a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Theresa May eisiau gwrando ar farn Llywodraeth Cymru
  2. Abertawe'n penodi Bob Bradley yn lle Francesco Guidolin
  3. Plaid Cymru'n rhybuddio am ganoli pwerau
  4. Gwobrwyo'r goreuon yn BAFTA Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan y llif byw am y tro.

Byddwn ni nôl bore fory am 8, a chofiwch am yr hafan am y diweddaraf.

Tan hynny, hwyl fawr.

Marwolaeth ddamweiniol

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest yng Nghaerdydd fod dynes o'r Barri wedi marw ar ôl cael ei thaflu oddi ar ei cheffyl. 

Roedd Julie Webb, 44, yn marchogaeth gyda ffrind pan aeth ei cheffyl ar garlam yn ddirybudd. 

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol. 

Julie Webb
Wales News Service

Tân mewn fferm ganabis

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De eu bod yn parhau i ymchwilio i dân mewn tŷ yng Nghaerdydd a oedd yn cael ei ddefnyddio fel fferm ganabis. 

Cafodd diffoddwyr eu galw i'r tŷ ar Ffordd y Tyllgoed am 16:20 ddydd Sadwrn. 

Daeth yr heddlu o hyd i 150 o blanhigion canabis ar y safle. Mae'r heddlu yn parhau i chwilio am y rhai oedd yn gyfrifol am dyfu'r cyffur. 

Heddlu
BBC

Golygfeydd godidog dros Gymru

Wales Online

A weloch chi'r haul yn codi y bore 'ma? Roedd yn olygfa odidog mewn sawl rhan o Gymru heddiw,  ac mae Wales Online wedi cyhoeddi oriel o rai o'r lluniau gorau ar eu gwefan

Caerdydd
BBC
Y wawr yn torri dros Gaerdydd

Gohirio cwest

BBC Cymru Fyw

Clywodd crwner fod dyn wedi bod yn cerdded yng nghanol ffordd funudau cyn iddo gael ei daro gan gar ar ffordd osgoi Rhuddlan yn Sir Ddinbych. 

Fe wnaeth y cwest i farwolaeth Michael Juha glywed fod criw ambiwlans wedi ei weld yn cerdded ar ffordd ddeuol yr A525 tua 04.25 ar 24 Medi. 

Cafodd y cwest ei ohirio tan fod yr heddlu wedi cwblhau eu hymchwiliadau. 

Bugail yn dechrau ar ei waith

Dywed y Daily Post fod bugail newydd wedi dechrau ar ei waith ar fferm gwerth £1 miliwn o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y Gogarth, ger Llandudno. 

Llywyddodd Dan Jones i gael y swydd ar ôl cystadleuaeth arbennig gan yr Ymddiriedolaeth oedd yn cynnig y safle i'r bugail buddugol am rent o £1 y flwyddyn.

bbc
gogarth

Cyn heddwas yn cofio Operation Julie

BBC News UK

Mae cyn heddwas cudd wedi rhanu ei atgofion am ei waith ar un o'r cyrchoedd cyffuriau enwocaf yn ystod y 70au - sef Operation Julie.

Newidiodd Stephen Bentley ei enw i Steve Jackson yn 26 oed er mwyn dod yn rhan o'r cylch o bobl oedd yn cynhyrchu'r cyffur LSD yng nghyffiniau Llanddewi Brefi a thu hwnt.

Gweithiodd yn y dirgel am ddwy flynedd, ond yn y pen draw fe ddaeth yn gaeth i alcohol a chyffuriau, ac fe chwalodd ei briodas.

Heddwas
Stephen Bentley

Lladron yn dwyn gwerth £16,000 o wartheg

BBC Cymru Fyw

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi rhybuddio ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth ar ôl i 15 o wartheg gael eu dwyn o fferm yn Llangadog, yn nwyrain Sir Gaerfyrddin. 

