a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dyn wedi ei arestio wedi i ddyn a dynes gael eu trywanu i farwolaeth yng nghanol Caerdydd
  2. Carwyn Jones i gynnal cyfarfod cyntaf grŵp Brexit Cymru
  3. Galw am fwy o nyrsys epilepsi arbenigol yng Nghymru
  4. Dod o hyd i gorff canŵiwr oedd ar goll yn afon Glaslyn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan y llif byw am ddiwrnod arall, Byddwn ni nôl bore fory am 8, a chofiwch am yr hafan am y diweddaraf.

Tan hynny, hwyl i chi.

Noson lwyd a llaith

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno’n noson lwyd a llaith, a dros nos bydd na law’n lledu tua’r de ddwyrain a bydd y gwynt yn codi. Y tymheredd isaf yn 13°C.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Treisiwr o'r Fflint yn ffoi o Brydain

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o'r Fflint, sydd wedi cael defryd o garchar am dreisio myfyrwraig, wedi ffoi o Brydain.

Fe gafodd Sultan Amari, 46 oed, ei ddedfrydu i 11 mlynedd o garchar mewn llys yn Warrington.

Ond doedd Amari - gafodd ei eni yn Syria - ddim yn bresennol i glywed y ddedfryd, am iddo deithio i Dwrci.

Mae amheuon ei fod ar ei ffordd i'w wlad enedigol.

treisiwr
HEDDLU SWYDD CAER

'Mae Cymru yn well na Lloegr'

The Daily Mail

Mae'r geiriau "Mae Cymru yn well na Lloegr" ymhlith y brawddegau mwyaf poblogaidd i gael eu teipio ym mlwch chwilio Google, medd y Mail Online.

Hefyd yn boblogaidd mae brawddegau fel "Mae Lithuania yn boicotio archfarchnadoedd" ac "Mae Rwsia yn enigma."

Mae Citybase wedi creu map sy'n dangos y datganiadau mwyaf poblogaidd yn ymwneud â gwledydd Ewrop

Dweud y drefn wrth Neil Hamilton

Twitter

Newyddion i deithwyr

Teithio BBC Cymru

Yn Llan-y-pwll, Wrecsam, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad ger y gwaith ffordd ar yr A534, Heol Wrecsam.

Mae damwain wedi digwydd ar Stryd y Farchnad yn Nhrefdraeth, Sir Benfro.

Yn Nhir-y-berth, Caerffili, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y gwaith ffordd ar yr A469, gan effeithio teithwyr rhwng Ystrad Mynach a Bargoed.

Mae Irish Ferries wedi canslo rhai o’u gwasanaethau rhwng Caergybi a Dulyn heno oherwydd y tywydd.

Sefydlu grŵp i ad-drefnu cyrff treftadaeth Cymru

BBC Cymru Fyw

Gall rhai o gyrff hanes a threftadaeth Cymru golli rheolaeth o'u hochr fasnachol, os yw cynlluniau newydd yn cael eu gwireddu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp i ystyried sut mae uno gwaith masnachol y corff henebion, Cadw, ac Amgueddfa Cymru o dan ymbarel newydd o'r enw Cymru Hanesyddol.

Fe ddywedodd Amgueddfa Cymru bod gan y cynlluniau "oblygiadau dirfawr" i'r sefydliad.

Treftadaeth
BBC

Newyddion y dydd gyda Dewi Llwyd

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Y diweddara ar farwolaethau Caerdydd, araith Jeremy Corbyn yng nghynhadledd y blaid Lafur a darganfod esgyrn mewn eglwys hynafol ar Ynys Môn. 

Hyn i gyd a mwy ar y Post Prynhawn gyda Dewi Llwyd rhwng 5 a 6

Adolygu polisi sbwriel Ynys Môn

BBC Cymru Fyw

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymateb i feirniadaeth am bolisi casglu sbwriel trwy gyhoeddi "adolygiad" o'r polisi.

Ddydd Mawrth fe ddaeth i'r amlwg y byddai'r awdurdod yn gofyn i rieni plant o dan dair oed i ddangos tystysgrif geni'r plentyn os oedden nhw am gael eu biniau sbwriel wedi'u gwagio'n amlach na bob tair wythnos.

