a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

'Noson sych a mwyn'

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

"Noson sych efo peth awyr glir yn gymysg efo rhywfaint o gymylau, ac oherwydd y cymylau yma a rhywfaint o awel mi fydd hi’n noson fwynach na neithiwr. Mae'r tymheredd yn debygol o aros yn y ffigyrau dwbl ar draws y wlad heno a ddim is na 10C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Cyhuddo dyn o droseddau terfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Bydd dyn o Gaerdydd yn ymddangos yn y llys yfory yn wynebu chwe chyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth.

Cafodd Samata Ullah, 33 oed, ei arestio ar y stryd yng Nghaerdydd ar 22 Medi cyn cael ei gyhuddo heddiw.

Bydd yn ymddangos gerbron Ynadon Westminster bore 'fory.

Hen ysgol breswyl dan forthwyl arwerthwyr

Wales Online

Mae hen safle ysgol breswyl yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi bod yn wag am fwy na 20 mlynedd am gael ei gwerthu mewn arwerthiant yr wythnos nesaf.

Roedd disgyblion yn derbyn eu haddysg yn Ysgol Breswyl Y Dolau yn Llanybydder am 40 mlynedd cyn iddo gael ei gau yn 1996.

Mae prif adeilad y safle yn dyddio 'nôl i 1777.

Ysgol Breswyl Y Dolau
Wales News Service

Mwy o anafiadau cyn teithio i Awstria

Dynes achubwyd o'r môr wedi marw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dynes wedi marw ar ôl cael ei hachub o'r môr oddi ar arfordir Moelfre yn gynharach heddiw.

Fe wnaeth Heddlu'r Gogledd gadarnhau bod y ddynes 65 oed wedi marw yn yr ysbyty.

Y gred yw bod y ddynes yn dod o ardal Northampton, a dywedodd y llu nad yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Gornestau lleol yn Stadiwm Principality?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline wedi cyhoeddi erthygl yn gofyn pam nad yw gornestau lleol Cymru yn y Pro12 yn cael eu chwarae yn Stadiwm Principality.

Bydd y Gleision yn teithio i Abertawe nos Wener, gyda'r Scarlets yn croesawu'r Dreigiau i Lanelli nos Sadwrn.

Roedd torf o 68,262 yn y gemau Dydd y Farn yn Stadiwm Principality y llynedd pan fu'r rhanbarthau yn wynebu ei gilydd.

Liam Williams
BBC

Deuddydd i fynd...

Chi neu ti?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'n ddilema oesol yn y Gymraeg - ydych chi'n galw rhywun yn 'chi' neu'n 'ti'?

Dyma gwestiwn sy'n wynebu Cymry ers tro byd ac mae'n debyg fod yr ateb yn amrywio yn ddibynnol ar yr amgylchiadau. Ond mae arferion yn newid.

Gyda'r twf ym mhwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol mae Dr Dylan Foster Evans - darlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd - yn dadlau fod y chwyldro technolegol yn gyrru'r newid yn gynt nag erioed.

Twitter
BBC

Gwahardd staff o uned iechyd meddwl

BBC Cymru Fyw

Mae chwe aelod o staff wedi cael eu gwahardd o uned iechyd meddwl ym Mae Colwyn.

Cafodd y staff yn uned Bryn Hesketh eu gwahardd wedi i bryderon gael eu codi gan aelod arall o staff am rhai agweddau o ofal cleifion.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod ymchwiliad annibynnol eisoes wedi dechrau a bod y gwaharddiadau yn "weithred niwtral".

Bryn Hesketh
Google

Caniatâd i gynllun ailwampio parc manwerthu

BBC Cymru Fyw

Mae perchnogion parc manwerthu yn Abertawe wedi derbyn caniatâd i wario £15m yn ei ailwampio.

Bydd y sinema Odeon, yr ala fowlio a rhai siopau yn cadw eu safleoedd yn y parc manwerthu, ond bydd unedau llai yn cael eu creu hefyd, ac o bosib, archfarchnad fechan.

Fel rhan o'r gwaith, bydd siop coffi gyrru trwodd yn cael ei adeiladu, a bydd newidiadau i'r maes parcio.