Cafodd llo pedwar mis oed, tair buwch feichiog a 11 o wartheg sugno gwerth £16,000 eu dwyn o Fferm Bronallt ar ddydd Gwener 30 Medi.

Dywedodd David Waters o'r undeb fod angen i ffermwyr fod yn ofalus wrth i'r nosweithiau ddod yn fwy byr "gan fod nifer yn fodlon mentro i ddwyn da byw a pheirianwaith fferm."

Gwartheg
BBC

Arestio aelod o staff cyngor sir

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Sir Fôn wedi cael ei harestio wrth i'r heddlu ymchwilio i droseddau yn ymwneud â chelu tarddiad arian. 

Mae'r ddynes yn aelod o staff Cyngor Ynys Môn.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd: "Am 09:50 ddydd Sul cafodd dynes yn ei 40 ei harestio a'i holi gan yr heddlu.

"Ar ôl ei holi cafodd y ddynes ei rhyddhau ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Môn: "Mae ein prosesau ymchwilio mewnol wedi dechrau ac felly ni allwn wneud unrhyw sylw pellach."

Her nesa Wrecsam yng Nghwpan yr FA

BBC Sport Wales

Mae'r enwau wedi eu tynnu o'r het ar gyfer rownd ragbrofol olaf Cwpan FA Lloegr.

Fe fydd Wrecsam yn chwarae oddi cartref yn Stamford o Uwch Gynghrair y Gogledd ar 15 Hydref. 

Wrecsam
Rex Features

'Mae bryniau Cymru'n fyw gyda thwristiaid'

The Guardian

Mae Carey Davies, awdur sy'n sgrifennu am deithio a'r awyr agored, wedi cofnodi ei brofiad o ddringo Cadair Idris yn ddiweddar, ar wefan The Guardian

Meddai bod daearyddiaeth amrywiol Cadair Idris yn adlewyrchu'r trawsnewid o dirwedd fynyddig wledig i un adloniannol sy'n denu twristiaid. 

Cadair Idris
Gareth Thompson

Seren Michelin gyntaf Môn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod bwyty ar Ynys Môn wedi derbyn seren Michelin - y bwyty cyntaf erioed ar yr ynys i wneud hynny.

Derbyniodd y Sosban and the Old Butcher y wobr yn Llundain heddiw - ond mae na restr aros o fisoedd i gael blasu'r bwyd yno os oes awydd blasu'r arlwy yno arno chi.

Oedi i ymchwiliad yr M4 ger Casnewydd

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yna oedi i'r ymchwiliad cyhoeddus i'r cynigion ar gyfer lôn newydd i liniaru traffig ar yr M4 yn ardal Casnewydd. 

Roedd yr ymchwiliad i fod i ddechrau ar 1 Tachwedd ond fe fydd nawr yn cael ei gynnal rhywbryd ddechrau'r flwyddyn nesa.

Dywedodd llefarydd fod newidiadau gan Weinyddiaeth Trafnidiaeth San Steffan yn golygu bod yn rhaid casglu rhagor o ddata cyn cynnal ymchwiliad.

Fe fydd yr ymchwilaid yn para tua phum mis ac mae disgwyl iddo ddechrau erbyn 31 Mawrth. 

Mae'r Llywodraeth yn ffafrio'r llwybr du, fydd yn costio tua £1 biliwn, ond mae gwrthwynebwyr yn dweud y bydd y llwybr yn niweidio'r amgylchedd. 

M4
bbc

Carolyn Hitt yn Ateb y Galw

BBC Cymru Fyw

Y colofnydd a'r cynhyrchydd teledu, Carolyn Hitt, sy'n Ateb y Galw ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yr wythnos yma. 

Carolyn Hitt
BBC
Carolyn Hitt

BAFTA: Lluniau o'r carped coch

BBC Cymru Fyw

Prynhawn braf a heulog

Tywydd, BBC Cymru

Mi fydd hi'n braf a heulog i’r rhan fwyaf weddill y prynhawn efo tipyn o awyr las.  