Bwriad y cyngor oedd casglu sbwriel arferol bob tair wythnos, ond fe fyddai sbwriel yn cynnwys cewynnau yn cael ei gasglu pob pythefnos (ar ôl dangos tystysgrif).

Ond yn dilyn protest ar gyfryngau cymdeithasol, fe ddywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod ddydd Mercher y bydd y polisi yn newid.

cewynnau
Thinkstock

Marwolaethau Caerdydd: Cyhoeddi enwau

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau mai Zoe Morgan, 21 oed, o Ogledd Llandaff a Lee Simmons, 33 oed, o Grangetown yw'r ddau gafodd eu lladd ar stryd yng nghanol Caerdydd y bore 'ma.

Mae dyn 20 oed o Gas-bach ger Casnewydd wedi ei arestio ac yn cael ei holi gan yr heddlu.

Cafodd cyrff y ddau eu canfod ar Heol y Frenhines yn gynnar y bore 'ma. 

Roedd Mr Simmons a Ms Morgan yn gweithio yn siop Matalan yn y ddinas.

marwolaethau Caerdydd
Facebook/BBC

Rhagor o amser i holi dyn o Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gwrth Derfysgaeth y Met wedi cael mwy o amser i holi dyn gafodd ei arestio yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 24 Medi. 

Mae'r dyn 33 oed yn cael ei holi ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ac annog terfysgaeth. 

Cafodd dau gyfeiriad yng Nghaerdydd eu chwilio fel rhan o'r ymchwiliad.

Alun Davies i gynrhychioli Llafur Cymru ar bwyllgor gwaith y blaid

Llafur Cymru

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi mai'r Aelod Cynulliad, Alun Davies fydd yn cynrhychioli Llafur Cymru ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol. 

Yn dilyn y cyhoeddiad, dywedodd Mr Davies: "Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i ymgymryd â'r gwaith pwysig hwn. 

"Byddaf yn defnyddio fy lle ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid Lafur er mwyn rhoi llais cryf i Gymru a'i buddiannau, ac i weithio gyda chydweithwyr y mudiad ehangach Llafur yn y DU." 

Cafodd Mr Davies ei benodi'n weinidog â chyfrifoldeb am Ddysgu Gydol Oes a'r Iaith Cymraeg yn dilyn etholiad y Cynulliad ym mis Mai.

Alun Davies
BBC

Comisiynydd wedi gyrru Gordon Anglesea i gartref plant

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi dweud wrth lys ei fod yn arfer gyrru cyn uwch swyddog heddlu, sydd wedi ei gyhuddo o gam-drin bechgyn yn y 1980au, i gartref plant.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Arfon Jones yn heddwas rhwng 1978 a 2008.

Dywedodd ei fod wedi cyfarfod y diffynnydd, Gordon Anglesea, yn 1982, pan oedd Mr Jones yn gwnstabl a Mr Anglesea yn arolygydd yn Wrecsam.

Mae Mr Anglesea, 79 o Hen Golwyn, yn gwadu pedwar cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn dau fachgen.

Gordon Anglesea
BBC

Enwi dau gafodd eu lladd yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r dyn a'r ddynes gafodd eu lladd ar stryd yng nghanol Caerdydd y bore 'ma wedi eu henwi'n lleol. 

Roedd Zoe Morgan, 21 oed o Ogledd Llandaf a Lee Simmons, 34 oed, o Grangetown yn gweithio yn siop Matalan ar Heol y Frenhines. 

Mae dyn 20 oed o Cas-bach ger Casnewydd wedi ei arestio ac yn cael ei holi yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd. 

Ar dudalen Facebook Mr Simmons, mae'n dweud ei fod mewn perthynas â Ms Morgan ers Mis Gorffennaf.

Marwolaethau Caerdydd
Wales News Service

Tywydd y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Bydd gweddill y prynhawn yn llwyd ac yn llaith i’r rhan fwyaf, ond mae hi’n edrych yn brafiach yn y gogledd ddwyrain lle mae’r tymheredd wedi cyrraedd 23°C.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Llai o achosion gwahardd plant o'r ysgol yn Abertawe

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dweud mai yn Abertawe y mae'r gostyngiad mwyaf wedi bod yn nifer y plant sy'n cael eu gwahardd o'r ysgol.

