a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Plaid Cymru yn cwyno am sylwadau Alun Cairns
  2. Cerosin: Ac yn beirniadu ymateb Llywodraeth Cymru
  3. Canolfan siopa gwerth £40 miliwn ym Merthyr Tudful
  4. Pwynt allweddol i Gymru yn Fienna

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. 

 Fe fyddwn i yn ôl bore dydd Llun am 08.00. 

 Nos da  

Tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Heno'n gymylog ar y cyfan, gyda chyfnode clir. O dan y gymyle mwya trwchus ma ambell gawod wasgaredig yn bosib. Y tymheredd isa'n 7C mewn manne gwledig, 'da niwl a tharth yn debygol erbyn y bore. 

Symud Brains Brewery?

Wales Online

Mae Wales Online yn dweud ei bod nhw wedi gweld cynlluniau ar gyfer safle Brains Brewery yng nghanol Caerdydd. 

Mae'r cynlluniau yn awgrymu symud SA Brain i safle arall. 

Byddai'r safle presennol yn cael ei ymestyn gyda swyddfeydd yn cael eu hadeiladu ar yr 16 acer. 

Byddai tai yn cael eu hadeiladau hefyd a chyfleusterau hamdden.

Ymgyrch i helpu pobl ifanc digartref

BBC Wales News

Fe fydd mwy 'na 100 o bobl yn cysgu ar y stryd wrth ymyl Stadiwm Principality Caerdydd heno. 

Y nod yw codi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r nifer o bobl ifanc sydd yn ddigartref a cheisio atal hyn. 

Dyma'r tro cyntaf i Byte Night ddigwydd yng Nghaerdydd.

Cysgu ar y stryd
bbc

Cyfarfod rhwng Ford ac Unite: 'siarad plaen'

BBC Cymru Fyw

Mae Len McCluskey wedi dweud bod yna 'siarad plaen' wedi bod rhyngddo ef a phenaethiaid Ford heddiw.

Roedd arweinydd Unite yn cyfarfod gyda phenaethiaid Ford er mwyn trafod dyfodol y cwmni yng Nghymru. 

Dywedodd ar ôl y cyfarfod ei fod wedi trafod pryderon am ddyfodol gwaith Ford yn enwedig ym Mhen y Bont: "Roedd yna siarad plaen ond fe wnaeth Unite bwyso ar dîm Ford bod gan y ffatrïoedd ym Mhrydain ddyfodol llewyrchus."

Ymateb i sylwadau Adam Price

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i sylwadau Adam Price.

Roedd Adam Price wedi beirniadu'r ffordd roedd y llywodraeth wedi ymdrin gyda'r llygredd yn Nant Pibwr yn Nant-y-Caws yn Sir Gaerfyrddin. 

Dywedodd y llywodraeth bod yr ysgrifennydd cabinet wedi bod mewn cysylltiad cyson gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, "o'r funud y cafodd y digwyddiad ei adrodd, ac yn parhau i fonitro'r sefyllfa yn agos."

Mae'r llefarydd hefyd yn dweud: "Mae swyddogion Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad cyson gyda swyddogion CNC ar y safle er mwyn sicrhau bod yr ymateb i'r digwyddiad yn cael ei reoli'n iawn gyda'r adnoddau cywir. 

 "Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â'r safle yfory." 

Adam
bbc

Prisiau tai yng Nghymru wedi codi

Golwg 360

Mae arolwg gan Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi canfod bod pris tai yng Nghymru wedi codi 2% bob blwyddyn rhwng 2002 a 2015. 

 Burnley erbyn hyn yw'r lle rhataf yng Nghymru a Lloegr i brynu tŷ meddai Golwg 360. 

Mwy yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd

ITV Cymru

Mae nifer y bobl sydd yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd wedi cynyddu yn sylweddol mewn blwyddyn yn ôl ITV Cymru. 

 Maen nhw'n dweud bod ffigyrau gan gynghorau lleol a gan elusennau digartref yn dangos hyn. 

 Mae'r cyngor yn dweud eu bod yn gweithio gyda mudiadau i geisio taclo'r broblem. 

Y Cymro, bin Laden ac Afghanistan

BBC Cymru Fyw

Bymtheg mlynedd yn ôl fe ymosododd lluoedd arfog America a Phrydain ar dargedau yn Afghanistan.

 Fe barodd y gwrthdaro tan 2014. 