Bydd hi'n parhau'n sych dros nos gydag awyr glir dros rannau helaeth o’r wlad. Bydd y tymheredd rhwng 7C a 12C ond gall syrthio i 3C neu 4C mewn rhai ardaloedd gwledig mewndirol. 

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Diswyddo aelod o staff Mudiad Meithrin

BBC Cymru Fyw

Mae'r Mudiad Meithrin wedi cadarnhau fod aelod o staff wedi ei diswyddo ar ôl i blentyn gael ei adael mewn bws mini ar ddiwrnod poetha’r flwyddyn.

O ganlyniad i'r digwyddiad ym mis Gorffennaf cafodd meithrinfa Camau Bach ym mhencadlys y Mudiad Meithrin yn Aberystwyth ei chau am wythnos a chafodd yr achos ei gyfeirio at Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a'r Bwrdd Diogelu lleol. 

Mewn Datganiad dywedodd Mudiad Meithrin: "Gallwn gadarnhau fod aelod o'r saff wedi ei diswyddo yn dilyn y digwyddiad ym mis Gorffennaf.

"Cafodd y cyhuddiadau troseddol eu gollwng, a nawr mae hwn yn fater i'r heddlu i wneud sylw arno ac nid Mudiad Meithrin."

Mudiad Meithrin
BBC

Yr artist Andrew Vicari wedi marw

South Wales Evening Post

Bu farw'r artist Andrew Vicari yn 84 oed yn gynharach heddiw yn ôl y South Wales Evening Post.

Yn frodor o Bort Talbot, daeth yn enwog am greu darluniau i deulu brenhinol Saudi Arabia - ac fe gafodd ei benodi'n artist swyddogol i'r teulu hwnnw am gyfnod.

Pryder Williams am effeithiau cyfergyd

South Wales Evening Post

Mae'r cyn asgellwr rhyngwladol Shane Williams wedi dweud wrth y South Wales Evening Post ei fod yn dioddef o gur pen ac yn ei chael yn anodd canolbwyntio  wrth drafod effeith cyfergydion neu  'concussion' ar chwaraewyr rygbi.

Dywedodd  Williams ei fod yn credu iddo ddioddef math o anaf yn debyg i gyfergyd mewn bron i un ym mhob tair gêm. 

Shane Williams
bbc

Rhoi'r gorau i gynlluniau i gau ysgol gynradd

Powys County Times

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i gau ysgol gynradd Llanbister, meddai'r County Times.

Daw'r penderfyniad ar ôl cyfnod o ymgynghoriad wrth i'r cyngor dderbyn 194 ymateb yn gwrthwynebu'r syniad.  

Cyngor Powys
BBC

Carcharu gwraig am lofruddiaeth ei gŵr

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o'r Rhondda wnaeth lofruddio ei gŵr mewn ymosodiad "ffyrnig" ar y cyd gyda'i mab wedi ei charcharu am oes.

Roedd Maria Louise Hopes, 46, a'i mab Leon Port, 24, wedi beio'i gilydd am lofruddiaeth Mark Hopes yn ei gartref yn Nhrealaw yn Hydref 2015.

Fe fydd yn rhaid i Hopes dreilio o leiaf 17 mlynedd yn y carchar.

Fe gafodd Port ei ddedfrydu i garchar am oes fis diwethaf, a bydd yn rhai iddo dreulio o leiaf 18 mlynedd yn y carchar. 

Heddlu
bbc

Gwrthdrawiad angheuol: Cyhoeddi enwau beicwyr modur

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhoeddi enwau dau feiciwr modur a fu farw ar ôl gwrthdrawiad ar yr A40 ddydd Sul.

Roedd Philip Brimble,47 oed, o ardal Pen-y-bont ar Ogwr, tra bod Philip Wayne Edwards, 44 oed, o ardal Merthyr Tudful. 