Yn ôl gwaith ymchwil gan y papur, fe gafodd plant eu hatal rhag mynd i'r ysgol am bum niwrnod neu lai 546 o weithiau yn 2014/15 - 15.4 gwaharddiad am bob 1,000 o ddisgyblion. 

Mae hyn yn ostyngiad o 29% mewn blwyddyn, o 21.8 gwaharddiad am bob 1,000 o ddisgyblion yn 2013/14.

dosbarthiadau
BBC

Ffordd ar gau yng Ngheredigion

Teithio BBC Cymru

Mae’r A487 ar gau rhwng Brynhoffnant a Than-y-groes, yng Ngheredigion, oherwydd gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Sarnau. Bydd hyn yn effeithio ar deithwyr rhwng Synod Inn ac Aberteifi. 

Honiadau am £25,000 gan Gaddafi i Blaid Cymru

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar Y Post cyntaf ar BBC Radio Cymru'r bore ma, roedd Dr Carl Clowes yn trafod ei sylwadau yn ei hunangofiant newydd oedd yn dweud sut y bu i Blaid Cymru dderbyn rhodd o £25,000 gan gyn-arweinydd Libya, Muammar Gaddafi yn y 1970au, 

Dywedodd Dr Carl Clowes, a aeth ar daith i Libya gydag aelodau'r blaid yn 1976 ar wahoddiad yr Undeb Sosialaidd Arabaidd, bod yr arian wedi cael ei dalu yn dilyn yr ymweliad.

Mae Plaid Cymru wedi dweud nad oes unrhyw gofnod na gwybodaeth eu bod wedi derbyn rhodd ariannol o'r fath. Mae modd i chi wrando ar y sgwrs gyda Dr Clowes isod:

Honiadau fod Plaid Cymru wedi derbyn rhodd £25,000 gan Gaddafi

Tro pedol ar agweddau o gynllun cewynnau cyngor?

Twitter

Mae'r Daily Post yn adrodd fod Cyngor Môn wedi gwneud tro pedol yn rhannol ar gynllun dadleuol i wrthod casglu cewynnau budr plant dros dair oed, gan ddweud y dylai'r rhan fwyaf fod wedi eu hyfforddi i ddefnyddio toiled bach erbyn yr oedran hwnnw.

Y bwriad oedd gofyn i rieni i ddangos tystysgrifau geni i brofi cymhwysedd ar gyfer y cynllun dwy-wythnosol newydd, ond mae'r Post yn adrodd fod agweddau o'r cynllun wedi eu newid erbyn hyn.

View more on twitter

Tlws Ray Reardon 'yn fraint'

BBC Cymru Fyw

Mae cyn bencampwr snwcer y byd, Ray Reardon yn dweud ei fod wrth ei fodd o glywed bod tlws cystadleuaeth snwcer Agored Cymru wedi ei henwi ar ei ôl. 

Mae'r gystadleuaeth bellach wedi ei hymgorffori yn rhan o gyfres newydd y Cenhedloedd Cartref, ochr yn ochr â chystadlaethau agored Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

"Dwi wrth fy modd", meddai Reardon, sy'n 83 oed, "Mae e wir yn fraint." 

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 13-19 Chwefror.

Ray Reardon
BBC

Camu i'r adwy wedi i Gasnewydd ddiswyddo Feeney

Twitter

Hanesydd 'yn ymosod ar yr iaith Gymraeg'

Golwg 360

Mae hanesydd ac awdures o Lundain sy'n cyfrannu i bapurau newydd y Telegraph a'r Independent wedi ymosod ar yr iaith Gymraeg a'i siaradwyr medd golwg360.

Ar ei chyfrif Twitter, fe ddywedodd Lucy Inglis wrth ei 8,700 fod y Gymraeg yn “iaith sy’n cadw’r wlad mewn tlodi” a bod ei siaradwyr yn fwriadol droi o’r Saesneg i’r Gymraeg er mwyn cau pobol allan o’r sgwrs.

