannus y byd. Mae casgliad newydd ei gyhoeddi yn adran gylchgrawn Cymru Fyw, o'r rhai mwyaf annisgwyl.

Cymry
bb

Ydach chi'n mynd?

Twitter

Waw - C'MON CYMRU!

View more on twitter

Dyn wedi marw wedi tân

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi cadarnhau fod dyn wedi marw ar ôl tân ar gaeau chwarae yng Nghaerdydd.

Cafodd y dyn 40 oed ei gludo i'r ysbyty wedi'r digwyddiad yn ardal Grangetown ddydd Sadwrn ond bu farw'n ddiweddarach.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth gan bobl a welodd y dyn ar gaeau chwarae Marl.

caeau chwarae Marl
Google

Erlid Saeson mewn ailgartrefi?

Golwg 360

Mae cwpl o Lundain sydd ag ail gartref yng Ngheredigion wedi cyhuddo'r cyngor o "erlid mewnfudwyr o Loegr", meddai Golwg360.

Mewn cyfweliad â rhaglen Y Byd ar Bedwar dywedodd Lavinia Cohn-Sherbok fod y bwriad i godi 25% ychwanegol ar Dreth Cyngor ar ail gartrefi yn tarddu "o gasineb at Saeson", ond mae arweinydd Cyngor Sir Ceredigion wedi gwadu'r cyhuddiad, gan ddweud bod croeso mawr i Saeson sydd yn byw yn y sir ac yn "cyfrannu i’r gymuned drwy’r flwyddyn".

Clirio a gwella

Tywydd, BBC Cymru

Wedi bore gwlyb a thamp, fydd y tywydd yn gwella ychydig yn ystod y prynhawn, er yn aros yn gymylog mewn mannau. Y Tymheredd yn aros tua 17C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Disgwyl 4,000 o Gymry yn Fienna

Twitter

Mae disgwyl dros 4,000 o Gymry yn Fienna ar gyfer yr ornest yn erbyn Awstria ddydd Iau nesaf, yn ôl Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Byddai hynny'n fwy na'r nifer deithiodd i unrhyw un o'r gemau oddi cartref yn ystod ymgyrch ragbrofol Euro 2016.

Fe fydd Chris Coleman yn enwi ei garfan ddydd Iau ar gyfer y gemau nesaf yn ymgyrch Cwpan y Byd 2018, yn erbyn Awstria ar 6 Hydref ac yna Georgia ar 9 Hydref.

View more on twitter

Clirio'r aer

Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae cwmni performio newydd, Invisible Ink, wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf yn casglu storïau personol ar gyfer ei sioe newydd, The Terrible Things I've Done. 

Bydd cynulleidfaoedd ym Mryste a Chaerdydd yn mwynhau ystod o storïau, o’r rhai lletchwith sy'n gwneud i chi wingo, i'r rhai a fydd yn torri eich calon, wrth i'r cynhyrchiad ddechrau teithio diwedd Medi.

Pump y penwythnos

Sgorio, S4C

Mae rhaglen Sgorio, S4C wedi dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru, yn seliedig ar berfformiadau'r chwaraewyr ar ôl dwy gêm yr un i bob clwb.

Mae'n cynnwys chwaraewyr o dimoedd gap Cei Connah, Met Caerdydd, Airbus, Aberystwyth a'r Seintiau Newydd.

5 y penwythnos
S4C

Ceisio adnabod dyn fu farw

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi delwedd o ddyn gafodd ei ganfod yn farw mewn coedwig yn sir Conwy, er mwyn ceisio darganfod pwy ydyw.

Fe gafodd ei weddillion eu canfod ym Mhentrellyncymer ger Cerrigydrudion ym mis Tachwedd, ac mae'n debyg bod y corff wedi bod yn y goedwig ers rhai blynyddoedd.

Cafodd y llun ei ddatgelu ar raglen Crimewatch y BBC fel rhan o apêl newydd i adnabod y dyn.

gwyneb
Heddlu Gogledd Cymru

Trydan yn ôl

Twitter

Adroddiad Diamond: Dweud eich dweud

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Adroddiad Diamond: Ymateb

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn cyhoeddi argymhellion Adroddiad Diamond i gyllido addysg uwch yng Nghymru, mae pleidiau gwleidyddol, prifysgolion a myfyrwyr wedi bod yn ymateb.

myfyrwyr
BBC

Llafur: Gwawdio cynrychiolydd o Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae cynrychiolydd o Gymru yng nghynhadledd y blaid Lafur wedi cael ei bwio o'r llwyfan. Roedd Matthew van Rooyen o Ben-y-bont ar Ogwr wedi dweud: "Mae gennym Jeremy Corbyn fel arweinydd p'un ai ydi hynny'n ein plesio neu beidio."

Gwylnos ar risiau'r Senedd

Golwg 360

Mae disgwyl i griw o ymgyrchwyr gynnal gwylnos y tu allan i'r Senedd heno i bwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau addysg Gymraeg i bawb.

Yn ôl Golwg360, mae disgwyl tua ugain o bobol i ymuno â Chymdeithas yr Iaith ar gyfer yr wylnos.

Mae'r mudiad iaith wedi bod yn pwyso ar y llywodraeth i gael gwared â phwnc Cymraeg Ail Iaith mewn ysgolion.

Croeso adre!

Twitter

Newydd dorri: Newid i ariannu addysg uwch

BBC Cymru Fyw

Dylai'r grant sydd yn cael ei roi ar gyfer ffioedd myfyrwyr gael ei ddisodli, gyda chymorth ar gyfer costau byw yn cael ei gynnig yn ei le.

Dyna argymhelliad adroddiad Diamond yn edrych ar ariannu addysg uwch yng Nghymru, sydd newydd gael ei chyhoeddi.

Byddai myfyrwyr yn derbyn £1,000 y flwyddyn, gyda rhagor ar gael i'r rheiny o deuluoedd tlotach, ar gyfer costau byw.

Ond fyddai myfyrwyr ddim bellach yn derbyn dros £5,000 o grant tuag at eu ffioedd dysgu - yn hytrach, fe fyddai'n rhaid iddyn nhw fenthyg yr arian.

Ian Diamond
BBC
Syr Ian Diamond, awdur yr adroddiad