Roedd fan Peugeot a threlar hefyd yn y gwrthdrawiad ddigwyddodd yn ardal Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, tua 12:00. 

heddlu
bbc

Dyn yn cyfaddef cipio a threisio dynes

BBC Wales News

Mae dyn 18 oed wedi cyfaddef iddo gipio a threisio dynes 62 oed ar draeth Pensarn yn Sir Conwy.

Digwyddodd yr ymosodiad ger Abergele ym mis Awst.

Cyfaddefodd Jack Karl Thomas Williams, 18 oed, o'r Rhyl, i dri chyhuddiad o dreisio, cipio, dal y ddynes yn erbyn ei gwirfodd ag achosi niwed corfforol difrifol bwriadol.

Bydd yn cael ei ddedfrydu ar 10 Tachwedd.

View more on twitter

Bob Bradley yn lle Guidolin

BBC Cymru Fyw

Mae clwb Abertawe wedi cyhoeddi mai Bob Bradley, cyn hyfforddwr carfan yr Unol Daleithiau, fydd yn rheoli'r Elyrch wedi i Francesco Guidolin gael ei ddiswyddo.

Abertawe: Guidolin wedi ei ddiswyddo

Wales Online

Cyhuddo dyn o droseddau yn ymwneud â chŵn

ITV Cymru

Mae dyn o Hwlffordd, Sir Benfro, wedi ei gyhuddo ar ôl i bedwar plismon gael eu hanafu gan bedwar ci ddydd Sul, meddai gwefan newyddion ITV.

Cafodd y dyn 22 oed ei gyhuddo o saith trosedd, gan gynnwys dau yn ymwneud â'r Ddeddf Cŵn Peryglus. 

Gêm gyfeillgar yn y Principality?

BBC Camp Lawn

Bachgen mewn cyflwr sefydlog

BBC Cymru Fyw

Mae bachgen yn ei arddegau mewn cyflwr sefydlog yn dilyn gwrthdrawiad gyda char ar ffordd Colcot Y Barri fore heddiw. 

Mae'r  bachgen, sydd ym mlwyddyn saith, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun y Barri ac aed ag ef i'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.  

Cost angladdau iechyd cyhoeddus

Daily Post

Mae awdurdodau lleol yn y gogledd wedi gwario dros £152,000 ar angladdau ers dechrau'r argyfwng ariannol yn 2008, meddai'r Daily Post.

Yn ystod y cyfnod yma bu o leiaf 134 o angladdau iechyd cyhoeddus sy'n cael eu trefnu gan gynghorau sir ar gyfer pobl neu deuluoedd sydd yn methu talu eu hunain.

Aelodaeth o'r farchnad sengl yn "eithaf annhebygol"

BBC Wales News

Mae David Jones, un o weinidogion Brexit y DU, wedi dweud fod aelodaeth o'r farchnad sengl yn 'eithaf annhebygol', medd BBC Wales News. 

Dywedodd Mr Jones, AS Gorllewin Clwyd fod y llywodraeth am sicrhau mynediad i'r farchnad sengl ar y "telerau gorau posib." 

Y farchnad sengl yw'r system sy'n caniatáu i wledydd yr UE fasnachu heb fod tariff yn cael ei godi.

Ond mae aelodaeth yn y gorffennol wedi bod yn ddibynnol ar hawl pobl i weithio mewn unrhyw wlad o fewn yr UE - syniad sy'n groes i ddaliadau nifer o'r rhai wnaeth ymgyrchu dros adael yr UE. 

David Jones
BBC

Y Cymry'n gwneud eu marc ar The X Factor

Wales Online

Roedd dathlu - a siom - i'r cystadleuwyr o Gymru ar raglen The X Factor nos Sadwrn.