Mae’r sylwadau bellach wedi cael eu dileu.

Mae golwg360 wedi gofyn i asiant Lucy Inglis am ymateb i’r sylwadau.

Dod o hyd i gorff canŵiwr

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi dod o hyd i gorff canŵiwr aeth ar goll ar ôl mynd i drafferthion mewn afon yn Eryri.

Cafodd Heddlu'r Gogledd eu galw i afon Glaslyn ger Beddgelert tua 14:50 ddydd Mawrth yn dilyn adroddiadau bod y canŵiwr mewn trafferth.

Bu'r gwasanaeth tân, tîm achub dŵr a chriwiau achub mynydd yn rhan o'r chwilio.

canwiwr
BBC

Alun Thomas a'r diweddara ar farwolaethau Caerdydd

Twitter

Digwyddiad Caerdydd: Datganiad Prif Weithredwr Matalan

BBC Cymru Fyw

Mae prif weithredwr cwmni Matalan, Jason Hargreaves wedi cadarnhau fod y dyn a'r ddynes fu farw ar Heol y Frenhines yng Nghaerdydd y bore 'ma yn gweithio yn siop Matalan ar y stryd. 

"Mae'n achos tristwch mawr i ni gadarnhau fod yna achos o drywannu angheuol wedi bod ar Heol y Frenhines, Caerdydd y bore 'ma," meddai Mr Hargreaves. 

"Daeth yr heddlu o hyd i gyrff dyn a dynes y tu allan i'r adeilad am 06:00 a chafodd dyn ei arestio - mae'n cael ei ddal gan yr heddlu." 

"Rydym yn cydymdeimlo â'r teuluoedd."

Matalan Caerdydd
BBC

Digwyddiad Caerdydd: Heol y Frenhines ar agor

Twitter

Trafod mynd yn hŷn ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ailagor rhan o Heol y Frenhines

Twitter

Digwyddiad Caerdydd: Dyn 33 oed a dynes 21 oed wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r De wedi arestio dyn 20 oed o ardal Cas-bach ger Casnewydd mewn cysylltiad â llofruddiaeth dyn 33 oed a dynes 21 oed ar Heol y Frenhines, Caerdydd tua 05:50 y bore 'ma. 

Cafodd ei arestio gyda chymorth gan heddlu Gwent yng Nghas-bach o fewn awr i'r digwyddiad. Mae'n cael ei ddal yng nghorsaf heddlu Bae Caerdydd.

Dydy'r heddlu ddim yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mae teuluoedd y ddau fu farw, oedd yn byw yng Nghaerdydd, wedi cael gwybod am y digwyddiad, ac yn cael cymorth Heddlu'r De. Bydd archwiliadau post mortem yn cael eu cynnal i ddarganfod achos eu marwolaeth.

Digwyddiad Caerdydd
Wales News Service

Honiadau o rodd ariannol gan Gaddafi i Blaid Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae 'na honiadau fod Plaid Cymru wedi cael rhodd o £25,000 gan gyn-arweinydd Libya, Muammar Gaddafi yn y 1970au.

Yn ei hunangofiant, mae'r Dr Carl Clowes yn dweud fod yr arian wedi ei dalu yn dilyn ymweliad gan aelodau'r blaid i Libya ym 1976 i ddysgu mwy am y gyfundrefn wleidyddol yno.

Mae Plaid Cymru wedi dweud nad oes unrhyw gofnod eu bod wedi derbyn rhodd o'r fath.

Libya
Y Lolfa
Carl Clowes, Mabrouk Dredi o'r Undeb Sosialaidd Arabaidd a Brian Morgan Edwards yn Libya yn 1976

Ar y dydd hwn...

Ystadegau amseroedd ymateb diweddaraf Ambiwlans Cymru

Llywodraeth Cymru

Fe lwyddodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ymateb i 78% o'r galwadau mwyaf brys o fewn wyth munud ym Mis Awst, medd Llywodraeth Cymru. 