 Un sy'n 'nabod Afghanistan a'i phobl yn dda yw Yr Athro Paul Moorcraft. 

 Mae wedi bod yn pwyso a mesur yr ymyrraeth gan y Gorllewin yn y wlad.  

Llun
bbc

Cofio trychineb Aberfan

BBC Cymru Fyw

Ymdrech i gyfyngu llygredd mewn afon yn parhau

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwaith o geisio cyfyngu ar effaith y cerosin lifodd i afon ger Caerfyrddin yn parhau heddiw.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod rhwng 70,000 a 100,000 litr o gerosin wedi llygru Nant Pibwr yn Sir Gaerfyrddin.

Ddydd Mawrth, fe ddaeth i'r amlwg fod cerosin wedi gollwng o bibell sydd wedi ei gosod o dan yr A48.

Afon
BBC

Caerdydd i arwyddo tri o fewn wythnos?

BBC Sport Wales

Sylwadau Alun Cairns: Dylai 'ystyried ei ddyfodol'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae Hywel Williams AS wedi dweud y dylai Alun Cairns ystyried os yw'n gallu parhau yn ei rôl fel Ysgrifennydd Cymru yn dilyn ei sylwadau ar Question Time neithiwr. 

Tra roedd Alun Cairns yn trafod mewnfudo ar y rhaglen fe gyfeiriodd at "fythynnod yn cael eu llosgi " yng Nghymru a bod llawer o aelodau Plaid Cymru wedi "gweithredu yn uniongyrchol " yn y gorffennol.

Mae ei sylwadau wedi eu beirniadu gan Blaid Cymru ac mae Hywel Williams hefyd wedi gofyn iddo ymddiheuro. 

Dyw Alun Cairns ddim wedi gwneud unrhyw sylw ar y mater.  

Alun Cairns
bbc

Trafferth ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

A487: Rhwng cyffordd Plwmp a Phentregat, ma'r traffig yn ciwio i'r ddau gyfeiriad oherwydd gwaith ffordd.  

A483: Ochre Llanymynech ar Ffordd y Gogledd, ma'r traffig yn ciwio i'r ddau gyfeiriad ger cyffordd y B4398.  

Ffurflenni Treth Ar Werth heb eu cwblhau

BBC Cymru Fyw

Mae Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin yn dweud bod salwch staff a newidiadau staffio wedi golygu bod ffurflenni Treth ar Werth heb eu cwblhau am dair blynedd. 

Roedd gwerth £6.2 miliwn o ffurflenni T.A.W. heb eu llenwi yn llawn erbyn mis Mawrth 2016. 

Mae'r gwasanaeth yn dweud bod yr holl arian wedi ei hawlio erbyn hyn.  

Gwahardd gyrrwr o Bwllheli wedi gwrthdrawiad angeuol

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr fan a achosodd marwolaeth dynes 70 oed wedi iddo "fethu canolbwyntio" ar ei yrru wedi derbyn dedfryd o 125 awr o waith yn y gymuned gan ynadon.

Bu farw Dot Jones wrth iddi gerdded gyda'i chi yn Nhalysarn ym mis Gorffennaf y llynedd.

Cafodd y gyrrwr, Iwan Roberts, 41oed, o Bwllheli, ei wahardd rhag gyrru am flwyddyn ac fe gafodd ddirwy o £910 mewn costau.

Chamakh i Gaerdydd?

Twitter

Menter ysgolion i ddysgu am ddementia

BBC Cymru Wales

Mae menter newydd i wella dealltwriaeth pobl ifanc o ddementia yn cael ei lansio gan Weinidogion Cymru.

Bydd deunydd addysgol newydd, sydd wedi ei ddylunio ar y cyd â'r Gymdeithas Alzheimer, ar gael i ysgolion.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y byddai'r adnoddau yn helpu i ddatblygu "dealltwriaeth disgyblion o'r bobl a effeithir gan ddementia".

Fe amcangyfrifir bod 45,000 o bobl yn byw â'r cyflwr yng Nghymru.

Dementia
BBC

Beirniadu ymateb y llywodraeth

BBC Cymru Fyw

Mae Adam Price wedi beirniadu'r ffordd mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin gyda'r llygredd yn Nant Pibwr yn Nant-y-caws. 

 Mae rhwng 70,000 a 100,000 litr o gerosin wedi llygru'r nant. 

 Mae'r AC yn cwestiynu pam fod yr Ysgrifennydd Amgylchedd ddim wedi bod yn ymweld â'r ardal. 