Dewisodd y beirniad Louis Walsh, The Brooks, yr efeilliaid Kyle a Josh o Benarth, i fynd ymlaen i ymddangos yn y sioeau byw. Ond siom oedd i Kayleigh Marie Morgan o Glydach, pan ddaeth ei thaith hi i ben ar y sioe, wrth gael ei hanfon adre' o Galiffornia, gan Simon Cowell

Ddydd Sul, cyhoeddodd The Brooks eu bod bellach wedi newid eu henw i Brooks Way. 

X Factor
THAMES/SYCO ENTERTAINMENT

Car yn taro bachgen

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dywed Gwasanaeth Ambiwlans Cymru iddynt gael eu galw am 08:15 fore Llun yn dilyn adroddiadau fod bachgen wedi ei daro gan gar yn Y Barri. 

Roedd y digwyddiad ar Ffordd Colcot ac aed a'r bachgen, sydd mewn cyflwr sefydlog, i'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.

Pryder am anaf Warburton

Twitter

Brexit: Angen 'gwrando ar farn pobl Cymru'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar raglen Y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru y bore 'ma, dywedodd David Davies A.S. ei bod hi'n bwysig bod llywodraeth Theresa May yn gwrando ar farn Llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd bod hi'n bwysig hefyd i wrando ar farn pobl Cymru oedd yn glir o blaid Brexit. 

Mae'n anodd, meddai, i Carwyn Jones ddweud wrth lywodraeth y DU i wrando arno fo wedi iddo sefydlu grwp cynghori ar Brexit sydd yn cynnwys un llais yn unig allan o 20 oedd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

AS
BBC

Tor-calon Dale Evans wedi marwolaeth gwrthwynebydd

BBC Sport Wales

Mae'r bocsiwr o Gymru Dale Evans wedi dweud ei fod e'n "torri'i galon" ar ôl marwolaeth yr Albanwr Mike Towell ddydd Gwener diwetha'

Bu Mike Towell farw ar ôl cael ei anafu'n ddifrifol yn ystod gornest yn erbyn Evans yn Glasgow nos Iau.

Dale Evans
Getty Images
Mae Dale Evans (ar y chwith) wedi bod yn bocsio'n broffesiynol ers 2011

Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i farina Caergybi

Twitter

Heddiw fe fydd ymchwiliad cyhoeddus yn agor i gynlluniau i ddatblygu marina a thai yng Nghaergybi - cynllun sydd wedi creu cryn ddadlau yn lleol.

View more on twitter

Rhybudd am effaith Brexit ar bysgodfeydd

BBC Cymru Fyw

Mae prif ymgynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru wedi dweud y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd arwain at chwalu'r cyfyngiadau yn nyfroedd pysgota Cymru - cyfyngiadau sydd yno i warchod y diwydiant. 

Yn ôl yr Aelod Cynulliad Mick Antoniw, mi fydd gadael hefyd yn ei gwneud hi'n anoddach i bysgotwyr Cymru werthu eu cynnyrch yn Ewrop. 

Haf bach ar ddiwedd Hydref?

Twitter

Llofruddiaethau Caerdydd: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i ddyn 20 oed fynd o flaen Llys y Goron Caerdydd y bore 'ma wedi ei gyhuddo o ddwy lofruddiaeth. 

Mae Andrew Saunders o ardal Casnewydd wedi ei gyhuddo o lofruddio Zoe Morgan a Lee Simmons. Cafodd eu cyrff eu darganfod ger siop Matalan ar Heol y Frenhines yn y brifddinas fore Mercher diwethaf. 

Pwyllgor yn gofyn i'r cyhoedd ddewis testun ymchwiliad

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad am ofyn i'r cyhoedd ddewis ym mha faes y bydd eu hymchwiliad nesaf.

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi creu rhestr fer o 11 maes, sy'n cynnwys achub treftadaeth leol, dysgu hanes a chyllid addysg gerddorol.

Bydd y pwyllgor nawr yn gofyn i'r cyhoedd bleidleisio am un o'r meysydd hynny, fydd wedyn yn destun ymchwiliad.

Trafod
bbc