Mae'n golygu fod y gwasanaeth wedi cwrdd â'i darged o 65% am yr unfed mis ar ddeg yn olynol a chyflawni'r perfformiad ambiwlans gorau ers cyflwyno'r model ymateb clinigol ar brawf fis Hydref diwethaf.

Dywedodd Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd: "Mae cleifion â chyflwr sy'n peryglu bywyd yn parhau i dderbyn ymateb cyflym mewn argyfwng, a hoffwn ddiolch i staff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am eu hymrwymiad a'u gwaith caled. 

Trafod cais am ysgol Gymraeg newydd

Twitter

Llygad-dyst i ddigwyddiad Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi disgrifio'r hyn a welodd yn dilyn marwolaethau dyn a dynes ar Heol y Frenhines yng Nghaerdydd y bore ma.

Roedd y dyn yn aros mewn gwesty cyfagos ar y pryd. Dywedodd: "Fe welais i olau glas ac fe es i lawr y grisiau a cherdded rownd y gornel a bryd hynny roedd dau neu dri char heddlu ag ambiwlans ar ôl ambiwlans yn dechrau cyrraedd.

"Fe weles i rywun yn gorwedd tu allan i Boots a pharafeddygon yn gwasgu eu brest. Doedd o ddim yn rhywbeth yr ydych fyth am ei weld.

"Dim ond un dioddefwr welais i - falle bod rhywun arall i fyny'r stryd. Nes i ddim gweld y dyn gafodd ei arestio ond fe wnes i weld dau heddwas yn rhedeg i fyny'r stryd fel petai eu bod yn mynd ar ôl rhywun yn bwrpasol."

Digwyddiad Caerdydd: Archwilio yn parhau

BBC Cymru Fyw

Mae swyddogion fforensig yn parhau i archwilio Heol y Frenhines yng Nghaerdydd wedi i gyrff dyn a dynes gael eu darganfod yno yn gynnar y bore 'ma.

Mae dyn 20 oed o Gasnewydd wedi ei arestio ac yn y ddalfa.

Marwolaethau Caerdydd
Wales News Service

Trysorau Sbardun

BBC Radio Cymru

Mae Emyr Huws Jones a Gwenno, gweddw y diweddar Alun 'Sbardun' Huws, wedi siarad ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru y bore 'ma, am y ffaith fod casgliad helaeth o gitârs y cerddor, wedi eu dosbarthu i artistiaid o Gymru.

Ymhlith y cerddorion sydd wedi derbyn gitâr, mae Euron Jôs, Gai Toms a Magi Tudur, ac maen nhw, ac eraill, yn trafod hyn mewn erthygl, Trysorau Sbardun  ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw. 

Sbardun
Emyr Huws Jones

Ymchwiliad clwb Caerdydd 'yn ymwneud ag Allardyce'

The Daily Telegraph

Mae Sam Allardyce wedi gadael ei swydd fel rheolwr tîm pêl-droed Lloegr, yn dilyn adroddiadau ym mhapur newydd y Daily Telegraph ddoe. 

Mae'r papur hefyd yn honni bod clwb Caerdydd wedi cynnal ymchwiliad mewnol i drosglwyddiad oedd yn ymwneud ag Allardyce.  Roedd yr ymchwiliad yn edrych ar daliadau fel rhan o drosglwyddiad Ravel Morrison a ymunodd â Chaerdydd ar fenthyg o West Ham Utd tra bod Allardyce yn rheolwr yno. 

Sam Allardyce
BBC

Darganfod corff canŵiwr oedd ar goll

Twitter

Digwyddiad Caerdydd: Swyddogion fforensig ar y safle

BBC Cymru Fyw

Dyma'r olygfa ddiweddaraf ar Heol y Frenhines yng Nghaerdydd y bore ma, wrth i swyddogion fforensig yr heddlu ymchwilio i farwolaethau dyn a dynes yn gynharach.

Ymchwiliad
Wales News Service
Heddlu
Wales News Service

Casnewydd yn diswyddo Feeney

Chwaraeon BBC Cymru

Mae clwb pêl-droed Casnewydd wedi diswyddo eu rheolwr Warren Feeney yn dilyn nifer o ganlyniadau siomedig ers dechrau'r tymor.

Feeney
BBC