 Mae BBC Cymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am ymateb. 

Adam Price
bbc

Botel nwy wedi ffrwydro

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi ei galw i ddigwyddiad ar Ffordd Machynys yn Llanelli.

 Roedd botel nwy wedi ffrwydro ac fe gafodd ddyn anafiadau i'w wyneb ond doedden nhw ddim yn rhai difrifol. 

Mae'r dyn wedi mynd i Ysbyty Treforys i gael triniaeth feddygol. 

 Mae'r tŷ a'r ardal erbyn hyn yn saff. 

50fed cap y Scarlets i James Davies

Twitter

M4: Cyhuddo Llywodraeth Cymru o 'gamarwain'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o "gamarwain" pobl ar yr oedi i gynlluniau ar gyfer llwybr newydd yr M4.

Yn gynharach yr wythnos hon, roedd yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates wedi dweud mai "newidiadau annisgwyl" munud ola' gan Lywodraeth y DU ar ddarogan llif y traffig oedd ar fai.

Ond yn ôl y Ceidwadwyr roedd llythyr gan swyddogion Llywodraeth y DU yn dangos bod yna drafodaeth sylweddol rhwng y ddwy lywodraeth dros nifer o fisoedd am y newidiadau.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddweud na chafwyd unrhyw arwydd o flaen llaw am effaith y newidiadau.

M4
BBC

Plaid Cymru yn cwyno am sylwadau Alun Cairns

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi cyhuddo Ysgrifennydd Cymru o bardduo ei phlaid yn ystod trafodaeth ar raglen deledu Question Time nos Iau.

Tra roedd Alun Cairns yn trafod mewnfudo fe gyfeiriodd at "fythynnod yn cael eu llosgi " yng Nghymru a bod llawer o aelodau Plaid Cymru wedi "gweithredu yn uniongyrchol " yn y gorffennol ac wedi "torri'r gyfraith."

Yn ystod y rhaglen fe wnaeth arweinydd Plaid Leanne Wood herio Mr Cairns gan ddweud " Beth ydych chi'n ddweud? - rhowch ddyfyniad i mi."

Yn ôl Ms Wood roedd ei sylwadau yn "warthus" ac yn "ddim byd i wneud â Phlaid Cymru."

Alun Cairns
BBC

Bale yn taflu o bell

Wales Online

Gawsoch chi ychydig o syndod wrth weld Gareth Bale yn taflu tafliadau i gwrt cosbi Awstria neithiwr dro ar ôl tro -  a hynny o gryn bellter? Llwyddodd Cymru i sgorio hefyd yn dilyn un tafliad.

Mae Chris Coleman wedi bod yn esbonio'r rheswm pam ei fod wedi dewis y dacteg yma, mewn cyfweliad gyda WalesOnline.

Gol
PA

Beirniadu cynlluniau i uno Amgueddfa

BBC Cymru Fyw

Mae ffigyrau blaenllaw mewn amgueddfeydd ym Mhrydain wedi beirniadu cynlluniau Llywodraeth Cymru i uno Amgueddfa Cymru a Cadw.

Yn ôl Cymdeithas yr Amgueddfeydd fe allai'r cynlluniau beryglu sefydlogrwydd ariannol yr amgueddfa. 

Mae'r Ysgrifennydd Economi Ken Skates wedi dweud yn y gorffennol ei fod yn awyddus i greu sector treftadaeth sydd yn "uchelgeisiol yn fyd eang."

Amgueddfa
bbc

Awstria v Cymru: Argraffiadau Iwan Roberts

Twitter

Crynodeb o'r newyddion mewn cân - ar Radio Cymru MWY

Radio Cymru Mwy

Ymlaen i'r gêm nesaf

Twitter

Cyngerdd corawl newydd i gofio trychineb Aberfan

Twitter

Dros 60 o swyddi yn y fantol

BBC Cymru Fyw

Mae dros 60 o swyddi yn y fantol mewn cwmni ar Lannau Dyfrdwy.

Mae cwmni Quantum Pharam Plc wedi cadarnhau eu bod yn edrych ar ddyfodol 66 o swyddi fel rhan o ymgynghoriad ddechreuodd ddoe.

Llygru Afon Pibwr: Y diweddaraf

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd BBC Cymru yn y gorllewin, Aled Scourfield, wedi ymweld eto'r bore ma a'r afon gafodd ei llygru gan gerosin yn gynharach yn yr wythnos ger Caerfyrddin.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl i gerosin lifo o bibell o dan yr A48 i Afon Pibwr ddydd Mercher.