Parc Tawe
Hammerson

Anglesea yn 'gwylio bechgyn yn ymolchi'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi dweud wrth lys bod cyn-arolygydd heddlu yn arfer ei wylio ef a bechgyn eraill yn ymolchi.

Dywedodd Jason Ellis ei fod tua 12 oed pan gafodd ei anfon i ganolfan bresenoli yn Wrecsam yn yr 1980au fel cosb am droseddu.

Fe fyddai Gordon Anglesea yn aml yno, meddai, yn eu gwylio nhw pan oedden nhw'n cael cawodydd.

Mae Mr Anglesea yn gwadu tri chyhuddiad hanesyddol o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol.

Gordon Anglesea
BBC

Neil Warnock i Gaerdydd?

The Daily Mail

Mae'r Daily Mail yn adrodd bod Caerdydd eisiau i Neil Warnock gymryd yr awenau yn y clwb.

Mae'r Adar Gleision wedi cael cyfres o ganlyniadau siomedig ers dechrau'r tymor, ac o ganlyniad cafodd Paul Trollope ei ddiswyddo yn gynharach heddiw.

Warnock
Getty Images

Her a hanner

Cylchgrawn, Cymru Fyw

I'r rhan fwyaf o redwyr a gymrodd ran yn Hanner Marathon Caerdydd dros y penwythnos, maen nhw bellach yn cael amser i ymlacio'r coesau a rhoi'r profiad y tu nôl iddyn nhw. Ond mae Rhian Taylor yn dal i redeg.

Mae hi wedi gosod her i'w hun i redeg 30 hanner marathon mewn 30 diwrnod, ac yn syth ar ôl dychwelyd o'i 20fed mewn 20 diwrnod, fe siaradodd Rhian â Cymru Fyw.

Rhian Taylor
BBC

Mewnfudo: 'Croeso' i Hamilton os yw'n dod i Gymru

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton wedi dweud nad yw Llafur yn credu mewn rheolau mewnfudo.

Yn siarad yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y byddai croeso i Mr Hamilton os y byddai'n dewis byw yng Nghymru.

Mae Mr Hamilton, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn byw yn Wiltshire. Darllenwch fwy o'r sesiwn ar dudalen Senedd Fyw.

Hamilton
BBC

Euro 2016 wedi 'ysbrydoli' Wilson

BBC Sport Wales

Wrth Gymru baratoi i herio Awstria a Georgia yr wythnos yma, mae'r chwaraewr ieuangaf erioed i gynrychioli'r tîm cenedlaethol wedi dweud ei fod yn gobeithio ennill ei le garfan erbyn diwedd yr ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2018.

Fe wnaeth Harry Wilson, sy'n chwarae i Lerpwl, ei ymddangosiad cyntaf i Gymru yn erbyn Gwlad Belg yn 2013, pan oedd yn 16 oed.

Bellach yn 19, mae'r chwaraewr canol cae wedi dweud mewn cyfweliad â'r BBC ei fod yn gobeithio bod yn rhan o'r garfan os yw Coleman a'r tîm yn cyrraedd Rwsia 2018.

Wilson
Rex Features

Cymeradwyo ysgol Gymraeg newydd

Cyngor Sir Penfro

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol Gymraeg newydd yn ardal Hwlffordd wedi cael eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Penfro.

Bydd yr ysgol yn darparu addysg i bron i 1,000 o ddisgyblion rhwng tair ac 16 oed.

Bydd Ysgol Gymraeg Glan Cleddau yn cau wrth i'r ysgol newydd agor yn 2018, gydag addysg chweched ddosbarth yn cael ei ddarparu yn Ysgol y Preseli, Crymych.

Alun Wyn mewn cyfweliad cwbl agored

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae Alun Wyn Jones, capten y Gweilch, yn rhoi cyfweliad hollol agored gyda'r newyddiadurwr Mark Orders. 

Mae'r cyfweliad yn dod cyn i'r Gweilch groesawu'r Gleision i Stadiwm Liberty nos Wener.

Mae Alun Wyn yn enwog am roi ei farn mewn cyfweliadau, ac nid yw'n ofni rhoi Orders yn ei le wrth ateb.

alun wyn
BBC

Ceisio darganfod faciwîs aeth i Gaernarfon

Daily Post

Mae dirgelwch yng Nghaernarfon ar ôl i fathodynnau enw oedd yn berchen i faciwîs yn yr Ail Ryfel Byd gael eu darganfod mewn siop hen bethau, medd y Daily Post.

Daeth perchennog y siop, Ian Martin, o hyd i fathodynnau Valerie a Theodora Keatley o Lerpwl, a nawr mae wedi dechrau ymgyrch i ddarganfod y ddwy, neu eu perthnasau.

Apêl wedi marwolaeth gwrthdrawiad A4232

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd pan fu farw dynes 53 oed.

Cafodd y ddynes ei chludo i'r ysbyty ar ôl i Seat llwyd droi ar ei do ger cyffordd 33 yr A4232, ond bu farw'n ddiweddarach.

Hoffai'r heddlu siarad gydag unrhyw un welodd y digwyddiad am tua 07:00 heddiw. 

Cludo dynes i'r ysbyty mewn hofrennydd

Ched Evans yn y llys ar gyhuddiad o dreisio

BBC Cymru Fyw

Mae'r cyn bêl-droediwr rhyngwladol Ched Evans, sydd wedi'i gyhuddo o dreisio, wedi ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth.

Mae'n gwadu treisio dynes mewn gwesty yn ardal y Rhyl bum mlynedd yn ôl. Fe fydd yr erlyniad yn dechrau cyflwyno tystiolaeth yn ystod y prynhawn.

Ched Evans
Wales News Service

Tywydd y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â rhagolygon y tywydd y p'nawn 'ma: "Bydd hi’n b'nawn braf efo tipyn o heulwen i rannau helaeth o’r wlad, er bod cyfnodau mwy cymylog yn debygol. 

"Awel gryf mewn mannau, yn enwedig ar hyd yr arfordir, ond bydd hi’n teimlo’n ddigon cynnes a dymunol, a’r tymheredd rhwng 15C a 18C." 

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Penderfyniad ar ymgyrch y Corn Exchange

BBC Wales News

Mae ymgyrch gan bentrefwyr i droi hen dafarn ym Mhowys yn fflatiau a siopau i'w atal rhag cael ei brynu gan archfarchnad yn edrych yn debygol o gael ei gymeradwyo heddiw.

Mae 220 o fuddsoddwyr wedi hel £500,000 am siâr o hen dafarn y Corn Exchange yng Nghrughywel.

Cafodd yr ymgyrch ei greu ym mis Mawrth 2015 yn dilyn pryder y byddai archfarchnad yn cael effaith andwyol ar siopau annibynnol y pentref.

Crughywel
BBC

Caerdydd yn diswyddo Trollope

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Mae Caerdydd wedi diswyddo eu rheolwr, Paul Trollope. 

Mewn datganiad, dywedodd y clwb bod yr is-reolwr, Lennie Lawrence a'r cyfarwyddwr perfformiad, Ryland Morgans hefyd wedi gadael y clwb.

Ar ôl ennill dim ond dwy o'u 11 gêm yn y Bencampwriaeth y tymor yma, mae'r Adar Gleision yn safleoedd y cwymp ar hyn o bryd, yn yr 23ain safle.

View more on twitter

Trafod camddefnydd cymhorthdal teithio

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn y newyddion fod Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi bod yn defnyddio arian yr ysgol i roi cymhorthdal teithio i ddisgyblion o du allan i ddalgylch yr ysgol, mae wedi dod yn amlwg fod dwy ysgol arall wedi bod yn gwneud yr un peth.

Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes ag Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth hefyd wedi bod yn defnyddio arian ar gyfer trafnidiaeth i ddisgyblion o'u cartrefi i'r ysgol sydd yn groes i reolau'r cyngor yn yr ardal.

Bydd Cyngor Sir Powys yn trafod adroddiadau ar yr ysgolion yn Llanidloes a Machynlleth yn ddiweddarach heddiw.

Ysgol Uwchradd Llanfyllin
BBC

Warburton allan am fis gydag anaf

Bradley: Digwyddiad 'pwysig' i bêl-droed UDA

ITV

Mae rheolwr newydd Abertawe, Bob Bradley, wedi dweud ei fod yn credu bod ei benodiad yn ddigwyddiad pwysig i bêl-droed yn yr Unol Daleithiau.