Dywed Aled fod modd arogli'r llygredd eto heddiw, ac mae modd gweld olion cerosin yn y dŵr.

Nant
bbc

Serbia ac Iwerddon yn ennill

BBC Sport Wales

Yn ogystal â gêm gyfartal rhwng Cymru ac Awstria yn Fienna, roedd dwy gêm arall yng Ngrŵp D neithiwr. Enillodd Serbia o dair gôl i ddim ym Moldova, ac fe enillodd Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn Georgia 1-0 gartref.

Golygai hyn fod Cymru ar frig Grŵp D wedi dwy gêm, gyda Georgia yn dod i Gaerdydd ddydd Sul.

coleman
BBC
Seamus Coleman yn sgorio dros Iwerddon neithiwr

Pennawd y Post:

Daily Post

Darganfod corff caplan ysbyty ar draeth Llanddulas:

View more on twitter

Trafod dyfodol Ford

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i arweinydd undeb Unite gynnal trafodaethau gyda phenaethiaid Ford ynglŷn â dyfodol y cwmni yng Nghymru.

Mae BBC Cymru yn deall bod Len McClusky yn cwrdd â rhai o'r penaethiaid wrth i bryderon barhau ynglŷn â dyfodol gwaith Ford ym Mhen-y-bont. 

Fe ddaw'r cyfarfod yn dilyn penderfyniad gan Ford i leihau eu buddsoddiad yn y ffatri. 

Ford Pen y Bont
bbc

Oedi ar yr M4

Twitter

I'r gorllewin rhwng cyffyrdd 33-34:

View more on twitter

Gêm gyfartal i Gymru yn Fienna

Pêl-droed, BBC Cymru

Cafodd Gymru bwynt allweddol yng Fienna wedi gêm gyfartal 2-2 yn erbyn Awstria yng Ngrŵp B gemau rhagbrofol ar gyfer Rwsia 2018. 

Ond mae gofidion am ffitrwydd Joe Allen cyn i garfan Chris Coleman wynebu Georgia yng Nghaerdydd nos Sul. Mae ei gyd-chwaraewr yng nghanol cae, Aaron Ramsey, eisoes wedi ei anafu ac yn methu'r gêm.

Joe Allen
BBC
Joe Allen yn dathlu ei gôl wedi 23 munud neithiwr

Astudiaeth iechyd: Apelio am wirfoddolwyr

BBC Cymru Fyw

Mae astudiaeth i gyflwr iechyd pobl Cymru yn apelio ar bobl Abertawe i gymryd rhan yn yr ymchwil. 

Bydd sioe deithiol y fenter yn ymweld â'r ddinas er mwyn hyrwyddo'r cynllun. 

Mae prosiect "Doeth am Iechyd Cymru" yn gobeithio recriwtio 260,000 o bobl sydd yn fodlon cael eu holi ynglŷn â "eu ffordd o fyw, eu hiechyd a'u lles."

Llysiau
bbc

Dyn yn wynebu cael ei estraddodi

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Sir Y Fflint oedd mewn damwain car ym Malia, Groeg yn 2003 yn wynebu'r posibilrwydd o gael ei estraddodi yno a'i garcharu am 15 mis. 

Cafodd Paul Wright o'r Wyddgrug ei holi gan yr heddlu a'i ryddhau wedi'r digwyddiad, ond ym mis Mawrth, heb yn wybod iddo, fe'i cafwyd o'n euog mewn llys Groegaidd o ddwyn car ac achosi difrod. 

Mae e'n galw ar Lywodraeth Prydain i newid y ffordd mae'n delio gyda Gwarantau Arestio Ewropeaidd yn achos unigolion sydd wedi eu cael yn euog heb fod yn bresennol i amddiffyn eu hunain.

Groeg
bbc
Malia, Gwlad Groeg

Siwrne saff o Awstria!

Twitter

Y ffyrdd yn dawel, ond canslo gwasanaeth trenau

Teithio BBC Cymru

Mae'r ffyrdd yn dawel y bore 'ma. Fydd 'na ddim trenau rhwng Morfa Mawddach a'r Bermo tra bydd gwaith atgyweirio ar y bont - ond bydd gwasanaeth bws rhwng Tywyn a'r Bermo a rhwng y Bermo a Machynlleth.