Bradley fydd yn Americanwr cyntaf i reoli yn Uwch Gynghrair Lloegr ar ôl iddo gymryd lle Francesco Guidolin yn y Liberty.

Brecwast neu Brexit?

Disgwyl caniatâd i gynllun parc manwerthu

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i berchnogion parc manwerthu yn Abertawe gael caniatâd heddiw i wario £15m yn ei ailwampio.

Fe wnaeth Hammerson ennill brwydr gyfreithiol yn erbyn Cyngor Abertawe y llynedd ar ôl iddyn nhw gael eu rhwystro rhag cynnal trafodaethau gyda 80 o siopau gwahanol i sefydlu safleoedd ym Mharc Tawe.

Mae'r cwmni eisiau dymchwel rhai o'r unedau llai a llwybrau cerdded caeedig.

Parc Tawe
Hammerson

Simon Church i fethu gêm Awstria

Bydd ymosodwr Cymru, Simon Church yn methu'r gêm yn erbyn Awstria nos Iau oherwydd anaf, yn ôl gohebydd Sky Sports, Bryn Law. Mae'n dweud y bydd Tom Bradshaw yn cymryd ei le yn y garfan.

View more on twitter

Myfyriwr wedi marw wedi gêm pêl-fasged

South Wales Evening Post

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe wedi marw ar ôl cael ei daro'n wael yn ystod gêm pêl-fasged, yn ôl y South Wales Evening Post.

Teyrnged i Avril Whitfield

BBC Cymru Fyw

Mewn datganiad, fe wnaeth teulu Avril Whitfield, oedd wedi bod ar goll ers mis Ebrill, ddiolch i "bobl Caernarfon a'r ardal am yr holl gefnogaeth a chyfeillgarwch" yn ystod y misoedd diwethaf.

Ychwanegodd y datganiad: "Roedd Avril yn boblogaidd ac yn cael ei charu gan bawb oedd yn ei hadnabod."

Avril
BBC

Darganfod corff dynes ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod gweddillion corff dynes oedd ar goll o Gaernarfon wedi eu darganfod fis diwethaf.

Dywedodd yr heddlu bod profion DNA wedi dangos mai rhan o gorff Avril Whitfield, 57, gafodd ei ddarganfod ger Ynys Llanddwyn, Ynys Môn. Nid yw'r farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus.

Angen 'cael gwared ar rwystrau' pêl-droed

BBC Cymru Fyw

Mae is-reolwr tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru wedi dweud bod angen "cael gwared ar unrhyw rwystr" sy'n cadw plant rhag cymryd rhan yn y gêm.

Yn siarad â rhaglen Week In Week Out BBC Cymru dywedodd Osian Roberts y dylai pob plentyn sydd eisiau chwarae pêl-droed gael y cyfle i wneud hynny.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod cymorth ariannol ar gael i glybiau lleol. 

Coleman a Roberts
BBC

Bysiau yn lle trenau rhwng Abermaw a Machynlleth

Agoriad swyddogol ysgol newydd £30m

BBC Cymru Fyw

Bydd ysgol newydd gwerth £30m yn cael ei hagor yn swyddogol yn Sir Gaerfyrddin ddydd Mawrth.

Mae 1,200 o ddisgyblion yn mynychu Ysgol Bro Dinefwr yn Ffairfach, Llandeilo, gan gynnwys 200 o ddisgyblion chweched dosbarth.

Ysgol Dinefwr
BBC

Ched Evans yn y llys

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans wedi cyrraedd Llys y Goron Caerdydd.

View more on twitter

'Llawer iawn o gyfleoedd wedi Brexit'

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Yn siarad ar y Post Cyntaf mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi dweud bod "llawer iawn o gyfleoedd yn dod o Brexit".

Yn siarad cyn cynhadledd y Ceidwadwyr yn Birmingham, dywedodd bod "cyfyngiadau dan y drefn bresennol gydag arian Ewrop" yn golygu bod "ardaloedd fel Powys a'r Barri ym Mro Morgannwg ddim yn derbyn arian oherwydd map a rheolau'r Undeb Ewropeaidd".

Ychwanegodd nad oedd cymunedau Cymru'n teimlo fel eu bod wedi elwa o 15 mlynedd o arian Ewropeaidd.